Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Strážci Galaxie: Volume 3 (Guardians of the Galaxy Vol. 3) – Recenze – 70 %

Strážci Galaxie: Volume 3 (Guardians of the Galaxy Vol. 3) – Recenze – 70 %

Photo © 2023 MARVEL
Photo © 2023 MARVEL
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Americký reži­sér a sce­náris­ta James Gunn tím­to fil­mem dokon­čil svou akčně-komediální sci-fi/fantasy tri­lo­gii Strážci Galaxie, jejíž před­cho­zí díly (ZDE recen­ze prv­ní­ho dílu a TADY recen­ze dru­hé­ho dílu) z něj udě­la­ly jed­no­ho z nej­o­pě­vo­va­něj­ších a nej­ši­kov­něj­ších fil­ma­řů se spe­ci­a­li­za­cí na super­hr­din­ské komik­so­vé adap­ta­ce. I ten­to­krát by se nabí­ze­lo napsat, že jeho oče­ká­vá­né zavr­še­ní série a záro­veň sym­bo­lic­ké roz­lou­če­ní s někte­rý­mi z jejích hrdi­nů se opět nese v podob­ně roz­ja­ře­ném a nezá­vaz­ně odleh­če­ném duchu jako jeho před­chůd­ci (nebo jako tře­ba Sebevražedný oddíl, reží­ro­va­ný též Gunnem), avšak v tom­to pří­pa­dě by tako­vé sdě­le­ní bylo poně­kud zavá­dě­jí­cí. Ve sku­teč­nos­ti jsou totiž někte­ré pasá­že fil­mu Strážci Galaxie: Volume 3 až pováž­li­vě tíži­vé, pochmur­né a divác­ky nepří­jem­né.

Strážci Galaxie: Volume 3 (Guardians of the Galaxy Vol. 3) – Recenze
Photo © 2023 MARVEL

 

Zápletka se dá do pohy­bu tím, že mýval Rocket, jeden ze Strážců Galaxie, je smr­tel­ně raněn, a aby jej bylo mož­né vylé­čit, je nut­né nej­pr­ve odstra­nit deto­ná­tor zabu­do­va­ný v jeho hru­di. Ostatní hrdi­no­vé, tla­če­ni dvou­den­ním časo­vým limi­tem na záchra­nu kama­rá­da, se tudíž vydá­va­jí na ris­kant­ní misi s cílem uko­řistit skříň­ku s hes­lem od deto­ná­to­ru. A vle­zou tak do ces­ty „vrch­ní­ho evo­lu­ci­o­ná­ře“, jenž se coby stvo­ři­tel i niči­tel civi­li­za­cí pova­žu­je za boha, a jehož exis­ten­ce s Rocketem a onou skříň­kou s hes­lem pří­mo sou­vi­sí.

Dějová kost­ra se tudíž točí pře­váž­ně kolem neob­jev­né­ho a rela­tiv­ně pří­mo­čaré­ho „honu za McGuffinem“ (a to rov­nou nadva­krát), po němž násle­du­je už jen závě­reč­ná kon­fron­ta­ce se zápo­rá­kem a něko­lik usl­ze­ných roz­lou­če­ní (zavr­še­ných pito­mým spo­leč­ným taneč­kem). Na dvě a půl hodi­ny se to poda­ři­lo natáh­nout hlav­ně díky hro­ma­dě gagů, kte­rá vyvěrá z inter­ak­ce mezi hrdi­ny, a také díky exis­ten­ci celé řady ved­lej­ších postav (čas­to dosud nevi­dě­ných a v někte­rých pří­pa­dech nad­by­teč­ných) a něko­li­ka nových pro­stře­dí (od celé nové pla­ne­ty po vesmír­nou labo­ra­toř z orga­nic­ké hmo­ty). A stá­le pla­tí, že hlav­ní roli v tom všem hra­je nad­sáz­ka, humor, infan­til­ní vtíp­ky, pop­kul­tur­ní cita­ce, řízná hud­ba, efekt­ní akce a plejá­da praš­tě­ných nápa­dů, kte­ré bys­te čeka­li od fil­mu, v němž se k pře­váž­ně mimo­zem­ským hrdi­nům řadí i mlu­ví­cí mýval a obživlý strom.

