Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Underworld: Evolution - Její kostým je přiléhavější a lesklejší než kdykoliv předtím!

Underworld: Evolution - Její kostým je přiléhavější a lesklejší než kdykoliv předtím!

UV
UV
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

První Underworld byl cel­kem do poho­dy. Ostatní sice rem­ca­li, že je to trap­ný kopí­rák sním­ků Blade a Matrix, ale mně - svě­te, div se - se zalí­bil. Ne že bych byl z něho „hoto­vej“ a vyná­šel jej při kaž­dé mož­né pří­le­ži­tos­ti do nebes… To ne. Film však spl­nil to, co jsem od něj oče­ká­val. Pobavil mě, dal mi zapo­me­nout na pro­blémy všed­ní­ho živo­ta a v něko­li­ka momen­tech (včet­ně ote­vře­né­ho fini­še) mě doce­la zau­jal. Přestože jsem se celou dobu myl­ně domní­val, že bude Evolution dějo­vě před­chá­zet tři roky sta­ré jed­nič­ce, úvod nové­ho děj­ství mě rych­le pře­svěd­čil o pra­vém opa­ku. Druhý Underworld se s ničím nepá­ře, hned na star­tu při­ná­ší retrospek­tiv­ní střet mezi upí­ry a lyka­ny a po při­bliž­ně pěti­mi­nu­to­vém běs­ně­ní se děj fil­mu pře­sou­vá z dale­ké minu­los­ti do sou­čas­nos­ti, kde po malé reka­pi­tu­la­ci ono­ho nej­dů­le­ži­těj­ší­ho z jed­nič­ky násle­du­je pokra­čo­vá­ní toho, co bylo minu­le tak ote­vře­ně zalo­me­no. Upírka Selena pyká za svůj odváž­ný čin a je „po záslu­ze“ pro­ná­sle­do­vá­na svý­mi někdej­ší­mi kole­gy z bran­že. O mno­ho lépe na tom není ani její hyb­riďác­ký par­ťák Michael (tak tro­chu člo­věk, tak tro­chu upír a tak tro­chu vlkodlak). Oba v pozi­ci štvan­ců utí­ka­jí do sně­hem zavá­tých kon­čin – přes­to všech­no se i nadá­le pokou­ší odra­zit nápor neu­tu­cha­jí­cích otá­zek a zjis­tit pra­pů­vod celých upírsko-vlkodlačích bojů. Po něko­li­ka lehce krva­vých taš­ka­ři­cích v nepře­hled­ných rus­kých lesích se hrdi­no­vé setká­va­jí s čer­s­tvě pro­bu­ze­ným a vel­mi sil­ným upí­rem Markusem. Ten ač se zpo­čát­ku vydá­vá za toho „odpor­né­ho, ale dob­ré­ho“ (to když shle­dá Viktorovo úmr­tí správ­ným), netr­vá dlou­ho, aby se záhy vyrý­so­val tak, jak před­po­klá­dá logic­ky smýš­le­jí­cí divák.

Markus je totiž pří­klad­ná svi­ně svi­ňo­va­tá (nic neří­kej­te – zavá­dím novo­tva­ry). Samotná Selena jej ani tak neza­jí­má pro­to, že má per­fekt­ní posta­vu, sně­ho­bí­lý obli­čej a parád­ní při­lé­ha­vý kos­tým, po kte­rém by se mohl utlouct leckterý feti­šis­tic­ký pří­z­niv­ce – ale zejmé­na z toho důvo­du, že se v jejích žilách vysky­tu­je krev nepřed­sta­vi­tel­né váhy. Krev nasák­lá vel­mi důle­ži­tý­mi vzpo­mín­ka­mi z dět­ství. Vzpomínkami, kte­ré jsou jedi­ným klí­čem ke zjiš­tě­ní polo­hy mís­ta, v němž je již po sta­le­tí věz­něn Markusův bra­tr William. Mimo jiné též obá­va­ný (a hod­ně nasra­ný) „Pán vlkodla­ků“…

Jak si tak zpět­ně kon­t­ro­lu­ji mnou vypo­ce­ný text, s lišác­kým úškleb­kem zjiš­ťu­ji, že jsem se s popi­sem pří­bě­hu vypo­řá­dal s grá­cií sobě vlast­ní. A tedy vcel­ku bez náma­hy a s docí­le­ním toho, že jsem zví­da­vé­mu čte­ná­ři nic pod­stat­né­ho (ba ani stě­žej­ní­ho) nepro­zra­dil.

