Kritiky.cz >

IQ OQ PQ kvalifikace stlačeného vzduchu podle ISO 8573 a čistých prostor podle ISO 14644-1 ve farmaceutickém průmyslu

Farmaceutický prů­my­sl je jed­ním z nej­dů­le­ži­těj­ších sek­to­rů, kdy jde o kva­li­tu a bez­peč­nost. Proto je nezbyt­né dbát na to, aby veš­ke­ré pou­ží­va­né pro­střed­ky a pro­ce­sy spl­ňo­va­ly nej­přís­něj­ší stan­dar­dy. Mezi tyto postu­py pat­ří kva­li­fi­ka­ce... Read more »

Mají už VR hry své stálice?

Mají už VR hry své stálice? Virtuální rea­li­ta dáv­no není obskur­ní odno­ží video­her­ní­ho prů­mys­lu jako na kon­ci minu­lé­ho sto­le­tí. Když teh­dy Nintendo vyda­lo kon­zo­li Virtual Boy, nevy­pa­da­lo to pro... Read more »

Brusné pásy. Existují a jaké je jejich využití při zpracování materiálu?

Brusné pásy jsou důle­ži­tým nástro­jem v oblas­ti zpra­co­vá­ní mate­ri­á­lů a mají širo­ké vyu­ži­tí ve růz­ných prů­mys­lo­vých odvět­vích. Tyto pásy jsou tvo­ře­ny pruž­ným pod­kla­dem, na kte­rý jsou při­pev­ně­ny brus­né zrna. Jejich hlav­ním... Read more »

Online hry jsou zábava, ne nemoc

Hraní onli­ne her bylo po mno­ho let pova­žo­vá­no za nemoc, kte­rá způ­so­bu­je, že lidé jsou aso­ci­ál­něj­ší a trpí depre­se­mi. Měli také vět­ší prav­dě­po­dob­nost nad­váhy, pro­to­že tělo trá­vi­lo hod­ně času bez pohy­bu.... Read more »

Výhody bezpečnostních kamer s vysokým rozlišením pro ochranu majetku a zvýšení pocitu bezpečí ve velkých městech

Kamerové sys­témy se sta­ly nedíl­nou sou­čás­tí moder­ní­ho živo­ta a při­ná­ší mno­ho výhod pro kon­t­ro­lu a zabez­pe­če­ní naše­ho majet­ku. Především ve vel­kých měs­tech, jako je Praha, Brno nebo Ostrava, kde je život... Read more »

Tescoma nabízí kuchyňský trojlístek ve formě termohrnku, zmrzlinovače a rýžovaru

Tescoma má hod­ně roz­lič­ných výrob­ků. Od pán­vi­ček, hrn­ců až po vel­mi „vymaka­né“ pomoc­ní­ky do kuchy­ně. V dneš­ním člán­ku si při­po­me­ne­me tři vel­mi oblí­be­né výrob­ky. Termohrnek Hrnek pat­ří za vel­mi oblí­be­né výrob­ky... Read more »

Zvyšte svoji křížovkářskou úroveň s online slovníkem!

V dneš­ní digi­tál­ní době, kdy se stá­le více zába­vy a infor­ma­cí pře­sou­vá na inter­net, není divu, že i tra­dič­ní zába­va jako kří­žov­ky našla své mís­to na webo­vých strán­kách. Pro fanouš­ky kří­žo­vek... Read more »

Estetická klinika Brno - klinika estetické chirurgie v Brně

Naše ces­ta zača­la před něko­li­ka lety s jed­ním snem – pomá­hat lidem cítit se lépe ve své vlast­ní kůži a dosáh­nout vzhle­du, kte­rý si zaslou­ží. Dnes jsme hrdí na to, že... Read more »

Ovocné stromy na zahradě jsou nejen krásným doplňkem, ale také přinášejí užitek ve formě chutných plodů.

