Kritiky.cz > Recenze > Vetřelec vs. Predátor –

Vetřelec vs. Predátor –

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vetřelec vs. Predátor – Recenze

25.September.2007 DVD Autor: Andrea Zahradníková

Díky žha­vé dis­ku­si oko­lo upou­táv­ky na Alien vs. Predator: Requiem jsme se roz­hod­li, že se poo­hléd­né­me po dílu prv­ním. Pojďme si tedy spo­leč­ně říci, jak by u nás jed­nič­ka dopadla v plno­hod­not­né recen­zi…
Jak to vypa­dá, když se střet­nou dva nej­zná­měj­ší mimo­zemští zabi­já­ci? V tom­to pří­pa­dě jako špat­ný vtip.
O Vetřelci nebo Predátorovi sly­šel už snad kaž­dý. Většina také zná všech­ny fil­my, ve kte­rých tyto oblu­dy vystu­pu­jí. Hned na úvod se musím při­znat, že já do oné vět­ši­ny nepa­t­řím (ano, vím, že je to ostuda) a to mi umož­ňu­je vidět film Vetřelec vs. Predátor z poně­kud odliš­né per­spek­ti­vy. Ačkoli původ­ní sním­ky o Vetřelcích a Predátorech nej­spíš nejsou doko­na­lé skvos­ty, sta­ly se kul­tem a jsou stá­le popu­lár­ní a oblí­be­né. Proto se zdá prav­dě­po­dob­né, že film, kte­rý vyu­ži­je toho­to výbor­né­ho výcho­zí­ho poten­ci­á­lu, bude také kva­lit­ní a oblí­be­ný. Vetřelec vs. Predátor však kva­lit­ní oprav­du není a pokud se sta­ne oblí­be­ným či dokon­ce kul­tov­ním, uka­zu­je to na to, že lid­stvo už zkrát­ka nechce mys­let a navíc doká­že vydo­lo­vat zába­vu i z nebe­tyč­né nudy.

//
Vše začí­ná obje­vem, kte­rý nazna­ču­je, že hlu­bo­ko pod ledem Antarktidy se skrý­vá tajem­ná pyra­mi­da, nej­spíš prv­ní pyra­mi­da na svě­tě. Ihned je sesta­ven odbor­ný tým pod vede­ním prů­vod­ky­ně Lex, kte­rý má stav­bu pro­zkou­mat. V týmu je mini­mál­ně dal­ších deset lidí, s jejich bliž­ším před­sta­ve­ním se však auto­ři pří­liš nena­má­ha­jí, pro­to je od začát­ku cel­kem jas­né, kdo bude beze­jmen­ná ovce na poráž­ku a kdo hrdi­na, resp. hrdin­ka. Jakmile výzkum­ní­ci vstou­pí do pyra­mi­dy, začnou jeden po dru­hém vymí­rat a to buď při­či­ně­ním Vetřelce nebo Predátora (pod­le toho kdo z nich se zrov­na naskyt­ne). Lex brzy zjis­tí (ze sdě­le­ní v aztéc­kých, egypt­ských a kam­bodžských zna­cích), že se ocit­la na mís­tě, kte­ré se kaž­dých sto let stá­vá bitev­ní aré­nou dvou mimo­zem­ských dru­hů. Neohrožená hrdin­ka se tedy může dát do boje o holý život. Problémem je nejen to, že je pyra­mi­da plná pří­šer, ale také to, že se její stě­ny kaž­dých deset minut pře­sou­va­jí (že by inspi­ra­ce Kostkou?). Tak jako tak, není na tom dob­ře ani Lex, ani divák.
Šanci vylep­šit cel­ko­vý dojem měly scé­ny sou­bo­jů Vetřelec-Predátor, ale ani to nedo­padlo pří­liš slav­ně. Dnešní fil­mo­vé tri­ky jsou jis­tě na vyso­ké úrov­ni, ale pokud scé­nu tvo­ří jen smršť bles­ko­vě rych­lých zábě­rů a svět­lo, kte­ré neu­stá­le bli­ká, moc toho vidět není. Také samot­ná filo­zo­fie sou­bo­jů je poně­kud podiv­ná. Utrpěli tím pře­de­vším Vetřelci, kte­ří ač cha­risma­tič­těj­ší, jsou zde v poně­kud pod­řa­ze­né pozi­ci a půso­bí cha­bým dojmem, jež jim roz­hod­ně nepří­slu­ší. Navíc pokud se chtě­jí Predátoři bavit tím, že půjdou postří­let pár Vetřelců a vyho­dit do vzdu­chu stov­ky vetřel­čích vajec, proč to děla­jí zrov­na na Zemi? Důvodem by moh­lo být, že k tomu, aby se Vetřelci naro­di­li, potře­bu­jí lidi, ale proč je tedy zabí­je­jí dřív než sta­čí něja­ké­ho Vetřelce „poro­dit“?
Ve fil­mu se neob­je­vu­jí žád­ní her­ci, jejichž jmé­no by stá­lo za zvlášt­ní při­po­mín­ku a ani reži­sér nepat­ří k eli­tě. Kdo ví, co mu na jeho díl­ko řek­nou tvůr­ci před­loh… V kaž­dém pří­pa­dě zaho­dit kva­lit­ní výcho­zí mate­ri­ál, dob­rý námět i bez­vad­ně pro­pra­co­va­né zabi­já­ky je svým způ­so­bem taky obrov­ské umě­ní.
Verdikt: Ze všech mož­ných i nemož­ných hle­di­sek je film Vetřelec vs. Predátor zkrát­ka zkla­má­ním, kte­ré narůs­tá kaž­dou dal­ší minu­tou. Na závěr se dočká­me i dojem­né scé­ny á la Kráska a zví­ře a pře­de­vším pro­pa­go­va­né mot­to fil­mu „Ať vyhra­je kdo­ko­liv, my pro­hra­je­me“ abso­lut­ně ztra­tí na význa­mu.
Hodnocení 2/5

