Kritiky.cz >

Kampak jedou Pepa s Edou? Prázdninová etiketa pro nejmenší

Chystáte se na dovo­le­nou a neví­te, jakou kni­hu dětem s sebou při­ba­lit do kuf­ru? Milujete kni­hy Venduly Hegerové? Chodíte s dět­mi na logo­pe­dii a neví­te, jak s nimi o prázd­ni­nách tré­no­vat slov­ní záso­bu? Pokud jste... Read more »

Cukrový svět - sladké čtení pro všechny děti

Chcete ochut­nat vyso­ce sla­ze­né ledov­ky ze sku­pi­ny Hlasitě prás­ka­cí dropsy? Milujte zmrz­li­nu? Máte rádi dob­ro­druž­ství? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka Zuzany Slánské, kte­rá vyšla v Gradě pod znač­kou bam­book... Read more »

Největší nemehlo pod sluncem

Hledáte zají­ma­vou kni­hu pro své ško­lá­ky? Máte doma dítě s poru­cha­mi hyb­nos­ti? Tak prá­vě vám je urče­na kni­ha s názvem Největší nemeh­lo pod slun­cem, jejíž autor­kou je Petra Štarková.  Read more »

Jak se chtěl čaroděj stát kouzelníkem - genetická metoda - čteme sami

Hledáte prv­ní čte­ní pro své děti či vnou­ča­ta? Jste uči­tel­ka v prv­ní tří­dě základ­ní ško­ly a vyu­ču­je­te gene­tic­kou meto­du čte­ní? Tak prá­vě vám je urče­na kni­ha Jak se chtěl čaro­děj stát kou­zel­ní­kem,... Read more »

Neuvěřitelná dobrodružství se Snovíkem - čtení pro prvňáčky

Franta je doce­la oby­čej­ný kluk. Chtěl by zažít spous­tu legra­ce a vel­ké dob­ro­druž­ství, pros­tě ty nej­krás­něj­ší prázd­ni­ny. Jenže to vypa­dá, že ho čeka­jí spí­še otrav­né a nud­né dny. Jednou večer se... Read more »

PŘESTÁVKOVNÍK. Super hry a zábava nejen na přestávky

Publikace „PŘESTÁVKOVNÍK“ vel­mi pou­ta­vou for­mou zaba­ví děti nejen na „nud­ných“ pře­stáv­kách ve ško­le, ale i mimo ně. Navíc díky men­ší­mu for­má­tu pra­cov­ní­ho seši­tu si jej mohou vzít prak­tic­ky kam­ko­liv s sebou... Read more »

Kouzelná kniha babičky Jůlinky - čtení s porozuměním textu

Hledáte pro své děti pří­jem­né čte­ní, kte­ré je nala­dí na ty nej­bá­ječ­něj­ší prázd­ni­ny plné dob­ro­druž­ství? Kouzelná kni­ha babič­ky Jůlinky budu tou pra­vou spo­leč­ni­cí pro všech­ny děti, ať už budou... Read more »

Černobílé prázdniny - báječné čtení pro všechny kluky a holky

Chcete si pochut­nat a suše­ných hou­sen­kách? Jedli jste někdy mra­ven­čí paš­ti­ku? Máte rádi pří­ro­du? Pokud jste odpo­vě­dě­li tři­krát ano, tak se začtě­te do novin­ky Lucie Šavlíkové Černobílé prázd­ni­ny. Určitě zaži­je­te... Read more »
Stránka načtena za 2,64867 s | počet dotazů: 193 | paměť: 47076 KB. | 20.07.2024 - 11:13:22