Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Strážci Galaxie Vol. 3: nejlepší film MCU od třetí fáze trilogie

Strážci Galaxie Vol. 3: nejlepší film MCU od třetí fáze trilogie

Photo © 2023 MARVEL
Photo © 2023 MARVEL
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Rocket Raccoon se dočkal své­ho v Strážcích Galaxie Vol. 3, bom­bas­tic­kém mezi­ga­lak­tic­kém dob­ro­druž­ství, kte­ré si udr­žu­je stej­nou úro­veň špič­ko­vé kva­li­ty jako jeho před­chůd­ci a mož­ná je dokon­ce nej­lep­ším dílem tri­lo­gie. Podpořeno něko­li­ka divo­ký­mi fil­mař­ský­mi odbočka­mi, kte­ré odka­zu­jí na sci-fi kla­si­ky od Davida Cronenberga a Terryho Gilliama, je ten­to díl zábav­ný i pro nefa­nouš­ky.

Strážci Galaxie Vol. 3 začí­na­jí tro­chu jinak než jejich před­chůd­ci, hym­nou odci­ze­ní Creep od Radiohead, kte­rá nahra­di­la někte­ré opti­mis­tič­těj­ší melo­die, jež ote­ví­ra­ly před­cho­zí díly. Ze Star-Lorda (Chris Pratt) se stal bez­na­děj­ný alko­ho­lik poté, co se jeho býva­lá lás­ka Gamora (Zoe Saldaña) vrá­ti­la z mrtvých bez vzpo­mí­nek na jejich vztah, zatím­co věč­ně zamra­če­ný Rocket Raccoon (s hla­sem Bradley Cooper) zřej­mě pro­ží­vá exis­ten­ci­ál­ní kri­zi.

Je klí­čo­vé, že scé­náris­ta a reži­sér James Gunn bere tyto posta­vy a jejich dušev­ní trá­pe­ní váž­ně, i když se jed­ná o praš­tě­nou spa­ce ope­ru a jed­nou z těch­to postav je ani­mo­va­ný mýval. Postavy jsou sice nad­po­zem­ské, ale jejich emo­ce jsou upřím­né a na roz­díl od Thora v před­cho­zích dílech MCU není jejich bolest vyu­ží­vá­na jako terč vti­pů.

Prostřed fla­shbac­ků o půvo­du se dozví­dá­me, proč je mýval tak nešťast­ný: byl „stvo­řen“ rádo­by bohem Vrchním evo­lu­ci­o­ná­řem (Chukwudi Iwuji) a po dosa­že­ní rozu­mu držen v kle­ci. Tam se spřá­te­lil s dal­ší­mi gene­tic­ky upra­ve­ný­mi zví­ře­cí­mi výtvo­ry, včet­ně vydry s robo­tic­ký­mi paže­mi, kte­rou namlu­vi­la Linda Cardellini.

Tyto scé­ny poku­sů na zví­řa­tech jsou tem­něj­ším mate­ri­á­lem, než bychom čeka­li od prů­měr­né­ho komik­so­vé­ho fil­mu, a jsou nato­če­ny hyper­sty­li­zo­va­nou opti­kou, kte­rá při­po­mí­ná tvor­bu Terryho Gilliama (12 opic) nebo Jean-Pierra Jeuneta (Město ztra­ce­ných dětí). Ale díky nim a Iwujiho str­hu­jí­cí­mu živé­mu výko­nu rezo­nu­je Vznešený evo­lu­ci­o­nář mno­hem více než jiní nedáv­ní padou­ši MCU, jako je napří­klad tajem­ný Kang Dobyvatel.

Tyto fla­shbac­ky se uka­zu­jí jako rele­vant­ní pro vlast­ní pří­běh Strážců Galaxie Vol. 2. 3, pro­to­že Vznešený Evolucionář se vrá­til a hle­dá svůj kdy­si cen­ný maje­tek, při­čemž na Rocketa posí­lá zdán­li­vě nezni­či­tel­né­ho Adama Warlocka (Will Poulter).

