Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Tři mušketýři: D’Artagnan

Tři mušketýři: D’Artagnan

Photo © Pathé
Photo © Pathé
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V krá­lov­ství roz­dě­le­ném nábo­žen­ský­mi vál­ka­mi a pod hroz­bou brit­ské inva­ze, hrst­ka mužů a žen zkří­ží meče a spo­jí svůj osud s osu­dem Francie….

Tři muš­ke­tý­ři Alexandra Dumase se již dočka­li nespo­čet adap­ta­cí. Trojice fil­mů s Michaelem Yorkem, pokus od stu­dia Disney, pokus od Paula W. S. Andersona.... Nová adap­ta­ce poté vzni­ká v domov­ské Francii. Adaptace v režii Martina Bourboulona je roz­dě­le­na na dvě čás­ti, měla by poté být jed­ním z nej­draž­ších fil­mů v his­to­rii fran­couz­ské kine­ma­to­gra­fie. Příběh Athose, Portose, Aramise i D’Artagnana se poté v režii Bourboulona dočká­vá kra­pet špi­na­věj­ší­ho a váž­něj­ší­ho poje­tí, kdy pla­tí, že je mini­mál­ně na prv­ní čás­ti vidět tuč­ný roz­po­čet. Stačí to ovšem na dob­rý film?

Les Trois Mousquetaires: D'Artagnan
Photo © Pathé

Málokterá adap­ta­ce Tří muš­ke­tý­rů se vlast­ně bra­la tak váž­ně, prá­vě i to je ovšem pří­jem­ná změ­na. Realističtější, drs­něj­ší i suro­věj­ší pří­stup k pří­bě­hům 3 + 1 muš­ke­tý­rů je vidět i v samot­né akci, kdy je sem tam fyzic­ká akce s kor­dy sní­má­na v jed­nom dlou­hém zábě­ru a prá­vě podob­né audi­o­vi­zu­ál­ní hrát­ky při­spí­va­jí k tomu, že jsou Tři muš­ke­tý­ři: D´Artagnan inten­ziv­něj­ší podí­va­nou. Výsledný film pře­de­vším půso­bí jako bloc­kbus­ter, kte­rý by se v Hollywoodu nejen neztra­til, ale v mno­ha odvět­vích by se zvlá­dl kdeja­ké­mu bloc­kbus­te­ru vyrov­nat. Bourboulon umí pra­co­vat s vizu­á­lem, pří­jem­ný dojem zvlá­dá vyvo­lat i výpra­va i kos­týmy. Tučný román je díky roz­dě­le­ní na dvě čás­ti roz­dě­len v ide­ál­ní moment, tem­po celé dvě hodi­ny sym­pa­tic­ky kva­pí a navíc je výhrou i samot­ný cas­ting, ze kte­ré­ho nej­víc trčí Vincent Cassel jako jako Athos, Eva Green jako Milady i sym­pa­tic­ký François Civil jako D´Artagnan.

Samotné akce v prv­ní čás­ti vlast­ně není tolik, prv­ní část tak slou­ží pře­de­vším k před­sta­ve­ní jed­not­li­vých postav, spřá­da­ných intrik  i moti­vů, kte­ré se pra­vé­ho zados­tiu­či­ně­ní dočka­jí až v dru­hé čás­ti (pře­de­vším kom­pli­ko­va­ná minu­lost dvou stě­žej­ních postav čeká na svou dohru). První část je díky tomu o pozná­ní upo­ví­da­něj­ší, kdy zamr­zí, že sice Bourboulon doká­že pra­co­vat s akcí, jinak je ovšem jeho režie tak nějak nějak bez nábo­je, kdy to chví­le­mi celé evo­ku­je i napří­klad muzi­ká­lo­vou adap­ta­ci Tři muš­ke­tý­rů z diva­dla Broadway, kte­rá mimo výrazná hudeb­ní čís­la muse­la sázet na str­nu­lost dia­lo­gů.

Více na Kritiky.cz
Elvis – Recenze – 90 % Životní portrét Elvise Presleyho se dočkal významného filmového zpracování naposledy v roc...
Ant-Man Tak mám pro vás připraven první obsah filmu. Budu postupně připravovat další a další obsah...
Oscarové nominace 2005: žádná překvapení se nekonají. Česká republika přišla zkrátka V časných ranních hodinách úterý 25. ledna se filmový svět konečně dočkal. Z úst herce A...
Doba ledová 2: Obleva V této akční adventuře z pohledu 3. osoby se vracejí známí hrdinové, na něž čeká zbrusu ...
První den na festivalu TOURFILM 2014 Letištní mezinárodní filmový festival TOURFILM se koná ve dnech 9.-11.10.2014 v Karlových Var...
Les Trois Mousquetaires: D'Artagnan
Photo © Pathé

