Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > „Thor: Láska jako hrom“: vzácný Marvel misfire nikdy zasáhne jeho krok

„Thor: Láska jako hrom“: vzácný Marvel misfire nikdy zasáhne jeho krok

Photo © Walt Disney Studios Motion Pictures Natalie Portman, Chris Hemsworth
Photo © Walt Disney Studios Motion Pictures Natalie Portman, Chris Hemsworth
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Marvelovský bůh hro­mu se vyrov­ná­vá s lás­kou a ztrá­tou a záro­veň je vysta­ven výzvě ze stra­ny boží­ho zabi­já­ka ve fil­mu Thor: Láska jako hrom, čtvr­tém dílu fil­mo­vé­ho svě­ta Marvelu a dru­hém dílu Thora od reži­sé­ra Taiky Waititiho. Na roz­díl od bles­ko­vé zába­vy z fil­mu Thor: Ragnarok má však ten­to sní­mek blí­že k vlek­lé­mu Thor: Temný svět.

Velká část fil­mu Thor: Láska a hrom žije na stej­né vlně jako Ragnarok: Waititiho tra­de­mar­ko­vý neotře­lý humor, něko­lik zábav­ných cameí a pes­t­rá komik­so­vá pale­ta, kte­rá jako by byla vytr­že­na z kres­le­ných seri­á­lů ze sobot­ní­ho rána 80. let.

Film se ale také pokou­ší nacpat do krát­ké (na posled­ní fil­my MCU) sto­pá­že až pří­liš mno­ho pří­bě­ho­vých vlá­ken a žád­né z nich nepů­so­bí plně dota­že­ně. Také tón fil­mu nepří­jem­ně kolísá mezi praš­tě­nou kome­dií a váž­něj­ší­mi prv­ky a nikdy nedo­sáh­ne rov­no­váhy před­cho­zí­ho fil­mu.

Thor: Láska a hrom začí­ná slun­cem roz­pá­le­ným mimo­zemš­ťa­nem Gorrem (Christian Bale), kte­rý se tou­lá poušt­ní kra­ji­nou a pohřbí­vá do pís­ku svou mrt­vou dce­ru. Narazí na oázu, v níž se sho­dou okol­nos­tí nachá­zí Dionýsos (Simon Russell Beale), bůh, k němuž se celá ta léta mod­lil, a zeptá se ho, proč neza­chrá­nil svůj lid nebo svou dce­ru - na tuto otáz­ku se setká s odmí­ta­vou aro­gan­cí a hroz­bou bez­pro­střed­ní smr­ti.

Hned ved­le Gorra se však sho­dou okol­nos­tí nachá­zí bůh-zabiják Nekrosword, kte­rý si ho sho­dou okol­nos­tí vybe­re jako své­ho dal­ší­ho hos­ti­te­le, jenž bude řezat bohy. To ho při­ve­de na ces­tu za zabi­tím nejen vlast­ní­ho aro­gant­ní­ho boha, ale i všech bohů napříč MCU.

Na roz­díl od Thanose z Infinity War se s Gorrovým osu­dem oka­mži­tě zto­tož­ní­me: kaž­dý bůh, kte­ré­ho jsme v tom­to vesmí­ru vidě­li, je bez­cit­ná, sebestřed­ná bytost, kte­rá si zaslou­ží exis­tenč­ní ohro­že­ní; to se týká i Thora Chrise Hemswortha, kte­rý je zde před­sta­ven jako hrdin­ný, ale otu­pě­lý šašek (odstí­ny Zapa Branigana z Futuramy), a Dia, jehož s pře­hna­ným řec­kým pří­zvu­kem ztvár­nil Russell Crowe v pro­dlou­že­ném cameu, kte­ré si ukradlo scé­nu.

Bale se plně věnu­je ztvár­ně­ní Gorra, k němuž pat­ří nápad­ná vyhub­lost a vkus­ný výkon, v němž i kome­di­ál­ní úde­ry půso­bí hro­zi­vě. Gorr mohl být jed­ním z mála dob­ře pro­pra­co­va­ných zápo­rá­ků MCU; ale kvů­li vše­mu ostat­ní­mu, co se v Thor: Láska a hrom děje, má Bale k dis­po­zi­ci jen asi čty­ři scé­ny, v nichž může zpro­střed­ko­vat kom­plex­ní oblouk posta­vy.

