Kritiky.cz > Recenze > Želvy Ninja –

Želvy Ninja –

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

//
//
Želvy Ninja – Recenze

19.April.2007 Recenze Autor: Slávek Anlauf

Mnozí z vás si jis­tě pama­tu­jí na legen­dár­ní TV seri­ál stej­né­ho jmé­na. Ten už ale skon­čil a tak se plá­no­val vel­ký návrat. A neby­lo to leda­ja­ké zno­vu při­ví­tá­ní, vše se od začát­ku ode­hrá­va­lo ve vel­kém sty­lu. Z prv­ních kino uká­zek byla jas­ně vidět ta monu­men­tál­nost, s jakou se do toho tvůr­ci pus­ti­li, úchvat­né gra­fic­ké zpra­co­vá­ní se poma­lu zača­lo rýso­vat. Dnes už jsou ale všech­ny vývo­je u kon­ce, tak se pojď­me podí­vat, zda ten­to ani­mák bude úspěš­ný.
V posled­ních pár letech je fil­mo­vá scé­na doslo­va bom­bar­do­vá­na ani­mo­va­ný­mi výtvo­ry, ale jen hrst­ka z nich oprav­du sto­jí za vaši pozor­nost. Čím dál čas­tě­ji se stá­vá, že mno­ho těch­to titu­lů vznik­lo jen díky popu­la­ri­tě prá­vě této sek­ce. To roz­hod­ně není dob­ře, a tak si dnes musí­te dávat vel­ký pozor na výběr toho správ­né­ho titu­lu prá­vě pro vás. V dneš­ní době je jich na scé­ně sku­teč­ně mno­ho a je slo­ži­té tre­fit zrov­na ten pra­vý. My se vám bude­me sna­žit tuto neleh­kou situ­a­ci usnad­nit, a to díky našim recen­zím a názo­rům na význam­né „kusy“ v této kate­go­rii.

