Kritiky.cz > Speciály > Talentovaný pan Ripley

Talentovaný pan Ripley

Photo © 1999 Paramount Pictures
Photo © 1999 Paramount Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Talentovaný pan Ripley je ame­ric­ký psy­cho­lo­gic­ký thriller z roku 1999, kte­rý nato­čil Anthony Minghella pod­le stej­no­jmen­né­ho romá­nu Patricie Highsmithové z roku 1955. V hlav­ní roli Toma Ripleyho se před­sta­vil Matt Damon, ve ved­lej­ších rolích se obje­vi­li Jude Law, Gwyneth Paltrow, Cate Blanchett a Philip Seymour Hoffman. Film byl kri­tic­ky i komerč­ně úspěš­ný a celo­svě­to­vě vydě­lal 128 mili­o­nů dola­rů. Získal pět nomi­na­cí na Oscara, včet­ně nomi­na­ce za nej­lep­ší adap­to­va­ný scé­nář a nej­lep­ší­ho her­ce ve ved­lej­ší roli pro Law.

Děj

V roce 1958 se na Toma Ripleyho obrá­tí lod­ní mag­nát Herbert Greenleaf, kte­rý se domní­vá, že Ripley navště­vo­val Princeton s jeho synem Dickiem, pro­to­že Ripley nosí vypůj­če­né prin­ce­ton­ské sako. Greenleaf zapla­tí Ripleymu ces­tu do Itálie, kde se Dickie usa­dil, aby ho pře­svěd­čil k návra­tu do Spojených stá­tů. Po plav­bě prv­ní tří­dou zao­ce­án­ské­ho par­ní­ku se Ripley v ter­mi­ná­lu ital­ské lodi vydá­vá za Dickieho a spřá­te­lí se s ame­ric­kou spo­le­čen­skou sme­tán­kou Meredith Logueovou.

V pří­moř­ské ves­ni­ci Mongibello se Ripley spřá­te­lí s Dickiem a jeho pří­tel­ky­ní Marge Sherwoodovou a tvr­dí, že je Dickieho býva­lý spo­lu­žák z Princetonu. Ripleymu se líbí Dickieho extra­va­gant­ní život­ní styl a sta­ne se jím posed­lý. Nakonec ho Dickie omr­zí a začne trá­vit čas se svým spo­le­čen­ským pří­te­lem Freddiem Milesem, kte­rý se k Ripleymu cho­vá s opo­vr­že­ním. Když se Dickie vrá­tí z Říma, při­stih­ne Ripleyho, jak se oblé­ká do jeho šatů a tan­čí před zrca­dlem, což ho roz­ru­ší.

Když Dickie oplod­ní míst­ní ženu a odvrh­ne ji, uto­pí se. Ripley, kte­rý si je vědom toho, co se sta­lo, slí­bí Dickiemu, kte­rý se cítí pro­vi­ni­le, že to udr­ží v taj­nos­ti. Poté, co Dickieho otec odříz­ne Ripleymu pení­ze na ces­tu, zru­ší Dickie výlet do Benátek a řek­ne Ripleymu, že by se měli roze­jít, ale nabíd­ne mu, že ho vez­me na posled­ní výlet do San Rema. Na palubě malé lodi se pohá­da­jí; Dickie tvr­dí, že ho Ripley una­vil a hod­lá si vzít Marge, zatím­co Ripley trvá na tom, že Dickie se bojí citů, kte­ré k sobě cho­va­jí. Hádka pře­ros­te ve fyzic­kou a Ripley Dickieho zabi­je ves­lem. Vezme si Dickieho věci a poto­pí loď.

Ripley si uvě­do­mí, že si ho lidé ple­tou s Dickiem, a pře­vez­me jeho identi­tu. Zfalšuje dopis Marge a pře­svěd­čí ji, že ji Dickie opus­til a odstě­ho­val se do Říma. Vytvoří ilu­zi, že Dickie je stá­le naži­vu, a to tak, že se v jed­nom hote­lu uby­tu­je jako Dickie a v dru­hém jako on sám, při­čemž si vymys­lí výmě­nu komu­ni­ka­ce mezi nimi. Díky padě­lá­ní je scho­pen čer­pat Dickieho kapes­né, kte­ré mu umož­ňu­je boha­tý život. V Římě nara­zí na Meredith, kte­rá ho stá­le zná jako Dickieho, a při­jme od ní pozvá­ní, aby s její rodi­nou navští­vil ope­ru. Ripleyho lest je ohro­že­na, když v ope­ře neče­ka­ně nara­zí na Marge a její­ho pří­te­le Petera Smith-Kingsleyho. Ripley pod zámin­kou vyže­ne Meredith z ope­ry a pak ji odmít­ne, aby zabrá­nil své­mu odha­le­ní.

