Kritiky.cz > Články > Výstava „Filmový básník Jiří Trnka“ ukáže dosud nevystavované poklady z Trnkova díla

Výstava „Filmový básník Jiří Trnka“ ukáže dosud nevystavované poklady z Trnkova díla

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Unikátní výsta­va mapu­jí­cí fil­mo­vou tvor­bu mága čes­ké lout­ky Jiřího Trnky ote­vře své brá­ny již 19.4.2012 v Jízdárně Regionálního muzea Teplice. Kolekce, kte­rou při­pra­vil fes­ti­val AniFest spo­leč­ně s rodi­nou Jiřího Trnky pro­běh­ne v rám­ci jede­nác­té­ho roč­ní­ku Mezinárodního fes­ti­va­lu ani­mo­va­ných fil­mů AniFest, slav­nost­ní ver­ni­sáž se usku­teč­ní 26.4. od 18:30 hodin spo­leč­ně se zahá­je­ním fes­ti­va­lu.

Výstava při­blí­ží návštěv­ní­kům sku­teč­né pokla­dy z díla Jiřího Trnky, včet­ně expo­ná­tů, kte­ré neby­ly dopo­sud nikdy vysta­ve­ny. Většina expo­ná­tů jsou při­tom původ­ní ori­gi­ná­ly, tedy díla, kte­rá vznik­la pří­mo rukou Jiřího Trnky nebo za jeho autor­ské­ho dohle­du. Kolekce nabíd­ne bez­má­la pade­sát fil­mo­vých lou­tek z fil­mů Špalíček, Staré pověs­ti čes­ké, Ruka, Sen noci sva­to­ján­ské, Árie pré­rie, Bajaja, Osudy dob­ré­ho vojá­ka Švejka a dal­ších sním­ků.

K vidě­ní budou také ori­gi­nál­ní tech­nic­ké scé­ná­ře, skicy a pra­cov­ní ver­ze scé­ná­řů k fil­mům Bajaja, Kybernetická babič­ka, Ruka nebo Staré pověs­ti čes­ké. Výstava tak návštěv­ní­kům před­sta­ví nejen jedi­neč­ná umě­lec­ká díla, ale také způ­sob, kte­rým Jiří Trnka pra­co­val a tvo­řil. Kolekci ori­gi­nál­ních děl Jiřího Trnky dopl­ní také roz­sáh­lá sbír­ka foto­gra­fií, kte­rá mapu­je jak samot­né ani­mo­va­né fil­my Jiřího Trnky, tak také prá­ci plzeň­ské­ho mis­tra v ate­li­é­ru nebo oka­mži­ky z osob­ní­ho a tvůr­čí­ho živo­ta.

Další část výsta­vy tvo­ří ori­gi­nál­ní fil­mo­vé pla­ká­ty z archi­vu Pavla Rajčana a ori­gi­nál­ní noto­vé zázna­my hud­by Václava Trojana k fil­mům Jiřího Trnky Špalíček, Betlém a Bajaja.

Všechny expo­ná­ty pořa­da­te­lé nově zrestau­ro­va­li a vyčis­ti­li pří­mo pro úče­ly této výsta­vy. Na restau­rá­tor­ských pra­cích se podí­le­li býva­lí čle­no­vé týmu Studia Jiřího Trnky a před­ní čeští restau­rá­to­ři. Mnoho lou­tek Jiřího Trnky tak bude před­sta­ve­no veřej­nos­ti ve zce­la nové podo­bě (např. lout­ka Paní Husa, Dobrý voják Švejk, Nadporučík Lukáš ….). Kurátorkou výsta­vy je Michaela Mertová z Národního fil­mo­vé­ho archi­vu, před­ní čes­ká odbor­ni­ce na dílo Jiřího Trnky.

Zrestaurovaná kolek­ce lou­tek Jiřího Trnky bude po skon­če­ní výsta­vy ulo­že­na opět v rodin­ných archi­vech a bude z ní čer­pá­no při rea­li­za­ci dal­ších výstav. Výstava „Filmový bás­ník Jiří Trnka“ bude v Jízdárně zám­ku v Teplicích k vidě­ní do 14.5.2012.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,46552 s | počet dotazů: 250 | paměť: 72160 KB. | 20.05.2024 - 05:18:18