Kritiky.cz > Seriály > Reality show

Zrada, sloučení a šokující odhalení: Kulisy epizody 23 a sloučení týmů v Survivor Česko & Slovensko

Dnešní večer na Voyo bude vysí­lá­na 23. epi­zo­da pořa­du Survivor Česko & Slovensko. V před­cho­zím díle ost­rov opus­til Jack, kte­rý pro­hrál vyřa­zo­va­cí duel se svým spo­jen­cem Radkem. Po návra­tu do tábo­ra se... Read more »

Odvážní soutěžící a nečekané příběhy: V Superlovu opět o milion korun

V tuto sobo­tu večer se při­prav­te na dal­ší vzru­šu­jí­cí epi­zo­du Superlovu, kde šest sou­tě­ží­cích se posta­ví k výzvě až do posled­ní chví­le, a to včet­ně neče­ka­ných pří­bě­hů, kte­ré vás roze­smě­jí i dojmu­tí.... Read more »

Titánové vyhráli náročný souboj a rozhodli se poslat někoho na kmenovou radu

Včera byla odvy­sí­lá­na osm­nác­tá epi­zo­da pořa­du Survivor Česko & Slovensko na Voyo. Dobrodruzi už na ost­ro­vě vydr­že­li 44 dní. Dramata a spo­je­nec­tví na ost­ro­vě Kristina si stě­žu­je Tomášovi na jeho nedba­lost.... Read more »

Survivor: Napětí stoupá, blíží se další vyřazení

V 18. epi­zo­dě Survivor Česko & Slovensko, kte­rá se vysí­lá dnes večer na Voyo, se dozví­me, kdo ten­to­krát opus­tí ost­rov. Minulá epi­zo­da zane­cha­la dozvu­ky na obou kme­nech, Titánech a Lovcích, po odváž­né... Read more »

Rozuzlení Intrik a Nové Výzvy: Co čeká v 13. epizodě Survivor Česko & Slovensko?

Minulý týden divá­ci byli svěd­ky pře­kva­pi­vých udá­los­tí v kme­no­vé radě, kte­ré způ­so­bi­ly změ­nu v dyna­mi­ce sou­tě­že. Jak se sou­tě­ží­cí vyrov­na­jí s odcho­dem sil­ných hrá­čů a co ješ­tě čeká v nad­chá­ze­jí­cí epi­zo­dě? Nadcházející epi­zo­da Survivor... Read more »

Survivor - Epizoda 12: Nečekané momenty a dramatické zvraty

Voyo odvy­sí­la­lo dva­nác­tou epi­zo­du pořa­du Survivor Česko & Slovensko, kte­rá při­nes­la něko­lik neče­ka­ných momen­tů a dra­ma­tic­kých zvra­tů. Odhalení Skrytých Výhod Nikola odha­li­la skry­tou výho­du, kte­rou zís­ka­la na auk­ci v podo­bě mísy... Read more »

Dvanáctá epizoda Survivor Česko & Slovensko: Souboje, aukce a emocionální momenty

Dnes večer na Voyo bude odvy­sí­lá­na 12. epi­zo­da rea­li­ty show Survivor Česko & Slovensko. V minu­lém díle se sou­tě­ží­cí utka­li ve dvou bojích o odmě­nu. Souboj o odmě­nu a auk­ce V prv­ním zápa­se vyhrá­li... Read more »

Konflikt kvůli odměně eskaluje na obvinění z rasismu a Mikýř vydražuje telefonát s přítelkyní

Včera byla vysí­lá­na 11. epi­zo­da pořa­du Survivor Česko & Slovensko na Voyo. Účastníci dis­ku­to­va­li o odcho­du Sebastiana, kte­rý musel sou­těž opus­tit kvů­li váž­né nemo­ci své­ho otce. Poté oba tábo­ry absol­vo­va­ly nároč­ný... Read more »

Soutěž jednovaječných dvojčat v populárním pořadu Superlov

Tuto sobo­tu ve 20:20 se na obra­zov­kách TV Nova obje­ví dru­há část Superlovu z dru­hé sezó­ny. Kvízová znal­ky­ně pro­zra­dí svou vášeň pro tuto show. Doktor Vševěd se bude chlu­bit infor­ma­ce­mi,... Read more »

Sebastianovo rozhodnutí způsobilo slzy u hráčů, Jack se cítí osaměle, čtyři hráči jdou do dalšího duelu

