Kritiky.cz > Recenze knih > Bouře – výborný krimi román

Bouře – výborný krimi román

stahnout
stahnout
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi kri­mi romá­ny? Chcete se dozvě­dět, kam zmi­ze­la oblí­be­ná uči­tel­ka Agnes Erikssonová? Ráda bych se s vámi podě­li­la o čte­nář­ský záži­tek, kte­rý je roz­hod­ně sil­ný a neza­po­me­nu­tel­ný. Pojďte se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat. 

Švédská kri­mi autor­ka vás zave­de do pobřež­ní ves­nič­ky, kam při­chá­zí úspěš­ný finanč­ník August Strinberg, kte­rý pově­sí svou kari­é­ru na hře­bík a chce si otevřít obchod se sta­ro­žit­nost­mi. Pronajme si dům, kde dří­ve býval pohřeb­ní ústav. Přijíždí za sil­né bouř­ky. Té noci se ztra­tí veli­ce oblí­be­ná uči­tel­ka Agnes Erikssonová. Po tom, co se August nastě­hu­je začne postup­ně zjiš­ťo­vat, proč v jeho domě dlou­ho nikdo nebyd­lel a ani dlou­ho nevy­dr­ží. Tento dům má veli­ce špat­nou minu­lost. Byla zde před lety nale­ze­na mrt­vo­la jed­né ženy. Chce tomu vše­mu při­jít na kloub. Postupně zjiš­ťu­je, jak to všech­no bylo. Policie začne vyšet­řo­vat zmi­ze­ní té uči­tel­ky v čele s Marií Martinssonovou, kdy ji hle­da­jí dnem i nocí.  Co se vlast­ně Agnes sta­lo? Proč zmi­ze­la zrov­na v den, kdy se August nastě­ho­val?

Kriminální román Bouře mě napros­to uchvá­til. Nejsem pří­z­niv­ce kri­mi a pro­to jsem neby­la pří­liš naklo­ně­na si kni­hu k recen­zi vybrat. Díky Mgr. Martině Vydrové z Nakladatelství Albatros Media, kte­rá mě ke kni­ze při­ved­la jsem se do čte­ní s vel­kou ver­vou pus­ti­la. Kniha mě nepře­stá­va­la pře­kva­po­vat a muse­la jsem číst dál a dál. Tímto moc Martině děku­ji za poskyt­nu­tí recenz­ní­ho výtis­ku.

Kristina Ohlssonová je pro mě napros­to nezná­mou autor­kou. Věřím, že to není posled­ní počin, kte­rý si od autor­ky toho­to romá­nu pře­čtu. Tato autor­ka vdech­la život nové kon­cep­ci sever­ské kri­mi – tak­zva­né feel-good kri­mi. Kdy kro­mě kri­mi­nál­ní záplet­ky do romá­nu při­da­la i výraz­né téma mezi­lid­ských vzta­hů, kte­ré mě veli­ce bavi­lo. Moc ráda jsem pře­mýš­le­la nad růz­ný­mi vzta­hy v tom­to romá­nu. Velice se mě líbi­lo, jak autor­ka při­da­la do tex­tu i dení­ko­vé zázna­my uči­tel­ky, kte­rá se ztra­ti­la. Díky tomu vám bude čím dál víc jas­něj­ší, kdo za její zmi­ze­ní vlast­ně může a proč. Na román Bouři bude na pod­zim roku 2023 nava­zo­vat romá­no­vé pokra­čo­vá­ní pod názvem Ledoborec, na kte­rý se už moc těším. Také mě moc zau­ja­lo pro­stře­dí maleb­né ves­nič­ky na jiho­zá­pa­dě Švédska. Určitě bych se tam ráda podí­va­la. Autorka skvě­le popsa­la pro­stře­dí i posta­vy, kte­ré v romá­nu vystu­po­va­ly. Taktéž vzta­hy, kte­ré mezi nimi byly. Neměla jsem vůbec pro­blém se do romá­nu začíst a ori­en­to­vat se v ději. V kni­ze nechy­bí kri­mi záplet­ka, ale i zají­ma­vý děj i podrob­ný popis pro­stře­dí. Román Bouře dopo­ru­čím všem, co mají rádi kri­mi, Švédsko, ale i těm, co kri­mi rádi nema­jí a chtě­jí si pře­číst nád­her­ný pří­běh o jed­né uči­tel­ce. Pro mě veli­ce blíz­ké téma, jeli­kož jsem uči­tel­ka, tak jsem chtě­la vědět, kdo vlast­ně sto­jí za zmi­ze­ní této skvě­lé ženy.

