Kritiky.cz > Recenze > Tulpan

Tulpan

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Konečně film, kte­rý je nato­čen srd­cem. Konečně film, jenž má cit a sílu v tom pra­vém slo­va smys­lu. Film co nemá zho­la nic spo­leč­né­ho s komerč­ní maši­né­rií úto­čí­cí na naše smys­ly ze všech stran. Pokud máte chuť na oprav­do­vý a záro­veň hlu­bo­ký záži­tek, nabí­zí­me vám pří­mo na stří­br­ném pod­no­se sní­mek kaza­chstán­ské­ho reži­sé­ra Sergeie Dvrtosevoye, pod jehož direk­cí vzni­kl půso­bi­vý pří­běh Tulpan.

V loni se sní­mek mimo­ji­né pro­mí­tal na fes­ti­va­lu v Karlových Varech a cel­kem za svou celo­svě­to­vou pouť nasbí­ral 6 hlav­ních cen v mno­ha zemích. Ať už to bylo Regardovo oce­ně­ní v Cannes nebo oce­ně­ní za nej­lep­ší režii a film na fes­ti­va­lu v Tokyu, tak je zjev­né, že máme co doči­ně­ní s oprav­du kva­lit­ním a bez­pro­střed­ním dílem vznik­lé pod osno­vou sku­teč­ně odda­ných lidí.

Příběh je zasa­zen do drs­né­ho, kaza­chstán­ské­ho step­ní­ho živo­ta, jenž nabí­zí pou­ze pár  mož­nos­tí. Za prvé si musí­te najít man­žel­ku, kte­rých je oprav­du širo­ko dale­ko po skrom­nu a za dru­hé zdě­dit stá­do, o kte­ré se bude­te muset pat­řič­ně sta­rat. Právě ten­to základ­ní pro­blém nás při­ve­de na sto­pu mla­dé­ho Asae, kte­rý by se rád ože­nil a dokon­ce ví i s kým. Jedná se o mla­dou a na tam­ní pomě­ry vel­mi krás­nou Tulpan. Ovšem Asaovi lás­ky­pl­né city nena­chá­ze­jí líbi­vou ozvě­nu ba dokon­ce ani mali­cher­ný šepot, jenž by byl ale­spoň malou útě­chou rozuz­le­ní, číha­jí­cí na něj v nevěs­ti­ně rodi­ně.

Tulpaně se Asae nelí­bí pro jeho nesku­teč­ně odstá­le uši, je to až tak závaž­ná pře­káž­ka, že nako­nec ze svat­by sejde. Dokonce ani nepo­mů­že foto­gra­fie prin­ce Charlese ze Spojeného krá­lov­ství, kte­rá měla Tulpanu pře­svěd­čit, že jde spí­še o výsa­du panov­ní­ků, než­li o nepří­jem­nou vadu na krá­se. Bohužel Asae se svým elfím vzhle­dem neu­spěl a jeho návrat zpět ke své sestře Samael a k její­mu pří­te­li Ondaesovi byl zkrát­ka nevy­hnu­tel­ný. Po jeho cestách ho dopro­vá­zí kama­rád Boni vlast­ní­cí pra­zvlášt­ní povoz oble­pe­ný por­no­gra­fic­ký­mi obráz­ky obna­že­ných žen.

Je to dvoj­ka k pohle­dá­ní. Asae má krás­né sny měst­ské­ho živo­ta, kte­ré se stře­tá­va­jí s myš­len­kou na Tulpan. V tom­to ohle­du je veli­ce neroz­hod­ný. Na jed­nu stra­nu by zůstal na ste­pi, kde by chtěl bojo­vat o Tulpaninu pří­zeň a na dru­hou by rád do měs­ta, avšak bojí se nezná­mé­ho, jenž na něj v zákou­tích uspě­cha­né­ho měst­ské­ho živo­ta číhá. Film je vyprá­věn obzvlášť pou­ta­vým dojmem. Po jeho shléd­nu­tí se ani nedi­vým těm všem fes­ti­va­lo­vým oce­ně­ním, kte­ré si ten­to jedi­neč­ný sní­mek při­ve­zl ze všech kou­tů svě­ta. Pravda na tako­vou podí­va­nou musí­te mít chuť a nála­du. Pokud dodr­ží­te tyto pod­mín­ky a nepů­jde­te se do kina scho­vat před deš­těm věz­te, že si za své pení­ze odne­se­te to, pro co jste si při­šli. Úsměvný pří­běh  vám nabíd­ne pohled na sku­teč­ný život v pře­krás­né kazaš­ské ste­pi a pokud zná­te Borata, tak na něj rych­le zapo­meň­te a pojď­te oku­sit rea­li­tu v podo­bě Tulpan.

