Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Total Recall (1990) - Originál je prostě originál a v případě snímku „Total Recall“ to platí dvojnásob.

Total Recall (1990) - Originál je prostě originál a v případě snímku „Total Recall“ to platí dvojnásob.

Tot
Tot
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Remake z roku 2012 mu nesa­há po kot­ní­ky. Arnold Schwarzenegger má na svém kon­tě pěk­ných pár záře­zů, čímž mys­lím fil­my, kte­ré roz­hod­ně sto­jí za to. Nikdo by nepo­chy­bo­val o tom, že mezi kla­si­ku se řadí fil­my jako „Terminátor“ nebo „Predátor“, pro mno­hé fanouš­ky je jedi­neč­nou srd­cov­kou „Komando“. Mezi ty lep­ší fil­my se pak urči­tě řadí i sní­mek „Total Recall“, kte­rý se Schwarzeneggerem nato­čil zvlášt­ní reži­sér Paul Verhoeven. Je to ten, co o dva roky poz­dě­ji při­měl Sharon Stone roz­táh­nout nohy a nechat mili­ó­ny chla­pů pře­mýš­let o tom, jest­li vidě­li to, co si mys­lí, že vidě­li.

Takhle to teprve začíná.

Ale ješ­tě před fil­mem „Základní instinkt“ a před tím, než se Paul Verhoeven roz­ho­dl, že si zni­čí kari­é­ru fil­my jako „Showgirls“ a Muž bez stí­nu, kte­ré nedo­padly dob­ře jak u kri­ti­ky, tak u divá­ků, nebo sním­kem „Hvězdná pěcho­ta“, kte­rý nevy­ne­sl tolik, kolik by měl, nato­čil Paul Verhoeven sní­mek, kte­rý se řadí ve sci-fi k tomu nej­lep­ší­mu a nej­za­jí­ma­věj­ší­mu, co kdy bylo nato­če­no.

Velmi známá a oblíbená scéna.

Philip K. Dick byl nesku­teč­ný sci-fi vizi­o­nář, kte­rý napsal vel­ké množ­ství poví­dek. Vedle toho také čas­to pořá­dal dro­go­vé dýchán­ky a mys­lím, že spous­ta lidí věří, že vel­kou část své tvor­by napsal pod vli­vem drog. To nic nemě­ní na tom, že jeho vědecko-fantastické fik­ce jsou skvě­lý­mi pří­běhy, kte­ré jsou urče­ny lid­ské ima­gi­na­ci a lid­ské mys­li, kte­rá je ochot­ná deba­to­vat o tom, jaké je posta­ve­ní člo­vě­ka ve spo­leč­nos­ti, pří­pad­ně jaké je posta­ve­ní nábo­žen­ství v sou­čas­ném svě­tě nebo v blíz­ké budouc­nos­ti. Dick není snad­ný na čte­ní, ale pokud se do něj pono­ří­te, obje­ví­te v něm nesku­teč­né hlu­bi­ny. Škoda, že zemřel poměr­ně mla­dý.

Mutant, který v nové verzi filmu chybí.

To, co vytvo­řil Verhoeven a jeho tým, to není úpl­ně kla­sic­ký Dick, ale jaké­mu reži­sé­ro­vi se poda­ři­lo Dicka pře­vést do fil­mo­vé podo­by tak, aby se zacho­va­la filo­so­fic­ká atmo­sfé­ra jeho poví­dek? Nejblíže se patr­ně dostal Ridley Scott s adap­ta­cí povíd­ky „Do Androids Dream About Electric Sheep?“, kte­rou nazval „Blade Runner“. Svou pod­sta­tou je to sku­teč­ně nej­blí­že Dickovi. Verhoevenův film je pře­ce jen akč­něj­ší, což Arnoldovi slu­ší, ale přes­to jsou zde někte­ré momen­ty, kte­ré se sta­ly doslo­va pokla­dem sci-fi. Jako prv­ní mě napad­ne Arnoldovo přestro­je­ní za sil­něj­ší ženu. Jeho odha­le­ní a násled­né „roze­brá­ní“ podo­by je sku­teč­ně už legen­dár­ní.

Ani Arnold není odolný, když mu chybí kyslík.

„Total Recall“ je film, kte­rý si hod­ně hra­je s vizu­ál­ní strán­kou a se svě­tem na Marsu. Některé posta­vy vám ješ­tě dlou­ho utkví v pamě­ti, ať už je to pro­sti­tut­ka se tře­mi prsy, vůd­ce povstal­ců Kuato ane­bo dal­ší mutan­ti. Čím se film ješ­tě vyzna­ču­je, to je výbor­ná tri­ko­vá strán­ka. Když Arnoldovi vylé­za­jí oči z důl­ků, je to pros­tě pará­da. Vypadá to hod­ně dob­ře, hod­ně reál­ně. Nemluvě pak o dal­ších tri­cích, kte­ré jsou spo­je­né se stří­le­ním, vybucho­vá­ním, atd. Po strán­ce vizu­ál­ní se „Total Recall“ roz­hod­ně pove­dl, navíc se poda­ři­lo pře­nést do fil­mu i zají­ma­vou myš­len­ku navrá­ce­ní vzpo­mí­nek a efekt, jaký to může na člo­vě­ka mít. Verhoeven dle mého nato­čil sci-fi, za kte­ré se vůbec nemu­sí sty­dět. Co na to rema­ke?

Hodnocení: 70 %


Photo © TriStar Pictures


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45226 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72137 KB. | 18.04.2024 - 03:01:01