První díl atmo­sfé­ric­ké detek­tiv­ní série. Čeká vás román o zaká­za­né lás­ce, nevě­ře i minu­los­ti.

Ukázka z kni­hy:

Maria vytáh­la ubrou­sek a lou­žič­ku utře­la. Nepůsobilo dob­ře, že nema­jí ve výsle­cho­vé míst­nost ukli­ze­no.

„Jé, díky,“ řek­la Anna, kte­rá se zjev­ně roz­li­té kávy vůbec nevšimla. Maria polo­ži­la ubrou­sek.

„Proč neměl váš man­žel Fredrika rád?“ zeptal se Ray-Ray.

„Řekla bych, že si pros­tě nesed­li. Fredrik je někdy dost aro­gant­ní, a navíc tako­vý všezná­lek. Můj Magnus tako­vý vůbec není. Je dost skrom­ný a nemá potře­bu se pří­liš pro­sa­zo­vat.“

To ale musí být sym­paťák, pomys­le­la si Maria una­ve­ně.

Nahlas řek­la:

„Jaký pod­le vás měli Agnes a Fredrik vztah?“

Anna ztuh­la.

„Myslím, že to mezi nimi bylo napja­té.

„Myslíte si to, nebo to víte?“ opá­čil se Ray-Ray.

Anna se na chví­li zamys­le­la.

„Proč tady vlast­ně jsem?“ zepta­la se pak.

Maria a Ray-Ray se na sebe rych­le podí­va­li.

„Jste tady, pro­to­že se vaše jmé­no obje­vi­lo v sou­vis­los­ti s vyšet­řo­vá­ním Agnesina zmi­ze­ní. Nejste z niče­ho pode­zře­lá, ale mys­lí­me si, že bys­te moh­la mít infor­ma­ce, kte­ré jsou pro nás důle­ži­té.“

Několik slov o autor­ce:

Kristina Ohlssonová

Kristina Ohlssonová vystu­do­va­la poli­to­lo­gii, pra­co­va­la mj. jako ana­ly­tič­ka v Organizaci pro bez­peč­nost a spo­lu­prá­ci v Evropě (OSCE), na švéd­ském minis­ter­stvu zahra­nič­ních věcí a Policejním pre­zi­diu, rok půso­bi­la ve Vídni jako expert­ka na otáz­ky tero­ris­mu. Velkou popu­la­ri­tu u čes­kých i svě­to­vých čte­ná­řů zís­ka­la její série s vyšet­řo­va­tel­kou Frederikou Bergmanovou, kte­rá od roku 2013 vychá­zí i v češ­ti­ně. Mimo tuto sérii píše autor­ka ješ­tě kni­hy o advo­ká­to­vi Martinu Bennerovi. Kristina Ohlssonová je sku­teč­ně krá­lov­nou skan­di­náv­ské kri­mi. Celosvětově pro­da­la více než 4,5 mili­ó­nů výtis­ků, v nakla­da­tel­ství Kniha Zlín vyšlo už šest jejich romá­nů, dvě dět­ské kníž­ky v češ­ti­ně vyda­lo Nakladatelství Albatros.

Je drži­tel­kou řady oce­ně­ní za detek­tiv­ky i za dět­ské kni­hy. Za Bouři zís­ka­la cenu Storytel Award z roku 2020, ve stej­ném roce se obje­vi­la i v nomi­na­ci na Schwedich Crime Novel of the Yeard Award.

Přeložila: Vendula Nováková

Žánr: detek­tiv­ka

Edice: Thrill

Počet stran: 480

Vydáno: 2022, Nakladatelství KNIHA ZLÍN ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, Praha

Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-7662-407-8

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,76070 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72332 KB. | 21.05.2024 - 21:56:09