Kritiky.cz > Recenze > Zbohatni nebo chcípni -

Zbohatni nebo chcípni -

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zbohatni nebo chcíp­ni - Recenze

4.June.2007 Recenze Autor: Václav Bedřich

Jim Sheridan si dal ten­to­krát oprav­du zále­žet a nato­čil dra­ma na život­ní osu­dy zná­mé­ho rape­ra 50 Centa (Curtis Jackson), pove­dl se film pod­le oče­ká­vá­ní ? Čtěte dále.
Na začát­ku fil­mu se setká­te s krát­kou pří­tom­nos­tí, kdy Marcus (50 Cent) a jeho par­ta vnik­nou do domu jed­né rodi­ny a ukrad­nou všech­ny pení­ze. Děj své­vol­ně pokra­ču­je až po moment, kdy Marcus vystu­pu­je z auta … v tom momen­tě ho někdo postře­lí zeza­du, potá­ce­jí­cí se po zemi schy­tá dal­ších 8 kulek … děj pře­běh­ne a vra­cí se do minu­los­ti, tedy do Marcusových dět­ských let. Marcusova mat­ka (Serena Reeder) vždy chtě­la pro své­ho klu­ka udě­lat to nej­lep­ší, dea­lo­va­la dro­gy na uli­ci pro Majestica (Adewale Akinnuoye-Agbaje), kte­rý měl kon­tak­ty na vyš­ší mís­ta po celém měs­tě. Samozřejmě nemoh­la klu­ka pořád hlí­dat a tak ho muse­la dát k pra­ro­di­čům (Viola Davis a Sullivan Walker), kte­ří se o něj měli sta­rat. Naneštěstí se po pár dnech všu­de roz­nes­la zprá­va, že Marcusova mat­ka Katrina je mrt­vá, někdo jí upá­lil v jejím vlast­ním bytě.
Pro ukon­če­ní vzá­jem­ných spo­rů mezi Kolumbijci musel do celé­ho pro­ce­su zasáh­nout Levar (Bill Duke), tak­že při pohřbu Katriny objal bos­se Kolumbijců, při čemž se sezná­mil i s Marcusem.
Marcus tedy pokra­čo­val v ces­tě své mat­ky a dal se na dro­gy, Majestic ho zaměst­nal a pomohl mu roz­jet počá­teč­ní obchod s crac­kem. Marcus měl za úkol sehnat svůj „gang“, par­tu pro deal na uli­ci a občas­nou pomoc. Jako prv­ní na řadu při­šel Bama (Terrence Howard), dru­hý Justice (Tory Kittles) a nako­nec obtloust­lý a obrov­ský Keryl (Omar Benson Miller). Zpočátku vše vypa­da­lo na poho­do­vou atmo­sfé­ru a pařbu kaž­dou noc, kde si Marcus zkou­šel nahrá­vat prv­ní sin­g­ly pro jeho budou­cí demo, ale situ­a­ce se vymkla kon­t­ro­le a děj se náh­le oto­čil. Marcus vydě­lá­val tolik peněz, že si mohl dovo­lit nové auto a prak­tic­ky coko­liv na co si pomys­lel, jeho demo zane­dlou­ho dokon­čil a na scé­nu se dostá­vá prv­ní album s neu­vě­ři­tel­ný­mi sin­g­ly.
Do pří­bě­hu se dostá­vá Marcusova nej­lep­ší kama­rád­ka z dět­ství Charlene (Joy Bryant), kte­rá se s ním opět víc a víc zbli­žu­je … tím zblí­že­ním mys­lím, že brzy zjis­ti­la svo­je otě­hot­ně­ní se zmí­ně­ným Marcusem. Čekali dítě a nastá­va­lo více a více kom­pli­ka­cí, jeden z par­ty byl postře­len na akci v klu­bu a odve­zen do nemoc­ni­ce. Další den pokra­čo­val pří­běh zmí­ně­ný na začát­ku, tedy krá­dež v obcho­dě a Marcusovo postře­le­ní 9 kul­ka­mi, para­dox je, že onen stře­lec byl Justice, jeden z par­ty, kte­ré­ho poz­dě­ji zabi­je Majestic. Samotný Marcus leží v nemoc­ni­ci na ope­rač­ním sále, kde z něho vyn­dá­va­jí 9 kulek, pře­žil jen náho­dou, zatím­co Charlene úspěš­ně poro­dí syna.
Marcus zota­vu­jí­ce se z těž­ké zdra­vot­ní újmy poma­lu zapo­mí­ná na jeho sou­kro­mý život a spí­še mys­lí na kari­é­ru. Konec pří­bě­hu je veli­ce zají­ma­vý a neče­ka­ný, vrah Katriny se nako­nec uká­zal jako Majestic, kte­ré­ho Marcus poz­dě­ji zabi­je a vystou­pí na pódi­um k jeho prv­ní­mu kon­cer­tu před lid­mi.
Verdikt: Vynikající dra­ma­tic­ký pří­běh sple­te­ný do rea­lis­tic­ké­ho pro­stře­dí dává fil­mu jedi­neč­nost, ačko­liv musím vytknout někdy až moc pře­plá­ca­né zma­te­né scé­ny. Film nato­čen pod­le bio­gra­fie 50 Centa.
Hodnocení: 4/5

Komentáře

Jméno (requi­red)
E-mail (requi­red)
Website
Text komen­tá­ře:

Prosím opiš­te „8116b6“:

/* */

Komentáře jsou zaká­zá­ny.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55344 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71420 KB. | 24.06.2024 - 03:16:21