Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Vizuální efekty ve filmu Guye Ritchieho „Operace Fortune: Ruse de guerre“ vytvořili pražští filmaři

Vizuální efekty ve filmu Guye Ritchieho „Operace Fortune: Ruse de guerre“ vytvořili pražští filmaři

Photo © STX Entertainment / Daniel Smith
Photo © STX Entertainment / Daniel Smith
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Operace Fortune: Ruse de Guerre, nej­no­věj­ší film brit­ské­ho reži­sé­ra Guye Ritchieho, kte­rý prá­vě běží v čes­kých kinech, a jehož efek­ty měl na sta­ros­ti míst­ní post­pro­dukč­ní tým. Tým více než 100 uměl­ců a tech­ni­ků pod vede­ním praž­ské­ho stu­dia MagicLab dohlí­žel na kom­plex­ní VFX a pomohl dokon­čit akč­ní dob­ro­druž­ství s Jasonem Stathamem.

Ritchie si na spo­lu­prá­ci s čes­kou spo­leč­nos­tí zvy­kl: před Operace Fortune: Ruse de guerre se MagicLab sta­ral o post­pro­dukč­ní vizu­ál­ní efek­ty u před­cho­zích tří reži­sé­ro­vých pro­jek­tů, Hněv člo­vě­ka, Gentlemani a Aladin.

Operace Fortune: Ruse de Guerre se natá­če­lo pře­de­vším v turec­ké Antalyi a dob­ro­druž­ství se ode­hrá­vá na ces­tě z Burbanku do Londýna a Dauhá.

Ačkoli se žád­né scé­ny fil­mu nena­tá­če­ly v Praze, o vět­ši­nu vizu­ál­ních efek­tů se posta­ral čes­ký tým. Producenti VFX, gra­fi­ci, pro­dukč­ní koor­di­ná­to­ři a super­vi­zo­ři z MagicLab pra­co­va­li na Operace Fortune: Ruse de guerre po dobu del­ší než jeden rok.

„Dohlíželi jsme na celý pro­jekt z hle­dis­ka vizu­ál­ních efek­tů, tj. dohlí­že­li jsme na všech­ny kre­a­tiv­ní a tech­nic­ké aspek­ty výro­by digi­tál­ních efek­tů,“ řekl loni výkon­ný ředi­tel MagicLabu Michal Křeček.

„Podařilo se navá­zat spo­lu­prá­ci napříč více čes­ký­mi post­pro­dukč­ní­mi spo­leč­nost­mi. Projekt měl obrov­ský objem [vizu­ál­ních efek­tů], zahr­no­val více než 900 tri­ko­vých zábě­rů.“

Vedle MagicLabu pra­co­va­la na VFX Operace Fortune: Ruse de guerre také čes­ká post­pro­dukč­ní stu­dia PFX, RUR a Dazzle Pictures, kte­rá se na fil­mu podí­le­la od natá­če­ní v Antalyi až po post­pro­duk­ci v Praze.

Kromě spo­lu­prá­ce s reži­sé­rem Guyem Ritchiem se MagicLab podí­lel také na význam­ných čes­kých pro­duk­cích, jako jsou Šarlatán, Masaryk (Prominentní paci­ent), tri­lo­gie Zahradnictví a letoš­ní osca­ro­vý sní­mek Il Boemo.

Operace Fortune: Ruse de Guerre měl původ­ně pre­mi­é­ru už v led­nu loň­ské­ho roku, ale kvů­li řadě odkla­dů byl uve­den na něko­li­ka trzích mimo USA, zatím­co ofi­ci­ál­ní uve­de­ní ve Státech je po kom­pli­ka­cích s dis­tri­bu­to­rem STX Entertainment stá­le ve hvězdách.

Zpoždění a led­no­vé uve­de­ní by moh­ly nazna­čo­vat, že Operace Fortune: Ruse de guerre štěs­tí má pro­blémy, ale není tomu tak: pře­čtě­te si naši recen­zi prvotříd­ní­ho, sviž­né­ho akč­ní­ho fil­mu zde.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,85220 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71704 KB. | 14.07.2024 - 05:54:42