Kritiky.cz >

Společnost Nordisk Games investuje do oceňovaného britského...

Společnost Nordisk Games inves­tu­je do oce­ňo­va­né­ho brit­ské­ho stu­dia Supermassive Games. Dánska spo­leč­nost bude mít 30,7% vlast­nic­tví. Studio Supermassive Games je nej­ví­ce zná­me pro své horo­ro­vé uni­ver­sum The Dark Pictures... Read more »

Soubory Epic Games Store odhalily, že CD Projekt Red v...

Soubory Epic Games Store odha­li­ly, že CD Projekt Red v násle­du­jí­cích letech vydá 10 bez­plat­ných DLC, z toho 3 pla­ce­ná. Read more »

V Epic Games Store půjde chatovat a volat s přáteli....

V Epic Games Store půjde cha­to­vat a volat s přá­te­li. Přidáno bude také tla­čít­ko neru­šit a zjed­no­du­ší se vyhle­dá­vá­ní. Zatím není jas­né, kdy Epic Games aktu­a­li­za­ce vydá, nicmé­ně by to mělo být... Read more »

WB Games Montréal odkládá Gotham Knights na rok 2022. Ve...

WB Games Montréal odklá­dá Gotham Knights na rok 2022. Ve stej­ném roce vyjde také Suicide Squad: Kill the Justice League od Rocksteady Studios a Hogwarts Legacy od Avalanche Software pod... Read more »

Načítání serverů GTA Online je o 70% rychlejší. Rockstar...

Načítání ser­ve­rů GTA Online je o 70% rych­lej­ší. Rockstar vyu­žil kódu od uži­va­te­le GitHubu, kte­rý pou­ze pře­psal kód a tím zrych­lil načí­tá­ní o něko­lik desí­tek pro­cent. Fanoušek za své řeše­ní od Rockstar... Read more »

Jedna ze dvou her, které chystá Remedy Entertainment bude...

Jedna ze dvou her, kte­ré chys­tá Remedy Entertainment bude free-to-play titul zamě­ře­ný na koo­pe­ra­ci. Obě hry finan­co­va­né a vyda­né Epic Games budou spa­dat do nedáv­no před­sta­ve­né­ho Remedy Connected Universe, kte­rý... Read more »

Nominace na British Academy Games Awards. O britského Oscara se...

Nominace na British Academy Games Awards. O brit­ské­ho Oscara se utka­jí ost­rov­ní simu­lá­tor Animal Crossing, battle-royal Call of Duty: Warzone, open-world adven­tu­ra Ghost of Tsushima, indie rogue-lite zále­ži­tost Hades, akč­ní... Read more »

Studio Mediatonic stojící za hitem Fall Guys: Ultimate...

Studio Mediatonic sto­jí­cí za hitem Fall Guys: Ultimate Knockout kou­pil Epic Games. Akvizice se týká celé sku­pi­ny Tonic Games Group, kte­rá skr­ze vyda­va­te­le The Irregular Corporation v minu­los­ti vyda­la men­ší... Read more »

Nové Need for Speed od Criterion Games bylo odloženo na rok...

Nové Need for Speed od Criterion Games bylo odlo­že­no na rok 2022. Pro EA je pri­o­ri­tou Battlefield 6. Read more »

Epic Games do 25. 2. rozdává střílečku RAGE 2 a závodní...

Epic Games do 25. 2. roz­dá­vá stří­leč­ku RAGE 2 a závod­ní hru Absolute Drift. Read more »

Activision potvrdil, že letos nepřekvapivě vyjde další Call...

Activision potvr­dil, že letos nepře­kva­pi­vě vyjde dal­ší Call of Duty. Dle neo­fi­ci­ál­ních zpráv na něm dělá stu­dio Sledgehammer Games, kte­ré sto­jí za Call of Duty: WWII z roku 2017. Na... Read more »

Sega oznámila Total War: Warhammer III. Zakončení trilogie ze...

