Kritiky.cz > Novinky v nakladatelstvích > ZAJÍMAVÝ BESTSELLER: Gerhard Klügl, Tom Fritze: Aura chirurgie

ZAJÍMAVÝ BESTSELLER: Gerhard Klügl, Tom Fritze: Aura chirurgie

IMG 0366
IMG 0366
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (4 hlasů, průměr: 4,25 z 5)
Loading...

Je to, jako kdy­bys­te byli svěd­ky zázra­ku. Kdosi si nad paci­en­tem hra­je s chi­rur­gic­ký­mi nástro­ji - a ejhle, paci­ent je vylé­čen. Aura chi­rur­gie s nástro­ji je vzác­ným typem alter­na­tiv­ní­ho léče­ní, kte­ré stá­le uni­ká plné pozor­nos­ti, při­tom dle auto­rů, má pozo­ru­hod­né výsled­ky. Jeho prin­ci­pem je vědo­mí, že nemoc se drží, ale i vzni­ká, i v ener­ge­tic­kém poli člo­vě­ka.

Princip zná­me, ale tito němeč­tí auto­ři šli ješ­tě dál.   Lehce se této meto­dy pak může­me dotý­kat pomo­cí  reflex­ní tera­pie, aku­punk­tu­ry nebo cel­ko­vě i jen tím, když dob­rý fyzi­o­te­ra­peut vycí­tí z vaše­ho napě­tí, kde a proč vás bolí.

Je to cítit. Je to vidět. Dá se s tím něco dělat. 

Jsme-li svěd­ky zázra­ku, je naše mysl nasta­ve­ná na tichou skep­si, říká autor. Proto je tak těž­ké uvě­řit tomu, že opra­vy v auře člo­vě­ka se mohou pro­psat do jeho těles­né­ho sta­vu. Je ško­da, že výzku­mů není víc a nejsou více medi­a­li­zo­vá­ny.

Právě Clemens Kuby je jed­ním z těch, kte­rý se vylé­čil svou vlast­ní silou a při­ro­ze­ně. Možná jeho pří­běh o pře­ru­še­né míše a její obno­vě zná­te. Clemens cho­dí jen díky tomu, že má kus ener­ge­tic­ké míchy. A je v této kni­ze zmi­ňo­ván.

Gerhard Klügl uzdra­vil tisí­ce lidí a jeho meto­da opra­vy zdra­ví pomo­cí nástro­jů, v pod­sta­tě si v auře vizu­a­li­zu­je nemoc­né čás­ti těla a opra­vu­je je, je roz­ší­ře­na i v někte­rých jeho násle­dov­ní­cích. To je urči­tě dob­ře a sama vel­mi napja­tě čekám, kdy vyjdou dal­ší kni­hy na toto téma. V České repub­li­ce se zatím tou­to meto­dou nikdo neza­bý­vá, pokud máte jiné infor­ma­ce, pro­sím urči­tě je napiš­te do komen­tá­řů.
Je to ško­da, je to zají­ma­vé.

Proč jsme vlast­ně nemoc­ní?

Tato otáz­ka se pro­lí­ná celou kni­hou a je na ni nahlí­že­no z mno­ha úhlů pohle­du. Od nerov­no­váhy, kte­rou si nese­me z minu­lých živo­tů, z pre­na­tá­lu, poro­du, násled­kem výcho­vy nebo pro­stře­dí, v němž jsme vyrůs­ta­li, až po růz­né chvil­ko­vé nebo zdán­li­vě sou­čas­né vli­vy. Z emo­cí je nej­hor­ší vina, prý je to klí­čo­vý pocit pro vznik nemo­ci. Ale dobrou zprá­vou je, že mno­hé si může­me narov­nat sami.

Například hud­bou.

IMG 0368
IMG 0368
IMG 0366
IMG 0366

Zázračná hud­ba a klid?

Protože v naší repub­li­ce není patr­ně nikdo, kdo se zabý­vá tím­to sty­lem léče­ní aury s nástro­ji, zají­ma­lo mne o to více, jak si mohu pomo­ci sama, ale­spoň do jis­té míry. A prá­vě hud­ba, léči­vé vib­ra­ce, tóny posi­lu­jí­cí rov­no­váhu na těle i duši, fun­gu­jí a ote­ví­ra­jí dve­ře k tomu, že ze sebe stře­se­me mini­mál­ně zárod­ky nemo­cí, kte­ré vždy vzni­ka­jí nej­pr­ve kolem nás, v tom napě­tí a nepo­ho­dě v auře nebo v mozko­vé akti­vi­tě, kte­rou máme v dneš­ní době pří­liš zamě­ře­nou na stres, pře­ži­tí a nepři­ro­ze­ný výkon. A to je dob­rá zprá­va, pro­to­že s tím­to může­me troš­ku něco dělat.

