Kritiky.cz > Seriály > Reality show

Big Brother: Za zavřenými dveřmi do světa reality show

Reality show Big Brother, kte­rá má původ v Nizozemsku, se sta­la jed­ním z nej­zná­měj­ších for­má­tů tele­viz­ní­ho zábav­ní­ho prů­mys­lu a baví divá­ky po celém svě­tě. Od své­ho vzni­ku v roce 1999 se tato neob­vyk­lá tele­viz­ní... Read more »

Představení soutěžících nové řady MasterChefa Česko 2023

Soutěž MasterChef Česko při­chá­zí na obra­zov­ky již po páté se svý­mi tře­mi oblí­be­ný­mi porot­ci. To jen potvr­zu­je, že Přéma, Honzík a Raděna stá­le zau­jí­ma­jí čes­ké­ho divá­ka. Stejně tak jako divá­ky baví... Read more »

Nový ročník MasterChef Česko slibuje dramatické změny a nekompromisní soutěž

Televizní kuli­nář­ská sou­těž MasterChef Česko se brzy vra­cí na obra­zov­ky a pod­le infor­ma­cí od porot­ce Radka Kašpárka se může­me těšit na oprav­du revo­luč­ní změ­ny. Nová řada sli­bu­je divá­kům rych­lou a nekom­pro­mis­ní... Read more »

Víte, kdo bude za týden v reality show výměna manželek? - Josef Kokta a jeho rodina

Reality show Výměna man­že­lek je oblí­be­ný pořad tele­vi­ze Nova, kte­rý sle­du­je zají­ma­vé pří­běhy čes­kých rodin, kte­ré si na deset dní vymě­ní man­žel­ky a musí se vyrov­nat se zce­la odliš­ným život­ním... Read more »

Výměna manželek: MMA zápasník Gábor Boráros se představí v premiérovém dílu

Výměna man­že­lek je oblí­be­ná rea­li­ty show, kte­rá nabí­zí mož­nost nahléd­nout do cizích domác­nos­tí a sle­do­vat půso­be­ní man­žel­ky v náhrad­ní rodi­ně. Každého dílu se účast­ní dvě rodi­ny, kte­ré si za finanč­ní odmě­nu... Read more »

Koho chcete jako vítěze Survivor 2023?

Dva kme­ny se utká­va­jí o pře­ži­tí v nej­tvrd­ší rea­li­ty show na svě­tě. Hrdinové a Rebelové musí čelit hla­du, boles­ti, výzvám a pře­kva­pe­ním. Brzy se spo­jí do jed­no­ho kme­ne, ze kte­ré­ho vzejde vítěz letoš­ní... Read more »

Skandál v Survivoru: Filip podváděl a vyhodil Pítra!

Díl z 16.3. rea­li­ty show Survivor byl plný napě­tí, emo­cí a kon­tro­ver­ze. Osmá kme­no­vá rada roz­hod­la o osu­du dal­ších dvou sou­tě­ží­cích, kte­ří muse­li bojo­vat o zůs­tá­ní v hře. Filip, kte­rý dostal nej­víc hla­sů od svých... Read more »

Jirka Hanousek ze slavné reality show Survivor odešel v slzách a s výbuchem emocí!

Jak se uká­za­lo, na odchod měl váž­ný důvod. Tajné zprá­vy totiž pro­zra­zu­jí, že Jirka se nejen schá­zel s pro­duk­cí, ale dokon­ce povo­lal své práv­ní­ky! Co se sta­lo? Podle infor­ma­cí, kte­ré... Read more »

Pohlreichův souboj restaurací

Známe Zdeňka Pohlreicha, je to ten, co cho­dil do restau­ra­cí a chtěl u kaž­dé restau­ra­ce to nej­lep­ší, přes­to­že to byl paj­zl nebo se tvá­ři­la jako hoch restau­ra­ce. Reality show Ano šéfe... Read more »

Like House 3

Čpějící tele­viz­ní bli­tek odrá­že­jí­cí trist­ní sna­hu sou­kro­mých tele­vi­zí zabrá­nit nevy­hnu­tel­né­mu úpad­ku do pro­pas­ti zapo­mně­ní, kte­ré­mu jsou půso­be­ním soci­ál­ních sítí, stre­a­mo­va­cích plat­fo­rem a Internetu obec­ně kaž­dým dnem blíž a blíž (už aby... Read more »

MasterChef Česko 6 - 1

MasterChef Česko je zpět. Nova opět natá­čí a vysí­lá nový MasterChef Česko, kde tro­ji­ce porot­ců Radek Kašpárek, Jan Punčochář a Přemek Forejt hod­no­tí vaře­ní ama­tér­ských kucha­řů, kte­ří chtě­jí vyhrát 1 000 000 korun.... Read more »

Praha - den & noc

Hned na úvod vyslo­vím, že tady se to fakt nepo­ved­lo. Dělalo se vel­ké haló, jaká­že to bude rea­li­ty show, ale sku­tek utek. Divím se těm lidem, co účin­ku­jí v Praha... Read more »

Survivor Česko & Slovensko: Celkové hodnocení. A 2.série?