Sega ozná­mi­la Total War: Warhammer III. Zakončení tri­lo­gie ze stá­je brit­ské­ho stu­dia Creative Assembly (Alien: Isolation, Total War: Warhammer, Rome: Total War) dora­zí ješ­tě letos na Steam a Epic Games... Read more »

Polské studio CI Games odkládá Sniper Ghost Warrior Contracts...

Polské stu­dio CI Games odklá­dá Sniper Ghost Warrior Contracts 2 na dru­hé čtvrt­le­tí roku 2021. Read more »

Některé hry od WB Games by mohly klást důraz na...

Některé hry od WB Games by moh­ly klást důraz na live-service. Naznačuje to nový inze­rát kte­rý uvá­dí, že WB Games pra­cu­je nových titu­lech ze zná­mých zna­ček s vel­kým důra­zem na... Read more »

Autoři logických adventur INSIDE a Limbo chystají...

Autoři logic­kých adven­tur INSIDE a Limbo chys­ta­jí ambi­ci­óz­ní hru. Nejnovější pro­jekt od dán­ské­ho stu­dia Playdead bude dle inzer­ce pra­cov­ních pozic open-world sci-fi adven­tu­ra z tře­tí oso­by. Vyjít má ve spo­lu­prá­ci s Epic... Read more »

Ukrajinské studio A4 Games se pochlubilo snímky z nahrávání...

Ukrajinské stu­dio A4 Games se pochlu­bi­lo sním­ky z nahrá­vá­ní motion-capture. Pravděpodobně pra­cu­je na novém Metru. Read more »

Disney po 30 letech oživilo značku Lucasfilm Games. Bude...

Disney po 30 letech oži­vi­lo znač­ku Lucasfilm Games. Bude sdru­žo­vat všech­ny budou­cí titu­ly ze svě­ta Star Wars. Read more »

Pokračování Killzone: Shadow Fall se pravděpodobně...

Pokračování Killzone: Shadow Fall se prav­dě­po­dob­ně nechys­tá. PlayStation/Guerrilla Games své znač­ce zru­ši­li webo­vé strán­ky. Read more »

Epic Games rozdává survival Stranded Deep. Zítra ho...

Epic Games roz­dá­vá sur­vi­val Stranded Deep. Zítra ho vystří­dá karet­ní RPG Solitairica. Read more »

Epic Games rozdává stylizovanou adventuru Night in the Woods.

Epic Games roz­dá­vá sty­li­zo­va­nou adven­tu­ru Night in the Woods. Read more »

Devátou hrou zdarma od Epic Games je RPG roguelike záležitost...

Devátou hrou zdar­ma od Epic Games je RPG rogue­li­ke zále­ži­tost Darkest Dungeon. Dnes jí vystří­dá maleb­né RPG My Time at Portia. Read more »

Osmou hrou zdarma od Epic Games je logická plošinovka INSIDE....

Osmou hrou zdar­ma od Epic Games je logic­ká plo­ši­nov­ka INSIDE. Dnes jí vystří­dá popu­lár­ní Darkest Dungeon. Read more »

Šestou hrou zdarma od Epic Games je Tropico 5. Na Štědrý den...

Šestou hrou zdar­ma od Epic Games je Tropico 5. Na Štědrý den ho vystří­dá sty­li­zo­va­ná plo­ši­nov­ka INSIDE. Read more »

Třetí hrou zdarma od Epic Games je atmosférický survival The...

Třetí hrou zdar­ma od Epic Games je atmo­sfé­ric­ký sur­vi­val The Long Dark. Čas máte do neděl­ních 17:00. Read more »

Riot Games chystají MMO ze světa League of Legends. K...

Riot Games chys­ta­jí MMO ze svě­ta League of Legends. K ozná­me­ní došlo nefor­mál­ně skr­ze odpo­věď v komen­tá­řích na Twitteru. Read more »

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales nově na PS5 běží v...

