Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze

Stojí Jiříkovo vidění za vidění?

Po pre­mi­é­ře na Mezinárodním fes­ti­va­lu doku­men­tár­ních fil­mů Ji.hlava se do kin dostal nový čes­ký doku­men­tár­ní sní­mek Jiříkovo vidě­ní. Jedná se o celo­ve­čer­ní debut reži­sér­ky Marty Kovářové, kte­rý dle ano­ta­ce zachy­cu­je,... Read more »

Jeden bobr, dva bobři...Stovky bobrů!

Mohlo by se zdát, že němá gro­teska je dáv­no mrt­vý žánr. Éra její nej­vět­ší slá­vy skon­či­la spo­leč­ně s pří­cho­dem zvu­ko­vé­ho fil­mu na kon­ci 20. let 20. sto­le­tí a od té doby se k ní... Read more »

Všechno dobře dopadne - Včelo, bude líp?

Na úter­ní pod­ve­čer si dru­hý kanál České tele­vi­ze při­pra­vil tele­viz­ní pre­mi­é­ru sním­ku Všechno dob­ře dopad­ne. Pokud jste se dob­ře díva­li na pře­dá­vá­ní cen Český lev za loň­ský rok, asi... Read more »

La chimera aneb magičtí lovci pokladů

Po uve­de­ní na fes­ti­va­lech v Cannes a ve Varech při­šel do běž­né čes­ké dis­tri­buce ital­ský film Chiméra (La chi­me­ra, 2023). Jedná se o dílo ital­ské reži­sér­ky Alice Rohrwacher, kte­rá není v Cannes nezná­mou... Read more »

Boy Kills World: John Wick se setkává se Scottem Pilgrimem v nadprůměrném filmu o pomstě

Mladý muž, jehož rodi­nu vyvraž­dil nelí­tost­ný dik­tá­tor, se sna­ží krva­vě pomstít v pří­mo­ča­ře vyprá­vě­ném, ale fil­mař­sky ino­va­tiv­ním sním­ku Boy Kills World, kte­rý prá­vě běží v praž­ských kinech. Tento mashup zná­mých tro­pů... Read more »

Furiosa: Sága Šíleného Maxe

Mladá Furiosa (Alyla Browne/Anya Taylor-Joy) je une­se­na ze své­ho domo­va gan­gem vede­ným Dementem (Chris Hemsworth). Díky němu se sta­ne sou­čás­tí kon­flik­tu mezi ním a kon­ku­renč­ním voje­vůd­cem Immortanem Joem (Lachy Hulme),... Read more »

Modernizovaná streamovací platforma HBO Max startuje v České republice

Max, stre­a­mo­va­cí služ­ba spo­leč­nos­ti Warner Bros. Discovery, kte­rá téměř přes­ně před rokem debu­to­va­la ve Spojených stá­tech, byla ode dneška, 21. květ­na, spuš­tě­na v České repub­li­ce. Stávající před­pla­ti­te­lé před­cho­zí plat­for­my HBO Max... Read more »

Furiosa: Sága Šíleného Maxe: Prequel k filmu Fury Road je úspěch jako hrom

Mladá dív­ka une­se­ná z oázy domo­va v posta­po­ka­lyp­tic­kém vni­t­ro­ze­mí boju­je o pře­ži­tí v poušt­ní pus­ti­ně ve fil­mu Furiosa: Sága Šíleného Maxe, kte­rý má po pre­mi­é­ře v Cannes minu­lý týden pre­mi­é­ru ten­to víkend v praž­ských kinech i ve... Read more »

Svatá: nové drama pro Jiřinu Bohdalovou k životnímu jubileu

Dnes večer, to jest v nedě­li 19. květ­na, jsem s nad­še­ním sle­do­va­la tele­vi­zi, neboť ČT1 uved­la komor­ní dra­ma Jiřího Stracha s názvem Svatá, kte­ré jsem dlou­ho oče­ká­va­la. Scénář k fil­mu napsal na moti­vy sku­teč­né... Read more »

