Kritiky.cz >

Electronic Arts v rámci EA Originals zaštítí nový titul, za...

Electronic Arts v rám­ci EA Originals zaští­tí nový titul, za kte­rým sto­jí před­sta­vi­tel Bayeka z Assassin’s Creed Origins a herec ze seri­á­lu Vychováni vlky od HBO Abubakar Salim, kte­rý před časem zalo­žil... Read more »

Jedna ze dvou her, které chystá Remedy Entertainment bude...

Jedna ze dvou her, kte­ré chys­tá Remedy Entertainment bude free-to-play titul zamě­ře­ný na koo­pe­ra­ci. Obě hry finan­co­va­né a vyda­né Epic Games budou spa­dat do nedáv­no před­sta­ve­né­ho Remedy Connected Universe, kte­rý... Read more »

O víkendu na BlizzConline bude oznámen remaster Diablo 2:...

O víken­du na BlizzConline bude ozná­men remas­ter Diablo 2: Resurrected. S infor­ma­cí při­chá­zí insi­der Kaiser499, kte­rý v minu­los­ti jako prv­ní odha­lil Diablo IV a Overwatch 2. Read more »

Chystaný James Bond od IO Interactive bude nejambicióznější...

Chystaný James Bond od IO Interactive bude nejam­bi­ci­óz­něj­ší hrou v his­to­rii stu­dia. Dánské stu­dio, kte­ré před pár dny zakon­či­lo tri­lo­gii Hitman, chce do budouc­na zvý­šit své zaměst­na­nec­ké kapa­ci­ty až o dvoj­ná­so­bek,... Read more »

Zemřel hlavní designér Horizon Zero Dawn Mike Andrew Nash. V...

Zemřel hlav­ní desig­nér Horizon Zero Dawn Mike Andrew Nash. V Guerrilla Games se podí­lel napří­klad na mecha­nic­kých stvo­ře­ních, zbra­ních a růz­ných před­mě­tech. O jeho smr­ti infor­mo­val jeho teh­dej­ší kole­ga Gavriil Klimov, kte­rý... Read more »

Chystané Hogwarts Legacy by v roce 2022 nemuselo vyjít na...

Chystané Hogwarts Legacy by v roce 2022 nemu­se­lo vyjít na sta­rou gene­ra­ci kon­zo­lí. Naznačuje to trai­ler od Sony, kte­rý uvá­dí pou­ze ver­zi pro PS5. Read more »

Santa Monica Studio pracuje kromě God of War: Ragnarök na...

Santa Monica Studio pra­cu­je kro­mě God of War: Ragnarök na nové hře. Potvrzuje to nový vypsa­ný inze­rát na umě­lec­ké­ho ředi­te­le, kte­rý bude mít na sta­rost nový neo­hlá­še­ný pro­jekt. Read more »

Tvůrci sekaček Nioh a Ninja Gaiden by do budoucna mohli...

Tvůrci seka­ček Nioh a Ninja Gaiden by do budouc­na moh­li vytvo­řit open-world hru. Informace se opí­rá o vyjá­d­ře­ní šéfa vývo­je Nioh Fumihiko Yasuda ze stu­dia Team Ninja kte­rý pro­zra­dil, že by... Read more »

Battlefield 6 bude zasazen do současnosti a má být...

Battlefield 6 bude zasa­zen do sou­čas­nos­ti a má být inspi­ro­ván tře­tím dílem. Vyjít by měl už letos v pro­sin­ci jak pro PC a next-gen kon­zo­le, tak pro PlayStation 4 a Xbox One. Známý lea­ker Tom... Read more »

V GTA VI budeme hrát za ženu a za muže. S informací přišel...

V GTA VI bude­me hrát za ženu a za muže. S infor­ma­cí při­šel insi­der Tom Henderson, kte­rý se již v minu­los­ti něko­li­krát tre­fil v sou­vis­los­ti s Call of Duty. Read more »

V GTA IV budeme hrát za ženu a za muže. S informací přišel...

V GTA IV bude­me hrát za ženu a za muže. S infor­ma­cí při­šel insi­der Tom Henderson, kte­rý se již v minu­los­ti něko­li­krát tre­fil v sou­vis­los­ti s Call of Duty. Read more »

Lucasfilm Games a Ubisoft chystají novou hru ze světa Star...

Lucasfilm Games a Ubisoft chys­ta­jí novou hru ze svě­ta Star Wars. Mělo by jít o open world titul, a o vývoj by se mělo posta­rat švéd­ské stu­dio Massive Entertainment (Avatar, Tom Clancy’s The... Read more »

Pokračování Ghost of Tsushima má pravděpodobně zelenou....