Komentáře

Jméno (requi­red)
E-mail (requi­red)
Website
Text komen­tá­ře:

Prosím opiš­te „50f928“:

/* */

Počet komen­tá­řů: 5

Slávek Anlauf napsal dne 25. September 2007 , 14.19

Pevně dou­fám, že dvoj­ka dopad­ne mno­hem, mno­hem lépe…

Tom Siegl napsal dne 25. September 2007 , 23.27

Jednička v podá­ní ruti­né­ra Paula W.S. Andersona byla tako­vá nemastná-neslaná. Přitom sou­boj dvou vesmír­ných titá­nů sli­bo­val mno­hé … jen­že sta­la se chy­bič­ka jmé­nem „stu­pid­ní scénář+Anderson+ne­výrazní her­ci.“ Snad změ­na na postu reži­sé­ra bude zna­me­nat lep­ší výsle­dek a někdo koneč­ně pocho­pí, jaký poten­ci­ál lát­ka ský­tá. Podle trai­le­ru zatím vše OK.

Slávek Anlauf napsal dne 25. September 2007 , 23.43

Podle trai­le­ru více než Ok… 🙂 Problém je, že dob­rý trai­ler měla i jed­nič­ka. 🙁

Polokiolo napsal dne 16. October 2007 , 1.07

Plne sou­hla­sim s rezenci….a jeli­koz jsem vel­ky fan­da tech­to Titanu a jeli­koz je to dlou­ha doba co nikdo jes­te nesti­hl nato­cit dal­si dily…tesim se aspon na spo­je­ni tech­to ufou­nu do jed­no­ho fil­mu a dou­fam, ze chy­by z jed­nic­ky vza­li v pod­taz a ted na me vyba­li neco z ceho si sed­nu na prdel a pus­tim zlu­tou..

Cyber_Marshall napsal dne 28. October 2007 , 21.09

coze?ona bude 2? nevi­te kdy? a nevi­te jest­ly uz je nakej trai­ler ? jest­ly jo napis­te mi nekdo na mail : ..dikes


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,12598 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71775 KB. | 22.07.2024 - 07:07:22