Jen řeka teče: série podivných vražd na motivy novely čínského spisovatele Yu Hua

Drama s poe­tic­kým názvem Jen řeka teče je v čes­ké dis­tri­buci vůbec prv­ní sní­mek čín­ské­ho reži­sé­ra Shujun Weie, kte­rý byl s tím­to sním­kem na fes­ti­va­lu v Cannes (2023) nomi­no­ván na cenu Un cer­ta­in... Read more »

Cizinci: Kapitola 1: Remake natočený v Bratislavě se zabývá nelítostným terorem

Trojice mas­ko­va­ných zabi­já­ků tero­ri­zu­je man­žel­ský pár v zapad­lé cha­tě ve fil­mu Cizinci: Kapitola 1 prv­ní ze tří nových fil­mů o Cizincích, kte­ré reži­sér Renny Harlin nato­čil v roce 2022 v Bratislavě a kte­ré ten­to... Read more »

Recept na štěstí: kulinářská komedie plná chutí a vůní

Jste-li váš­ni­vý­mi milov­ní­ky jíd­la a kuli­na­ře­ní, mož­ná vás zaujme nový film ukra­jin­ské­ho reži­sé­ra Oleksandra Berezaňa s názvem Recept na štěs­tí, kte­rý se tvá­ří být roman­tic­kou kome­dií. Tento sní­mek zís­kal hlav­ní cenu... Read more »

Kaskadér - David Leitch’s Latest - Zábavná Achillova pata s Odlesky Originality

David Leitch, zná­mý svým smys­lem pro akci a kre­a­ti­vi­tu, před­sta­vu­je svůj nej­no­věj­ší film, kte­rý se sna­ží zachy­tit srd­ce divá­ků. I když se mu neda­ří úpl­ně pře­ko­nat své před­cho­zí úspě­chy, nabí­zí zábav­nou... Read more »

The Ministry of Ungentlemanly Warfare - Guy Ritchie a Henry Cavill proti nacistům

Guy Ritchie je veli­ce zane­prázd­ně­ný člo­věk. Loni vyšly hned dva jeho fil­my, nejdří­ve Operace Fortune: Ruse de guerre s Jasonem Stathamem a Aubrey Plaza a brzy poté The Covenant vede­ný Jakem Gyllenhaalem,... Read more »

Oscarová Michelle Yeoh natáčí film Blade Runner 2099 v Praze

Michelle Yeoh, kte­rá zís­ka­la Oscara za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon ve fil­mu Všechno najed­nou 2022, byla obsa­ze­na do hlav­ní role fil­mu Blade Runner 2099 spo­leč­nos­ti Amazon Studios, infor­mu­je Variety.... Read more »

Království planeta opic

Království Planeta opic se ode­hrá­vá něko­lik gene­ra­cí v budouc­nos­ti od vlá­dy lido­o­pa Ceasara. V té době jsou opi­ce na pla­ne­tě domi­nant­ním živo­čiš­ným dru­hem a lidé muse­jí pře­ží­vat v úkry­tech. Zatímco nový opi­čí tyran... Read more »

Jedna noc: Eliška prodává své tělo, aby udržela rodinu

Jedna noc je odváž­né dra­ma od auto­ra tragi­ko­me­die Spolu Davida Laňka, ve kte­rém se Eliška (Vanda Chaloupková) a Adam (Adam Ernest) dostá­va­jí do vel­ké nejen finanč­ní, ale i vzta­ho­vé, sexu­ál­ní a psy­chic­ké... Read more »

Přišla v noci: Dramedie s prototypem příšerné tchýně

Dramedie dvo­ji­ce fil­ma­řů Tomáše Pavlíčka a Jana Vejnara nás zve domů do hníz­deč­ka mla­dé rodin­ky, aby nám uká­za­la nefunkč­ní hra­ni­ce mezi gene­ra­ce­mi a pro­to­typ pří­šer­né tchýně v podá­ní Simony Pekové, kte­rá toto... Read more »

