Kritiky.cz >

Planeta opic (1968): Klasické sci-fi, které změnilo filmový průmysl

Planeta opic je ame­ric­ký sci-fi film z roku 1968 reží­ro­va­ný Franklinem J. Schaffnerem, s hlav­ní­mi hvězda­mi Charltonem Hestonem, Roddy McDowallem, Kim Hunterovou a Mauricem Evansem. Film, vol­ně zalo­že­ný na romá­nu Pierra Boullea... Read more »

Od zamítnutí po filmový triumf: Cesta k legendární Planetě opic a osud scénáře od Roda Serlinga

Producent Arthur P. Jacobs zakou­pil prá­va na román Pierra Boulleho „Planeta opic“ ješ­tě před jeho vydá­ním v roce 1963. Jacobs nabí­dl pro­duk­ci mno­ha stu­di­ím, ale ta ho odmít­la. Poté, co Jacobs... Read more »

V tento den roku 1973 byl vydán film „Podraz“

Scenárista David S. Ward v jed­nom z roz­ho­vo­rů uve­dl, že k napsá­ní fil­mu The Sting ho inspi­ro­val výzkum o kapsá­řích: „Protože jsem nikdy před­tím nevi­děl film o důvě­řiv­ci, řekl jsem si, že to musím... Read more »

Stylistické kouzlo George Roy Hilla: Tvůrčí rozhodnutí a nostalgický punc ve filmu Podraz

George Roy Hill se při reží­ro­vá­ní fil­mu „Podraz“ (1973) roz­ho­dl vyu­žít někte­ré sty­lis­tic­ké postu­py 30. let. Například se roz­ho­dl pou­žít na začát­ku fil­mu sta­ro­mód­ní dobo­vé logo spo­leč­nos­ti Universal, kte­ré oka­mži­tě navo­di­lo... Read more »
Stránka načtena za 2,69674 s | počet dotazů: 181 | paměť: 47183 KB. | 20.07.2024 - 04:17:30