Ovocné stro­my na zahra­dě jsou nejen krás­ným doplň­kem, ale také při­ná­še­jí uži­tek ve for­mě chut­ných plo­dů. Ať už jde o jab­lo­ně, hruš­ky, třeš­ně či meruň­ky, ovoc­né stro­my pat­ří k základ­ní­mu vyba­ve­ní kaž­dé... Read more »

RTP online automatů, jejich volatilita a rozptyl

Moderní člo­věk má mož­nost uzavřít něko­lik efek­tiv­ních sázek ke kaž­dé pří­le­ži­tos­ti. K tomu sta­čí vyu­žít slu­žeb spo­leh­li­vé­ho kasi­na, kte­ré má mezi zákaz­ní­ky dlou­ho­le­té zku­še­nos­ti a bez­vad­nou pověst. Výborným řeše­ním by byla... Read more »

Jak na sdílení účtu na Netflixu

Sdílení účtu na Netflixu se sta­lo běž­nou pra­xí mezi lid­mi, kte­ří chtě­jí ušet­řit na poplat­cích za před­plat­né. Netflix sice ofi­ci­ál­ně umož­ňu­je sdí­le­ní účtu s rodi­nou a blíz­ký­mi, ale v pra­xi je čas­to... Read more »

Konstrukční a ložiskové oceli a jejich zpracování numerickou vypalovačkou

V tom­to člán­ku se dozví­te o růz­ných typech oce­li pou­ží­va­ných ve výstav­bě a výro­bě loži­sek. Zjistíte, co je nauh­li­čo­vá­ní oce­li a jaké jsou jeho výho­dy. Také se sezná­mí­te s nume­ric­kou vypa­lo­vač­kou, kte­rá umož­ňu­je... Read more »

Jaký rozměr postele vám bude vyhovovat podle váhy a výšky

Výběr postele může být poněkud složitější, než si myslíte. Proto vám nabízíme tipy jak investovat do postele, která vás bude těšit a vyhovovat vašemu tělu dlouhá léta.   Při výbě­ru... Read more »

LEGO® Creator 3 v 1: Stavte si tři různé modely z jedné sady kostiček

No co Vás asi nej­ví­ce baví? No sklá­dá­ní kos­ti­ček LEGA. Je mno­ho mož­nos­tí, co kou­pit. Od licen­co­va­ných sad Star Wars, Harry Potter a dal­ší „znač­ko­vé“ sady, na kte­ré jsme si... Read more »

HHC - nový kanabinoid s podobnými účinky jako THC

Co je HHC a proč je tak popu­lár­ní? Jaké jsou jeho hlav­ní vlast­nos­ti a účin­ky? Kde se dá kou­pit kva­lit­ní HHC onli­ne? Hlavní body: HHCP Co je to HHC? HHC je... Read more »

Chicken Mystake game

Už jste sly­še­li o této doslo­va vype­če­né hře, kte­rá si zís­ka­la tisí­ce fanouš­ků ve svě­tě? Že ne? Tak čtě­te. Mystake kasino a jeho exkluzivní hry, které jinde nenaleznete! Online kasi­no MyStake... Read more »

Instagram lajky – proč si je lidé kupují?

Instagram i přes jaké­ko­liv ostat­ní soci­ál­ní sítě pat­ří mezi to nej­sil­něj­ší, co na trhu je. Má gigan­tic­kou základ­nu den­ně aktiv­ních uži­va­te­lů a exis­tu­je nespo­čet influ­en­ce­rů, kte­ří na této plat­for­mě fun­gu­jí. A v posled­ní... Read more »

Jaké jsou nejoblíbenější hry v českých online kasinech?

V posled­ních letech se onli­ne kasi­na sta­la stá­le popu­lár­něj­ší vol­bou pro čes­ké hrá­če, a to zejmé­na díky snad­né dostup­nos­ti a širo­ké­mu výbě­ru her. Zde se podí­vá­me na nej­ob­lí­be­něj­ší hry v čes­kých onli­ne... Read more »

Proč uvažovat o CRM i v poměrně malé firmě

Často si mys­lí­me, že CRM (Customer Relationship Management) je urče­no pou­ze pro vel­ké kor­po­ra­ce. Nicméně, i malé fir­my mohou mít pro­spěch z imple­men­ta­ce CRM sys­té­mu. V tom­to člán­ku se zamě­ří­me na důvo­dy,... Read more »

Co mám vlastně koupit své manželce na Den matek?