Ilan Eshkeri’s Space Station Earth: Jenom multimediální show

Měla jsem tu mož­nost shléd­nout v kině cen­t­ra Westfield Chodov neob­vyk­lé hudeb­ní před­sta­ve­ní tvůr­ce Ilana Eshkeriho s názvem SPACE STATION EARTH, což je mul­ti­me­di­ál­ní show mapu­jí­cí ces­tu ast­ro­nau­tů na Mezinárodní vesmír­nou... Read more »

Madu: Příběh nigerijského chlapce, který chtěl tančit balet

O sil­né pří­běhy popi­su­jí­cí neleh­kou ces­tu lidí obda­ře­ných vel­kým talen­tem za usku­teč­ně­ním své­ho snu není nikdy nou­ze a vždy se ráda nechám inspi­ro­vat jejich živo­ty. A prá­vě doku­men­tár­ní film MADU vyprá­ví... Read more »

Kaskadér - Ryan Gosling zachraňuje film

Kaskadér, v ang­lic­kém ori­gi­ná­lu The Fall Guy, je nový film od reži­sé­ra Davida Leitche (Deadpool 2, Bullet Train). Kaskadér Colt Seavers (Ryan Gosling) se v něm pokou­ší najít ztra­ce­nou hlav­ní hvězdu... Read more »

Rebel Moon: Druhá část – Jizvonoška: Propadák roku? Kritika odhaluje šokující pravdu

Film Rebel Moon: Druhá část – Jizvonoška reží­ro­va­ný zku­še­ným fil­ma­řem Zackem Snyderem neskli­dil pří­z­ni­vé ohla­sy. Navzdory úspě­chům Snydera v minu­los­ti, jeho posled­ní sní­mek pro Netflix trpí neu­vě­ři­tel­ně sla­bým scé­ná­řem a nedo­stat­kem... Read more »

SKRYTÁ ČÍSLA

Na fil­mo­vém plát­ně se čas od času obje­ví sní­mek, jež vychá­zí nejen z his­to­ric­kých udá­los­tí, ale sna­ží se při­blí­žit i osu­dy význam­ných lidí, jež v živo­tě něco sku­teč­ně doká­za­li ve pro­spěch nás... Read more »

Rivalové: Zendaya podává eso v žíznivém tenisovém dramatu Luca Guadagnina

Příběhy tří mla­dých zázrač­ných tenis­tů vrcho­lí během nevý­raz­né­ho, ale vel­mi napí­na­vé­ho zápa­su na sklon­ku kari­é­ry ve fil­mu Rivalové, kte­rý má ten­to víkend pre­mi­é­ru v praž­ských kinech i ve svě­tě. Díky ino­va­tiv­ním... Read more »

Charlieho země: Aboridžinec Charlie bojuje s policejním aparátem, aby v buši nalezl svého nejlepšího přítele

Australské dra­ma fil­ma­ře Rolf de Heer nás zave­de na tro­pic­ký sever Austrálie do komu­ni­ty domo­ro­dých sta­rou­sed­lí­ků, kde sle­du­je­me hlav­ní­ho hrdi­nu Aboridžince Charlieho, kterak boju­je zejmé­na s vlád­ní­mi naří­ze­ní­mi uplat­ňo­va­ný­mi poli­cej­ním... Read more »

Pěkně tučná sebeláska: Skandinávský dokument o boubelkách, které se mají také rády, aby byly společností přijaty

Severský doku­ment dvo­ji­ce fil­ma­řek Louise Detlefsen a Louise Kjeldsen nám před­sta­vu­je jako hrdin­ky toho­to sním­ku čty­ři oplá­ca­né bou­bel­ky Marte Nymann, Helene Thyrsted, Pauline Lindborg, Wilde Siem, kte­ré se roz­hod­ly veřej­ně... Read more »