//

Dnes zaví­tá­me do spo­leč­nos­ti zná­mých hrdi­nů. Těmi jsou pro­slu­lí „Želváci Ninjáci“. Tento titul byl po celém svě­te vel­mi netr­pě­li­vě oče­ká­ván a kaž­dý trai­ler zna­me­nal vel­kou udá­lost. I mě tato mánie zasáh­la a díky prá­vě tomu jsem se na ten­to film vel­mi těšil. To pře­váž­ně díky zmí­ně­ným trai­le­rům, ty odha­li­li vel­mi chytla­vý humor a až nad­ča­so­vé gra­fic­ké zpra­co­vá­ní.
Když jsem pak dostal do své mai­lo­vé schrán­ky onu pozván­ku, měl jsem ihned jas­no. To pros­tě musím vidět! A tak jsem šel. Musím podotknout, že vel­mi rád. S odstu­pem času mohu říct, že roz­hod­ně návštěvy kina neli­tu­ji, spí­še nao­pak. Z ono­ho výle­tu mám jen dob­ré poci­ty a oprav­du kva­lit­ní fil­mo­vý záži­tek. Co mě k tomu doved­lo?
V prv­ní řadě to je roz­hod­ně úchvat­né zpra­co­vá­ní, to vás zkrát­ka osl­ní a nepus­tí. Nejvíce si to bude­te uží­vat při bit­kách v lijá­ku, či ve vzpo­mín­kách z „minu­lých dob“. Zde je totiž nej­ví­ce vidět detail­nost toho­to pro­ve­de­ní, kaž­dou kap­ku vody bude­te mít na očích. Rozhodně také i vy bude­te spo­ko­je­ni. Tato tech­no­lo­gie pat­ří k tomu nej­lep­ší­mu, co může­me v dneš­ní době dostat. Konkurenta v tom­to řemeslu bude sní­mek hle­dat vel­mi těž­ce, napa­dá mě snad jen titul AUTA od stu­dia PIXAR. Dalším vel­mi význam­ným atri­bu­tem v tom­to „stro­ji“ je dabing, naštěs­tí není řeč o tom čes­kém. Distributoři v ČR si zača­li zvy­kat, že loka­li­zu­jí tyto titu­ly do čes­ké­ho dabin­gu, zde se tak neko­na­lo. Hrozba byla díky bohu zažeh­ná­na, a to je zatra­ce­ně dob­ře. Originál je napros­to úchvat­ný a tím pádem nena­hra­di­tel­ný. Kdyby zde nebyl, sklá­dan­ka by do sebe neza­pa­da­la. Za napros­to bri­lant­ní výko­ny může­me podě­ko­vat her­cům Mitchell Whitfield, Mako, Sarah Michelle Gellar, Chris Evans. Právě oni dali žel­vám nena­hra­di­tel­ný nádech živo­ta, a vy ho bude­te obdi­vo­vat ze všech stran.
S tím­to vyplu­jí na povrch ony úchvat­né hláš­ky, kte­ré ve fil­mu usly­ší­te. Ty jsou napros­to úchvat­né, a já jsem se u nich bavil oprav­du krá­lov­sky. Mnohé mě dosta­li takří­ka­jíc „na kole­na“, nebyl jsem ale zda­le­ka jedi­ný. Celý sál dove­dl oce­nit ten­to vyni­ka­jí­cí smy­sl pro humor. I po odcho­du z kina mi v hla­vě utkvě­lo mno­ho těch­to hlá­šek, a mno­ho­krát jsem se k nim vra­cel. Ať už u vyprá­vě­ní mích zážit­ků v redak­ci, či jen pře­mýš­le­ním nad tím vším u psa­ní této recen­ze.
Jelikož se to ale nemá s ničím pře­há­nět, pojď­me dále pokra­čo­vat v této recen­zi. Hlavním tahou­nem fil­mo­vé­ho prů­mys­lu je dob­rý děj, kte­rý zde z čás­ti nalez­ne­me. Neznamená to ale nic špat­né­ho, jen není zde děj dopra­co­ván k napros­té doko­na­los­ti. Je sice dob­rý, ale tako­vé­ho zážit­ku jako u sním­ku Hledá se Nemo se zde nedo­čká­me. Je ško­da, že se nevy­u­ži­lo poten­ci­o­ná­lu celé­ho pro­jek­tu a dějo­vá linie se nedo­táh­la k doko­na­los­ti. Jak už jsem ale říkal, i tak se bude­te bavit a po čase vám tato „malič­kost“ pře­sta­ne vadit. To hlav­ní, co vás vtáh­ne, je prá­vě audi­o­vi­zu­ál­ní zpra­co­vá­ní a skvě­le napsa­né posta­vy. Pojďme si ale struč­ně shr­nout dějo­vou linii. O co zde kon­krét­ně půjde?
V New Yorku se začí­na­jí dít moc div­né věci. Tajemný Max Winters sta­ví armá­du, ta je slo­že­na pře­váž­ně z kamen­ných mon­ster. Město New York potře­bu­je pomoc žel­vích bojov­ní­ků více než kdy dří­ve, ale kde vlast­ně jsou? Čtveřice kdy­si neroz­luč­ných bojov­ní­ků nepro­ží­vá šťast­né chvil­ky. Leonardo je pryč na zvlášt­ním výcvi­ku. Raphael, Donatello a Michelangelo tak při­šli o své­ho při­ro­ze­né­ho šéfa a vůd­ce. Rodina se poma­lu ale jis­tě roz­pa­dá. Dokáží se žel­ví bojov­ní­ci zno­vu sjed­no­tit, aby moh­li čelit nové hroz­bě? Mistr Tříska spo­lu s April pro to udě­la­jí vše, co bude v jejich silách.
To hlav­ní jsem si zde pově­dě­li, dějo­vou linii už také zná­te, chy­bí snad ješ­tě něco? No ano, něja­ký ten konec. Ten bude pro dnešek více než struč­ný. V posled­ní době se nej­spíš neob­je­vil lep­ší ani­mo­va­ný sní­mek než prá­vě ten­to, a už to by vás mělo při­mět jít do kina omrk­nout. Pokud jste ale ješ­tě váha­li, už se nemu­sí­te niče­ho obá­vat. Při návštěvě kina se totiž bude­te výbor­ně bavit a i vaše oči budou jak v bavln­ce, na to vám můžu dát své slo­vo.
Verdikt: Dokonalé audi­o­vi­zu­ál­ní zpra­co­vá­ní, doko­na­lý dabing (ang­lic­ký), doko­na­lé hláš­ky a ješ­tě doko­na­lej­ší posta­vy. Lze si přát něco víc? Možná. Kdyby tvůr­ci tro­chu víc dola­di­li dějo­vou linii, moh­lo to být za pět hvěz­di­ček, tak­to to budou „pou­ze“ hvěz­dič­ky čty­ři. Neznamená to však nic špat­né­ho, i tak se ten­to sní­mek řadí mezi to nej­lep­ší, co kdy bylo v tom­to žán­ru nato­če­no.
Hodnocení: 4/5

