Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > The Last Stop in Yuma County: Jim Cummings v pomalém kriminálním thrilleru z Arizony

The Last Stop in Yuma County: Jim Cummings v pomalém kriminálním thrilleru z Arizony

Photo © Local Boogeyman Productions
Photo © Local Boogeyman Productions
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dvojice ban­kov­ních lupi­čů drží jako rukojmí hos­tin­skou ari­zon­ské­ho ven­kov­ské­ho bis­tra a její­ho jedi­né­ho zákaz­ní­ka ve fil­mu The Last Stop in Yuma County, šikov­ném kri­mi­nál­ním dra­ma­tu, kte­ré si nyní může­te půj­čit nebo zakou­pit na plat­for­mách VOD po celém svě­tě. Silné herec­ké obsa­ze­ní pomá­há tomu­to napí­na­vé­mu thrille­ru, kte­rý stup­ňu­je napě­tí až k bodu zlo­mu, než dojde k explo­zi nási­lí.

V The Last Stop in Yuma County, kte­rou si nepleť­te s podob­ně nazva­ným fil­mem Zlomové zprá­vy v okre­se Yuba, hra­je Jim Cummings pokor­né­ho pro­da­va­če nožů, kte­rý ces­tu­je do Karlových Varů na naro­ze­ni­ny své dce­ry. Když se však zasta­ví pro ben­zín na odleh­lé pum­pě upro­střed ari­zon­ské pouš­tě, obslu­ha Vernon (Faizon Love) mu sdě­lí, že kami­on s pali­vem má dnes zpož­dě­ní a dal­ší čer­pa­cí sta­ni­ce je vzdá­le­ná 100 mil.

Prodavač nožů se uchý­lí do ved­lej­ší­ho bis­tra a navá­že vztah s přá­tel­skou hos­teskou Charlotte (Jocelin Donahue), než se k nim při­po­jí pár dal­ších lidí, kte­ří chtě­jí zabít čas při čeká­ní na dopl­ně­ní pali­va. Ale šrou­bo­va­ný Travis (Nicholas Logan) a poho­do­vý zákaz­ník Beau (Richard Brake) jen tak nepro­jíž­dě­jí: vylou­pi­li neda­le­kou ban­ku a prá­vě se chys­ta­jí k útě­ku.

Prodavač nožů, kte­rý v rádiu zasle­chl popis Pinto lupi­čů, brzy odha­lí jejich totož­nost a v tichos­ti infor­mu­je Charlottu. Brzy však bude lito­vat, že to neu­dě­lal, pro­to­že Beau se rych­le zori­en­tu­je v jejich deduk­ci a donu­tí dvo­ji­ci, aby se dosta­la do nepří­jem­né situ­a­ce s rukojmí­mi, zatím­co on a jeho par­ťák čeka­jí na kami­on s pali­vem... nebo jiné vozi­dlo, kte­ré dvo­ji­ce může ukrást.

To je zpo­čát­ku doce­la snad­né, ale stá­vá se to stá­le obtíž­něj­ší, jak se bis­tro během dne plní dal­ší­mi návštěv­ní­ky, kte­ří hle­da­jí ben­zín. Patří mezi ně postar­ší pár (Gene Jones a Robin Bartlettová), dvo­ji­ce mla­dých Bonnie & Clyde (Ryan Masson a Sierra McCormicková), míst­ní zástup­ce (Connor Paolo), a dokon­ce i šerif (Michael Abbott Jr.), kte­rý je sho­dou okol­nos­tí Charlottiným man­že­lem.

V The Last Stop in Yuma County se obje­vu­je obsa­ze­ní plné zná­mých tvá­ří, z nichž kaž­dá má co dělat, aby pozved­la téměř zce­la jed­no­roz­měr­né cha­rak­te­ry postav. Ale to je pro ten­to typ fil­mu, kte­rý musí v ome­ze­ném čase na plát­ně vytvo­řit širo­kou šká­lu růz­no­ro­dých postav a záro­veň nechat děj, aby byl hna­cím moto­rem vyprá­vě­ní, v pořád­ku.

Obzvlášť efek­tiv­ní jsou zde Brake (Mandy a nedáv­ní Cizinci: Kapitola 1), kte­rý má masi­tou roli obzvlášť hro­zi­vé­ho zabi­já­ka, a Jones (kte­rý sdí­lel neza­po­me­nu­tel­nou scé­nu s Javierem Bardemem ve fil­mu No Country for Old Men a nedáv­no se obje­vil v Killers of the Flower Moon Martina Scorseseho), kte­rý zde ztvár­ňu­je staré­ho muže nevní­ma­jí­cí­ho napě­tí, kte­ré se kolem něj poma­lu stup­ňu­je.

Jedna výt­ka: vzhle­dem k říd­ké­mu vhle­du do těch­to postav nefun­gu­jí pozd­ní scé­ny, v nichž se děla­jí těž­ká roz­hod­nu­tí a pře­kra­ču­jí morál­ní hra­ni­ce, tak dob­ře, jak by moh­ly, kdy­bychom tyto lidi zna­li nebo se o ně více zají­ma­li. Přesto je The Last Stop in Yuma County od začát­ku až do ohni­vé­ho kon­ce vel­mi pou­ta­vá a při své výprav­né dél­ce se nikdy neo­mr­zí.

Přestože je The Last Stop in Yuma County celo­ve­čer­ním debu­tem sce­náris­ty a reži­sé­ra Francise Galluppiho, jde o jis­tou jízdu, kte­rá obsto­jí hned ved­le vyso­ko­roz­počto­vých holly­wo­od­ských sním­ků. Navzdory něko­li­ka výstřel­kům ve scé­ná­ři se Galluppi nikdy nezdr­žu­je tak dlou­ho, aby ztra­til napě­tí, kte­ré peč­li­vě budo­val po celou dobu vyprá­vě­ní.

The Last Stop in Yuma County není úpl­ně tak bez­vý­chod­ná, jak by se moh­lo zdát z její­ho noi­ro­vé­ho ladě­ní, a má smy­sl pro hoř­ce iro­nic­ký humor, kte­rý čas­to pro­sví­tá. Evokuje poci­ty z raných fil­mů Joela a Ethana Coenových (Blood Simple) nebo Sama Raimiho (Crimewave nebo pří­hod­ně­ji, zejmé­na v závě­reč­ných scé­nách, A Simple Plan). Není tedy divu, že Galluppi už byl vybrán jako reži­sér nové­ho fil­mu Evil Dead.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,86222 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71976 KB. | 20.07.2024 - 06:06:59