Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Vyproštění 2: Kde se natáčelo pokračování akčního filmu Netflixu?

Vyproštění 2: Kde se natáčelo pokračování akčního filmu Netflixu?

Photo © Netflix
Photo © Netflix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vyproštění 2 se nyní stre­a­mu­je na Netflixu a sle­du­jí ho desít­ky mili­o­nů divá­ků; o víken­du debu­to­val jako nej­sle­do­va­něj­ší film na plat­for­mě, a dokon­ce pře­su­nul původ­ní film na dru­hou příč­ku. Přečtěte si naši recen­zi jed­no­ho z nej­lep­ších akč­ních fil­mů roku zde.

Poznali jste někte­rou z čes­kých loka­cí vyu­ži­tých pro Vyproštění 2? Pokračování kasov­ní­ho trhá­ku se v České repub­li­ce natá­če­lo v zimě 2021-22 a cel­kem se u nás utra­ti­lo přes dvě mili­ar­dy korun (100 mili­o­nů dola­rů)

Ačkoli se Vyproštění 2odehrává v Dháce, Dubaji a oblas­tech Rakouska a Gruzie, téměř celý se natá­čel v České repub­li­ce s výjim­kou krát­ké­ho výle­tu do Vídně. Akční pokra­čo­vá­ní se natá­če­lo cel­kem 69 natá­če­cích dnů od lis­to­pa­du 2021 do dub­na 2022 a krát­ce se vrá­ti­lo v lis­to­pa­du 2022.

Jak čes­ké loka­ce nahra­zu­jí Gruzii a Rakousko ve Vyproštění 2, může být obtíž­né je přes­ně určit. Ale dubaj­skou nemoc­ni­ci, kde se Tyler Rake (Chris Hemsworth) zota­vu­je po vyta­že­ní z řeky Dháky, ve sku­teč­nos­ti hra­je Dům Nil v praž­ské čtvr­ti Karlín..

Dům Nil je sou­čás­tí stej­né­ho kom­ple­xu budov jako Dům Dunaj, kde se natá­če­la úvod­ní scé­na Casino Royale z roku 2006. V době natá­če­ní fil­mu o Jamesi Bondovi byl Nilský dům prá­vě ve výstav­bě.

Po svém uzdra­ve­ní je Tyler Rake poslán do cha­ty u řeky v rakous­kém Gmundenu. Exteriérové natá­če­ní pro tuto loka­ci pro­bí­ha­lo v Rybníkách Pod Valdekem v Brdech, asi 30 kilo­me­t­rů jiho­zá­pad­ně od Prahy, kde se sku­teč­ně nachá­zí jen jed­na cha­ta u vel­ké­ho ryb­ní­ka.

Pro Vyproštění 2 prv­ní vel­kou akč­ní scé­nu, 21minutovou scé­nu útě­ku z věze­ní, kte­rá se natá­če­la jako­by na jeden záběr, vyu­ži­la pro­duk­ce věz­ni­ci Mladá Boleslav, kte­rá byla kdy­si fun­gu­jí­cí věz­ni­cí, ale nyní slou­ží jako mís­to natá­če­ní.

Části Mise: V mla­do­bo­leslav­ské věz­ni­ci, kte­rá má masiv­ní želez­nou vstup­ní brá­nu a vyso­ké beto­no­vé zdi zakon­če­né ost­na­tým drá­tem, se natá­čel Obsluhoval jsem ang­lic­ké­ho krá­le film Impossible – Ghost Protocol.

Vyproštění 2 tak­též se natá­če­lo ve Vídni v nej­vyš­ším mra­kodra­pu měs­ta - kom­ple­xu DC Towers. Režisér Sam Hargrave údaj­ně zamýš­lel, že se hlav­ní hvězda Chris Hemsworth bude z vrcho­lu budo­vy sku­teč­ně hou­pat, ale sil­ný vítr tyto plá­ny zha­til.

“Hargrave původ­ně zva­žo­val, že Hemsworth před­ve­de kaska­dér­ský kou­sek visí­cí z jeřá­bu v 53. pat­ře DC Tower,” pře­čtě­te si pro­dukč­ní poznám­ky spo­leč­nos­ti Netflix k fil­mu. “Ale větr­né pod­mín­ky v zimě ve Vídni neby­ly ide­ál­ní.’

Další praž­ské loka­ce vyu­ži­té pro Vyproštění 2 zahr­nu­jí Kongresové cen­t­rum Praha, Gabriel Loci, Rudolfinum a kuli­sy na Novém Městě, ve Vršovicích, Malešice a Lahovicích. Natáčení pro­bí­ha­lo také v praž­ském Barrandov Studiu.

Vesnické kuli­sy mimo Prahu vyu­ži­té pro úvod­ní akč­ní sek­ven­ci a dal­ší scé­ny zahr­nu­jí oblas­ti Křimova, Chomutova, Mělník, Kouřim, Milovicemi, Doksany, Litoměřice, Jesenicí, Struhami, Roudnicí nad Labem a Dobříš.

O minu­lém víken­du v Praze reži­sér Sam Hargrave podě­ko­val čes­kým her­cům a štá­bu za to, že se Vyproštění 2 usku­teč­ni­la před pre­mi­é­rou fil­mu v Kině Lucerna.

“Co se děje v Praze? Je skvě­lé být zpát­ky v České repub­li­ce, v mís­tě, kte­ré zro­di­lo Vyproštění 2” řekl Hargrave, když vystou­pil na pódi­um.

„Chtěl bych jen říct vel­ké díky celé­mu štá­bu, kte­rý to umož­nil. Bez vás bychom to nedo­ká­za­li, tak­že si zatles­kej­te. Těším se, až uvi­dí­te plo­dy své prá­ce.”

“A pro všech­ny fanouš­ky: důvod, proč dělá­me to, co dělá­me, je pro vás. Takže dou­fá­me, že si to uži­je­te stej­ně jako my, když jsme to toči­li.”

“A tak až bude­te mít mož­nost vidět to tady na vel­kém plát­ně –a vy jste jed­ni z mála divá­ků, kte­ří to uvi­dí ’pro­sím, užij­te si ten film, my jsme si jeho natá­če­ní uži­li. A ješ­tě jed­nou děku­je­me Praze a České repub­li­ce!”

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,01962 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71963 KB. | 22.07.2024 - 16:03:54