Kritiky.cz > Krátké recenze > The Batman

The Batman

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kdy už si lidi pře­sta­nou stě­žo­vat na cas­ting před­tím, než film vidí? Ledger, Affleck,… teď Pattinson. Je to fan­tas­tic­ký herec a od prv­ní chví­le jsem věřil, že to doká­že. A on to doká­zal. A vlast­ně se dá říct, že to v tom­to fil­mu doká­za­li úpl­ně všich­ni, od před i za kame­rou. Matt Reeves koneč­ně napsal pří­běh, ve kte­rém je Batman nej­lep­ším detek­ti­vem na svě­tě, a ne jen akč­ním super­hr­di­nou či dokon­ce bru­tál­ním maso­vým vra­hem, jak ho pre­zen­to­val Snyder. Nejde sice o bůhví jak ori­gi­nál­ní typ pří­bě­hu (je to hod­ně na způ­sob fil­mů jako Se7en či Zodiac), roz­bod­ně je to ale neotře­lé v rám­ci super­hr­din­ské­ho žán­ru. Tento pří­běh pak zce­la mis­tr­ně zre­ží­ro­val, a Greg Fraiser to kom­ple­men­to­val geni­ál­ní kame­rou, je teď váž­ně ve for­mě (viz napří­klad loň­ská Duna). Místo Hollywoodem milo­va­ných zbě­si­lých stři­hů spo­lé­hal na dlou­hé zábě­ry, díky nimž vyni­ká choero­gra­fie a pro­pra­co­va­nost. Zářným pří­kla­dem toho je napří­klad honič­ka v Batmobilu s Penguinem. No a tvůr­cov­skou sva­tou tro­ji­ci toho­to fil­mu dopl­ňu­je génius Michael Giacchino. Jeho soun­d­track je mra­zi­vý, sil­ný, pou­ta­vý, melan­cho­lic­ký, nadě­je plný… to vše a mno­hem víc. Fantastická prá­ce. No a obrov­skou chvá­lu si napros­to zaslou­ží i obsa­ze­ní. Andy Serkis jako Alfred je skvě­lý cas­ting, je to úpl­ně jiné poje­tí než tře­ba Michael Cain, ale je skvě­lý a přál bych si, aby byl ve fil­mu víc. Jeffrey Wright je jako una­ve­ný Gordon sží­ra­ný zka­že­nos­tí Gothamu oka­mži­tě sym­pa­tic­ký, a skvě­le se hodí k této ver­zi Batmana. K nepo­zná­ní změ­ně­ný Colin Ferrel jakož­to nastá­va­jí­cí cri­me boss Penguin je totál­ní show ste­a­ler. Zoë Kravitz je jas­ně mojí nej­ob­lí­be­něj­ší Catwoman, vystih­la per­fekt­ně tu Selinu kte­rou zná­me z komik­sů a záro­veň jí při­da­la něco své­ho, a to mno­hem lépe, všech­ny než před­cho­zí hereč­ky v této roli. Paul Dano nám dal zce­la nové poje­tí Riddlera a jeho výkon je tady napros­to mra­zi­vý, bez­peč­ně jeden z nej­za­jí­ma­věj­ších zápo­rá­ků posled­ních let. No a koneč­ně Robert Pattinson jakož­to titul­ní role. Když je v kos­tý­mu Batmana (což tak je ve vel­ké vět­ši­ně fil­mu), je napros­to doko­na­lý. Padouchům nahá­ní hrů­zu, v dob­rých lidech vzbu­zu­je nadě­ji, jeho bit­ky jsou hod­ně syro­vé a fyzic­ké (přes­ně, jak mají být), má výbor­ný Batman hlas, navíc je to KONEČNĚ detek­tiv… všech­no fun­gu­je doko­na­le. Kde zadr­há­vá je Bruce Wayne. Mezi Batmanem, sou­kro­mým Brucem Waynem a veřej­ným Brucem Waynem tu prak­tic­ky není roz­díl. Což není chy­ba Pattinsona, spíš pro­blém scé­ná­ře. Ovšem beru to jako jiný výklad té posta­vy, jiné poje­tí, a vlast­ně mi to ani tak neva­dí. Navíc jsou vra­ta ote­vře­ná pro pokra­čo­vá­ní, kde by se tohle moh­lo více pro­zkou­mat. Ostatně film při­pra­vu­je pro­stor pro spous­tu věcí v pokra­čo­vá­ní, že? ;-). Takže mě to až tak netrá­pí, ale něja­ké ty bodí­ky strh­nout musím. Celkem jde však o nesku­teč­ně poda­ře­ný komik­so­vý film, a o vyni­ka­jí­cí film vůbec. Viděno na před­pre­mi­é­ře v IMAXU a musím ten­to for­mát jen a jen dopo­ru­čit, podí­vej­te se na Batmana na co nej­vět­ším plát­ně s co nej­lep­ším zvu­kem. Stojí to za to. 9/10.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,95590 s | počet dotazů: 257 | paměť: 69337 KB. | 05.12.2023 - 07:12:38