Tak jsem pře­mýš­lel o tom, co vlast­ně bych mohl kou­pit své man­žel­ce. Vychovává mi dvě děti a já ji pomá­hám co můžu, když jsem doma.  Napadlo mně, že bych ji tře­ba... Read more »

Tipy, jak získat více followerů na Instagramu

Americká soci­ál­ní síť Instagram byla spuš­tě­na v roce 2010 a zane­dlou­ho se zařa­di­la mezi nej­ob­lí­be­něj­ší soci­ál­ní sítě (jen za prv­ních 11 měsí­ců se k „Instáči“ při­po­ji­lo 9 mil. uži­va­te­lů). Umožňuje uži­va­te­lům sdí­let... Read more »

LEGO novinky pro rok 2023

Jako kaž­dý rok, tak i dán­ské LEGO při­pra­vu­je pro fanouš­ky něko­lik novi­nek. Už do zave­de­ných sérií, Star Wars, Harry Potter, Technic a mno­ho dal­ších tema­tic­kých, se při­pra­vu­je mno­ho uni­kát­ních, pří­pad­ně i hod­ně... Read more »

Nejlepší seriály Netflixu pro rok 2022 a co očekávat v roce 2023

Netflix má za sebou dal­ší úspěš­ný rok, kdy jeho ori­gi­nál­ní pořa­dy, jako jsou recen­ze na m-platba casi­no, láma­ly rekor­dy sle­do­va­nos­ti, ale jaké byly nej­lep­ší seri­á­ly roku 2022? Přestože Netflix... Read more »

Online casino: jak mít hraní vždy pod kontrolou

Nová onli­ne zába­va do kaž­dé domác­nos­ti, kte­rá se v posled­ních letech roz­má­há čím dál více, a onli­ne kasin na čes­kém trhu při­bý­vá jako hub po deš­ti. S láka­vý­mi bonu­sy nebo atrak­tiv­ní­mi nabíd­ka­mi na... Read more »

Otáčení zdarma bez vkladu

Virtuální hazard­ní hry jsou jed­ním z nej­vy­hle­dá­va­něj­ších odvět­ví na inter­ne­tu, zejmé­na jako způ­sob, jakým mohou nad­šen­ci do hazard­ních her snad­no, ale ve vel­kém vydě­lat pení­ze. Podlahová kasi­na jsou hor­ší než... Read more »

Tipy na chutné, rychlé a levné občerstvení k filmu

Umocnit si fil­mo­vý záži­tek pomů­že chut­né občer­stve­ní. Kromě pop­cor­nu či bram­bůr­ků vyzkou­šej­te i dal­ší chut­né recep­ty, jak docí­lit toho, aby byly chut­né i ceno­vě pří­z­ni­vé? Využijte slevových akcích Základem ceno­vě pří­z­ni­vých recep­tů... Read more »

Milujete tenisky? Nike Air Force 1’ 07 jsou legendou se zajímavým příběhem

Chcete-li být sty­lo­ví a mít na sobě něco zají­ma­vé­ho, zkus­te si poří­dit tenis­ky Nike Air Force 1’ 07. Ty vás odli­ší od běž­ných uži­va­te­lů spor­tov­ních bot. Nike Air Force 1 jsou... Read more »

Nejoblíbenější kasinové filmy

Vybrali jste si nové onli­ne kasi­no a hrá­li jste růz­né hazard­ní hry. I kdy­by to bylo mini­mal­ni vklad casi­no a dosta­li jste prv­ní výhry, necí­tí­te tu atmo­sfé­ru sku­teč­né­ho kasi­na. Bylo něco podob­né­ho?... Read more »

Kasinové hry 2023

Od 20. sto­le­tí jsou stá­le popu­lár­něj­ší růz­né sítě a typy kasin, kte­ré jsou pro­slu­lé svou schop­nos­tí snad­no vydě­lat pení­ze a záro­veň poskyt­nout zába­vu milov­ní­kům hazard­ních her. Budeme hovo­řit o nej­ob­lí­be­něj­ších hrách, kte­ré jsou... Read more »

Jak se stát NLP koučem?

