Kritiky.cz >

V tento den roku 1966 byl ve Velké Británii uveden do distribuce film „Milion let před Kristem“

Společnost Hammer Productions původ­ně nabíd­la roli Loany Ursule Andress, kte­rá se o čty­ři roky dří­ve sta­la sen­za­cí vystu­pu­jí­cí z moře v bílých biki­nách ve fil­mu „Dr. No“ (1962), prv­ní bon­dov­ce. Když Andressová... Read more »

Zrození klasiky: Příběh za kamerou filmu „Třetí muž“ a nečekaného hudebního fenoménu

„Nebuď tak skles­lý. Vždyť to není tak hroz­né,“ bylo jeho život­ní mot­to, kte­ré reflek­to­va­lo jeho schop­nost nalézt svět­lo i v nej­tem­něj­ších chví­lích. Jak pra­vil v jed­nom ze svých slav­ných citá­tů, inspi­ro­va­ných fil­mem... Read more »

Maryam d’Abo: Cesta od odmítnutí v „Vyhlídce na vraždu“ k ikoně Bond girl ve „Dechu života

Maryam d’Abo byla odmít­nu­ta pro roli Polky Ivanovové ve fil­mu „Vyhlídka na vraž­du“ (1985), pro­to­že vypa­da­la pří­liš mla­dě. Získala ji Fiona Fullertonová. Ta nako­nec pora­zi­la Virginii Heyovou v boji o roli... Read more »

Povolení zabíjet

Brzy po svat­bě je žena Felixe Leitera (David Hedison) Dela (Priscila Barnes) zavraž­dě­na a Felix je zne­tvo­řen svým úhlav­ním nepří­te­lem, nar­ko­ba­ro­nem Franzem Sanchezem (Robert Davi). James Bond (Timothy Dalton) se vydá­vá... Read more »

Dech života - První Bondovka Timothy Daltona

KGB má nový ďábel­ský plán: Série aten­tá­tů se pod­le něj stá­vá osud­nou pro agen­ty nepřá­tel­ských taj­ných slu­žeb. Jméno Jamese Bonda (Timothy Dalton) v tom­to sezna­mu smr­ti nechy­bí. Agent 007 však... Read more »

Vyhlídka na vraždu - Rozloučení s Rogere Moorem

Max Zorin (Christopher Walken) zís­kal díky nacis­tic­ké­mu gene­tic­ké­mu expe­ri­men­tu mimo­řád­nou inte­li­gen­ci, kte­rou chce vyu­žít k ovlád­nu­tí svě­to­vé­ho trhu. Podaří se mu krá­dež taj­né­ho mate­ri­á­lu o výzku­mu mik­ro­či­pů. James Bond (Roger Moore)... Read more »

Chobotnička - Předposlední bond Rogera Moorea.

Vzácná sta­ro­žit­nost, kte­rá pat­ři­la car­ské­mu rodu Romanovců zmi­zí z Moskvy. Agent taj­né služ­by ji zís­ká, ale pro­ná­sle­do­va­te­lé ho smr­tel­ně pora­ní. James Bond (Roger Moore) díky draž­bě oka­mži­tě pozná­vá, kdo ji... Read more »

Agent, který mne miloval - První výskyt slavného „Čelisťáka“.

Dvě ato­mo­vé ponor­ky zmi­ze­ly beze sto­py a svě­dec­tví na mik­ro­fil­mu nasvěd­ču­je, že jejich přís­ně uta­je­né tra­sy byly naru­še­ny tepel­ně navá­dě­cím sys­té­mem. James Bond (Roger Moore), kte­rý dostal roz­kaz aby se... Read more »
Stránka načtena za 2,68674 s | počet dotazů: 195 | paměť: 47466 KB. | 21.07.2024 - 18:15:07