Z fil­mu je cítit, že byl natá­čen srd­cem a ne pro pení­ze. Odráží se to na všem kam jen vaše oko zablou­dí. Skvělý pří­běh a herec­ké výko­ny vás napros­to nadchnou.

Naše hod­no­ce­ní: 

7

Podobné člán­ky

Tulpan

3. May 2009 - 17:41 — Patrik Chlumecky


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Great Britain – Denmark | Live | Group A | 2021 IIHF Ice Hockey World Championship23. května 2021 Great Britain – Denmark | Live | Group A | 2021 IIHF Ice Hockey World Championship Posted in Videa
  • Intuice aneb šestý smysl?13. listopadu 2011 Intuice aneb šestý smysl? O intuici se často mluví jako o šestém smyslu, ale co to vlastně ta intuice je? Zamyslete se na chvíli na tím, jakou roli hrají naše další smysly jako je zrak, sluch, chuť, čich a hmat […] Posted in Domácí rady
  • Braavoská Železná banka / Iron Bank of Braavos19. dubna 2016 Braavoská Železná banka / Iron Bank of Braavos „Jeden kámen se rozpadne, další zaujme jeho místo a chrám drží pohromadě více než tisíc let. A to je přesně Železná Banka Braavosu…chrám. Všichni žijeme ve stínu ale skoro nikdo to neví. […] Posted in Filmová místa
  • #DP136: Future State: Justice League24. února 2021 #DP136: Future State: Justice League  Autorem článku je Daniel PaličkaScénář: Joshua Williamson, Ram VKresba: Robson Rocha, Marcio Takara Po katastrofě gigantických rozměrů jménem “Future State: The Flash”, […] Posted in Recenze komiksů
  • Titulky k American Housewife S05E06 - Mother's Little Helper24. ledna 2021 Titulky k American Housewife S05E06 - Mother's Little Helper Do Westportu se přistěhuje Katieina nejlepší kámoška ze staré čtvrti, Tami. Katie ji pokládá za nej nej matku na světě a s radostí si od ní nechá poradit, jak na ty její nezvedené potomky. […] Posted in Titulky
  • Nominace na Ceny Akademie Oscar 201922. ledna 2019 Nominace na Ceny Akademie Oscar 2019 Nejlepší filmBlack PantherBlacKkKlansmanBohemian RhapsodyFavoritkaRomaViceZelená knihaZrodila se hvězdaNejlepší režie Adam McKay (Vice) Alfonso Cuarón (Roma) […] Posted in Filmové recenze
  • TOP 5: Které evropské stadiony navštívit kvůli atmosféře?6. září 2019 TOP 5: Které evropské stadiony navštívit kvůli atmosféře? Mít vlastní stadion, na kterém hostíte své soupeře, znamená ve skutečnosti jen polovinu úspěchu. Kvalitní sedačky, vyhřívaný trávník, supermoderní osvětlení ani sebelepší zázemí pro hráče […] Posted in Fotbal
  • Terminologie12. července 2019 Terminologie Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Nový Web28. července 2003 Nový Web Tak 28.7.2003 jsem zprovoznil nový web... Tak 28.7.2003 jsem zprovoznil nový filmový magazín. Jak jste si určitě všimli, tak nezačínám úplně od nuly. Tyto stránky jsou pokračovateli […] Posted in Novinky na webu
  • n200907261935 ST29. července 2009 Star Trek: Elite Force 2 Máte rádi Star Trek? Nemyslím tím zbožňování jednotlivých hrdinů, přeměňování bytu na jednu z palub vesmírné lodi, nadávání náhodným ošklivým kolemjdoucím do Ferengů, ba ani nacvičování […] Posted in Recenze her

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,67506 s | počet dotazů: 277 | paměť: 71853 KB. | 23.07.2024 - 14:07:56