Pokračování Ghost of Tsushima má prav­dě­po­dob­ně zele­nou. Naznačuje to inze­rát na strán­kách stu­dia Sucker Punch Productions (Infamous), kte­rý nabí­zí pozi­ci com­bat desig­né­ra, kte­rý musí hrát Ghost of Tsushima, aby... Read more »

Další Assassin’s Creed vyjde zkraje roku 2022. Vývoj...

Další Assassin’s Creed vyjde zkra­je roku 2022. Vývoj dosta­ne ten­to­krát na sta­rost Ubisoft Sofia (Assassin’s Creed Rogue, Assassin’s Creed: Syndicate) s pod­po­rou ostat­ních stu­dií. Informace pochá­zí od ten­týž člo­vě­ka, kte­rý... Read more »

Epic Games rozdává skvělý horor Alien: Isolation. Další...

Epic Games roz­dá­vá skvě­lý horor Alien: Isolation. Další hrou zdar­ma by mělo být Metro 2033. Nasvědčuje tomu unik­lý seznam, kte­rý odha­lil všech­ny před­cho­zí hry včet­ně Alien: Isolation. Read more »

Naughty Dog po půl roce vydává trailer, který se zaměřuje...

Naughty Dog po půl roce vydá­vá trai­ler, kte­rý se zamě­řu­je na Abby a její pří­běh Read more »

Herečky Gal Gadot a Brie Larson budou přítomné na...

Herečky Gal Gadot a Brie Larson budou pří­tom­né na gala­ve­če­ru The Game Awards, kte­rý se usku­teč­ní 10. pro­sin­ce. Na pres­tiž­ním vyhla­šo­vá­ní her­ních cen by neměl chy­bět ani Tom Holland, kte­rý by... Read more »

Ubisoft odložil Far Cry 6, Rainbow Six Quarantine a Avatar....

Ubisoft odlo­žil Far Cry 6, Rainbow Six Quarantine a Avatar. Očekávaný Far Cry 6, kte­rý měl vyjít 18. úno­ra nad­chá­ze­jí­cí­ho roku byl fran­couz­skou spo­leč­nos­tí odsu­nut na nespe­ci­fi­ko­va­né datum někdy ve fiskál­ním... Read more »

Vzniká fanouškovský dabing do české hry Kingdom Come:...

Vzniká fanouš­kov­ský dabing do čes­ké hry Kingdom Come: Deliverance. Jedná se o pře­da­bo­vá­ní všech cut­scén a násled­né spo­je­ní v jeden film, kte­rý tvůr­ci umís­tí na Youtube. Read more »

Studio Obsidian Entertainment posilnil senior narrative...

Studio Obsidian Entertainment posil­nil seni­or narra­ti­ve desig­nér Jay Turner (Mass Effect, Dragon Age: Prameny), kte­rý mezi lety 2004 a 2011 pra­co­val pro BioWare. Read more »

Keanu Reeves, který je mj. velký milovník motorek a Gard...

Keanu Reeves, kte­rý je mj. vel­ký milov­ník moto­rek a Gard Hollinger před­sta­vu­jí, jak se nahrá­va­ly zvuk moto­rek v Cyberpunk 2077 Read more »

Sci-fi od otce série BioShock je v pokročilé fázi vývoje....

Sci-fi od otce série BioShock je v pokro­či­lé fázi vývo­je. Nasvědčuje tomu nej­no­věj­ší pra­co­vá­ní inze­rát stu­dia Ghost Story Games kte­rý uvá­dí, že jde o pohl­cu­jí­cí sci-fi RPG, kte­ré je v pokro­či­lé fázi... Read more »

Bývalý vývojář Leslie Benzies z Rockstar Games vybral...

Bývalý vývo­jář Leslie Benzies z Rockstar Games vybral pení­ze na svou hru s názvem Everywhere. Hernímu pro­du­cen­to­vi, kte­rý ve slav­né spo­leč­nos­ti pra­co­val na znač­kách jako Grand Theft Auto nebo Red Dead... Read more »

Flying Wild Hog (Shadow Warrior) ve spolupráci s Focus Home...

Flying Wild Hog (Shadow Warrior) ve spo­lu­prá­ci s Focus Home vyví­jí dosud nejam­bi­ci­óz­něj­ší titul ve své his­to­rii. Polské stu­dio při­tom v sou­čas­né době pra­cu­je na Shadow Warrior 3, kte­rý vyjde v příš­tím... Read more »

Phil Spencer se pochlubil, že Bethesda Softworks pracuje na...

Phil Spencer se pochlu­bil, že Bethesda Softworks pra­cu­je na více dosud neo­zná­me­ných vzru­šu­jí­cích titu­lech. Potvrdil z nich pou­ze Wolfenstein 3, kte­rý uza­vře moder­ní rebo­ot. Read more »

Horor The Medium má příběhový trailer, který představuje...