Avšak nesmut­ně­te, nek­lej­te a hlav­ně nepře­pí­nej­te na jiný pro­gram. Ono je pořád lep­ší pře­číst si stro­hý a záměr­ně ose­ka­ný nástin pří­bě­hu, než­li se pono­řit např. do infor­mač­ní­ho tex­tu dis­tri­bu­to­ra, kte­rý ač nelže, evo­ku­je pocit, že nás čeká „Pán prs­te­nů v upír­ském bale­ní“. Alespoň co se vel­ko­le­posti týče.

Nejenom ve sna­ze, abych varo­val veš­ke­ré důvě­ři­vé divá­ky, ale také pro­to, abych ule­vil své­mu svě­do­mí, musím však s upřím­ně pokles­lým výra­zem kon­sta­to­vat, že Underworld: Evolution má k vel­ko­le­posti stej­ně blíz­ko jako prů­měr­ný občan České repub­li­ky k tuč­né­mu ban­kov­ní­mu účtu. V tom­to smě­ru lze jen těž­ko něco vyčí­tat samot­ným tvůr­cům. Ti jsou v tom nevin­ně. Jestliže chce­me pou­ká­zat na sku­teč­né hříš­ní­ky, musí­me se zamě­řit na „nedo­tknu­tel­né“ stu­dio. Možná kdy­by bylo pro­du­cent­ské osa­zen­stvo odváž­něj­ší a při­k­leplo dvoj­ce něja­kou tu kač­ku navíc, moh­li bychom se dočkat odliš­něj­ší­ho a mno­hem kva­lit­něj­ší výsled­ku. Takhle se ale opa­ku­je situ­a­ce z minu­la.

A jak se zdá, Underworld: Evolution vzni­kal od prv­ní­ho krůč­ku v úzké spja­tos­ti s nepří­liš vel­kým roz­poč­tem. Tímto pomy­sl­ným man­ti­ne­lem zůstal pozna­me­nán neje­nom scé­nář, kte­rý byl sepsán tak, aby hrdi­no­vé navští­vi­li za celý film cca 7-8 loka­cí (z toho dvě jakž takž vět­ší), ale rov­něž i výpra­va a tech­nic­ká úro­veň vizu­ál­ních efek­tů. Ačkoliv se dvoj­ka sna­ží postu­po­vat vlast­ní ces­tou a nerecyklo­vat již jed­nou pou­ži­té, tu a tam dává vzpo­me­nout na tři roky sta­ré oka­mži­ky. Vždyť už jed­nič­ka pře­ky­po­va­la scé­na­mi upřed­nost­ňu­jí­cí­mi lev­něj­ší meto­du ztvár­ně­ní. Bohužel… pokra­čo­vá­ní je v tom­to smě­ru ješ­tě více zne­vý­hod­ně­no. A není se čemu divit. Jakýkoliv sequel z při­hrád­ky „Blockbuster“ se vždyc­ky pokou­ší o to jedi­né – být ješ­tě vět­ším než jeho před­chůd­ce.

Více na Kritiky.cz
Kerstin Simoné: Thovt, projekt lidstvo. Tak trochu jiná historie lidstva? Je čas naším nepřítelem? Jakou hodnotu a sílu mají naše myšlenky? Jak jíme a co jíme? Jak...
Zemřel Václav Glazar - výrazná postava ve filmové sérii Kameňák Znáte Václava Glazara? Asi moc ne, že… Jeho neslavnější role byla v Kaměňáku, a tak se s...
Titulky k Khozhdenie po mukam S01E06 - Shestaya seriya Líza s manželem se rozhodnou zlepšit si život krádeží, ale ta se nečekaně dost zkomplikuje....
Nvidia zavádí pro GeForce Now roční předplatné. Zatímco... Nvidia zavádí pro GeForce Now roční předplatné. Zatímco klasické měsíční předplatné je...
Pražská čistírna odpadních vod bude hostit festival filmových blbostí Příští měsíc se na nejvhodnější místo chystá velmi neobvyklý filmový festival, protože...

Tady to ovšem nejde.

