Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Hvězdná pěchota

Hvězdná pěchota

Photo © 1997 TriStar Pictures & Touchstone Pictures
Photo © 1997 TriStar Pictures & Touchstone Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (8 hlasů, průměr: 4,88 z 5)
Loading...

Na Hvězdnou pěcho­tu jsem se veli­ce těšil. Za prvé pro­to­že mám pří­běhy Roberta Heinleina rád, za dru­hé pro­to­že jsem jeho kníž­ku Starship Troopers před rokem a půl pře­če­tl jed­ním dechem, a za tře­tí jsem tako­vý sci-fi fan­da, že mě pros­tě kaž­dý nový sní­mek žán­ru napl­ní radost­ným oče­ká­vá­ním.

S odstu­pem pár dní pak sou­dím, že zna­lost kni­hy mému dojmu z fil­mu nepo­moh­la. Nemyslete si, že to byla něja­ká straš­ná bída, to ne; jenom že Heinlein psa­ný je asi nezfil­mo­va­tel­ný či co, pros­tě jiný kalibr.

 
Přátelé: Carl/Carmen/Johnny
Přátelé: Carl/Carmen/Johnny

V blí­že nespe­ci­fi­ko­va­né budouc­nos­ti je lid­stvo slou­če­no v jed­nu fede­ra­ci, ces­tu­je vesmí­rem nad­svě­tel­ný­mi rych­lost­mi, a boju­je s kon­ku­renč­ní hmy­zí rasou o domi­nan­ci v gala­xii. Boje se zpo­čát­ku ome­zu­jí na niči­vé stře­ty okra­jo­vých kolo­nií, leč zlí brou­ci neu­stá­le obtě­žu­jí Zemi dál­ko­vým bom­bar­do­vá­ním aste­ro­i­dy. Lidé se dělí na dvě kate­go­rie: oby­va­te­lé a obča­né -- rozu­měj­te civi­lis­ti a vojá­ci. Ona ta svě­to­vá fede­ra­ce je vlast­ně jaká­si demo­kra­tic­ky kamuflo­va­ná vojen­ská jun­ta.

 
Johnny: Tankový brouk!
Johnny: Tankový brouk!

V tom­to svě­tě je vrchol­nou občan­skou ctí dát se zmr­za­čit nebo zabít v řadách fede­rál­ních jed­no­tek v boji pro­ti inte­li­gent­ním, obrov­ským brou­kům. Čerstvý absol­vent vzdě­lá­va­cí­ho stře­dis­ka v Buenos Aires (chvá­la Bohu, aspoň jed­nou není Severní Amerika pup­kem svě­ta!), Johnny Rico (Casper Van Dien) si není jis­tý svou budouc­nos­tí. Chtěl by být nablíz­ku své dív­ce Carmen Ibanez (Denise Richards), ta má ale vyso­ké cíle. Chce se stát pilot­kou letec­kých sil Federace. A tak se Johny dá k armá­dě, zčás­ti aby jí impo­no­val, zčás­ti aby se posta­vil svým boha­tým, na jis­to­tu hra­jí­cím rodi­čům; zčás­ti indok­tri­no­ván jed­no­rukým uči­te­lem občan­ské nau­ky Jeanem Rasczakem (Michael Ironside). Se spo­lu­žá­kem Carlem Jenkinsem (Neil Patrick Harris), jenž má tele­pa­tic­kéh schop­nos­ti a skvě­lou kari­é­ru před sebou, Johnny a Carmen pří­sa­ha­jí v den své­ho vstu­pu do armá­dy, že zůsta­nou přá­te­li, ať už je osud zava­ne kam­ko­liv.

 
Pěšáci brání opevnění
Pěšáci brá­ní opev­ně­ní

Osud a vál­ka je vzá­pě­tí odlu­ču­je: Carmen se stá­vá výbor­nou pilot­kou, Carl mizí v taj­ných oddě­le­ních vojen­ské roz­věd­ky, a Johnný, jenž se dal k pěcho­tě, zaží­vá tuhý výcvik, kte­rý z něj má udě­lat kva­lit­ní „Kanonenfutter“. Všechno mu báječ­ně jde, až na to, že Carmen má pomyš­le­ní jen na kari­é­ru a na Johnnyho se lepí Dizzy Flores, taky býva­lá spo­lu­žač­ka, kte­rá se pro změ­nu upsa­la do armá­dy kvů­li Johnnymu...
Nebojte se, nevy­klá­dám vám celý film, tohle je oprav­du jen začá­tek. Válka totiž při­tvr­dí a naší hrdi­no­vé se dosta­nou do sku­teč­né pal­by a celá lid­ská rasa musí bojo­vat o pře­ži­tí. Někde tady kon­čí pod­stat­né hra­né scé­ny a začí­ná počí­ta­čo­vá ani­ma­ce úchvat­ných spe­ci­ál­ních efek­tů.

Více na Kritiky.cz
Po pěti letech se taktická střílečka Squad přehoupla z... Po pěti letech se taktická střílečka Squad přehoupla z předběžného přístupu. Offworld In...
Povídky - O. Henry - recenze - audiokniha - 100% Audioknihy sice nemají ještě takovou pozici jako normální knihy, ale i tak se dostávají do po...
#21 - Ďábelské ženy (1955) Ještě před prvním hitchcockovým filmem, s nímž se zapsal do dějin hororu, tu máme film, kte...
Adam a jeho vztah s Enriquem | Survivor CZ&SK ...
PS5 se od vydání prodalo 4,5 milionu kusů. Pokud se Sony chce... PS5 se od vydání prodalo 4,5 milionu kusů. Pokud se Sony chce vyrovnat prodejům PS4 za stejné o...
 