Více na Kritiky.cz
Nakresli si příběh - 12 poučných příběhů s prázdnými stranami pro kresby dětí Rádi s vašimi dětmi čtete, kreslíte, vymýšlíte příběhy a fantazírujete? Pak právě vá...
Noční zub (2021) Nová Netflix upířina lákala na variaci Vampire Collateral s Cruisem, ale ve výsledku je nudným...
Quick Cuts | Carl Klingberg (Sweden) | 2022 #IIHFWorlds ...
Shazam! – Recenze – 60% Čtrnáctiletý Billy (Asher Angel) žije ve Philadelphii, kde si prošel řadou pěstounských rodi...
#101 - Sirotčinec (2007) Myslím si, že "Sirotčinec" je i v dnešní době tím nejlepším, co jsem kdy ze Španělska vid...

Freddie se obje­ví v Ripleyho bytě a hle­dá Dickieho. Když byt­ná oslo­ví Ripleyho jako Dickieho, Freddie si uvě­do­mí, že jde o pod­vod. Ripley Freddieho utlu­če k smr­ti a zba­ví se jeho těla. Po nále­zu těla navští­ví byt poli­cie, aby „Dickieho“ vyslech­la. Aby se Ripley vyhnul poli­cii a Marge, kte­ré po Dickiem pát­ra­jí, zfal­šu­je dopis na roz­lou­če­nou, v němž se „Dickie“ při­hlá­sí k odpo­věd­nos­ti za Freddieho smrt. Pod svým pra­vým jmé­nem Ripley odjíž­dí do Benátek, kde se opět setká­vá s Peterem.

Dickieho otec při­jíž­dí do Itálie se sou­kro­mým detek­ti­vem Alvinem MacCarronem a setká­vá se s poli­cií. Ripley se poku­sí zabít Marge poté, co zjis­tí, že má Dickieho prs­te­ny, ale vyru­ší je Peter. Pan Greenleaf odmít­ne Margeino pode­zře­ní a MacCarron Ripleyové sdě­lí, že poli­cie je pře­svěd­če­na, že Dickie, kte­rý měl v minu­los­ti násil­nic­ké sklo­ny, zavraž­dil Freddieho, než se zabil sám. MacCarron Ripleymu řek­ne, že Greenleaf má v úmys­lu odká­zat mu část Dickieho svě­řen­ské­ho fon­du jako odmě­nu za jeho loa­ja­li­tu vůči Dickiemu a jako záru­ku jeho mlče­ní.

Svobodný a očiš­tě­ný od svých zlo­či­nů se Ripley nalo­dí s Peterem na loď do Řecka; je nazna­če­no, že jsou nyní milen­ci. Ripley je pře­kva­pen, když se setká s Meredith, kte­rá stá­le věří, že je Dickie, a také se spo­le­čen­sky zná s Peterem. Ripley ji polí­bí a slí­bí, že si poz­dě­ji pro­mlu­ví. V kaju­tě Peter Ripleymu řek­ne, že ho viděl líbat Meredith, a poža­du­je odpo­vě­di. Ripley si uvě­do­mí, že bude muset Petera zabít, pro­to­že je jen otáz­kou času, kdy na sebe Peter a Meredith nara­zí a Meredith, kte­rá ces­tu­je s rodi­nou, by chy­bě­la. Poté, co se Peterovi omlu­ví za to, že mu lhal, ho vzly­ka­jí­cí Ripley uškr­tí a vrá­tí se sám do své cha­ty.