Filmaři nás tak vodí vesměs stej­ný­mi loka­ce­mi, obšťast­ňu­jí nás stá­le se opa­ku­jí­cí­mi pro­stři­hy na zasně­že­né vele­ho­ry a jen zříd­kakdy se jim poštěs­tí docí­lit toho, aby si divák řekl: „Yeah, tohle bylo dob­rý.“ Nemastný nesla­ný dojem nena­pra­vu­jí ani tri­ky, kte­ré býva­jí v podob­ných typech sním­ků zápla­tou i na ty nej­vět­ší trž­né rány a výcho­dis­kem z tvůr­ci tole­ro­va­né hlouposti. Snaha ušet­řit za kaž­dou cenu se pro­je­vu­je zejmé­na ve scé­nách, v nichž úřa­du­jí robust­ní posta­vy vlkodla­ků. Právě při nich divák zbystří. Ne však pro­to, že by jej osl­ni­la pre­ciz­ní prá­ce pro­gra­má­to­rů, ale prá­vě záslu­hou násil­né­ho vklí­ně­ní lout­ko­vé figurí­ny do pře­váž­ně počí­ta­čem ani­mo­va­né scé­ny.

[Musím brz­dit, pro­to­že se zase roz­jíž­dím. A neprá­vem.]

Ačkoliv tomu výše posta­ve­né odstav­ce nena­po­ví­da­jí, Underworld: Evolution není titu­lem, kte­rý by byl zkon­stru­o­ván pou­ze z toho nedo­sta­teč­né­ho. Naopak i v jeho okén­kách lze spat­řit něko­lik vyzdvi­že­ní hod­ných prv­ků. Ať už je to sexy Kate Beckinsale, občas­né zábles­ky ori­gi­na­li­ty v cho­re­o­gra­fii akč­ních scén (stří­há­ní vla­sů pomo­cí rotu­jí­cí vrtu­le od heli­kop­té­ry, vcel­ku efekt­ní bit­ka na nákla­ďá­ku)… sexy Kate Beckinsale… chytla­vý hudeb­ní motiv… sexy Kate Beckinsale… širo­ká šká­la krva­vých způ­sobů likvi­da­ce „škod­né zvě­ře“… ANEBO… a to jsem ješ­tě nezmí­nil, neb mám hla­vu děra­vou… sexy Kate Beckinsale.

Ale váž­ně. A bez prde­le (a teď nemám na mys­li tu od Kate Beckinsale).

Druhý Underworld má vel­mi blíz­ko k Tomb Raiderovi. Film nenu­dí, avšak ani extrém­ně neba­ví. Je zde tro­cha té kva­lit­ní akce, i tro­cha toho kva­lit­ní­ho sexu, ale to všech­no… to všech­no je jak­si dru­hot­né.  Těžiště sním­ku tkví prá­vě v posta­vě upír­ky Seleny, resp. v její před­sta­vi­tel­ce, kte­rá je nato­lik sexis­tic­ká, že je vlast­ně jed­no, nako­lik invenč­ní počin sle­du­je­me. A při­znám se… i já tomu­to kal­ku­lu pod­lehl. Sice jsem při pro­jek­ci neza­žil nic z toho, co avi­zo­val Scott Speedman (jehož při natá­če­ní neu­stá­le limi­to­va­la nechtě­ná erek­ce), ale zato si doká­žu vel­mi živě před­sta­vit, že se něco podob­né­ho ode­hra­je u ostat­ních divá­ků.

Více na Kritiky.cz
Mafia II a Mafia III v Definitivní edici Je to týden, co vyšlo oznámení, že vyjdou remastrované a remakované verze slavných her Mafia...
Četa Četa je americký válečný film z roku 1986, který napsal a režíroval Oliver Stone a v němž ...
American Truck Simulator: 1.47 Open Beta Dnes vám s radostí oznamujeme, že je k dispozici otevřená betaverze 1.47 pro hru American Truck...
ZLÍNFEST - Červený koberec pátek 25. května 2018 ...
Alan Wake 2 vzniká pod rukami Remedy Entertainment za pomoci Epic Games, říká novinář Jeff Grubb. Pokračování mysteriózní advent... Alan Wake 2 vzniká pod rukami Remedy Entertainment za pomoci Epic Games, říká novinář Jeff Gru...

U ostat­ních muž­ských divá­ků…Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Underworld

  • Underworld
  • Underworld: Evolution - Její kostým je přiléhavější a lesklejší než kdykoliv předtím!

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,40417 s | počet dotazů: 294 | paměť: 70020 KB. | 30.11.2023 - 15:21:04