Na oběžné dráze
Na oběž­né drá­ze

Brouci jsou vel­mi oblud­ní a vel­mi věr­ní - něco tako­vé­ho jste ješ­tě nevi­dě­li. Lidé a armád­ní meto­dy jsou věr­ní už méně (viz Rejpání). Při sle­do­vá­ní fil­mu na to nemá­te čas mys­let, pro­to­že je to pros­tě vel­ká podí­va­ná, leč hned, jak skon­čil, musel jsem kon­sta­to­vat pocit jaké­ho­si prázd­na. Chyběla mi hloub­ka, vývoj, myš­len­ka hod­ná zapa­ma­to­vá­ní. Nic tako­vé­ho v Hvězdné pěcho­tě nena­chá­zím. Zato je tu oprav­du přes míru roz­tr­ha­ných lid­ských těl, ampu­ta­cí a vyhřez­lin vše­ho dru­hu, vyssá­té hla­vy, puka­jí­cí těl­ní duti­ny, maz­la­vé mimo­zem­ské orgá­ny a obě­ho­vé či trá­ví­cí teku­ti­ny hmy­zí rasy cáka­jí scé­na­mi. Závěrečná scé­na byla prý cen­su­ro­vá­na pro pří­liš­nou podob­nost s geni­tá­li­e­mi...

Film se jed­no­znač­ně nemů­že srov­ná­vat s Hvězdnými vál­ka­mi, jak vel­ko­hubě pra­ví tele­viz­ní rekla­ma. Sestává vesměs z bojo­vých scén vyža­du­jí­cích pev­ný žalu­dek -- děti a cit­li­vé oso­by to nemu­sí sná­šet. Ukazuje budouc­nost napl­ně­nou nási­lím a bru­ta­li­tou, celo­svě­to­vé spo­le­čen­ství tota­lit­ní­ho, armád­ní­ho typu s expan­ziv­ní­mi cíli, hlav­ní posta­vy sta­ví kari­é­ru nad osob­ní vzta­hy. Kdo si ale doká­že najít roz­ptý­le­ní v optic­kých efek­tech, těž­ké pyro­tech­ni­ce a vojen­ském patri­o­tis­mu, nej­spíš nebu­de zkla­mán. Knížka je ovšem dale­ko lep­ší.

Hodnocení: CELKEM UJDE

 
Hurá!
Hurá!

HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

  • Invazi na pla­ne­tu pro­ve­de­me tak, že nechá­me při­stát něko­lik kra­bic v malém údo­lí, všich­ni vojá­ci vyběh­nou do jed­no­ho hou­fu a roz­běh­nou se daným smě­rem (viz obrá­zek).
  • Všechny pla­ne­ty mají při­bliž­ně pozem­skou gra­vi­ta­ci, dýcha­tel­nou atmo­sfé­ru, a kra­ji­nu poušt­ní­ho typu, jakou najde­te na jiho­zá­pa­dě USA.
  • Speciální brouk vystr­čí zadek a vyplk­ne plasmo­vou nálož -- z povrchu pla­ne­ty až na oběž­nou dráhu. Pokusil by se někdo spo­čí­tat nut­nou řit­ní rych­lost nálo­že?
  • Pozemské kos­mic­ké lodi mají umě­lou gra­vi­ta­ci - lidič­ky v nich nor­mál­ně cho­dí. Nejúčinnější zbra­ně jsou ale pořád pro­jek­ti­lo­me­ty. Nikdo nikdy nesly­šel o zbra­ních hro­mad­né­ho niče­ní, ner­vo­vých jedech, atd.
  • Brouci jsou kos­mic­ká, v gala­xii expan­du­jí­cí rasa. Nevidět jedi­nou jejich kos­mic­kou loď či jakou­ko­liv jinou tech­ni­ku. Jak tedy expan­du­jí?
  • Když gra­vi­ta­ce klo­pí hla­di­nu nápo­je ve skle­nič­ce, proč se lidi nemuse­jí naklá­nět?
  • Invazní jed­not­ky na oběž­né drá­ze jsou obrov­ské lodi, shro­máž­dě­né tak natěs­no, že nemo­hou úhyb­ně mané­v­ro­vat, když do nich stře­lí. Na orbi­tě je pře­ce tolik mís­ta! To by ale invaz­ní flo­ti­la vypa­da­la asi takhle: teč­ka... dlou­ho nic... teč­ka.
  • Carmen, chví­li napích­nu­tá na brou­čí kle­pe­to a těž­ce pošra­mo­ce­ná, vzá­pě­tí vese­le běhá a stří­lí a mává ruka­ma.

Photos © 1997 TriStar Pictures & Touchstone Pictures


Podívejte se na hodnocení Hvězdná pěchota na Kinoboxu.

Více na Kritiky.cz
Jan Žižka - Tisk. konference 13.9.2018 - 3 ...
O prasátku Lojzíkovi - Pozdrav slunci - kniha - recenze - 100 % Mnozí jistě znají pohádky, v nichž je hlavním hrdinou malé prasátko Lojzík. Další z dí...
Ant-Man a Wasp: Quantumania: Všichni jsou v pohodě...: MCU podívaná je přehnaná a nedopečená Ve filmu Ant-Man a Wasp se multivesmír a kvantový svět střetávají s údajnými důsledky: Quan...
Zajímavosti k filmu Auta ...
Martin Vopěnka – Nová planeta Story na rozmezí sci-fi a biblické tragédie se jménem Nová planeta zaujme náctileté kluky a h...

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56902 s | počet dotazů: 303 | paměť: 70030 KB. | 30.11.2023 - 12:58:22