Obsazení

 • Matt Damon jako Tom Ripley
 • Gwyneth Paltrow jako Marge Sherwoodová
 • Jude Law jako Dickie Greenleaf
 • Cate Blanchett jako Meredith Logueová
 • Philip Seymour Hoffman jako Freddie Miles
 • Jack Davenport jako Peter Smith.Kingsley
 • James Rebhorn jako Herbert Greenleaf
 • Lisa Eichhorn jako Emily Greenleafová
 • Sergio Rubini jako inspek­tor Roverini
 • Philip Baker Hall jako Alvin MacCarron
 • Celia Weston jako teta Joan
 • Rosario Fiorello jako Fausto
 • Stefania Rocca jako Silvana
 • Ivano Marescotti jako Colonnello Verrecchia
 • Silvana Bosi jako Ermelinda

Produkce

Casting

The Guardian infor­mo­val, že Leonardo DiCaprio odmí­tl roli, kte­rá při­padla Damonovi. Minghella obsa­dil Matta Damona poté, co viděl jeho výkon ve fil­mu Dobrý Will Hunting, pro­to­že měl pocit, že herec má tu správ­nou kom­bi­na­ci „důvě­ry­hod­nos­ti, vře­los­ti a vel­ko­ry­sos­ti“, aby zau­jal divá­ky a pomohl jim pocho­pit, jak Ripleyová „pře­mýš­lí a fun­gu­je“. Postavu Meredith Logue, kte­rá se v romá­nu nevy­sky­tu­je, při­dal Minghella s ohle­dem na Cate Blanchett. Blanchettová ho po setká­ní s ním „nadchla“ a pře­kva­pi­lo ho, že měla o malou roli sku­teč­ně zájem; Minghella pak pro posta­vu napsal dal­ší scé­ny, aby její roli roz­ší­řil.

Více na Kritiky.cz
#1966: Upíří polibky: Pokrevní příbuzní 2 - 40 % Upíří polibky: Pokrevní příbuzní 2 (Vampire Kisses: Blood Relatives 2) Vydalo ...
Good Idea - Bad Idea ...
Mortdecai: Grandiózní případ Náhodou, podle mě je to skvělej film. V době sci-fi filmů, superhero filmů, hororů, a debiln...
NA OSTŘÍ NOŽE NOVA 20:35 19.9.03 Americký film z prostředí Aljašky................včetně zuřivého chl...
Razer představil své žvýkačky Respawn. Ty vám za pomocí... Razer představil své žvýkačky Respawn. Ty vám za pomocí vitamínu B pomůžou k lepším reak...

Minghella náho­dou viděl dení­ky z fil­mu, kte­rý v té době pro­du­ko­va­la jeho žena Caroline Choa a v němž Law hrál: Moudrost kro­ko­dý­lů. Minghella byl Lawovým výko­nem ohro­men a nabí­dl mu roli Dickieho; ten ve své „šíle­né aro­gan­ci“, jak se Law vyjá­d­řil, zpo­čát­ku odmí­tl, pro­to­že si nepřál hrát „hezou­na“. Poté, co se Law dozvě­děl o herec­kém obsa­ze­ní, kte­ré Minghella sesta­vo­val, a pocho­pil, že bude u reži­sé­ra „v bez­peč­ných rukou“, roli poz­dě­ji při­jal.

Natáčení

Kromě úvod­ních scén natá­če­ných v New Yorku se film natá­čel celý v Itálii. Pro ztvár­ně­ní fik­tiv­ní­ho měs­teč­ka Mongibello bylo pou­ži­to leto­vis­ko Positano na úte­sech a růz­né ves­ni­ce na ost­ro­vech Ischia a Procida neda­le­ko Neapole. Časté a nepřed­ví­da­tel­né deš­tě kom­pli­ko­va­ly natá­če­ní, při­čemž Minghella pro­hlá­sil, že „jsme muse­li dodat ten nád­her­ný stře­do­moř­ský svět, ten krás­ný svět již­ní Itálie, a nikdy se nám nepo­da­ři­lo, aby Itálie zkrás­ně­la... Rozdělovali jsme scé­ny, čas­to na slo­va, vyšli jsme ven a nato­či­li dvě nebo tři slo­va a pak zača­lo pršet a my se muse­li vrá­tit zpát­ky.“. Scény ode­hrá­va­jí­cí se v San Remu se ve sku­teč­nos­ti natá­če­ly v Anziu, leto­vis­ku neda­le­ko Říma. Mezi zná­mé loka­ce pat­ři­ly Piazza Navona, Španělské scho­dy a Piazza di Spagna v Římě a Caffè Florian na náměs­tí San Marco v Benátkách.

V rám­ci pří­pra­vy na roli Ripleyho Damon zhu­bl 30 kilo­gra­mů a nau­čil se hrát na kla­vír. Law kvů­li své posta­vě při­bral a nau­čil se hrát na saxo­fon; zlo­mil si také žeb­ro, když při natá­če­ní scé­ny vraž­dy na lodi spa­dl doza­du.