Kde je Anne Franková: životopisný animák s aktuálním přesahem na motivy deníku Anny Frankové

Koprodukční živo­to­pis­né dra­ma izra­el­ské­ho fil­ma­ře Ari Folmana, drži­te­le Zlatého gló­bu, pra­cu­je s námě­tem nej­slav­něj­ší kni­hy svě­ta - dení­ku Anne Frankové a vyprá­ví její neleh­ké osu­dy za dru­hé svě­to­vé vál­ky ústy její... Read more »

Tak pravil Bůh : Skandinávská dramedie režiséra Henrika Rubena Genze

Severská kome­die fil­ma­ře Henrika Rubena Genze nás zve do vel­ké dán­ské rodi­ny, kte­rá po všech strán­kách vybo­ču­je z nor­má­lu, což vytvá­ří spe­ci­fic­ké komič­no. Příběh je sfil­mo­ván na moti­vy auto­bi­o­gra­fic­kých memoá­rů Jense... Read more »

Gauguin - Voyage de Tahiti: portrét vizionářského génia a umělce Paula Gauguina

Chytne vás za srd­ce svou boles­tí, démo­ny a lás­kou pro­dchnu­tý umě­lec­ký záži­tek v živo­to­pis­ném dra­ma­tu fran­couz­ské­ho reži­sé­ra a scé­náris­ty Édouarda Deluca s her­ci Vincentem Caselem a Tuheï Adams v hlav­ních rolích, kte­rý je nato­če­ný pod­le... Read more »

Bídníci: Kriminální thriller se sociálním přesahem Ladje Lyho na motivy Hugova románu

Nejnovější vele­ú­spěš­ná adap­ta­ce nesmr­tel­né­ho pří­bě­hu Jeana Valjeana z Hugova romá­nu Bídníci, na Oscara nomi­no­va­né­ho rodá­ka z afric­ké­ho Mali Ladje Lyho, obsa­ze­ný řadou skvě­lých her­ců v čele s Damien Bonnard, Alexis Manenti a Djibril Zonga,... Read more »

Jednou to bude všechno tvoje: Kombinace hudby, dramatu a humoru ve snímku Andrease Öhmana

Hudební dra­me­die fil­ma­ře Andrease Öhmana nás zve do vel­ké švéd­ské rodi­ny na rodin­nou sešlost, kde se bude prát špi­na­vé prádlo. Snímek dává pro­stor zazá­řit hereč­ce Karin Franz Körlof, kte­rá... Read more »

Maria Montessori: životopisné drama jako pocta a uznání italské průkopnici nového vzdělávání

Francouzsko-italské živo­to­pis­né dra­ma fil­mař­ky Léa Todorov s talen­to­va­nou ital­skou hereč­kou Jasmine Trinca v hlav­ní roli pojed­ná­vá o živo­tě a prá­ci výji­meč­né ženy, lékař­ky, uči­tel­ky a prů­kop­ni­ce femi­nis­mu a jiné­ho pří­stu­pu k dětem Marie Montessori, kte­rá vyvi­nu­la... Read more »

Občanská válka: Působivě silný akční thriller Alexe Garlanda z válečného prostředí

Mile mě pře­kva­pil dob­ře kom­po­no­va­ný adre­na­li­nem a váleč­ný­mi scé­na­mi pro­dchnu­tý akč­ní thriller Občanská vál­ka fil­ma­ře Alexe Garlanda, v níž se USA pono­ři­lo do roz­sáh­lé občan­ské vál­ky na svém vlast­ním úze­mí. Snímek... Read more »

Daaaaaalí!: surrealistická řachanda

Rozesměje vás a sou­čas­ně vám poskyt­ne plno­hod­not­ný umě­lec­ký záži­tek surre­a­lis­tic­ký sní­mek fran­couz­ské­ho reži­sé­ra a scé­náris­ty Quentina Dupieuxe s her­ci Anaïs Demoustier a Jonathanem Cohenem v hlav­ní roli, kte­rý je nato­če­ný na moti­vy živo­ta a díla... Read more »

