Kritiky.cz >

Fimfárum Jana Wericha

Celovečerní ani­mo­va­né pásmo na moti­vy stej­no­jmen­né kni­hy Jana Wericha. Vtipné i pouč­né vyprá­vě­ní o věcech pohád­ko­vých i kaž­do­den­ních, o čer­tech, zázra­cích, ale i o úpl­né oby­čej­ných ľid­ských sla­bos­tech a situ­a­cích. Výtvarné poje­tí pří­bě­hů přes­ně vysti­hu­je humor... Read more »

Co jste možná nevěděli o Čtyřlístku. Myšpulín nese jméno po ovoci mišpule a proslulý rybník Blaťák je Máchovo jezero

Než 4. dub­na vyra­zí­te do kina na nový ani­mo­va­ný film Velké dob­ro­druž­ství Čtyřlístku, zkus­te si ově­řit, jak dob­ře legen­dár­ní čes­ký komiks zná­te. Pinďa, Bobík, Myšpulín, Fifinka. Veselé a dob­ro­druž­né pří­běhy této... Read more »

Velké dobrodružství Čtyřlístku - O TVŮRCÍCH

JAROSLAV NĚMEČEK (výtvar­ník, autor Čtyřlístku), vystu­do­val Střední umě­lec­ko­prů­mys­lo­vou ško­lu v Praze. Věnoval se kera­mi­ce, vytvo­řil pro dol­nora­kous­ké měs­to Retz kaš­nu a sochu sv. Margarety, a také spo­lu­pra­co­val na vytvá­ře­ní replik egypt­ských hro­bek. Pracoval... Read more »

Velké dobrodružství Čtyřlístku - Jak se rodil Čtyřlístek

Pinďa, Bobík, Myšpulín, Fifinka. Veselé a dob­ro­druž­né pří­běhy této komik­so­vé čtve­ři­ce pro­vá­ze­jí už pade­sát let něko­lik gene­ra­cí dětí. Parta zví­ře­cích přá­tel v lid­ském svě­tě vyšla z tuž­ky výtvar­ní­ka Jaroslava Němečka a on i jeho... Read more »
Stránka načtena za 3,12843 s | počet dotazů: 185 | paměť: 47584 KB. | 18.05.2024 - 05:29:07