Román Alexandra Dumase do vel­ké míry sto­jí na his­to­ric­kých zákla­dech, do vel­ké míry poté nová adap­ta­ce zůstá­vá své před­lo­ze věr­ná. Místo str­hu­jí­cí­ho dob­ro­druž­ství sice ten­to­krát sku­teč­ně dochá­zí na váž­ně poja­tou dob­ro­druž­nou podí­va­nou na poza­dí poli­tic­kých udá­los­tí, u výsled­né­ho fil­mu je přes­to cítit cit k původ­ní lát­ce a to hra­je roli ve schop­ném adap­to­vá­ní. Samotný humor není vylo­že­ně nepří­to­men, po všech odleh­če­něj­ších vari­an­tách ovšem sku­teč­ně potě­ší tako­vý pří­stup, kdy je snad­né cítit napě­tí i to, že se sku­teč­ně v rám­ci záplet­ky o něco hra­je. I pro­to zamr­zí, že dia­lo­gy někdy nejsou sil­něj­ší a skr­ze to kra­pet trpí výko­ny jinak oči­vid­ně schop­ných a šikov­ných her­ců (vyzdvih­nout si zaslou­ží i Vicky Krieps v roli krá­lov­ny Anny Rakouské).

 Rozdělení na dva fil­my v zása­dě dává smy­sl, pro­to­že je pří­běh původ­ní­ho romá­nu sku­teč­ně hut­ný, kdy to ovšem již v pří­pa­dě prv­ní čás­ti půso­bí dojmem, že by ješ­tě rozum­něj­ším kro­kem bylo roz­dě­le­ní na tri­lo­gii. Už v prv­ní čás­ti je toho jed­no­du­še mno­ho, výsle­dek vyprá­vě­ní někdy půso­bí až zhuš­tě­ně. Oproti ostat­ním dobo­vým fil­mům a jejich pře­hna­nos­ti ovšem u nových Tří muš­ke­tý­rů potě­ší výraz­né zakot­ve­ní v rea­lis­mu, kte­ré se ani nepo­kou­ší o něja­kou pře­hna­nou navo­ně­nost, k poje­tí fil­mu poté chví­le­mi sed­ne a chví­le­mi kdo­ví­jak nesed­ne soun­d­track Guillaumeho Roussela. Každá výraz­něj­ší posta­va má v tom­to fil­mu svůj pro­stor zazá­řit (ty více upo­za­dě­né při­tom jis­tě dosta­nou šan­ci příš­tě), jen sna­ha o vybu­do­vá­ní roman­ce půso­bí kra­pet nedo­ta­že­ně a vyuměl­ko­va­ně. Například posta­va Athose v podá­ní Vincenta Cassela ovšem i díky Casselově podá­ní dostá­vá zce­la nové vrst­vy, kdy záro­veň ješ­tě více fun­gu­je jeho téměř otcov­ská role vůči D’Artagnanovi.

Les Trois Mousquetaires: D'Artagnan
Photo © Pathé

U Tři muš­ke­tý­ři: D’Artagnan Martin Bourboulon a spol. k adap­to­vá­ní legen­dár­ní­ho romá­nu Alexandra Dumase při­stu­pu­jí kra­pet jinak, než vět­ši­na zná­mých adap­ta­cí, výsled­kem je poté rea­lis­tič­těj­ší a váž­něj­ší zále­ži­tost, kte­rá zná­mý pří­běh před­sta­vu­je v kra­pet jiném svět­le, přes­to se jed­ná o řeme­sl­ně zda­ři­lou a dosta­teč­ně vta­hu­jí­cí zále­ži­tost, kte­rá snad­no vyvo­lá zvě­da­vost na dru­hou část. Příklad evrop­ské­ho vel­ko­fil­mu, kte­rý by se v Hollywoodu neztra­til....

Více na Kritiky.cz
Karate Kid – globalizovaný filmový průvodce po Číně i vnitřních pocitech Přiznejme si rovnou, že když se před časem objevily v médiích zprávy o tom, že se Hollywoo...
S nádechem jara: Karty Doreen Virtue, Marie, královna andělů Musím se přiznat, že  kartičky hrozně ráda vytahuji v adventním čase, prostě to "Marie" t...
Poslední aristokratka SYNOPSE Rodilý Newyorčan Frank získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo...
Místo splněných přání (2017) Paolo Genovese mě před rokem vyřídil inteligentní konverzačkou Naprostí Cizinci a letos se mu...
Shingeki no Kyojin 2 -9. díl Zahájení Erwin se svými lidmi zahajuje pronásledování opancéřovaného a kolosálního titá...


Podívejte se na hodnocení Tři mušketýři na Kinoboxu.

Verdikt: 70 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,22862 s | počet dotazů: 298 | paměť: 70173 KB. | 01.12.2023 - 14:38:23