Včera večer jsme byli svěd­ky vel­kých emo­cí v nej­no­věj­ší epi­zo­dě show Survivor Česko & Slovensko. Sebastian ve vzác­ném momen­tě upřím­nos­ti pro­zra­dil Mártymu o váž­né nemo­ci své­ho otce, což zasáh­lo celý kmen.... Read more »

Survivor Česko & Slovensko: Dnes večer na Voyo

Dnes večer na Voyo může­te sle­do­vat desá­tou epi­zo­du rea­li­ty show Survivor Česko & Slovensko. Soutěžící strá­vi­li na ost­ro­vě již 23 dní a teď se při­pra­vu­jí na dal­ší boj o kme­no­vou imu­ni­tu. Sebastianův... Read more »

Zprávy ze Survivor Česko & Slovensko: Epizoda 9

Dnešní večer na Voyo bude ve zna­me­ní 9. epi­zo­dy rea­li­ty show Survivor Česko & Slovensko. Vyřazování a Souboj: V posled­ním kme­no­vém sou­dě muse­li čle­no­vé Titánů vyřa­dit jed­no­ho ze svých vlast­ních -... Read more »

Dynamika hry v 8. epizodě Survivor Česko & Slovensko: Intriky a odhalení

Včerejší epi­zo­da Survivor Česko & Slovensko na Voyo při­nes­la do hry novou dyna­mi­ku po výmě­ně hrá­čů. Intriky, zra­da a boj o moc se sta­ly cen­t­rem pozor­nos­ti. Hráči, jako Filip, Veronika a Pirát, se... Read more »

Zpráva ze včerejšího dílu Survivor Česko & Slovensko: Odchod Ornelly a rozhodnutí Ivy

Včera večer na Voyo byla odvy­sí­lá­na sed­má epi­zo­da rea­li­ty show Survivor Česko & Slovensko. Kde sle­do­vat Survivor zdar­ma? Navštivte strán­ku https://ip-tv.cz/kde-sledovat-survivor-zdarma/ Odchod Ornelly: V minu­lém díle sou­tě­že Ornella muse­la zdra­vot­ních... Read more »

Stanislav triumfuje v finále Big Brothera nad Zoe v napínavém závěru

V neza­po­me­nu­tel­ném finá­le rea­li­ty show Big Brother si upřím­ný Stanislav odne­sl vítěz­ství. Jeho ote­vře­nost a auten­ti­ci­ta v kaž­do­den­ních situ­a­cích oslo­vi­la divá­ky nato­lik, že mu při­sou­di­li nej­ví­ce hla­sů, a tím ho pro­hlá­si­li za... Read more »

Big Brother: Za zavřenými dveřmi do světa reality show

Reality show Big Brother, kte­rá má původ v Nizozemsku, se sta­la jed­ním z nej­zná­měj­ších for­má­tů tele­viz­ní­ho zábav­ní­ho prů­mys­lu a baví divá­ky po celém svě­tě. Od své­ho vzni­ku v roce 1999 se tato neob­vyk­lá tele­viz­ní... Read more »

Představení soutěžících nové řady MasterChefa Česko 2023

Soutěž MasterChef Česko při­chá­zí na obra­zov­ky již po páté se svý­mi tře­mi oblí­be­ný­mi porot­ci. To jen potvr­zu­je, že Přéma, Honzík a Raděna stá­le zau­jí­ma­jí čes­ké­ho divá­ka. Stejně tak jako divá­ky baví... Read more »

Nový ročník MasterChef Česko slibuje dramatické změny a nekompromisní soutěž

Televizní kuli­nář­ská sou­těž MasterChef Česko se brzy vra­cí na obra­zov­ky a pod­le infor­ma­cí od porot­ce Radka Kašpárka se může­me těšit na oprav­du revo­luč­ní změ­ny. Nová řada sli­bu­je divá­kům rych­lou a nekom­pro­mis­ní... Read more »

Víte, kdo bude za týden v reality show výměna manželek? - Josef Kokta a jeho rodina

Reality show Výměna man­že­lek je oblí­be­ný pořad tele­vi­ze Nova, kte­rý sle­du­je zají­ma­vé pří­běhy čes­kých rodin, kte­ré si na deset dní vymě­ní man­žel­ky a musí se vyrov­nat se zce­la odliš­ným život­ním... Read more »

Výměna manželek: MMA zápasník Gábor Boráros se představí v premiérovém dílu

Výměna man­že­lek je oblí­be­ná rea­li­ty show, kte­rá nabí­zí mož­nost nahléd­nout do cizích domác­nos­tí a sle­do­vat půso­be­ní man­žel­ky v náhrad­ní rodi­ně. Každého dílu se účast­ní dvě rodi­ny, kte­ré si za finanč­ní odmě­nu... Read more »

Koho chcete jako vítěze Survivor 2023?