Joan Collins natáčí svůj nejnovější film v Praze, u Karlova mostu si užívá pozorování nutrie

Legendární Joan Collinsová prá­vě v České repub­li­ce natá­čí svůj nej­no­věj­ší film, mys­te­ri­óz­ní Vražda mezi přá­te­li, kte­rý při­po­mí­ná Agathu Christie. Devadesátiletá hvězda se na svých ofi­ci­ál­ních účtech na Facebooku a Instagramu podě­li­la... Read more »

Tady Havel, slyšíte mě? Portrét prezidenta, manžela, kamaráda, umělce, mudrce i občana Havla

Snímek TADY HAVEL, SLYŠÍTE MĚ? mapu­je poli­tic­ký, umě­lec­ký, ale i sou­kro­mý život posled­ní­ho pre­zi­den­ta Československa a prv­ní­ho pre­zi­den­ta Česka, kte­rý jakož­to osob­nost svě­to­vé­ho význa­mu navští­vil mimo jiné napří­klad Brusel, New York... Read more »

Krotitelé duchů: Říše ledu

Po udá­los­tech v Summerville se rodi­na Spenglerových vra­cí tam, kde to všech­no zača­lo, tedy do legen­dár­ní hasič­ské sta­ni­ce v New Yorku, aby zde její čle­no­vé spo­ji­li síly s původ­ní­mi Krotiteli duchů. Ti... Read more »

Animovanou muzikálovou pohádku „PŘÁNÍ“ si děti ihned zamilují

Na ani­mo­va­nou a skvě­le zhu­deb­ně­nou pohád­ku PŘÁNÍ se nej­ví­ce těši­ly hlav­ně moje děti, jež si jí již kon­cem roku zami­lo­va­ly v kině, a nyní jí koneč­ně mají k dis­po­zi­ci i ke shléd­nu­tí na @disney+.... Read more »

Chudáčci: Fascinující surrealistická podívaná plná osobitého humoru a hlubokých myšlenek

Na film „Chudáčci“, jež se pyš­ní titu­lem čtyř Oskarů (tj. za Nejlepší žen­ský herec­ký výkon v hlav­ní roli, Nejlepší návrh kos­tý­mů, Nejlepší výpra­va , Nejlepší mas­ky a vla­so­vý sty­ling), a rov­něž i pěti cena­mi... Read more »

První znamení: Přichází Satan! (The First Omen) – Recenze – 60 %

Americký horor První zna­me­ní: Přichází Satan! je přímým preque­lem k fil­mu Přichází Satan! z roku 1976 s Gregorym Peckem v hlav­ní roli. Příběhově mu před­chá­zí zhru­ba o pět let a ode­hrá­vá se v Římě, kam při­jíž­dí... Read more »

Panenky na útěku: Ethan Coen se pustil do sólové dráhy v rozpustilé drobnosti

Dvojice mla­dých žen nechtě­ně odje­de s něja­kým zbo­žím z pod­svě­tí na výlet na Floridu ve fil­mu Panenky na útě­ku, kte­rý ten­to víkend vstu­pu­je do praž­ských kin. Navzdory elek­tri­zu­jí­cí­mu výko­nu Margaret Qualleyové... Read more »

První znamení: Přichází satan!: Tento hororový prequel je nejlepším Omenem od dob originálu

Budoucí ame­ric­ká jep­tiš­ka zjis­tí, že v kláš­te­ře v Římě není vše v pořád­ku ve fil­mu První zna­me­ní: Přichází satan!, kte­rý ten­to víkend vstu­pu­je do praž­ských a svě­to­vých kin. Přímý prequel k fil­mu Přichází Satan!... Read more »

