Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > V historickém komplexu Invalidovna v Praze se natáčí film Nosferatu

V historickém komplexu Invalidovna v Praze se natáčí film Nosferatu

Foto: Prague Reporter
Foto: Prague Reporter
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Produkce fil­mu Nosferatu Roberta Eggerse pro­bí­ha­la v barran­dov­ských ate­li­é­rech po vět­ši­nu minu­lé­ho měsí­ce a nyní fil­ma­ři natá­če­jí v Praze a na dal­ších mís­tech v České repub­li­ce.

Nosferatu, aktu­a­li­za­ce horo­ro­vé kla­si­ky z roku 1922, kte­rá byla sama o sobě neau­to­ri­zo­va­nou adap­ta­cí Draculy Brama Stokera, před­sta­vu­je Billa Skarsgårda v roli upí­ra hra­bě­te Orloka po boku Lily-Rose Depp v roli objek­tu jeho náklon­nos­ti a Nicholase Houlta jako její­ho man­že­la.

Natáčení filmu Nosferatu v pražském areálu Invalidovna (27. března 2023). Foto: Václav Krejčí, Mgr: The Prague Reporter

Foto: Prague Reporter

Do fil­mu byli v blí­že neu­r­če­ných rolích obsa­ze­ni také Willem Dafoe, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin, Ralph Ineson a Simon McBurney. Minulý týden byl Dafoe spat­řen ve vino­hrad­ském bis­tru The Borsch, kde si pochut­ná­val na ukra­jin­ských spe­ci­a­li­tách.

Přes víkend a začát­kem toho­to týd­ne pro­bí­há natá­če­ní fil­mu Nosferatu v his­to­ric­kém kom­ple­xu praž­ské Invalidovny z 19. sto­le­tí, kte­rá je zapsa­nou národ­ní kul­tur­ní památ­kou a oblí­be­ným mís­tem fil­ma­řů při návště­vách České repub­li­ky.

Natáčení filmu Nosferatu v pražském areálu Invalidovna (27. března 2023). Foto: Václav Krejčí, Mgr: Prague Reporter

 Foto: Prague Reporter

V pon­dě­lí odpo­led­ne bylo mož­né před boč­ním vcho­dem do Invalidovny zahléd­nout desít­ky kom­par­zis­tů v dobo­vých kos­tý­mech pro film Nosferatu, čle­no­vé štá­bu a tech­ni­ka obklo­po­va­li tři ze čtyř stran roz­sáh­lé­ho kom­ple­xu v Praze 8.

Pražský barok­ní kom­plex Invalidovna byl posta­ven ve 30. letech 17. sto­le­tí archi­tek­tem Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem a téměř dvě sto­le­tí slou­žil jako vojen­ská nemoc­ni­ce. Později v něm bylo umís­tě­no vojen­ské muze­um a archiv a v posled­ním půl­sto­le­tí z vel­ké čás­ti chát­ral.

Natáčení filmu Nosferatu v pražském areálu Invalidovna (27. března 2023). Foto: Václav Krejčí, Mgr: The Prague Reporter

Foto: Prague Reporter

Přesto byl are­ál Invalidovny mimo­řád­ně oblí­be­nou loka­li­tou pro zahra­nič­ní fil­ma­ře. V Invalidovně se natá­če­ly čás­ti fil­mu Amadeus, stej­ně jako scé­ny pro Dobrodružství mla­dé­ho Indiana Jonese, Hellboye a dal­ší pro­duk­ce natá­če­né v Praze.

Poslední týden pro­bí­ha­lo natá­če­ní fil­mu Nosferatu také v his­to­ric­kém měs­tě Rožmitál pod Tremšínem a na hra­dě Rožmitál, chát­ra­jí­cí stav­bě ze 13. sto­le­tí, kte­rá by poten­ci­ál­ně moh­la hrát hrad­ní síd­lo hra­bě­te Orloka nebo jiné klí­čo­vé mís­to.

Režisér Robert Eggers měl původ­ně v úmys­lu nato­čit Nosferatu po svém prů­lo­mo­vém debu­tu Čarodějnice, ale obrá­til se na Maják a Seveřana, pro­to­že pro­duk­ce upír­ské­ho fil­mu si vyžá­da­la čas. Harry Styles a Anya Taylor-Joy byli již dří­ve spo­je­ni s účas­tí v pro­jek­tu, ale oba z něj odstou­pi­li kvů­li kon­flik­tům s časo­vým roz­vrhem.

Pražská pro­duk­ce fil­mu Nosferatu zača­la kon­cem úno­ra a potr­vá do 18. květ­na. V kinech film oče­ká­vej­te v roce 2024.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,36861 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71736 KB. | 14.07.2024 - 13:22:31