Komentáře

Jméno (requi­red)
E-mail (requi­red)
Website
Text komen­tá­ře:

Počet komen­tá­řů: 1
Poompkin napsal dne 22. April 2007 , 20.18

Tak to je kotel…Miluju Zelvy Ninja…


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Jamie Dornan9. července 2015 Jamie Dornan James Dornan (* 1. května 1982) je irský herec, model a muzikant. Nejvíce se proslavil rolemi v seriálech Once Upon a Time a The Fall. Získal roli Christiana Greye ve filmu Padesát odstínů […] Posted in Profily osob
  • Ted8. května 2024 Ted Né tak dobré jak první dva filmy, ale vzhledem k tomu, že je komediální mrtvo, tak je to víc než slušná zábava, která fanoušky Teda určitě neurazí. Přesun Teda do školy je fajn nápad, […] Posted in Krátké recenze
  • Psí tinder - Evžen bude pomáhat paničce sehnat chlapa - podaří se?2. května 2019 Psí tinder - Evžen bude pomáhat paničce sehnat chlapa - podaří se? Evžen, lovec mužů, tak začíná první kapitola téhle humorné knížky. Evžen je francouzský buldoček. Panička, tedy nová panička, si ho přivedla domů. Byl úplně v pohodě, dokud ho […] Posted in Recenze knih
  • Babičky na tahu - knižní novinka25. června 2021 Babičky na tahu - knižní novinka Dovedete si představit babičky na tahu? Já upřímně moc ne, a možná nejsem jediná. A je to škoda, protože autorka knihy Judy Leigh ráda píše o starších hrdinkách viz román Ještě to nebalím, […] Posted in Recenze knih
  • Panna a netvor (1978)6. října 2016 Panna a netvor (1978)  Juraj Herz a jeho další klenot československé kinematografie si zaslouží velké uznání… Poté co někdo přepadne jeho vozy plné drahého nákladu a on tak přijde téměř na […] Posted in Horory
  • Chudáčci13. ledna 2024 Chudáčci "Fuck you Anatomy of Fall!!" Tenhle duel dvou evropských filmů, které sbírají ocenění a mají podobné nadšené ovace, tak Poor Things vyhrává na plné čáře, tohle se pomalu ani nemůže […] Posted in Krátké recenze
  • Westworld - Auspicia (S04E01)27. června 2022 Westworld - Auspicia (S04E01) Je tomu dva roky, co šla třetí série Westworldu. Dolores, "počítačový mozek lidstva"... lidé... počítače byly zničeny. A po sedmi seriálových letech se vracíme do světa technologie […] Posted in TV Recenze
  • Gears of War 417. října 2020 Gears of War 4   Kdo by neznal hru Gears of War, již z tohoto titulu vyšly předchozí tři díly, a tak hra pro nás byla na xbox one jasná volba. Gears of War 4 vychází skoro po deseti letech vydání […] Posted in Retro games
  • Rozhovor s Terezou Kostkovou k filmu Líbáš jako ďábel10. května 2012 Rozhovor s Terezou Kostkovou k filmu Líbáš jako ďábel Potěšilo vás, že právě vás si vybrala Marie Poledňákové do role lásky protřelého bonvivána a úspěšného spisovatele Karla neboli Jiřího Bartošky v pokračování své úspěšné komedie Líbáš jako […] Posted in Rozhovory
  • Velké nic: absurdní zpráva o době covidové23. března 2023 Velké nic: absurdní zpráva o době covidové Doba covidová jistým způsobem poznamenala každého z nás a z dnešního pohledu to byl prostě bizár. Tento dokument skvěle zprostředkovává pohledy několika odlišných lidí vždy velice […] Posted in Filmové recenze

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,91905 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71796 KB. | 25.07.2024 - 14:03:29