Nezlomní: prošel džunglí, aby našel nejlepšího přítele - psa

Dojme vás až k plá­či dob­ro­druž­ný a sou­čas­ně dojem­ný sní­mek ame­ric­ké­ho reži­sé­ra Simon Cellan Jones s her­ci Markem Wahlbergem a Simu Liu v hlav­ních rolích, kte­rý je nato­če­ný na moti­vy sku­teč­né­ho pří­bě­hu a pod­le kniž­ní­ho... Read more »

Nežádoucí: obžaloba rasismu a palčivé kontroverzní sociální politiky

Film Nežádoucí, na Oscara nomi­no­va­né­ho rodá­ka z Mali Ladje Lyho, obsa­ze­ný řadou skvě­lých her­ců v čele s debu­tu­jí­cí Antou Diaw, před­sta­vi­tel­kou hlav­ní hrdin­ky Haby, vykres­lu­je ože­ha­vé poli­tic­ké i soci­ál­ní téma při­stě­ho­va­lec­tví. Režisér Ladje... Read more »

Sucho – Recenze – 60 %

Filmový reži­sér a sce­náris­ta Bohdan Sláma se po svém pře­cho­zím fil­mu Krajina ve stí­nu vra­cí k autor­ské tvor­bě, k téma­tu mezi­ge­ne­rač­ních rodin­ných stře­tů a také k pro­stře­dí sou­čas­né­ho ven­ko­va, jež bylo urču­jí­cím pro jeho star­ší... Read more »

Málo mě znáš: pokus o rehabilitaci Ivety Bartošové 10 let po její smrti

Jaká jsou pra­vi­dla showbyz­ny­su? Jaká je cena slá­vy? Jak dale­ko či blíz­ko je od ado­ra­ce k lyn­či? Jak naše spo­leč­nost ráda či nera­da odpouš­tí úspěch neje­nom slav­ných osob­nos­tí? Ve chví­lích neú­spě­chu a pohas­nu­tí... Read more »

Jeden život (One Life) – Recenze – 70 %

O brit­ském huma­ni­tár­ním pra­cov­ní­ko­vi Nicholasi Wintonovi (1909-2015), jenž před vypuk­nu­tím dru­hé svě­to­vé vál­ky v roce 1939 sti­hl zachrá­nit 669 čes­ko­slo­ven­ských židov­ských dětí a vyvézt je z nacis­ty oku­po­va­né země do Anglie, vznik­lo... Read more »

Noc 12. – šokující zločin v maloměstě

Kriminální fil­my a thrille­ry jsou hod­ně čas­tým důvo­dem k mojí fil­mo­vé spo­ko­je­nos­ti. Témata, jež ten­to tem­ný žánr reflek­tu­je jsou jed­no­du­še atrak­tiv­ní a mají vel­ký divác­ký poten­ci­ál. V posled­ní době to byl tře­ba Fincherův... Read more »

Sydney Sweeney se v šokujícím hororu „Neposkvrněná“ dostává do varu

Americká jep­tiš­ka zjiš­ťu­je, že v izo­lo­va­ném ital­ském kláš­te­ře není vše v pořád­ku ve fil­mu Neposkvrněná, kte­rý po debu­tu na SXSW vstu­pu­je ten­to víkend do praž­ských kin i do celé­ho svě­ta. Tento zpo­čát­ku skrom­ný... Read more »

Godzilla x Kong: Nové impérium (Godzilla x Kong: The New Empire) – Recenze – 40 %

Akční dob­ro­druž­ný mon­ster film Godzilla x Kong: Nové impé­ri­um dějo­vě nava­zu­je na před­cho­zí sní­mek Godzilla vs. Kong z roku 2021, jenž nato­čil ten­týž tvůr­čí tým (původ­ně horo­ro­vý reži­sér Adam Wingard,... Read more »
Stránka načtena za 3,49246 s | počet dotazů: 235 | paměť: 51085 KB. | 25.05.2024 - 18:57:16