Strážci Galaxie: Volume 3 (Guardians of the Galaxy Vol. 3) – Recenze
Photo © 2023 MARVEL

 

Do toho vše­ho však prů­běž­ně vstu­pu­je jako oddě­le­ná jed­not­ka též pří­běh samot­né­ho Rocketa, jenž kro­mě jeho minu­los­ti a půvo­du jeho trau­mat osvět­lu­je i moti­va­ce hlav­ní­ho zápo­rá­ka. Děj fil­mu je těmi­to stříp­ky z Rocketova mlá­dí, chro­no­lo­gic­ky vyprá­vě­ný­mi ve for­mě série fla­shbac­ků, pra­vi­del­ně pro­klá­dán, což pokaž­dé utlu­mí zábav­nost před­chá­ze­jí­cí­ho dění na mini­mum – zážit­ky z mýva­lo­va for­ma­tiv­ní­ho obdo­bí mají totiž zce­la odliš­ný tón a jsou všech­no mož­né, jen ne zábav­né. Hlavní téma v nich tvo­ří vědec­ké expe­ri­men­ty a nási­lí na zví­řa­tech, čin­nos­ti hod­né odsou­ze­ní, kte­ré jsou ve sním­ku podá­vá­ny s rea­lis­tic­kou kru­tos­tí, igno­ran­cí a nelid­skostí. Tyto sen­ti­men­tál­ní, útrp­né a mís­ty až vydě­rač­ské čás­ti vyprá­vě­ní vyzní­va­jí tudíž pře­váž­ně smut­ně a nepří­vě­ti­vě, což je v doce­la ost­rém kon­tras­tu s roz­ju­cha­ným zbyt­kem veš­ke­ré­ho dění.

Více na Kritiky.cz
IWO - JIMA IWO - JIMAMám rád počítačové hry, ty z období druhé světové války mi jsou také docela bl...
Harry - štěně bez domova - kniha - recenze - 100 % Harry je malé štěně, které musela jeho majitelka, malá holčička Bětka, dát do útulku, pro...
Raya a drak - Kdysi dávno v zemi Kumandra žili lidé a draci v harmonii. Draci lidi chránili před nebezpečnými Druuni. Nyní, o 500 let později, jsou tato monstra zpět...
Jan Urban: Jak lépe naložit s časem. 50 doporučení pro ty, jejichž čas je vzácný „V rozporu s tím, co občas slyšíme, čas nelze řídit. Plyne totiž bez ohledu na naši vůl...
Sociální síť Každý mýtus má padoucha Zda byl Mark Zuckerberg, zakladatel Facebooku "padouch či hrdina" si te...

Velmi čas­to tak ve fil­mu dochá­zí k tomu, že v jed­nu chví­li sle­du­je­te, jak někdo zne­tvo­ře­ný bolest­ně trpí a ve špi­na­vém kot­ci naiv­ně sní o svo­bo­dě v lep­ším svě­tě, a o pár vte­řin poz­dě­ji jste svěd­ky epic­kých tri­ko­vých akč­ních scén, v nichž hláš­ku­jí­cí hrdi­no­vé ve zpo­ma­le­ných zábě­rech efekt­ně zabí­je­jí nepřá­te­le, od nichž odlé­tá­va­jí kon­če­ti­ny a stří­ka­jí z nich růz­né teku­ti­ny, což je při­tom podá­vá­no jako neho­rázná cool prča.

Strážci Galaxie: Volume 3 (Guardians of the Galaxy Vol. 3) – Recenze
Photo © 2023 MARVEL

 

Dokud jde o nezá­vaz­né blb­nu­tí, vel­ko­le­post a nad­sáz­ku, tak James Gunn per­fekt­ně zvlá­dá sklou­bit humor, napě­tí, akci i emo­ce a umí­chat z nich chut­ný koktejl. Ale seri­óz­ní sna­hou o pře­sah k reál­ným pro­blé­mům, navíc v komor­ní a zce­la nehu­mor­né linii vyprá­vě­jí­cí rea­lis­tic­ky o vzni­ku trau­mat, vytvo­řil spíš emo­ci­o­nál­ní hor­skou dráhu (niko­li v pozi­tiv­ním slo­va smys­lu), kte­rá po onom koktej­lu zane­chá­vá hoř­kou pachuť.