Dva kme­ny se utká­va­jí o pře­ži­tí v nej­tvrd­ší rea­li­ty show na svě­tě. Hrdinové a Rebelové musí čelit hla­du, boles­ti, výzvám a pře­kva­pe­ním. Brzy se spo­jí do jed­no­ho kme­ne, ze kte­ré­ho vzejde vítěz letoš­ní... Read more »

Skandál v Survivoru: Filip podváděl a vyhodil Pítra!

Díl z 16.3. rea­li­ty show Survivor byl plný napě­tí, emo­cí a kon­tro­ver­ze. Osmá kme­no­vá rada roz­hod­la o osu­du dal­ších dvou sou­tě­ží­cích, kte­ří muse­li bojo­vat o zůs­tá­ní v hře. Filip, kte­rý dostal nej­víc hla­sů od svých... Read more »

Jirka Hanousek ze slavné reality show Survivor odešel v slzách a s výbuchem emocí!

Jak se uká­za­lo, na odchod měl váž­ný důvod. Tajné zprá­vy totiž pro­zra­zu­jí, že Jirka se nejen schá­zel s pro­duk­cí, ale dokon­ce povo­lal své práv­ní­ky! Co se sta­lo? Podle infor­ma­cí, kte­ré... Read more »

Pohlreichův souboj restaurací

Známe Zdeňka Pohlreicha, je to ten, co cho­dil do restau­ra­cí a chtěl u kaž­dé restau­ra­ce to nej­lep­ší, přes­to­že to byl paj­zl nebo se tvá­ři­la jako hoch restau­ra­ce. Reality show Ano šéfe... Read more »

Like House 3

Čpějící tele­viz­ní bli­tek odrá­že­jí­cí trist­ní sna­hu sou­kro­mých tele­vi­zí zabrá­nit nevy­hnu­tel­né­mu úpad­ku do pro­pas­ti zapo­mně­ní, kte­ré­mu jsou půso­be­ním soci­ál­ních sítí, stre­a­mo­va­cích plat­fo­rem a Internetu obec­ně kaž­dým dnem blíž a blíž (už aby... Read more »

MasterChef Česko 6 - 1

MasterChef Česko je zpět. Nova opět natá­čí a vysí­lá nový MasterChef Česko, kde tro­ji­ce porot­ců Radek Kašpárek, Jan Punčochář a Přemek Forejt hod­no­tí vaře­ní ama­tér­ských kucha­řů, kte­ří chtě­jí vyhrát 1 000 000 korun.... Read more »

Praha - den & noc

Hned na úvod vyslo­vím, že tady se to fakt nepo­ved­lo. Dělalo se vel­ké haló, jaká­že to bude rea­li­ty show, ale sku­tek utek. Divím se těm lidem, co účin­ku­jí v Praha... Read more »

Survivor Česko & Slovensko: Celkové hodnocení. A 2.série?

Survivor Česko & Slovensko 2022 skon­čil a obje­vi­ly se zprá­vy, že se mož­ná dočká­me dru­hé série. To mě však vzhle­dem k totál­ní­mu selhá­ní na Slovensku vel­mi pře­kva­pu­je. V tom­to člán­ku zhod­no­tím celý... Read more »

Survivor Česko&Slovensko 2022: Celkové hodnotenie. A 2.séria?

Survivor Česko&Slovensko 2022 skon­čil a obja­vujú sa sprá­vy, že by sme sa moh­li dočkať 2.série. To ma však vzhľa­dom na totál­ny neú­spech na Slovensku veľ­mi prekva­pu­je. V tom­to člán­ku zhod­no­tím celý... Read more »

Survivor-32.epizóda(SK-59.,60.)-A víťazom Survivor Česko&Slovensko 2022 sa stáva V.....