Kniha je roz­sáh­lá svý­mi infor­ma­ce­mi

A na její čte­ní si urči­tě najdě­te více času. Je sice str­hu­jí­cí a čti­vá, ale poměr­ně nároč­ná. Množství pří­kla­dů z pra­xe a osob­ních zku­še­nos­tí auto­ra činí v někte­rých čás­tech čti­vo nesku­teč­ně str­hu­jí­cí, při­čemž infor­ma­ce jsou jas­né. Kolik lidí, tolik situ­a­cí, tolik způ­sobů léče­ní. Nikdy nic není stej­né, nikdy nic není pře­no­si­tel­né, o to zají­ma­věj­ší se celá meto­da jeví. Vydejte se tedy do pro nás nepro­bá­da­ných kon­čin aura­chi­rur­gie a nech­me se nadchnout, pou­čit a moti­vo­vat k lep­ší péči o tělo.

Autoři:

Gerhard Klügl uzdra­vil již tisí­ce lidí a v roce 2005 obdr­žel Evropskou cenu za léče­ní. Jeho meto­du také pro­sla­vil Clemens Kuby ve svém fil­mu a byly o něm nato­če­ny i doku­men­ty, v roce 2019 zalo­žil Mezinárodní instu­tut pro inte­grál­ní medi­cí­nu.

Tom Fritze je textař, reklam­ní mág a autor duchov­ní­ho romá­nu.

Vydalo nakla­da­tel­ství https://www.anch-books.eu/shop/knihy/aurachirurgie

 

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Jana

Dobrý den, v ČR se AURA chi­rur­gií zabý­vá paní Monika Borger, kte­rá dokon­ce absol­vo­va­la stá­že pří­mo u pana Gerharda Klügla.

 • Angelika Selina Braun: Taguari, život si sám nachází cestu7. prosince 2021 Angelika Selina Braun: Taguari, život si sám nachází cestu Kniha, kterou máte číst srdcem, doporučuje autorka a dělí se o svou fascinující cestu do duše přírody, lidského bytí. O cestu, při niž strávila čas se šamanem Donem Josém Arizem, jehož […] Posted in Recenze knih
 • Friedbert Becker: Hypnóza a metoda přímé komunikace s nevědomím5. prosince 2020 Friedbert Becker: Hypnóza a metoda přímé komunikace s nevědomím Závidíte lidem, že umí uhodit hřebíček na hlavičku? Nebo v sobě nosíte hořkost a trauma a řeči o tom, kterak si svými myšlenkami tvoříme život vám už lezou krkem? Oboje je zcela […] Posted in Novinky v nakladatelstvích
 • RECENZE: Christina: Dvojčata zrozená jako světlo22. listopadu 2019 RECENZE: Christina: Dvojčata zrozená jako světlo Kniha zasáhne matky a potěší, rozhoří jejich mateřské srdce, a také zaryté vyznavače těžké ezoteriky. Tady se nám totiž schází srderyvný - pozitivní - příběh!  Christina je příběh o […] Posted in Knihovnička
 • Helsing, Mason: Můj otec byl MIB8. listopadu 2019 Helsing, Mason: Můj otec byl MIB Encyklopedický rozměr knihy Můj otec byl MIB je jen jednou předností. Další je fakt, že Jan van Helsing zpracoval informace ve spolupráci se synem muže, který prý pracoval jako Muž […] Posted in Recenze knih
 • Nenechte si ujít !16. května 2018 Nenechte si ujít ! Galerie Tančící dům otevírá 16. května největší filmovou výstavu od roku 1987, věnovanou nejznámějším filmům, pohádkám a seriálům, které byly natočeny v Československu v období od 60. do […] Posted in Zajímavosti
 • Westworld S02E1025. června 2018 Westworld S02E10 Posledních 8 minut druhé série. https://youtu.be/ha_HwfyeS9Y Posted in Spoilery
 • vlčí mák8. března 2016 CHÂTELET, Noëlle: Žena v barvě vlčího máku Martin život plyne líně. Jeden den střídá druhý a téměř všechno lze předpokládat. Stejná jídla, stejné bolesti, dokonce i vzpomínky vzorně nastupují a vystupují z paměti jakoby v předem […] Posted in Recenze knih
 • Phantom of the Opera, The (1983) 6. února 2012 Phantom of the Opera, The (1983) Každá opera má své tajemství a je jen otázkou času, kdy se rozhodne vystoupit napovrch. Sándor Korvin pracuje jako dirigent v Budapešťské státní opeře, kde se právě chystá premiéra […] Posted in Horory
 • Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Medvědobijka15. srpna 2019 Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Medvědobijka Medvědobijka je předovka, stejně jako stříbrná puška. Dvouhlavňovka s perkusními zámky. Pušky s perkusním zážehem byly uvedeny po roce 1840, když se všude začala prosazovat zápalka, […] Posted in Zajímavosti
 • Rod Draka - Druhý svého jména (E03)9. září 2022 Rod Draka - Druhý svého jména (E03) Daemon Targaryen (Matt Smith) spolu s Corlysem „Mořským hadem“ Velaryonem (Steve Toussaint) bojuje proti Krmiči hadů (Daniel Scott-Smith), Sedm království mezitím oslavuje 2. narozeniny […] Posted in TV Recenze

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,86899 s | počet dotazů: 277 | paměť: 72290 KB. | 28.05.2024 - 03:06:26