Kritiky.cz >

Deathloop a Ghostwire: Tokyo zůstávají konzolovými...

Deathloop a Ghostwire: Tokyo zůstá­va­jí kon­zo­lo­vý­mi exklu­zi­vi­ta­mi pro PlayStation 5. Časovou exklu­zi­vi­tu obou titu­lů akvi­zi­ce Microsoftu v rám­ci ZeniMax Media nena­ru­ši­la. Read more »

Hidden Path Entertainment, autoři Counter-Strike: Global...

Hidden Path Entertainment, auto­ři Counter-Strike: Global Offensive pra­cu­jí na AAA akč­ním RPG ze svě­ta Dungeons & Dragons. Titul bude pohá­nět Unreal Engine 4. Projekt z díl­ny Hidden Path Entertainment je... Read more »

ZeniMax Online maká na neohlášeném AAA titulu. Pro novou...

ZeniMax Online maká na neo­hlá­še­ném AAA titu­lu. Pro novou poboč­ku v San Diegu nabí­rá 45 vývo­já­řů. Read more »

GTA 6 by mělo mít inteligentnější NPC. Potvrzuje to patent,...

GTA 6 by mělo mít inte­li­gent­něj­ší NPC. Potvrzuje to patent, kte­rý si Take-Two v říj­nu loň­ské­ho roku dalo regis­tro­vat pro stu­dio Rockstar North. Pobočka se síd­lem v Edinburghu by měla pra­co­vat... Read more »

Autoři VR střílečky Blood & Truth pracují na novém...

Autoři VR stří­leč­ky Blood & Truth pra­cu­jí na novém titu­lu pro PS5. Na bliž­ší infor­ma­ce si musí­me počkat. Read more »

Magazín Edge láká na odhalení velkého titulu. Dost možná...

Magazín Edge láká na odha­le­ní vel­ké­ho titu­lu. Dost mož­ná jde o pokra­čo­vá­ní 2D akč­ní adven­tu­ry Hollow Knight z roku 2017. Read more »

Cyberpunk 2077 láme rekordy. Na platformě Twitch ho v jednu...

Cyberpunk 2077 láme rekor­dy. Na plat­for­mě Twitch ho v jed­nu chví­li sle­do­va­lo více než mili­on divá­ků, což se žád­né sin­glepla­yer hře nikdy nepo­ved­lo, natož se ale­spoň tro­chu tomu­to čís­lu při­blí­žit.... Read more »

Do role Van Helsinga z divokého západu se vžijete ve zbrusu...

Do role Van Helsinga z divo­ké­ho zápa­du se vži­je­te ve zbru­su novém titu­lu Evil West od auto­rů série Shadow Warrior. Read more »

Ghost of Tsushima zaznamenala obrovský úspěch. Titulu...

Ghost of Tsushima zazna­me­na­la obrov­ský úspěch. Titulu zasa­ze­né­ho do feu­dál­ní­ho Japonska se od čer­ven­ce pro­da­lo už 5 mili­o­nů kopií. Read more »

Po Wasteland 3 chystá studio inXile Entertainment další dvě...

Po Wasteland 3 chys­tá stu­dio inXile Entertainment dal­ší dvě RPG, pro­zra­dil gene­rál­ní ředi­tel Brian Fargo. Jeden z titu­lů je dle jeho slov tepr­ve ve fázi před­pro­duk­ce. Read more »

Amazon Luna je novou herní cloud službou, která půjde do...

Amazon Luna je novou her­ní cloud služ­bou, kte­rá půjde do boje s kon­ku­ren­ty Project xCloud od spo­leč­nos­ti Microsoft a Stadia od Google. Měsíční před­plat­né Luna+ bude stát $6 (139 Kč) a nabíd­ne hry... Read more »

Xbox Series S prezentuje přepínání mezi hrami, které bude...

Xbox Series S pre­zen­tu­je pře­pí­ná­ní mezi hra­mi, kte­ré bude sku­teč­ně trvat jen pár vte­řin. Nicméně je nut­né podotknout, že u next-gen titu­lů to může na kon­zo­li trvat pod­stat­ně déle. Read more »
Stránka načtena za 2,59167 s | počet dotazů: 209 | paměť: 47132 KB. | 19.06.2024 - 19:20:25