Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Tropická bouře

Tropická bouře

Photo © DreamWorks SKG
Photo © DreamWorks SKG
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Herecké hvězdy Ben Stiller, Robert Downey Jr. a Jack Black hra­jí herec­ké hvězdy a paro­du­jí tak sebe sama i prů­my­sl, kte­rý je živí, v nové kome­dii o jed­nom natá­če­ní, kte­ré se tro­chu zvrt­lo. Stojí tahle zále­ži­tost za to?

V posled­ní době je to s paro­di­e­mi mír­ně řeče­no nahnu­té. Ty tam jsou skvě­lé fil­my osm­de­sá­tých let, jejichž tvůr­ci vědě­li, jak nača­so­vat vtip a cito­vat scé­nu v nové sou­vis­los­ti tak, aby dosta­la to správ­né paro­dic­ké vyzně­ní. Pokusy o paro­die 21. sto­le­tí jako by zapo­mí­na­ly, co je vlast­ně smys­lem toho­to žán­ru. Na plát­na se valí sním­ky typu Děsnej doják, Velkej biják nebo Tohle je Sparta, kte­ré nepři­ná­ší nic jiné­ho než beze­smy­sl­né nefunkč­ní sle­pen­ce oko­pí­ro­va­ných scén, fekál­ní humor a pop­kul­tur­ní odka­zy, jejichž trvan­li­vost je vel­mi krát­ká. Podařený vtip aby v nich ten, koho neu­spo­ko­jí zvra­ce­ní, prdě­ní a těl­ní teku­ti­ny, pohle­dal. Nyní však naštěs­tí pra­por nové paro­die a kome­die vcel­ku úspěš­ně pozve­dá herec a v tom­to pří­pa­dě i reži­sér Ben Stiller a vysí­lá do kin Tropickou bou­ři
Jedná se vlast­ně o tako­vý film o fil­mu. Vypráví o natá­če­ní váleč­né­ho fil­mu z Vietnamu Tropická bou­ře, na němž se podí­lí pra­vé herec­ké megah­vězdy. Hlavní roli má akč­ní hrdi­na Tugg Speedman, kte­rý se po sérii Pařák, v níž něko­li­krát zachra­ňo­val Zemi, poku­sil o váž­ný dra­ma­tic­ký výkon ve fil­mu Prosťáček Jack a nyní ztvár­ňu­je ame­ric­ké­ho hrdi­nu. Sekundují mu Kirk Lazarus, herec zná­mý tím, že se do kaž­dé role abso­lut­ně polo­ží, což mu zís­ká­vá jed­nu význam­nou cenu za dru­hou (pro Tropickou bou­ři dokon­ce pod­stou­pil ope­ra­ci, kte­rá z něj udě­la­la čer­no­cha) a Jeff Portnoy, král kome­dií vydě­lá­va­jí­cí mili­ar­dy fil­my, v nichž hod­ně prdí a hra­je více než jen jed­nu posta­vu. Je to zkrát­ka poda­ře­ná herec­ká par­ta a tak není divu, že reži­sér Tropické bou­ře maný­ry svých hvězd nezvlá­dá. Rozhodne se pro­to vysa­dit her­ce do džun­gle a nato­čit vše gue­ril­la sty­lem. Problémy však nastá­va­jí, když se her­ci, pře­svěd­če­ní o tom, že vše je sou­čás­tí scé­ná­ře, zaple­tou do sku­teč­né­ho váleč­né­ho kon­flik­tu.

Ačkoli Tropická bou­ře mír­ně zkla­ma­la má oče­ká­vá­ní povzbu­zo­va­ná dlou­ho­do­bou reklam­ní kam­pa­ní a něko­li­krát se nelze ubrá­nit dojmu, že z toho šlo vytě­žit ješ­tě mno­hem víc, je nut­no uznat, že se poved­la a jako kome­die i paro­die vel­mi dob­ře fun­gu­je. Především je skvě­lé, že na roz­díl od výše zmi­ňo­va­ných fil­mů není něja­kým sle­pen­cem odka­zů, ale má vlast­ní své­byt­ný kome­di­ál­ní pří­běh, na kte­rý navě­šu­je řadu cita­cí. Poznáte tu slav­né scé­ny z takřka všech zná­mých váleč­ných fil­mů věnu­jí­cích se pro­ble­ma­ti­ce Vietnamu. Vedle toho je tu však ješ­tě dal­ší skvě­lý zdroj humo­ru - uta­ho­vá­ní si z herec­kých hvězd, Hollywoodu a fil­mo­vé maši­ne­rie vůbec.
Zesměšnění se dočka­ly prak­ti­ky holly­wo­od­ských pro­du­cen­tů i jejich hvězdy. Naprosto zře­tel­né jsou naráž­ky na her­ce libu­jí­cí­ho si ve více­ro­lích tlus­ťo­chů či na her­ce, kte­ří v hon­bě za pres­tiž­ní cenou aka­de­mie ztvár­ňu­jí men­tál­ně retar­do­va­né v srd­ce­ryv­ných dra­ma­tech. Skvěle jsou zde také vysti­že­na klišé jed­not­li­vých žánrů, a to pře­de­vším ve vyni­ka­jí­cích a přes­ně zací­le­ných fik­tiv­ních trai­le­rech, jimiž Tropická bou­ře začí­ná. Filmový prů­my­sl se vším, co k němu pat­ří, je zde zkrát­ka vysti­žen s doko­na­lým nad­hle­dem a fak­tem je, že čím víc se o svět fil­mu a vše kolem něj zají­má­te, tím víc si to uži­je­te.