Po viac ako 3 mesi­a­coch sme konečne na kon­ci tej­to show, ktorú niek­to nazval Survivor. Veľmi veľa zlé­ho na tej­to znač­ke napácha­la pro­duk­cia, no para­dox­ne na víťa­za môže­me byť... Read more »

Survivor - 31.epizoda (SK - 57, 58.) - Paskvil jménem Survivor

Obával jsem se, jaký bude závěr Survivora, a jak­ko­li jsem posled­ní díly hod­no­til pozi­tiv­ně, dnes toho pozi­tiv­ní­ho bude vel­mi málo. SK-57. díl Díl začí­ná­me vzpo­mín­kou na Chilli a její sta­rost­li­vost, zejmé­na o jíd­lo,... Read more »

Survivor-31.epizóda(SK-57.,58.)-Paškvil menom Survivor

Bál som sa toho ako bude vyze­rať záver Survivora a ako som posled­né epi­zó­dy hod­no­til pozi­tív­ne, tak dnes to pozi­tív­ne bude len z veľ­mi malej čas­ti. SK-57.epizóda Epizódu začí­na­me spo­mí­na­ním na... Read more »

Survivor-30.epizóda(SK-55.,56.)-„čtyři vraždy stačí drahoušku“

Myslel som si, že už ma naša pro­duk­cia nedo­ká­že ničím extra prekva­piť, no hlbo­ko som sa mýlil. Je neu­ve­ri­teľ­né ako ničia znač­ku Survivor. SK-55.epizóda Poďme ale popo­ri­a­d­ku a začí­na­me súbo­jom... Read more »

Survivor - 29. díl (SK - 53, 54.) - poslední Slovák

Pětice našich tro­seč­ní­ků - Vladimír, Veve, Johy, Braňo a Chilli - se pro­bu­di­la do 62. dne. Ze začát­ku jsem si nedo­ká­zal před­sta­vit, že by se ve slou­če­ní ocit­li ale­spoň tři z nich,... Read more »

Survivor-29.epizóda(SK-53.,54.)-Posledný Slovák

Do 62.dňa sa zobu­di­la top päť­ka nášho Survivoru- Vladimír, Veve, Johy, Braňo a Chilli. Na zači­at­ku som si mini­mál­ne troch z nich neve­del pred­sta­viť sko­ro ani v zlúče­ní, ale o tom je Survivor,... Read more »

Survivor - 28.díl (SK - 51., 52.) - „Chodíci sebevražda“

6. květ­na 2022 - to by mělo být datum finá­le, tak­že za dva týd­ny bychom měli znát vítě­ze Survivor Česko&Slovensko. Musím říct, že jak mě prv­ní díly neba­vi­ly, tak takhle,... Read more »

Survivor-28.epizóda(SK-51.,52.)-„Chodíci sebevražda“

6.mája 2022- toto by mal byť dátum finá­le, tak­že o dva týžd­ne by sme mali spo­znať víťa­za Survivor Česko&Slovensko. Musím pove­dať, že ako ma neba­vi­li tie prvé čas­ti, tak tak­to... Read more »

Survivor - 27. díl (SK-49., 50.) - Píseň Survivor pokračuje

Po minu­lé skvě­lé epi­zo­dě jsem čekal dal­ší slab­ší díl s odmě­nou, ale nako­nec jsem se odmě­ny dočkal já, a to díky epi­zo­dě s kme­no­vou radou. SK-49. díl Na začát­ku jsme vidě­li ublí­že­né Chilli... Read more »

Survivor-27.epizóda(SK-49.,50.)-Survivor song pokračuje

Po posled­nej skve­lej čas­ti som oča­ká­val ďal­šiu slab­šiu epi­zó­du s odme­nou, no nako­niec som dostal odme­nu ja a to vďaka epi­zó­de s kme­ňo­vou radou. SK-49.epizóda Na zači­at­ku sme videli ublí­že­né Chilli a Veroniku,... Read more »

Survivor - 26. díl (SK - 47, 48.) - Survivor konečně začal!

Survivor koneč­ně začal, to je věta, kte­rá nej­ví­ce sym­bo­li­zu­je tuto epi­zo­du. Všichni koneč­ně zača­li hrát, a tak jsme to chtě­li vidět od samé­ho začát­ku. SK-47. epizoda Epizodu začí­ná­me Vladimírovým roz­ho­vo­rem s Chilli,... Read more »

Survivor-26.epizóda(SK-47.,48.)-Konečne začal Survivor

Konečne začal Survivor, to je veta, kto­rá naj­vi­ac sym­bo­li­zu­je túto epi­zó­du. Hrať konečne zača­li všet­ci a tak­to sme to chce­li vidieť úpl­ne od zači­at­ku. SK-47.epizóda Epizódu začí­na­me roz­ho­vo­rom Vladimíra s Chilli... Read more »

Survivor-25.epizóda(SK-45.,46,)-Rysuje sa nám zatiaľ najlepšia epizóda?

