Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Transformers: Probuzení monster: vlažné pokračování se přidává na hromadu odpadků

Transformers: Probuzení monster: vlažné pokračování se přidává na hromadu odpadků

Photo © Paramount Pictures
Photo © Paramount Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Autoboti boju­jí pro­ti Terrorkonům s pomo­cí Maximalů, aby zachrá­ni­li Zemi a našli ces­tu domů na Cybertron ve fil­mu Transformers: Probuzení mon­ster, kte­rý ten­to víkend vstu­pu­je do praž­ských kin. Pokud vám to zní jako zába­va v mul­tiple­xu, mož­ná se vám bude líbit i ten­to sed­mý hra­ný film o Transformers, kte­rý je sice uhla­ze­něj­ší než prv­ních pět dílů Michaela Baye, ale ani zda­le­ka nedo­sa­hu­je kouz­la Bumblebeeho z roku 2018.

Stejně jako ten­to před­cho­zí film, i Transformers: Probuzení mon­ster je zčás­ti preque­lem a zčás­ti softre­bo­o­tem série, i když Bay je stá­le na palubě jako pro­du­cent. Scénář (na svě­do­mí ho mají Joby Harold, Darnell Metayer & Josh Peters a Erich Hoeber & Jon Hoeber) je mno­hem pří­mo­ča­řej­ší než před­cho­zí fil­my a režie Stevena Capla Jr. (Creed II) účin­ná, ale tvůr­ci jsou stá­le zatí­že­ni sku­teč­ně nepří­jem­ným designem postav, kte­rý činí vět­ši­nu akce nesro­zu­mi­tel­nou.

Transformers: Probuzení mon­ster je pře­de­vším o Transwarp klí­či, zaří­ze­ní, kte­ré by umož­ni­lo zápo­rá­ko­vi Unicronovi veli­kos­ti pla­ne­ty ces­to­vat vesmí­rem a pohl­co­vat gala­xie pod­le libos­ti. Maximalové v čele s opi­čím robo­tem jmé­nem Optimus Primal (hlas Ron Perlman) klíč roz­lo­mi­li na dvě čás­ti a ukry­li ho na Zemi, aby ho uchrá­ni­li před Unicronem a jeho při­mě­ře­ně vět­ší­mi při­slu­ho­va­či Terrorconem vede­ný­mi Scourgem (Peter Dinklage).

V roce 1994 však polo­vi­nu klí­če omy­lem „akti­vu­je“ zvě­da­vá pod­ří­ze­ná z muzea Elena Wallace (Dominique Fishback), čímž upo­zor­ní Terrorcony na jeho umís­tě­ní... a také Autoboty a Optima Prima (una­ve­ně zně­jí­cí Peter Cullen), kte­ří by se s jeho pomo­cí moh­li dostat zpět na svou domov­skou pla­ne­tu. To vede ke třem del­ším robo­tic­kým mash-„em-up sek­ven­cím, kte­ré tvo­ří zhru­ba polo­vi­nu sto­pá­že fil­mu.

Druhou polo­vi­nu Transformers: Probuzení mon­ster je věno­vá­na bez­myš­len­ko­vi­té expo­zi­ci, kte­rá sta­no­vu­je nesmy­sl­ně zjed­no­du­še­né moti­va­ce postav a své­vol­ná pra­vi­dla, jimiž se řídí jejich exis­ten­ce. V jed­nu chví­li obří robot se slza­mi v očích uha­sí život své­ho zka­že­né­ho kra­ja­na; o pět minut poz­dě­ji divá­kům nenu­ce­ně pro­zra­dí, že ten­to milo­srd­ně popra­ve­ný pří­tel měl náho­dou jedi­nou věc, kte­rá moh­la zachrá­nit vesmír, a že zemře­la spo­lu s nimi.

Skutečný hrdi­na Transformers: (Anthony Ramos), jehož mlad­ší bra­tr zou­fa­le potře­bu­je náklad­nou lékař­skou péči. To mu dává moti­va­ci ukrást auto, kte­ré je sho­dou okol­nos­tí pře­vle­če­ný Mirage (Pete Davidson), a poz­dě­ji se při­po­jit k ostat­ním obřím robo­tům a něja­kým způ­so­bem zachrá­nit svět, pro­to­že jeho bra­tr je jeho sou­čás­tí.

Vzhledem k vytá­če­né­mu cha­rak­te­ru vyprá­vě­ní fil­mu Transformers: Probuzení mon­ster jsou Noah a Elena jedi­ný­mi lid­mi ve fil­mu, kte­ří mají více než pár řád­ků dia­lo­gu. Ale navzdo­ry empa­tic­kým výko­nům Fishbacka i Ramose jsou jejich posta­vy plo­ché a nedo­ta­že­né, postrá­da­jí jaký­ko­li oblouk a tak nějak půso­bí méně lid­sky než ty hro­ma­dy haram­pá­dí, kte­ré je obklo­pu­jí.

Noahova posta­va je ve fil­mu oprav­du pro­pra­co­va­ná, a dokon­ce se z ní do vyvr­cho­le­ní vel­ké mon­stróz­ní kaše sta­ne něco jako super­hr­di­na. Končí Transformers: Probuzení mon­ster s vel­kým fran­ší­zo­vým odha­le­ním, kte­ré svý­mi aspi­ra­ce­mi kon­ku­ru­je Dark Universe od Universalu.

Transformers: Probuzení mon­ster je tech­nic­ky dob­ře zpra­co­va­ný a Maximalové jsou při­nejmen­ším kre­a­tiv­ně navr­že­ni, dokud se nepro­mě­ní ve stej­né dvou­nož­ce s kovo­vým obli­če­jem k nero­ze­zná­ní od všech ostat­ních. Fanoušci série se mož­ná dočka­jí dostat­ku robo­tic­ké akce, aby to stá­lo za to, a zatím­co ostat­ní se budou sna­žit chy­tit něče­ho smys­lu­pl­né­ho, tohle není zda­le­ka tak tís­ni­vé jako někte­ré před­cho­zí díly.

Bonus: pro­stře­dí New Yorku z roku 94 dává Transformers: Probuzení mon­ster je zámin­kou pro vyni­ka­jí­cí hipho­po­vý soun­d­track s dobo­vý­mi hity Wu-Tang Clanu, The Notorious B.I.G., A Tribe Called Quest a dal­ších.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový
Podívejte se na hodnocení Transformers: Probuzení monster na Kinoboxu.

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,64789 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71781 KB. | 13.07.2024 - 02:25:39