Více na Kritiky.cz
Všechnopárty se vrací premiérovými díly. Karel Šíp po roce v Divadle Semafor přivítá publikum Téměř přesně po roce se Karel Šíp vrací do Divadla Semafor, aby natočil nové díly Všechn...
Nezakazujte si sladkou chuť! Bílý cukr je stále kolem nás. Je v sušenkách, čokoládách, mléčných výrobcích, ale i...
Peppa Pig - Hravá knížka - Zábavné učení s prasátkem Peppou! I když se čas od času objeví studie renomovaných odborníků (ta poslední z Harvardu), prokaz...
Le Calendrier (2021) Adventní kalendář byl jeden z posledních letošních hororů, který měl šanci prorazit, ale b...
Recenze alba Ero Sciocco: Klasika s nádechem moderna, která zahřeje u srdce I když je český hudební rybníček poměrně malý, dá se v něm stále narazit na nové talen...

Tropická bou­ře záro­veň není žád­nou skrom­nou kome­dií. Výprava je vel­ko­le­pá a akč­ní scé­ny by jí mohl mno­hý váleč­ný film závi­dět. Drobné pro­blémy jsou však v tem­pu. Úvodní dva­ce­ti­mi­nu­tov­ka je vra­žed­ná, film nasa­dí ohrom­nou kaden­ci vti­pů, upro­střed však nej­spíš začne­te mít tro­chu oba­vy, že tvůr­ci vystří­le­li vše­chen prach, neboť se tem­po poně­kud zvol­ní a výraz­ně při­bu­de hlu­chých míst, vše ale naštěs­tí zachra­ňu­je závě­reč­ná sek­ven­ce, kte­rá opět nabí­rá pořád­né grá­dy, i když teď už jde hlav­ně o akč­ní nářez.

Na závěr chci ješ­tě zmí­nit her­ce, kte­ří film ucho­pi­li za správ­ný konec a s pře­hle­dem paro­du­jí své kole­gy, sami sebe i prů­my­sl, kte­rý je živí. Kromě ústřed­ní trojice- Ben Stiller, Robert Downey Jr. a Jack Black, je tu ješ­tě množ­ství zdat­ných sekun­dan­tů v dal­ších rolích, a to včet­ně Toma Cruise, jenž zde před­vá­dí neví­da­nou kre­a­ci. Je doce­la prav­dě­po­dob­né, že pokud jako já zapo­me­ne­te, že tu má hrát a nebu­de­te ho tudíž hle­dat, uvě­do­mí­te si s pře­kva­pe­ním, že je to on až při závě­reč­ných titul­cích. Ty jsou mimo­cho­dem ukáz­kou toho mála, co mi na Tropické bou­ři vadi­lo – někte­ré kre­a­ce už jsou zkrát­ka pře­hna­né do extré­mu, čímž se sni­žu­je důvě­ry­hod­nost, úder­nost a pak i kome­di­ál­ní poten­ci­ál fil­mu. Ale to je tu naštěs­tí jen v něko­li­ka málo pří­pa­dech.

P.S. Takhle spros­tý, ale záro­veň divá­ky neu­rá­že­jí­cí film jsem v kině už dlou­ho nevi­dě­la, a co víc jeho vul­gár­nost se ten­to­krát řád­ně odra­zi­la i v čes­kých titul­cích, kte­ré mnoh­dy mají ten­den­ci být mír­ně cen­zu­ru­jí­cí. Je jen dob­ře, že u Tropické bou­ře tomu tak není.

Podařená kome­die, kte­rá si skvě­le uta­hu­je z Hollywoodu a vše­ho, co k němu pat­ří. Negativem je pou­ze slab­ší tem­po v pro­střed­ní čás­tí a někte­ré pře­mrš­tě­né kre­a­ce. Jinak Tropická bou­ře skvě­le šla­pe, má švih, výbor­ně baví a někte­rých scé­nách je to i pořád­ně napí­na­vá akč­ní zále­ži­tost.


Podívejte se na hodnocení Tropická bouře na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Více na Kritiky.cz
Deadpool 2 - MORENA BACCARIN coby VANESSA             Morena Baccarin se vrací jako Vanessa, životní láska Wadea Wilsona. „St...
Prosíme přetočte // // Karlovarské publiku...
Tři barvy: Bílá (Trois Couleurs: Blanc) Druhý film z trilogie Krzysztofa Kiéslowského, který navozuje asociace barvami francouzské vlaj...
Zátopek Biografické filmy Čechům prostě jdou! Právě Zátopek nebo třeba Šarlatán jsou tomu zářný...
Black Mass: Špinavá hra – umrlec Johnny Depp Boston, 70. léta minulého století. Gangster Whitey Bulger ovládá bostonské podsvětí. Ještě...
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,54219 s | počet dotazů: 299 | paměť: 70135 KB. | 29.11.2023 - 19:55:04