Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Top Gun: Maverick: opožděné pokračování s Tomem Cruisem stoupá k obloze

Top Gun: Maverick: opožděné pokračování s Tomem Cruisem stoupá k obloze

Photo © Paramount Pictures
Photo © Paramount Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tom Cruise se vra­cí na oblo­hu ve fil­mu Top Gun: Maverick, doko­na­lé pokra­čo­vá­ní, kte­ré při­ná­ší vše, co si lze od pokra­čo­vá­ní hitu z roku 1986 přát... a ješ­tě něco navíc. Nečekaně dojem­ný děj fil­mu se zabý­vá téma­tem odpou­tá­ní se od minu­lých pout, zatím­co dyna­mic­ké scé­ny vzduš­ných sou­bo­jů jsou napí­na­vé i pro nefa­nouš­ky.

Třicet šest let po udá­los­tech původ­ní­ho fil­mu se Cruisův námoř­ní zku­šeb­ní pilot Pete „Maverick“ Mitchell záměr­ně vyhý­bá pový­še­ní, aby mohl nadá­le létat na stá­le doko­na­lej­ších leta­dlech pro námoř­nic­tvo. Ale jak se Top Gun: Maverick začí­ná, zad­ní admi­rál (Ed Harris) zasta­vil jeho expe­ri­men­tál­ní (a náklad­né) sna­hy o dosa­že­ní rych­los­ti Mach 10.

Poté, co Mitchell ris­ku­je vše, aby dosá­hl svých cílů, je námoř­nic­tvo při­pra­ve­no vyzna­me­na­né­ho vete­rá­na o všech­no při­pra­vit... ale dob­ré slo­vo od staré­ho riva­la a nyní admi­rá­la „Icemana“ Kazanského (Val Kilmer) mu dá posled­ní šan­ci: ten­to­krát vycvi­čí sku­pi­nu špič­ko­vých rekru­tů na nebez­peč­nou a poten­ci­ál­ně smr­tel­nou misi „run-and-gun“ s dvou­tý­den­ním ter­mí­nem tiká­ní bom­by.

Tato mise, kte­rá je v pod­sta­tě záko­pem Hvězdy smr­ti z Hvězdných válek, zabí­rá napros­tou vět­ši­nu fil­mu Top Gun: Maverick a je to všech­no dechbe­rou­cí zále­ži­tost. Cruisův Maverick tré­nu­je své rekru­ty, jak se řítit úzkým kaňo­nem dosta­teč­ně níz­ko na to, aby se vyhnu­li detek­ci pro­ti­le­ta­dlo­vý­mi rake­to­me­ty, zasáh­nout cíl něko­li­ka rake­ta­mi s tří­me­t­ro­vou přes­nos­tí a vyšpl­hat se po kol­mém úte­su, aby se dosta­li ven dřív, než se nepří­tel stih­ne vyškrá­bat.

Zatímco ve vět­ši­ně fil­mů může tato mise zabí­rat jedi­nou kuli­su, Top Gun: Maverick strá­ví vět­ši­nu času její pří­pra­vou v tak živých detai­lech, že víme, co se děje na kaž­dém kro­ku. Chvíli trvá, než se sezná­mí­te s kaž­dou zatáč­kou, kte­rou musí leta­dla udě­lat, a s umís­tě­ním kaž­dé­ho rake­to­me­tu, kte­ré­mu se musí vyhnout, ale peč­li­vá pří­pra­va se sku­teč­ně vypla­tí během napí­na­vé­ho vyvr­cho­le­ní.

Je zde také řada lid­ských pří­bě­hů:

Mezi půso­bi­vý­mi ved­lej­ší­mi her­ci si Glen Powell kra­de své scé­ny jako „kat“ Seresin, Top Gun: Maverickova ver­ze Icemana z před­cho­zí­ho fil­mu, s při­ro­ze­ným cha­risma­tem a samo­li­bým sebe­vě­do­mím. A v neza­po­me­nu­tel­ném cameu v jed­né scé­ně se vra­cí Val Kilmer jako Iceman v sek­ven­ci, kte­rá dojem­ně zahr­nu­je her­cův sku­teč­ný zdra­vot­ní stav.

Podobně jako v před­cho­zím fil­mu je i zde hud­ba vrcho­lem. Skladatel Harold Faltermeyer, kte­rý je zod­po­věd­ný za kul­tov­ní zněl­ku Top Gunu, se v pokra­čo­vá­ní vra­cí a k němu se při­dá­va­jí i Lady Gaga a Hans Zimmer; během úvod­ních titul­ků navíc navo­dí atmo­sfé­ru sklad­ba Kennyho Logginse Danger Zone.

V Top Gunu všech­no kla­pe: Maverick, ale film sku­teč­ně stou­pá, když se vzne­se do oblak. Neuvěřitelná letec­ká kame­ra je podí­va­nou sama o sobě a vytvá­ří tako­vé nena­hra­di­tel­né, respekt vzbu­zu­jí­cí reál­né efek­ty, kte­ré v sou­čas­ných holly­wo­od­ských bloc­kbus­te­rech tolik chy­bí.

Zajímavé je, že „nepřá­tel­ský“ národ, kde Top Gun: Zatímco výcvi­ko­vé sek­ven­ce se ode­hrá­va­jí v nevad­ské pouš­ti, vrchol­ná zteč se ode­hrá­vá v zim­ním pod­ne­bí. Zdá se, že to nazna­ču­je Rusko; nedáv­né udá­los­ti by daly Top Gunu:

Když koneč­ně dojde k vyvr­cho­le­ní - a zapl­ní se plát­na IMAXu, kde dojde k pře­cho­du od širo­ko­úhlé­ho pomě­ru stran pou­ží­va­né­ho pro zby­tek fil­mu - Top Gun: Maverick se stá­vá sku­teč­ně něčím výji­meč­ným. Původní film byl kul­tov­ním kous­kem kine­ma­to­gra­fie 80. let, ale tenhle fun­gu­je na jiné úrov­ni: na úrov­ni pre­ciz­ně kom­po­no­va­né­ho akč­ní­ho fil­mu v té nej­vel­ko­le­pěj­ší holly­wo­od­ské tra­di­ci. Sláva scé­náris­tům Ehrenovi Krugerovi, Ericu Warrenovi Singerovi a Christopheru McQuarriemu a reži­sé­ro­vi Josephu Kosinskému, že se jim to poda­ři­lo.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový
Podívejte se na hodnocení Top Gun: Maverick na Kinoboxu.

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,15519 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72000 KB. | 22.07.2024 - 16:18:52