Dominika po due­li kon­čí a nám osta­lo posled­ných 8 hrá­čov z kto­rých vzí­jde víťaz tej­to show. Finále sa blí­ži a podľa posled­ných správ by malo byť v prvej polo­vi­ci mája. SK-45.epizóda Na zači­at­ku dostá­va­me... Read more »

Survivor - 24. díl (SK - 43,44.) -„Vláďa někde něco, protože Vláďa nikde nic“

Uplynulo 52 dní a bohu­žel jich ješ­tě mno­ho zbý­vá. Samozřejmě, s blí­ží­cím se kon­cem to začí­ná být o něco zají­ma­věj­ší, ale už je to neu­vě­ři­tel­ně dlou­hé. SK-43. díl Dnes začí­ná­me roz­ho­vo­rem Johy a Nicol, kde... Read more »

Survivor-24.epizóda(SK-43.,44.)-„Vláďa někde něco, protože Vláďa nikde nic“

52 dní pre­šlo a pred nami je bohuži­aľ ešte množ­stvo ďal­ších. Samozrejme už je to tro­chu zau­jí­ma­vej­šie, pre­to­že sa blí­ži­me ku kon­cu, no je to nesku­točne zdĺha­vé. SK-43.epizóda Dnes začí­na­me roz­ho­vo­rom... Read more »

Survivor - 23. díl (SK - 41, 42.) - Braňo konečně začíná taktizovat

Začíná nový týden a s ním i dal­ší díly Survivor Česko&Slovensko. Po Tomově odcho­du nám zůstá­vá 9 sou­tě­ží­cích a my se sice vel­mi poma­lu, ale jis­tě blí­ží­me do finá­le této rea­li­ty show. SK-41. díl Hned... Read more »

Survivor-23.epizóda(SK-41.,42.)-Braňo konečne začína taktizovať

Začína nový týž­deň a s ním aj ďal­šie die­ly Survivora Česko&Slovensko. Po odcho­de Toma nám osta­lo 9 súťa­ži­a­cich a aj keď veľ­mi poma­ly, ale isto sa dostá­va­me bliž­šie a bliž­šie do finá­le tej­to rea­li­ty... Read more »

Survivor - 22. díl (SK-39.,40.) - Neporazitelný Tom poražen

První kme­no­vá rada po slou­če­ní nám při­nes­la vel­mi dob­rý duel a prav­dě­po­dob­ně i prv­ní­ho čle­na poro­ty. Ale kro­mě toho toho bylo ješ­tě mno­hem víc. SK-39. díl Začínáme nale­ze­ním truh­ly, kte­rá nako­nec obsa­ho­va­la před­mě­ty... Read more »

Survivor - 21. epizoda (SK - 37.,38.) - „Zahoďte šátky“

„Zahoďte šát­ky“ je věta, kte­ré se chce dožít kaž­dý hráč Survivora, a v této epi­zo­dě se nám to koneč­ně poda­ří. SK-37. epizoda Nový kmen se jme­nu­je Bonao a máme v něm 10 hrá­čů. Právě... Read more »

Survivor-22.epizóda(SK-39.,40.)-Porazený neporaziteľný Tom

Prvá kme­ňo­vá rada po zlúče­ní nám pri­nies­la veľ­mi dob­rý duel a prav­de­po­dob­ne prvé­ho čle­na poro­ty. Okrem toho však aj mno­ho iné­ho. SK-39.epizóda Začíname nájde­ním truh­li­ce v kto­rej nako­niec boli veci potreb­né na... Read more »

Survivor-21.epizóda(SK-37.,38.)-„Zahoďte šátky“

„Zahoďte šát­ky“ je veta, kto­rej sa chce dožiť kaž­dý hráč Survivora a v tej­to epi­zó­de sme sa jej konečne dočka­li. SK-37.epizóda Nový kmeň nesie názov Bonao a v ňom máme 10 hrá­čov. Práve... Read more »
Stránka načtena za 3,56372 s | počet dotazů: 236 | paměť: 49678 KB. | 19.05.2024 - 19:31:19