Recepce

Kritické ohlasy

Na ser­ve­ru Rotten Tomatoes má film na zákla­dě 135 recen­zí hod­no­ce­ní 84 s prů­měr­ným hod­no­ce­ním 7,30/10. Shoda kri­ti­ků na této strán­ce zní: „Se zne­po­ko­ji­vým výko­nem Matta Damona, kte­rý nabí­zí tem­ně zvrá­ce­ný kon­tra­punkt k nablýska­né režii Anthonyho Minghelly, je Talentovaný pan Ripley napí­na­vým thrille­rem, kte­rý pře­tr­vá­vá.“ Na ser­ve­ru Metacritic má film na zákla­dě 35 kri­ti­ků váže­ný prů­měr 76 bodů ze 100, což zna­me­ná „obec­ně pří­z­ni­vé hod­no­ce­ní“. Diváci dota­zo­va­ní spo­leč­nos­tí CinemaScore udě­li­li fil­mu prů­měr­nou znám­ku „C “ na stup­ni­ci od A do F.

Více na Kritiky.cz
Domek plný úkolů - pracovní listy pro předškoláky, čerstvé školáky a hlavně pro radost Máte rádi příběh? Tvoříte rádi? Chcete se dozvědět mnoho zajímavého o jedné ulici a jej...
Joss Whedon chce natočiť The Avengers 2 The Avengers ktorý práve valcujú kiná a v piatok zarobili 80 517 000 $ na americkom trhu,predpok...
Osamělý svobodný muž – 87 ...
V úskalí - další dobré spojení Billa Murraye a Sofie Coppoly Když mladá newyorská matka Laura (Rashida Jones) zničehonic pocítí pochyby o svém manželstv...
Vypínače a zásuvky – důležité pro vzhled interiéru Zařizujete si zcela nový interiér nebo došlo na rekonstrukci? Chcete dbát na každý detail a ...

Roger Ebert udě­lil fil­mu čty­ři hvěz­dič­ky ze čtyř a ozna­čil ho za „inte­li­gent­ní thriller“, kte­rý je „zákeř­ný ve způ­so­bu, jakým nás vede k tomu, abychom se zto­tož­ni­li s Tomem Ripleym ...“. Je to mon­strum, ale my chce­me, aby se mu to poda­ři­lo“. Janet Maslinová ve své recen­zi pro The New York Times pochvá­li­la Lawův výkon: Jude Law: „Pro nad­po­zem­sky talen­to­va­né­ho ang­lic­ké­ho her­ce Judea Lawa je to hvězd­ná role. Kromě toho, že je pan Law zni­ču­jí­cím způ­so­bem pohled­ný, dodá­vá Dickiemu mani­a­kál­ní, dráž­di­vé schop­nos­ti mani­pu­la­ce, díky nimž se o něj váš­ni­vě uchá­zí kaž­dý muž či žena, kte­ré zná.“

Entertainment Weekly udě­lil fil­mu hod­no­ce­ní „A-“ a Lisa Schwarzbaumová napsa­la: „Damon je pro tuto roli záro­veň jas­nou vol­bou a těž­ko se pro­dá­vá divá­kům uklid­ně­ným jeho sym­pa­tic­kým chla­pec­tvím.... fasáda fun­gu­je pře­kva­pi­vě dob­ře, když Damon drží ten záři­vý úsměv jen o pár vte­řin déle a jeho oči orlí­ho skau­ta jsou upře­né jen o mrk­nu­tí víc než klid­ný pohled jaké­ho­ko­li nevraž­dí­cí­ho mla­dí­ka. A v té neprů­hled­nos­ti vidí­me hrů­zu.“

Charlotte O’Sullivanová z časo­pi­su Sight & Sound napsa­la: „Napínavý, zne­po­ko­ji­vý thriller, kte­rý kazí jen pro­blémy s tem­pem (pro­střed­ní část se vle­če) a někte­rý­mi nevě­ro­hod­ný­mi cha­rak­te­ry postav (Meredithina posed­lost Ripleyovou nikdy nepře­svěd­čí), je plný živou­cí­ho, mizer­né­ho živo­ta.“ Časopis Time ho zařa­dil mezi deset nej­lep­ších fil­mů roku a ozna­čil ho za „vychyt­ra­lou vari­a­ci na kri­mi­nál­ní román Patricie Highsmithové“.