Pokud hle­dá­te způ­so­by, jak se stát ješ­tě lep­ším kou­čem nebo kouč­kou, pak může být vyu­ži­tí nlp tech­nik a metod pro vás tou správ­nou vol­bou. Tyto tech­ni­ky a meto­dy vám mohou pomo­ci... Read more »

Konec černých teček - pleť vyčistí Hydrafacial. Praha nabízí novou top proceduru

Jen málo lidí se může pochlu­bit bez­chyb­nou ple­tí. Většina z nás se neo­be­jde bez pra­vi­del­né údrž­by a kom­plet­ní “ser­vis” pokož­ky nabí­zí novin­ka zva­ná Hydrafacial. Praha, respek­ti­ve zdej­ší pra­co­viš­tě, kde pou­ží­va­jí tuto pro­cedu­ru,... Read more »

Hrajte kdykoli a kdekoli

Přenosné her­ní kon­zo­le PSP Je jas­né, že ne vždy může­te hrát video­hry v obý­va­cím poko­ji a že se mno­ho­krát sta­ne, že se ocit­ne­te na uli­ci a chce­te postou­pit v něja­kém pří­bě­hu nebo misi,... Read more »

Bitcoin a online kasina: úspěšný tandem

Rychle ros­tou­cí popu­la­ri­ta onli­ne hazard­ních her je pří­mo úměr­ná poptáv­ce po plat­bách kryp­to­mě­na­mi. Použití tech­no­lo­gie blockcha­in pro­to ote­ví­rá kasi­nům mno­ho pří­le­ži­tos­tí Fortuna Casino - napří­klad Pay N Play může pro­vá­dět trans­ak­ce... Read more »

Kasino v České republice

Výběr správ­né spo­leč­nos­ti může uči­nit hazard­ní hry nejen zají­ma­vý­mi, ale i výnos­ný­mi. Oleksij Ivanov, odbor­ník na webo­vých strán­kách Casino Zeus, pro­ve­dl podrob­nou ana­lý­zu zna­ček a zve­řej­nil aktu­ál­ní pře­hled funk­cí čes­kých kasin... Read more »

Nejbezpečnější online kasina v České republice

Když casi­no bonus je skvě­lý způ­sob, jak začít dob­ro­druž­ství s kasi­nem, exis­tu­je něko­lik dal­ších věcí, kte­ré musí­te zvá­žit, zejmé­na bez­peč­nost. V sou­čas­né době před­sta­vu­je hlav­ní čes­ké hazard­ní pro­stře­dí mož­nost zahrát... Read more »

Když nevíte, jak sestavit jídelníček na hubnutí, oslovte výživového poradce. Odborná pomoc má při redukci váhy cenu zlata!

Lámete si hla­vu s tím, jak sesta­vit jídel­ní­ček na hub­nu­tí? Jaké potra­vi­ny do něj zařa­dit a v jakém množ­ství? Nevíte, co by v tako­vém jídel­níč­ku nemě­lo chy­bět? A kte­ré dru­hy jídel by bylo rozum­né ze... Read more »

Firemní uklízeč(ka) je zbytečný luxus. Efektivnější je úklidová firma. Praha jich má celou řadu

Mnozí pod­ni­ka­te­lé už při­šli na to, že je napros­to zby­teč­né zaměst­ná­vat na úklid firem­ní­ho pra­cov­ní­ka, když se dá vše vyře­šit mno­hem jed­no­du­še­ji a také lev­ně­ji. O pra­vi­del­ný úklid kan­ce­lá­ří a ostat­ních firem­ních... Read more »

For Honor – tipy & triky

For Honor se – i přes své stá­ří – sta­bil­ně drží na nej­vyš­ších příč­kách sou­bo­jo­vých onli­no­vek. Nabízí totiž tak pro­maka­ný sou­bo­jo­vý sys­tém, že se mu v onli­nu (a ostat­ně i v sin­glepla­ye­ru) vyrov­ná jen... Read more »

Mytí a čištění interiéru aut

Co děla­jí detai­le­ři při čiš­tě­ní inte­rie­ru aut jinak? Už jste také uva­žo­va­li, že se svým vozem zaje­de­te na pro­fe­si­o­nál­ní detai­ling? Detailingová cen­t­ra vyrost­la ve vět­ších měs­tech za posled­ních pár let... Read more »

Kratom a jeho druhy

Je doce­la mož­né že o kra­to­mu sly­ší­te úpl­ně popr­vé. Není se čemu divit jsme poměr­ně malin­ká země a přes­to­že se zde pro­dá­vá již více než deset let, roz­hod­ně jej u nás ješ­tě... Read more »

Jak na přípravu kávy doma aneb myslíte to s ní vážně?