V ostat­ních aspek­tech však sní­mek fun­gu­je stej­ně dob­ře jako před­cho­zí dva díly, byť do znač­né míry v důsled­ku toho, že recyklu­je již vidě­né. Přinejmenším vtíp­ky točí­cí se kolem Draxe (Dave Bautista), Mantis (Pom Klementieff), Nebuly (Karen Gillan) a Groota se tak už jen točí v kru­hu. Novinkou v dyna­mi­ce mezi posta­va­mi je kdy­si lás­ky­pl­ný vztah mezi pozemš­ťa­nem Peterem (Chris Pratt) a mimo­zemš­ťan­kou Gamorou (Zoe Saldana), kte­rá sice zemře­la, leč nyní hrdi­nům fil­mu vypo­má­há její mlad­ší ver­ze (z para­lel­ní­ho vesmí­ru), jenž žád­né city k Peterovi pocho­pi­tel­ně necho­vá (spí­še nao­pak) a se Strážci Galaxie se ani nezná.

Strážci Galaxie: Volume 3 (Guardians of the Galaxy Vol. 3) – Recenze
Photo © 2023 MARVEL

 

Kromě toho se ve fil­mu per­fekt­ně pra­cu­je s hud­bou a s kame­rou, kte­rá doká­že vytě­žit maxi­mum z pasá­ží zasa­ze­ných do bez­tíž­né­ho vesmír­né­ho pro­sto­ru i z majestát­ních akč­ních scén natá­če­ných v dlou­hých nepře­ru­šo­va­ných zábě­rech. Úroveň digi­tál­ních tri­ků je také pod­stat­ně vyš­ší než u před­cho­zích nedáv­ných pokra­čo­vá­ních ze svě­ta Marvelu, jako byly tře­ba Thor: Láska jako hrom nebo Ant-Man a Wasp: Quantumania, což je roz­hod­ně vel­ké plus.

Více na Kritiky.cz
Ubisoft plánuje na digitální prezentaci Gamescomu od 27.... Ubisoft plánuje na digitální prezentaci Gamescomu od 27. srpna do 30. srpna vyrukovat se 13 hrami...
RETROBIJÁK 60. - 90. let - 12 ...
Chyť mě, když to dokážeš - Jak se vám líbí Leonardo DiCaprio? Velký podvodník! Leonardo DiCaprio a Tom Hanks v hlavní roli dobrodružného, lehce humorného, filmu Stevena Spielb...
Amos Oz - Jak vyléčit fanatika Jak vyléčit fanatika (psáno bez otazníku) je poměrně útlounká knížečka, která se mi do m...
„MJ“ Kirsten Dunstová - Je oslnivě krásná, talentová a navíc – v promočeném tričku jí to ohromně sekne... Kirsten Dunstová se narodila 30. dubna 1982 ve státě New Jersey v malém městě Point-Pleasant. ...

O fil­mu Strážci Galaxie: Volume 3 kolu­jí už od prv­ních reak­cí zvěs­ti, že jde o nej­lep­ší film Marvelu od Avengers: Endgame. I kdy­by to byla prav­da, tak jen díky tomu, že vět­ši­na fil­mů nava­zu­jí­cích na Endgame byla poměr­ně sla­bá a nanej­výš mír­ně nad­prů­měr­ná. Třetí díl Strážců Galaxie je záro­veň nej­hor­ším v tri­lo­gii, což ovšem nezna­me­ná, že by šlo o špat­ný film. Na roz­díl od řady jiných komik­so­vých fil­mů z posled­ní doby totiž nepod­lé­há tak zna­tel­ně sche­ma­tič­nos­ti a žánro­vé ruti­ně a pořád z něj jde poci­ťo­vat fanouš­kov­ský zápal, nápa­di­tost a nad­še­ní ze super­hr­din­ské akce, jako tomu bylo u stra­ších mar­ve­lo­vek. Tak snad tomu tak není napo­sle­dy.


Podívejte se na hodnocení Strážci Galaxie: Volume 3 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,72312 s | počet dotazů: 291 | paměť: 71226 KB. | 30.11.2023 - 14:39:27