Více na Kritiky.cz
Night of the Hunted Až moc obyčejný Thriller od Francouzů od kdysi talentovaného Khalfouna. Khalfoun nám v minu...
Království poníků - Kouzelný závod - Filipka s Romanou pokračují opět v záchraně Rytířova Holčička Filipka se probudila a začala vzpomínat, co se to vlastně děje. Byla v neznámém p...
Nezvratný osud 3 - Do třetice všeho dobrého a zlého? Možná je to dílem náhody, že mi zrovna teď… když píšu tuhle recenzi… naskočila píseň...
Autoři Euro Truck Simulator 2 ukazují předělané rakouské město Salzburg Rakouský Salcburk je město známé především jako krásná kulisa oscarového muzikálu "The So...
ZLÍNFEST - Sestřih ze soboty 26. května 2018 ...

Thor: Láska a hrom také po krát­ké úvod­ní scé­ně odha­zu­je Strážce Galaxie (víc než jed­nu repli­ku má jen Chris Pratt, kte­rý Thorovi nabíd­ne radu vyta­že­nou z Tennysona) a Valkýru Tessy Thompson, kte­rá měla v před­cho­zím fil­mu tak sil­nou cha­rak­te­ri­za­ci, odha­zu­je do poza­dí.

Naopak je tu k vidě­ní nový bůh: Z něja­ké­ho důvo­du se z Thorovy sta­ré lás­ky Jane Fosterové (Natalie Portmanová) stal dal­ší Thor... Spojí se se svým býva­lým nápad­ní­kem, aby zachrá­ni­la děti Nového Asgardu, kte­ré une­sl Gorr a odne­sl je do říše stí­nů.

Klimatické udá­los­ti v Thor: Láska a hrom pod­tr­hu­jí jed­nu z nej­vět­ších chyb fil­mu: záplet­ku, kte­rá se řídí spí­še náho­da­mi a výmys­ly než dokon­ce komik­so­vou logi­kou. Zahrnuje výskyt Věčnosti, neza­po­me­nu­tel­né posta­vy z mar­ve­lov­ských komik­sů, kte­rá je zde před­sta­ve­na jako džin, jenž doká­že spl­nit jedi­né přá­ní jed­né oso­bě a lusk­nu­tím prs­tů vyře­šit záplet­ku.

Na roz­díl od někte­rých slab­ších fil­mů MCU, jako jsou Avengers: Věk Ultrona, se Thor: Láska a hrom nikdy nepro­mě­ní v totál­ní taha­ni­ci a po vět­ši­nu prv­ních dvou děj­ství si vysta­čí s kome­dií a jas­ným vizu­á­lem. V tem­ném a ponurém závě­reč­ném děj­ství fil­mu je však jen malá šan­ce se byť jen pou­smát, a čím déle po sobě tito zdán­li­vě nepře­mo­ži­tel­ní boho­vé háze­jí CGI efek­ty, tím méně zábav­ný film je (i když čer­no­bí­lá sek­ven­ce v říši stí­nů vypa­dá sku­teč­ně skvě­le).

Ačkoli Thor: Láska a hrom roz­hod­ně není úpl­ný pro­pa­dák, beze­spo­ru pat­ří ke slab­ším fil­mům MCU; po podob­ných reak­cích na Věčné a Doctora Strange v Multivesmíru šílen­ství je to popr­vé po zhru­ba dese­ti letech, kdy mar­ve­lov­ská série nestá­la na tak pev­ných zákla­dech. Přichází po jed­nom z nej­lep­ších fil­mů MCU Thor: Ragnarok a do znač­né míry pro­mar­ňu­je skvě­lý výkon Christiana Balea, ten­to Thorovský výlet je obzvlášť zkla­má­ním.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový
Podívejte se na hodnocení Thor: Láska jako hrom na Kinoboxu.

Více na Kritiky.cz
Rozdíly mezi bankovním a nebankovním sektorem se pomalu smazávají. Nemusíte se bát vysokých úroků ani skrytých poplatků. Pro jakou variantu se rozhodnout? Do banky, nebo jinam? Aneb kam si dojít pro půjčku, když musíte Zadluženost v České repub...
Stáhni mě do pekla Miluje Hitchcockovi filmy. Na natáčení stejně jako on nepřijde ji...
Kváskový mazanec Velikonoční pondělí je za dveřmi. Kdo mě zná, nebo již delší dobu sleduje, peče určit...
ZLÍNFEST - Rozhovor s Petrem Zvolánkem a Jakubem Hrycem 31. května 2018 ...
Titulky k Blindspot S04E18 - „Ohana Titulky k osmnáctému dílu seriálu Blindspot pro vás připravila Gabik. Bavte se. :-) ...
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,00397 s | počet dotazů: 291 | paměť: 70082 KB. | 29.11.2023 - 20:16:28