Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > The Contractor: Akce v Berlíně povyšuje thriller s Chrisem Pinem

The Contractor: Akce v Berlíně povyšuje thriller s Chrisem Pinem

Photo © STX Entertainment
Photo © STX Entertainment
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Bývalý ser­žant ame­ric­kých spe­ci­ál­ních jed­no­tek se nechá naver­bo­vat do pochyb­né­ho čer­né­ho žol­dác­ké­ho koman­da v Berlíně ve fil­mu The Contractor, dob­ře nato­če­ném, ale neu­spo­ko­ji­vě šab­lo­no­vi­tém akč­ním fil­mu reži­sé­ra Tarika Saleha (The Nile Hilton Incident). Loňský sní­mek Bez výči­tek svě­do­mí byl zhru­ba stej­ným fil­mem se sil­něj­ším pod­ně­tem.

Po nud­ném úvo­du však napí­na­vá akce nato­če­ná v Berlíně váž­ně zve­dá úro­veň Kontraktora. Silná pro­střed­ní část udr­žu­je zájem až do finá­le, kte­ré se ode­hrá­vá tak oka­tě, že i her­ci jako by se v té chví­li z fil­mu odhlá­si­li.

Chris Pine hra­je Jamese Harpera, vyzna­me­na­né­ho vojá­ka, kte­rý je po uží­vá­ní ste­ro­i­dů k léč­bě zra­ně­ní kole­na vyřa­zen ze spe­ci­ál­ních jed­no­tek jako zlo­zvyk. Gillian Jacobs (Community) má jako jeho sta­rost­li­vá man­žel­ka Brianne ješ­tě méně prá­ce než obvykle v podob­ných věcech.

Harper však na pohřbu jed­no­ho z jejich kama­rá­dů ze spe­ci­ál­ních jed­no­tek nara­zí na staré­ho ser­žan­ta Mikea (Ben Foster), kte­rý mu zved­ne nála­du řeč­mi o prá­ci v sou­kro­mém sek­to­ru, kte­rá by vypla­ti­la věři­te­le jeho rodi­ny. A brzy mu doho­dí obran­né­ho doda­va­te­le Rustyho Jenningse (Kiefer Sutherland), kte­rý mu nabíd­ne rych­lou prá­ci v Evropě spo­je­nou s pade­sá­ti­ti­sí­co­vou zálo­hou.

Těchto pět minut pří­prav je roz­ta­že­no na prv­ních tři­cet minut fil­mu The Contractor, kte­ré poma­lu ubí­ha­jí bez špet­ky vzru­še­ní, zatím­co se postup­ně odkrý­vá seznam Harperových potí­ží: pochrou­ma­né kole­no, ne zce­la čest­né pro­puš­tě­ní, post­trau­ma­tic­ká stre­so­vá poru­cha, ochro­mu­jí­cí dlu­hy, napja­té vzta­hy s rodi­nou, sebe­vraž­da kama­rá­da. Diváci, kte­ří si nala­dí sle­do­vá­ní na Amazon Prime a oče­ká­va­jí akč­ní film, prav­dě­po­dob­ně odtu­ší v oka­mži­ku, kdy se děj dá do pohy­bu.

Ale když James, Mike a malý tým žol­dá­ků začnou v Berlíně plnit tajem­ný úkol a sle­do­vat údaj­né­ho syr­ské­ho tero­ris­tu (Fares Fares, hvězda Salehova inci­den­tu s Nilem Hiltonem, kte­rý zde má zkla­má­ní málo prá­ce), Kontraktér náh­le pře­řa­dí na vyš­ší rych­lost­ní stu­peň. Věci nejdou pod­le plá­nu a film se rázem mění v bour­ne­ov­ku, když se Harper sna­ží zjis­tit, co se děje, a dostat se zpát­ky domů.

Hlavní moment: honič­ka na motor­ce uli­ce­mi a vod­ní­mi kaná­ly v cen­t­ru Berlína, kte­rá vrcho­lí kon­fron­ta­cí Harpera s vojá­ky, kte­ří jsou za ním vyslá­ni (včet­ně Floriana Munteaua z Creeda), v měst­ské kana­li­za­ci. Tato scé­na se vypla­tí jak po akč­ní, tak po pří­bě­ho­vé strán­ce a je jed­nou z mála, v nichž se The Contractor tre­fil do čer­né­ho.

Detektivní pří­běh The Nile Hilton Incident reži­sé­ra Saleha, ode­hrá­va­jí­cí se během egypt­ské revo­lu­ce, byl drs­ný a aktu­ál­ní; tyto dva aspek­ty v The Contractor, kte­rý je jeho celo­ve­čer­ním debu­tem v ang­lič­ti­ně, chy­bí.

Pokusy vdech­nout pří­bě­hu sou­čas­nou aktu­ál­nost - v ději figu­ru­je vak­cí­na pro­ti viru H1N1 - půso­bí vykon­stru­o­va­ně a scé­ny ode­hrá­va­jí­cí se ve Státech, včet­ně vrchol­né pře­střel­ky, jsou nasák­lé holly­wo­od­ským pozlát­kem z před­měs­tí.

Ale The Contractor při­ná­ší během své dlou­hé ber­lín­ské polo­vi­ny akč­ní fil­mo­vé zbo­ží, a kdo vydr­ží drs­ný úvod, bude odmě­něn. Pine v hlav­ní roli půso­bí pou­ta­vě a reži­sér Saleh zvlá­dá akci více než obstoj­ně; ino­va­tiv­něj­ší scé­nář mohl ten­to sní­mek pový­šit na úro­veň bour­ne­ov­ské série.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,38465 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71719 KB. | 14.06.2024 - 01:26:33