Kritiky.cz >

Přišla v noci: Dramedie s prototypem příšerné tchýně

Dramedie dvo­ji­ce fil­ma­řů Tomáše Pavlíčka a Jana Vejnara nás zve domů do hníz­deč­ka mla­dé rodin­ky, aby nám uká­za­la nefunkč­ní hra­ni­ce mezi gene­ra­ce­mi a pro­to­typ pří­šer­né tchýně v podá­ní Simony Pekové, kte­rá toto... Read more »

Tyto české filmy ocenila porota jako nejlepší

Letošní 36. roč­ník fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu je u kon­ce, konal se v zápa­do­čes­ké met­ro­po­li od 22. do 27. září. Návštěvníci měli mož­nost zhléd­nout více než 100 pro­jek­cí a 38 čes­kých audi­o­vi­zu­ál­ních poči­nů sou­tě­ži­lo o Zlatého led­ňáč­ka v kate­go­ri­ích:... Read more »

Filmová nadace ocenila ve Varech nejlepší scénáře

V hlav­ní kate­go­rii sce­náris­tic­ké sou­tě­že FILMOVÉ NADACE za rok 2023 zís­ka­li oce­ně­ní Petr Kolečko, Bohdan Karásek, Václav Hašek a Jan Vejnar. V kate­go­rii Hvězda zítř­ka pro auto­ry do věku 33 let si cenu odnes­li Adam Martinec... Read more »
Stránka načtena za 3,14680 s | počet dotazů: 191 | paměť: 47218 KB. | 20.07.2024 - 06:21:30