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales nově na PS5 běží v 60 sním­cích za vte­ři­nu s pod­po­rou tech­no­lo­gie ray-tracing. Původně hra nabí­ze­la 30fps s ray-tracingem a 60fps bez ray-tracingu a nyní si Insomniac Games při­pra­vi­li tzv. Performance... Read more »

Česká historická strategie Nebuchadnezzar zasazená do...

Česká his­to­ric­ká stra­te­gie Nebuchadnezzar zasa­ze­ná do Mezopotámie od stu­dia Nepos Games vyjde 17. 2. 2021. Vedle Microsoft Windows dora­zí také na Linux. Read more »

Oficiální HW specifikace k akčnímu RPG Godfall od studia...

Oficiální HW spe­ci­fi­ka­ce k akč­ní­mu RPG Godfall od stu­dia Counterplay Games Read more »

Po Man of Medan a novém Little Hope hororovou sérii The Dark...

Po Man of Medan a novém Little Hope horo­ro­vou sérii The Dark Pictures Anthology roz­ší­ří House of Ashes. Další pří­rus­tek do rodi­ny od stu­dia Supermassive Games (Until Dawn, Hidden Agenda)... Read more »

Epic Games do 5. 11. rozdává psychologický horor Blair Witch...

Epic Games do 5. 11. roz­dá­vá psy­cho­lo­gic­ký horor Blair Witch a akč­ní adven­tu­ru Ghostbusters the Video Game Remastered Read more »

Vývoj Immortals Fenyx Rising je oficiálně dokončen a nic tak...

Vývoj Immortals Fenyx Rising je ofi­ci­ál­ně dokon­čen a nic tak nebrá­ní tomu, aby adven­tu­ra s řec­ký­mi bohy moh­la 3. 12. letoš­ní­ho roku na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S a Microsoft Windows (Uplay,... Read more »

Assassin’s Creed Valhalla oficiálně dosáhl zlatého...

Assassin’s Creed Valhalla ofi­ci­ál­ně dosá­hl zla­té­ho sta­vu. Titulu od Ubisoft Montreal tak už nic nebrá­ní, aby mohl 10. lis­to­pa­du na PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia a Microsoft... Read more »

Sci-fi od otce série BioShock je v pokročilé fázi vývoje....

Sci-fi od otce série BioShock je v pokro­či­lé fázi vývo­je. Nasvědčuje tomu nej­no­věj­ší pra­co­vá­ní inze­rát stu­dia Ghost Story Games kte­rý uvá­dí, že jde o pohl­cu­jí­cí sci-fi RPG, kte­ré je v pokro­či­lé fázi... Read more »

Rockstar Games pod Take-Two kupuje studio Ruffian Games. To...

Rockstar Games pod Take-Two kupu­je stu­dio Ruffian Games. To nově nese název Rockstar Dundee a tvo­ří ho vývo­já­ři, kte­ří pra­co­va­li na hrách jako Crackdown 2, Kinect Playfit, Crackdown 3 a Halo:... Read more »

Tajuplná poušť Algerian v příběhové ukázce Amnesia:...

Tajuplná poušť Algerian v pří­bě­ho­vé ukáz­ce Amnesia: Rebirth. Hra vychá­zí už 20. 10. na PlayStation 4 a Microsoft Windows (Steam, Epic Games Store). Read more »

Akční strategie John Wick Hex vyjde 4. 12. na Xbox One,...

Akční stra­te­gie John Wick Hex vyjde 4. 12. na Xbox One, Nintendo Switch a Steam. Hra je už něja­kou dobu dostup­ná na Epic Games Store pro Microsoft Windows a PlayStation 4. Read more »

Godfall sice nebude live-service hrou ale bude vyžadovat...