Řada z nás jis­tě pova­žu­je kávu za start kaž­dé­ho dne. Pro vět­ši­nu lidí je káva však pou­hým pro­střed­kem k tomu, aby moh­li nor­mál­ně fun­go­vat. Pouze pro hrst­ku lidí tvo­ří káva sku­teč­ný... Read more »

Radek Karban založil školu koučů Coaching University

V dneš­ní době exis­tu­je celá řada kou­čo­va­cích škol, avšak vět­ši­na z nich nedo­ká­že koučům zajis­tit potřeb­nou kva­li­tu, aby doká­za­li oprav­du efek­tiv­ně pomá­hat svým kli­en­tům. A to pak ničí jak trh, tak... Read more »

Hlídaná parkoviště v Praze – před odletem na dovolenou nechte své auto tam, kde se o něj dobře postarají!

Jak najde­te hlí­da­né par­ko­viš­tě v Praze? Takové, kde se o váš vůz spo­leh­li­vě posta­ra­jí? Jisté je jed­no. Neměl by to být vel­ký pro­blém, pro­to­že par­ko­va­cích stá­ní s nepře­tr­ži­tou ost­ra­hou v naší met­ro­po­li neu­stá­le při­bý­vá.... Read more »

Ubytování Břeclav

Hledáte ide­ál­ní mís­to k dovo­le­né? Zajeďte si do Břeclavi. Oblast upro­střed vinař­ské­ho kra­je s krás­ným Lednicko - Valtickým are­á­lem dýchá prázd­ni­no­vou atmo­sfé­rou. Cyklostezky a turis­tic­ké tra­sy kra­jem vína vás pro­ve­dou jak his­to­ric­ký­mi... Read more »

Pojďte úspěchu naproti!

Snad kaž­dý člo­věk na svě­tě chce být úspěš­ný. A tak vás asi nepře­kva­pí, že se tím zabý­va­la i sku­pi­na věd­ců, kte­ří zjis­ti­li, že lze tzv. mode­lo­vá­ním zko­pí­ro­vat vzor­ce geni­a­li­ty a vzor­ce exce­lent­nos­ti... Read more »

Neboj se ukázat, co v tobě je!

Vždy jsi tro­chu vybo­čo­val z davu a viděl svět jiný­ma oči­ma? Učitelé, rodi­na i kama­rá­di vždy obdi­vo­va­li tvé výrob­ky ve výtvar­ce nebo zpěv v hudeb­ní nau­ce? Ve vol­ných chví­lích čas­to něco vyrá­bíš, nad... Read more »

Rozdíly mezi bankovním a nebankovním sektorem se pomalu smazávají. Nemusíte se bát vysokých úroků ani skrytých poplatků. Pro jakou variantu se rozhodnout?

Do ban­ky, nebo jinam? Aneb kam si dojít pro půjč­ku, když musí­te Zadluženost v České repub­li­ce v posled­ních letech rapid­ně stoup­la. Může za to aktu­ál­ní situ­a­ce, ale i dostup­nost někte­rých úvě­rů. Už... Read more »

Pamatujete si na první mobilní telefony? Neměli jste ho náhodou také?

Průměrně má kaž­dý z nás 100x za den mobil­ní tele­fon v ruce. S tele­fo­nem pla­tí­me, hle­dá­me na něm infor­ma­ce, čte­me e-maily, pra­cu­je­me, pro­kras­ti­nu­je­me, no a troš­ku ho vyu­ží­vá­me i k jeho původ­ní funk­ci – a sice... Read more »

Plechové garáže pro dokonalou úschovu

Ochrana vlast­ních auto­mo­bi­lů, dostup­ná za rozum­nou cenu. To je sou­čás­tí hle­dáč­ku mno­ha maji­te­lů auto­mo­bi­lů, nových nebo těch oje­tých, aut nebo moto­cy­klů. Zajímavé řeše­ní posky­tu­jí na garazeplechove.cz, kde může­te najít... Read more »

Yerba maté, přírodní energie z dalekých tropů!

Mezi alter­na­ti­va­mi kávy a ener­ge­tic­kých nápo­jů nemá kon­ku­ren­ci. Fenomén jiho­a­me­ric­ké yer­by maté je stá­le popu­lár­něj­ší. V posled­ních letech jsou Češi a Slováci také stá­le ochot­něj­ší nahra­dit jím „malou čer­nou kávu“. Vzhledem k jeho... Read more »
Stránka načtena za 3,84261 s | počet dotazů: 240 | paměť: 49363 KB. | 20.07.2024 - 20:57:58