Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > „Totem“ KVIFF 2023 recenze: pozorně sledované rodinné drama Lily Avilésové

„Totem“ KVIFF 2023 recenze: pozorně sledované rodinné drama Lily Avilésové

Photo © Limerencia
Photo © Limerencia
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mladá dív­ka pro­ží­vá den naro­ze­ni­no­vé osla­vy své­ho umí­ra­jí­cí­ho otce ve fil­mu Totem, jem­ně pro­pra­co­va­ném dra­ma­tu, kte­ré se po pre­mi­é­ře v sou­tě­ži na Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Berlíně před­sta­ví na letoš­ním Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Karlových Varech. Snímek reži­sér­ky Lily Avilés (Komorná), kte­rý je navzdo­ry zjed­no­du­še­né pre­mi­se pře­kva­pi­vě boha­tý a vyla­dě­ný, má neče­ka­nou sílu.

Totem je z vel­ké čás­ti vyprá­věn oči­ma sed­mi­le­té Sol (Naíma Sentíes), kte­rou mat­ka (Iazua Larios) vysa­dí v rodin­ném domě její­ho otce v den jeho naro­ze­nin. Tatínek Tona (Mateo Garcia) je mla­dý, ale umí­rá na rako­vi­nu a po prv­ní polo­vi­nu fil­mu je z vel­ké čás­ti nevi­di­tel­ný, aby svou dce­ru vůbec viděl, jeho vzka­zy pře­dá­vá zdra­vot­ní sest­ra Cruz (Teresita Sánchez).

V nepří­tom­nos­ti své­ho otce trá­ví Sol den před­chá­ze­jí­cí jeho osla­vě nenu­ce­ným pozo­ro­vá­ním svě­ta kolem sebe, boha­té­ho na detai­ly. Režisér Avilés umně napl­ňu­je film vší­ma­vý­mi zvlášt­nost­mi, kte­ré obno­vu­jí dět­ský údiv nad prv­ním pozná­vá­ním svě­ta a zahr­nu­jí nudu i intri­ky podiv­né­ho

Terapeutický děde­ček Roberto (Alberto Amador) mlu­ví pou­ze přes elek­t­ro­la­ry­nx, ale to mu nebrá­ní léčit paci­en­ty v rodin­ném domě („roz­veď­te to“, řek­ne ženě po del­ším mono­lo­gu). Teta Alejandra (Marisol Gasé) při­ve­de do domu „léči­tel­ku“ nové doby, kte­rá ve sna­ze pomo­ci Toně vyhá­ní zlé duchy - za cenu, kte­rá by prav­dě­po­dob­ně moh­la jít na prak­tič­těj­ší péči.

Vdaná teta Nuria (Montserrat Marañon) se mezi­tím věnu­je pří­pra­vě domu na večí­rek po boku vlast­ní malé dce­ry, kte­rá hra­vě pomá­há mamin­ce s elek­tros­ti­mu­lač­ním pří­stro­jem. Nuria je stej­ně jako její bra­tr Tona uměl­ky­ně a trá­ví hodi­ny zdo­be­ním dor­tu ve sty­lu Van Goghovy Hvězdné noci. Jeho situ­a­ce se jí obzvlášť dotý­ká a uží­vá alko­hol

Totem je film plný vší­ma­vých postran­ních myš­le­nek a vybrou­še­ných cha­rak­te­ro­vých detai­lů, pod­po­ře­ných natu­ra­lis­tic­ký­mi herec­ký­mi výko­ny, kte­ré pod­tr­hu­jí sku­teč­nost, že sle­du­je­me sku­teč­né lidi, jak se vyrov­ná­va­jí s kaž­do­den­ní rea­li­tou i s rodin­nou tragé­dií, kte­rá se ode­hrá­vá v poza­dí.

Ještě sil­ně­ji pak zasáh­ne, když se během závě­reč­né­ho děj­ství Totemu dosta­ne­me na osla­vu Tonových naro­ze­nin: zatím­co se k osla­vě při­po­ju­jí desít­ky dal­ších lidí, sám Tona koneč­ně sebe­re sílu a obje­ví se. To, co bylo před­tím abs­trakt­ním pojmem - blí­ží­cí se smrt toho­to milo­va­né­ho syna, bra­t­ra, man­že­la a otce -, se náh­le dostá­vá do popře­dí, když osla­vu­je­me jeho život.

Uprostřed moře anga­žo­va­ných herec­kých výko­nů půso­bí Sentíesová ve svém fil­mo­vém debu­tu v Totemu nej­sil­něj­ším dojmem jako mla­dá dív­ka, kte­rá má být při­pra­ve­na o otce a kte­rá se vyrov­ná­vá s tím, co to zna­me­ná. Kamera Diega Tenoria peč­li­vě sle­du­je její výraz během závě­reč­né scé­ny, v níž sfou­ká­vá svíč­ky na Tonině dor­tu, a na film, kte­rý se jinak sen­ti­men­tu vyhý­bá, půso­bí neče­ka­ně pro­cí­tě­ně.

Totem je peč­li­vě vší­ma­vou stu­dií mou­chy na stě­ně rodi­ny, kte­rá se ocit­la v nešťast­né situ­a­ci, ale žije svůj kaž­do­den­ní život, a tiše se k vám při­kra­de. Režisérka Avilésová se tepr­ve ve svém dru­hém celo­ve­čer­ním fil­mu po vyso­ce ceně­né Komorné etablo­va­la jako jeden z nej­vý­raz­něj­ších hla­sů nezá­vis­lé mexic­ké kine­ma­to­gra­fie.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,02759 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72051 KB. | 21.02.2024 - 08:36:13