Godfall sice nebu­de live-service hrou ale bude vyža­do­vat při­po­je­ní k inter­ne­tu. Jako důvod uvá­dí fakt, že se jed­ná o koo­pe­ra­tiv­ní hru. Pokud ale bude­te chtít hrát sami, inter­net samo­zřej­mě potře­bo­vat nebu­de­te,... Read more »

Taktické strategii Phoenix Point vypršela roční exkluzivita...

Taktické stra­te­gii Phoenix Point vypr­še­la roč­ní exklu­zi­vi­ta u Epic Games a 10. pro­sin­ce zamí­ří na Steam Read more »

Další soudní řízení společností Epic Games a Apple se...

Další soud­ní říze­ní spo­leč­nos­tí Epic Games a Apple se usku­teč­ní v létě, nazna­či­la soud­ky­ně Yvonne Gonzalez Rogers. Dle jejích slov by mělo příští soud­ní říze­ní být i za účas­ti občan­ské poro­ty, kte­rá... Read more »

Epic Games Store tentokrát rozdává RollerCoaster Tycoon 3:...

Epic Games Store ten­to­krát roz­dá­vá RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition, čas máte do čtvrt­ka Read more »

Football Manager 2020 si zdarma na Epic Games Store stáhlo půl...

Football Manager 2020 si zdar­ma na Epic Games Store stáh­lo půl mili­o­nu lidí Read more »

Horor Twin Mirror od studia Dontnod (Life is Strange, Tell Me...

Horor Twin Mirror od stu­dia Dontnod (Life is Strange, Tell Me Why) vyjde 1. 12. letoš­ní­ho roku na PlayStation 4, Xbox One a Microsoft Windows (Epic Games Store). Read more »

Epic Games Store do 24. 9. naděluje Watch Dogs 2, Football...

Epic Games Store do 24. 9. nadě­lu­je Watch Dogs 2, Football Manager 2020 a Stick It To The Man Read more »

Filmeček připomíná přehoupnutí Rocket League do...

Filmeček při­po­mí­ná pře­houp­nu­tí Rocket League do free-to-play mode­lu na Epic Games Store, k čemuž dojde už 23. 9. Read more »

Amnesia: Rebirth se odhaluje v nové ukázce s datumem vydání...

Amnesia: Rebirth se odha­lu­je v nové ukáz­ce s datu­mem vydá­ní 20. řij­na na Microsoft Windows (Steam, Epic Games Store, GOG Galaxy 2.0). Read more »

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 vyjde opravdu na konci roku,...

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 vyjde oprav­du na kon­ci roku, ujiš­ťu­je vyda­va­tel Koch Media ale záro­veň dodá­vá, že kvů­li nároč­né logis­ti­ce v době pan­de­mie to bude pou­ze v někte­rých zemích Evropy.... Read more »

Epic Games Store do čtvrtka naděluje simulátor Railway Empire...

Epic Games Store do čtvrt­ka nadě­lu­je simu­lá­tor Railway Empire a adven­tu­ru Where the Water Tastes Like Wine Read more »

Ubisoft oznámil remake Prince of Persia: The Sands of Time z...

Ubisoft ozná­mil rema­ke Prince of Persia: The Sands of Time z roku 2003, kte­rý vyjde už 21. led­na na PlayStation 4, Xbox One a Microsoft Windows (Uplay, Epic Games Store). Read more »

Guerrilla Games vydává další patch pro Horizon Zero Dawn na...

Guerrilla Games vydá­vá dal­ší patch pro Horizon Zero Dawn na PC, kte­rý opra­vu­je nej­vět­ší chy­by Read more »

Epic Games i nadále bojují za návrat jejich battle-royal...

Epic Games i nadá­le boju­jí za návrat jejich battle-royal titu­lu Fortnite do App Store. Společnosti prý hro­zí nená­vrat­né poško­ze­ní, jeli­kož jenom na iOS zaří­ze­ních má hra 116 mili­o­nů hrá­čů a po kau­ze... Read more »
Stránka načtena za 2,89272 s | počet dotazů: 274 | paměť: 48720 KB. | 25.04.2024 - 06:39:51