Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Velryba: Brendan Fraser je v bezútěšném Aronofského dramatu zničující

Velryba: Brendan Fraser je v bezútěšném Aronofského dramatu zničující

Photo © A24 / Protozoa Pictures
Photo © A24 / Protozoa Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (2 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Morbidně obéz­ní uza­vře­ný člo­věk pro­ží­vá své mož­ná posled­ní dny na Zemi ve fil­mu Velryba, novém drs­ném a klaus­tro­fo­bic­kém dra­ma­tu reži­sé­ra Darrena Aronofského, kte­ré měla ten­to víkend pre­mi­é­ru v praž­ských kinech.

Stejně jako reži­sé­ro­vy fil­my Requiem za sen nebo Wrestler může být ten­to neú­pros­ný por­trét živo­ta ztra­ce­né­ho kvů­li závis­los­ti pro něko­ho tvr­dým oříš­kem, ale neo­ká­za­lý a pozo­ru­hod­ně dojem­ný výkon Brendana Frasera mu dodá­vá neče­ka­ný paprsek nadě­je.

V hlav­ní roli Velryby se Fraser před­sta­vu­je jako Charlie, mor­bid­ně obéz­ní uza­vře­ný člo­věk, kte­rý pod­lehl závis­los­ti na jíd­le. V jed­né z prv­ních scén fil­mu málem dosta­ne infarkt poté, co mastur­bu­je u gay por­no­gra­fie; kolemjdou­cí křes­ťan­ský misi­o­nář (Ty Simpkins), kte­rý sly­ší jeho sté­ná­ní, ho doká­že uklid­nit před­ne­sem slo­ho­vé prá­ce z osmé tří­dy.

Charlie není žád­ný hrdi­na, to je jis­té. Opustil svou rodi­nu včet­ně malé dce­ry Ellie (Sadie Sink), aby mohl žít se svým homose­xu­ál­ním milen­cem Alanem; po Alanově sebe­vraž­dě způ­so­be­né nábo­žen­ským poci­tem viny Charlie pro­pa­dl sklí­če­nos­ti a pro­pa­dl záchva­tům pře­jí­dá­ní. O Charlieho se nyní sta­rá Alanova sest­ra Liz (Hong Chau), ale není schop­na ho při­mět, aby šel do nemoc­ni­ce.

Charlie si zřej­mě uvě­do­mu­je svůj stav a při­jí­má svůj osud. Před svý­mi onli­no­vý­mi stu­den­ty se skrý­vá a tvr­dí, že má roz­bi­tou web­ka­me­ru, ne nut­ně z roz­pa­ků, ale ze sou­ci­tu; chce je uchrá­nit před tím, aby muse­li vidět zrů­du, kte­rou se stal.

Když se Ellie po něja­ké době zno­vu obje­ví v Charlieho živo­tě, vyu­ži­je pří­le­ži­tos­ti a poku­sí se s ní navá­zat kon­takt, pro­to­že ví, že dal­ší šan­ci už nej­spíš nedo­sta­ne. Navzdory sklí­če­nos­ti Charlieho sta­vu při­stu­pu­je ke kaž­dé­mu oka­mži­ku s oprav­do­vým poci­tem vděč­nos­ti a nadě­je - ne pro sebe, ale pro lid­stvo. Možná rezig­no­val sám na sebe, ale nere­zig­no­val na ostat­ní.

Fraserův neče­ka­ně vře­lý a sub­til­ní výkon Velrybu táh­ne a herec je v roli nato­lik empa­tic­ký, že pře­ko­ná­vá kon­tro­verz­ní prak­tic­ké efek­ty, kte­ré z něj děla­jí pře­rostlou fyzic­kou pří­tom­nost. Jak herec, tak jeho tým mas­ké­rů a kadeř­ní­ků byli nomi­no­vá­ni na Oscara a stej­ně tak si zaslou­ží vítěz­ství za vytvo­ře­ní jed­né z nej­ne­za­po­me­nu­tel­něj­ších postav roku 2022.

Fraser však není ve Velrybě sám. Stejně str­hu­jí­cí je i Chau v neleh­ké roli Charlieho jedi­né pří­tel­ky­ně, kte­rá mu přes veš­ke­rou sna­hu mož­ná nepo­mů­že. A Samantha Mortonová je hlu­bo­ce sym­pa­tic­ká jako Charlieho býva­lá man­žel­ka a spří­z­ně­ná duše, kte­rá sama trpí závis­los­tí na alko­ho­lu. Mortonová se obje­vu­je v jedi­né scé­ně zde i v nedáv­ném fil­mu Řekla to a oba fil­my si pro sebe takřka kra­de.

Celá Velryba se ode­hrá­vá v Charlieho bytě, při­čemž vět­ši­na fil­mu se ode­hrá­vá, když sedí na gau­či v obý­va­cím poko­ji. Je tem­ný a tís­ni­vý, paprsky svět­la vyza­řu­jí­cí pokaž­dé, když posta­va ote­vře vstup­ní dve­ře, se jen krát­ce mih­nou. Výprava půso­bí až pří­liš zabyd­le­ně.

Velryba není kar­ne­va­lo­vou zrůd­nos­tí, za jakou ji někte­ří mohou pova­žo­vat, ale nao­pak fil­mem s pře­kva­pi­vou hloub­kou, kte­rý nabí­zí záblesk nadě­je ohled­ně lid­ské­ho sta­vu ve všech jeho podo­bách. I když záži­tek ze sle­do­vá­ní fil­mu nemu­sí být nut­ně pří­jem­ný, je to tiše zni­ču­jí­cí ces­ta, kte­rá zane­chá trva­lý dojem.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový
Podívejte se na hodnocení Velryba na Kinoboxu.

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,75108 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71711 KB. | 13.07.2024 - 01:53:17