Horor The Medium má pří­bě­ho­vý trai­ler, kte­rý před­sta­vu­je hlav­ní posta­vy Read more »

Remaster Bloodborne pro PlayStation 5 a PC je vývoji. Tvrdí to...

Remaster Bloodborne pro PlayStation 5 a PC je vývo­ji. Tvrdí to stej­ný zdroj, kte­rý pro­zra­dil rema­ke Metal Gear Solid. | RedGamingTech 📰 Read more »

Cyberpunk 2077 bude příběhové kratší než Zaklínač 3,...

Cyberpunk 2077 bude pří­bě­ho­vé krat­ší než Zaklínač 3, kte­rý je mož­ný dohrát za 40 až 50 hodin Read more »

Gameplay demo z Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, který...

Gameplay demo z Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, kte­rý vyjde kro­mě PlayStation 5 také na PlayStation 4 Read more »

Za změnou názvu Gods & Monsters na Immortals Fenyx Rising...

Za změ­nou názvu Gods & Monsters na Immortals Fenyx Rising může prav­dě­po­dob­ně z čás­ti Monster Energy, se kte­rým se Ubisoft na začát­ku led­na dostal do spo­ru, kte­rý i nadá­le mimosoud­ně pro­bí­há. Read more »

Microsoft se opravdu snažil koupit studio Bungie (Destiny,...

Microsoft se oprav­du sna­žil kou­pit stu­dio Bungie (Destiny, Halo), tvr­dí Jeff Grubb. To ale oka­mži­tě vyvrá­til zakla­da­tel Bungie, kte­rý infor­ma­ci ozna­čil za fake. Read more »

Facebook omylem odhalil nový VR headset Meet Oculus Quest 2,...

Facebook omy­lem odha­lil nový VR head­set Meet Oculus Quest 2, kte­rý má být 16. 9. ofi­ci­ál­ně před­sta­ven na pre­zen­ta­ci Facebook Connect Read more »

Na dnešní den je naplánovaná prezentace Ubisoft Forward,...

Na dneš­ní den je naplá­no­va­ná pre­zen­ta­ce Ubisoft Forward, kte­rá začí­ná ve 21:00 naše­ho času. Máme čekat něko­lik novi­nek ale tím hlav­ním hře­bem veče­ra má být rema­ke Prince z Persie, kte­rý... Read more »

Na dnešní prezentaci Ubisoft Forward opravdu dost možná...

Na dneš­ní pre­zen­ta­ci Ubisoft Forward oprav­du dost mož­ná uvi­dí­me rema­ke Prince z Persie. Potvrzují to obcho­dy jako Amazon nebo Max, kte­rý nové­ho Prince zařa­di­ly do nabíd­ky. Read more »

V příštích několika týdnech budou mít podvodníci ve Fall...

V příš­tích něko­li­ka týd­nech budou mít pod­vod­ní­ci ve Fall Guys: Ultimate Knockout smůlu, stu­dio Mediatonic totiž chys­tá obří aktu­a­li­za­ci, kte­rá do hry při­dá Easy Anti-Cheat, kte­rý vyu­ží­vá napří­klad popu­lár­ní... Read more »

The Last of Us Part II obdrželo patch, který opravuje...

The Last of Us Part II obdr­že­lo patch, kte­rý opra­vu­je někte­ré chy­by a vylep­šu­je hru Read more »

Nová Zelda je prý ještě daleko, místo toho Nintendo...

Nová Zelda je prý ješ­tě dale­ko, mís­to toho Nintendo ozná­mi­lo Hyrule Warriors: Age of Calamity, což je prequel posled­ní Zeldy, kte­rý se ode­hrá­vá 100 let před pří­bě­hem Breath of... Read more »

Alex Evans na nějakou dobu mizí z herního průmyslu....

Alex Evans na něja­kou dobu mizí z her­ní­ho prů­mys­lu. Spoluzakladatel Media Molecule (LittleBigPlanet), kte­rý se posled­ně podí­lel na hře Dreams chce v živo­tě vyzkou­šet něco nové­ho. Read more »

Připravovaný titul Gods & Monsters od společnosti Ubisoft...

Připravovaný titul Gods & Monsters od spo­leč­nos­ti Ubisoft mění svůj název na ori­gi­nál­něj­ší Immortals: Fenyx Rising kte­rý dává mno­hem vět­ší smy­sl, jeli­kož hlav­ní hrdi­na se jme­nu­je Fenyx. Read more »

World of Warcraft dostane vlastní animovaný seriál s názvem...

World of Warcraft dosta­ne vlast­ní ani­mo­va­ný seri­ál s názvem Afterlives, kte­rý hrá­če navna­dí na chys­ta­nou expan­zi Shadowlands Read more »
Stránka načtena za 3,08201 s | počet dotazů: 256 | paměť: 48448 KB. | 28.02.2024 - 13:57:48