James Berardinelli dal fil­mu dvě a půl hvěz­dič­ky ze čtyř a ozna­čil ho za „solid­ní adap­ta­ci“, kte­rá „udr­ží divá­ko­vu pozor­nost“, ale kri­ti­zo­val „Damonův sla­bý výkon“ a „sto­páž, kte­rá je asi o 15 minut del­ší“. Berardinelli film nepří­z­ni­vě srov­ná­val s před­cho­zí adap­ta­cí Purpurové poled­ne, kte­ré dal čty­ři hvěz­dič­ky. Napsal: „Remake se vrá­til k před­lo­ze, kni­ze Patricie Highsmithové Talentovaný pan Ripley. Výsledek je sice prav­dě­po­dob­ně věr­něj­ší udá­los­tem Highsmithové kni­hy, ale je výraz­ně hor­ší. Říci, že ve srov­ná­ní s Purpurovým poled­nem trpí, je sla­bé slo­vo. Téměř kaž­dý aspekt fil­mu Reného Clémenta z roku 1960 je lep­ší než Minghellova ver­ze z roku 1999, od kame­ry přes herec­ké výko­ny až po scé­nář. Matt Damon by mohl být věro­hod­ným Tomem Ripleym, ale jen pro ty, kte­ří nikdy neza­ži­li ztvár­ně­ní Alaina Delona.“

Více na Kritiky.cz
Proč nadáváme na Survivor Česko & Slovensko? Survivor Česko&Slovensko běží už měsíc a fanoušci, ať už ti, kteří viděli originál...
The Beatles - Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band Dnes se v rámci rubriky Kultovní alba zaměřím na desku, která je obecně považována za nejle...
Posedlost zdravou stravou Většina lidí ve skrytu duše pokorně přizná, že by měli něco udělat se svou životosprávo...
Boba Fett: Zákon podsvětí - Kapitola 4: Bouře se blíží Rozhodně zlepšení po minulém týdnu, i když na druhou epizodu to stále nesahá. Opět jsme str...
Vejce s křenem. Jídlo pro pořádné chlapy! Vejce s křenem bylo nejoblíbenější jídlo mého, dnes již zesnulého, otce. Vždycky, když p...

Andrew Sarris ve své recen­zi pro The New York Observer napsal: „Celkově vza­to sto­jí Talentovaný pan Ripley za vidě­ní spí­še kvů­li své nepo­pi­ra­tel­ně rozkoš­né ces­tě než kvů­li své­mu koneč­né­mu cíli. Možná, že amo­rál­nost ode zdi ke zdi a tri­um­fu­jí­cí zlo zane­chá­va­jí pří­liš kyse­lou pachuť i pro ty nej­vy­tří­be­něj­ší anti­holly­wo­od­ské chu­ťo­vé buň­ky.“

V recen­zi pro The Guardian Peter Bradshaw napsal: „Talentovaný pan Ripley začí­ná jako geni­ál­ní expo­zi­ce vel­ké prav­dy o okouz­lu­jí­cích lidech, kte­ří mají co skrý­vat: totiž jejich napros­té závis­los­ti na dru­hých. Končí jako zne­po­ko­ji­vě nevzru­ši­vý thriller a matou­cí nepře­svěd­či­vá cha­rak­te­ro­vá stu­die.“

Amy Taubinová ve své recen­zi pro The Village Voice kri­ti­zo­va­la Minghellu jako „rádo­by reži­sé­ra umě­lec­kých fil­mů, kte­rý nikdy nespus­tí oči z kasy, nene­chá se vtáh­nout do tako­vé slo­ži­tos­ti. Z Talentovaného pana Ripleyho dělá oprýska­nou past na turis­ty. Efekt je spí­še jako čte­ní National Enquirer v kavár­ně s výhle­dem na Jadran.“

Režisér Florian Henckel von Donnersmarck ozna­čil Talentovaného pana Ripleyho za jeden ze svých nej­ob­lí­be­něj­ších fil­mů všech dob. Jeho skla­da­te­le Gabriela Yareda najal, aby napsal zněl­ku pro svůj vlast­ní film Životy těch dru­hých, a kame­ra­ma­na Johna Seala, aby pra­co­val na jeho dru­hém celo­ve­čer­ním fil­mu Turista.

Podle jeho vzo­ru vzni­kl i jeho dru­hý celo­ve­čer­ní film Turista.


Zdroj: Anglická Wikipedie


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,65958 s | počet dotazů: 319 | paměť: 70558 KB. | 01.12.2023 - 14:57:21