V zájmu záchra­ny své­ho pří­te­le se Star-Lord, Nebula (Karen Gillan), Drax (Dave Bautista), Mantis (Pom Klementieff) a cho­dí­cí strom Groot (s hla­sem Vina Diesela) se za asi­s­ten­ce nové Gamory vydá­va­jí na živou vesmír­nou sta­ni­ci, kte­rá jako by vze­šla z horo­ro­vé mys­li Davida Cronenberga. Tam se utka­jí s ochran­kou v masi­tém kos­tý­mu, kte­rou hra­je Nathan Fillion z Firefly.

Více na Kritiky.cz
Sám doma 2: Ztracen v New Yorku Jsou Vánoce a rodina McCallisterů se chystá na Floridu. Ráno zaspí, nastane zmatek, ale na leti...
Zima ve světě zvířat - Do zimy, brrr, ani nápad? Poznejte, co dělají zvířata v zimě. Až budete s dětmi přemýšlet čím nebo jak si ukrátit dlouhé zimní večery, řada z vás u...
Operace stodolarový gang - 65 % Druhý z  řady německých filmů o slavném agentu FBI Jerry Cottonovi opět z roku 1965 vysílal...
Studio Naughty Dog láká na víkendovou akci Outbreak Day,... Studio Naughty Dog láká na víkendovou akci Outbreak Day, která tentokrát ponese název The Last...
Carrie Fisher Carrie Fisher (21. října 1956 - 27. prosince 2016) byla americká herečka, známá především s...

Ačkoli Star-Lord a Rocket mohou mít v Strážcích Galaxie Vol. 3 tíhu vět­ši­ny vývo­je postav, i ved­lej­ší posta­vy mají hma­ta­tel­né oblou­ky, při­čemž zejmé­na Nebula a Mantis se zde dočka­ly bohat­ší pre­zen­ta­ce než v před­cho­zích fil­mech. Gunn však dává nováč­ko­vi Adamu Warlockovi vale: má v pod­sta­tě stej­ný pří­běh jako Rocket a Rocket dostá­vá veš­ke­rý šťav­na­tý mate­ri­ál, při­čemž Warlock se jen veze.

Strážci Galaxie Vol. 3 půso­bí jako labu­tí píseň pro své posta­vy; i když závě­reč­né titul­ky sli­bu­jí návrat, je to prav­dě­po­dob­ně roz­lou­če­ní sce­náris­ty a reži­sé­ra Gunna s jeho výtvo­ry. Na kon­ci je to neče­ka­ně slzo­pud­né.

Kdysi vzor fil­mo­vé kon­zis­ten­ce, MCU se před uve­de­ním Strážců Galaxie Vol. 3, své­ho 32.(!) fil­mu, potý­ka­lo s pro­blémy. Filmy jako loň­ský Thor: Láska a hrom a úno­ro­vý Ant-Man a Wasp: Gunn, kte­rý pochá­zí z pro­stře­dí horo­ro­vých fil­mů pro gue­rillo­vou pro­dukč­ní spo­leč­nost Troma, napl­ňu­je svůj tře­tí Strážci Galaxie bloc­kbus­ter s divo­ce vyna­lé­za­vý­mi kuli­sa­mi a kos­týmy, záři­vý­mi efek­ty, kte­ré ply­nu­le kom­bi­nu­jí prak­tic­kou prá­ci s CGI, a peč­li­vě cho­re­o­gra­fic­ky zvlád­nu­tý­mi bojo­vý­mi scé­na­mi, včet­ně vrchol­né­ho slo-mo one-take, kte­rý při­po­mí­ná Oldboy Park Chan-wooka.

Srovnejte to všech­no s bez­du­chým prázd­nem a povrch­ní­mi akč­ní­mi scé­na­mi, kte­ré tvo­ři­ly svět Ant-Mana a Wasp: Quantumania. Strážci Galaxie Vol. 3 doka­zu­jí, že v těch­to vel­ko­roz­počto­vých komik­so­vých dob­ro­druž­stvích stá­le exis­tu­je kre­a­ti­vi­ta a ino­va­ce, ale s Gunnovým odcho­dem do čela nad­chá­ze­jí­cí­ho pro­jek­tu DC už život, kte­rý vde­chl své­mu posled­ní­mu dílu MCU, nemu­sí trvat dlou­ho.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,68573 s | počet dotazů: 271 | paměť: 70889 KB. | 30.11.2023 - 15:39:31