Kritiky.cz >

Disenchantment - prvních deset zajímavostí o seriálu

Disenchantment Matt Groeninga je na svě­tě už čty­ři dny a je plný odka­zů na ostat­ní seri­á­ly, komiksy a fil­my. Přináším prv­ních deset zají­ma­vos­tí ze seri­á­lu. Read more »

Disenchantment (Castle Party Massacre (S01E04))

Těžko se hod­no­tí, když kaž­dý díl je lep­ší než ten před­cho­zí. Ano je to tak, čtvr­tý díl je ješ­tě lep­ší než před­cho­zí tři. Ihned v úvo­du se dozví­dá­me, že Bean... Read more »

Disenchantment (The Princess of Darkness (S01E03))

Třetí díl o prin­cezně Bean je ješ­tě lepíš než jsem čekal. Po ukon­če­ní potí­ží se svat­bou se dostá­vá­me do kaž­do­den­ních pro­blé­mů, kte­ré mohou prin­cez­nu potkal během tou­lek po krá­lov­ství své­ho otce. Pro... Read more »

Disenchantment (For Whom the Pig Oinks (S01E02))

Druhý dál seri­á­lu Disenchantment je pokra­čo­vá­ní toho prv­ní­ho. Při před­cho­zí recen­zi jsem zapo­mněl při­po­me­nout, že kon­čí s hlav­ní­mi posta­va­mi v nesná­zích, kte­ré jsou ihned na začát­ku dal­ší­ho dílu vyře­še­ny k dob­ré­mu kon­ci. Princezna... Read more »

Disenchantment - S01E01: A Princess, an Elf, and a Demon Walk Into a Bar

Stahujte prv­ní titul­ky k prv­ní epi­zo­dě seri­á­lu Disenchantment  Read more »

Disenchantment (A Princess, an Elf, and a Demon Walk Into a Bar (S01E01))

První díl nové­ho seri­á­lu od tvůr­ci Simpsonů? Jak se líbí? Jasně líbí. Simpsonovi jsou v pří­tom­nos­ti, Futurama v budouc­nos­ti a Disenchantment o minu­los­ti. Seriál o stře­do­vě­ké prin­cezně, plný magie, rytí­řů a krve je přes­ně tím,... Read more »
Stránka načtena za 3,00350 s | počet dotazů: 191 | paměť: 46932 KB. | 18.06.2024 - 11:35:10