Survivor Česko & Slovensko 2022 skon­čil a obje­vi­ly se zprá­vy, že se mož­ná dočká­me dru­hé série. To mě však vzhle­dem k totál­ní­mu selhá­ní na Slovensku vel­mi pře­kva­pu­je. V tom­to člán­ku zhod­no­tím celý... Read more »

Survivor Česko&Slovensko 2022: Celkové hodnotenie. A 2.séria?

Survivor Česko&Slovensko 2022 skon­čil a obja­vujú sa sprá­vy, že by sme sa moh­li dočkať 2.série. To ma však vzhľa­dom na totál­ny neú­spech na Slovensku veľ­mi prekva­pu­je. V tom­to člán­ku zhod­no­tím celý... Read more »

Survivor-32.epizóda(SK-59.,60.)-A víťazom Survivor Česko&Slovensko 2022 sa stáva V.....

Po viac ako 3 mesi­a­coch sme konečne na kon­ci tej­to show, ktorú niek­to nazval Survivor. Veľmi veľa zlé­ho na tej­to znač­ke napácha­la pro­duk­cia, no para­dox­ne na víťa­za môže­me byť... Read more »

Survivor - 31.epizoda (SK - 57, 58.) - Paskvil jménem Survivor

Obával jsem se, jaký bude závěr Survivora, a jak­ko­li jsem posled­ní díly hod­no­til pozi­tiv­ně, dnes toho pozi­tiv­ní­ho bude vel­mi málo. SK-57. díl Díl začí­ná­me vzpo­mín­kou na Chilli a její sta­rost­li­vost, zejmé­na o jíd­lo,... Read more »

Survivor-31.epizóda(SK-57.,58.)-Paškvil menom Survivor

Bál som sa toho ako bude vyze­rať záver Survivora a ako som posled­né epi­zó­dy hod­no­til pozi­tív­ne, tak dnes to pozi­tív­ne bude len z veľ­mi malej čas­ti. SK-57.epizóda Epizódu začí­na­me spo­mí­na­ním na... Read more »

Survivor-30.epizóda(SK-55.,56.)-„čtyři vraždy stačí drahoušku“

Myslel som si, že už ma naša pro­duk­cia nedo­ká­že ničím extra prekva­piť, no hlbo­ko som sa mýlil. Je neu­ve­ri­teľ­né ako ničia znač­ku Survivor. SK-55.epizóda Poďme ale popo­ri­a­d­ku a začí­na­me súbo­jom... Read more »

Survivor - 29. díl (SK - 53, 54.) - poslední Slovák

Pětice našich tro­seč­ní­ků - Vladimír, Veve, Johy, Braňo a Chilli - se pro­bu­di­la do 62. dne. Ze začát­ku jsem si nedo­ká­zal před­sta­vit, že by se ve slou­če­ní ocit­li ale­spoň tři z nich,... Read more »

Survivor-29.epizóda(SK-53.,54.)-Posledný Slovák

Do 62.dňa sa zobu­di­la top päť­ka nášho Survivoru- Vladimír, Veve, Johy, Braňo a Chilli. Na zači­at­ku som si mini­mál­ne troch z nich neve­del pred­sta­viť sko­ro ani v zlúče­ní, ale o tom je Survivor,... Read more »

Survivor - 28.díl (SK - 51., 52.) - „Chodíci sebevražda“

6. květ­na 2022 - to by mělo být datum finá­le, tak­že za dva týd­ny bychom měli znát vítě­ze Survivor Česko&Slovensko. Musím říct, že jak mě prv­ní díly neba­vi­ly, tak takhle,... Read more »

Survivor-28.epizóda(SK-51.,52.)-„Chodíci sebevražda“

6.mája 2022- toto by mal byť dátum finá­le, tak­že o dva týžd­ne by sme mali spo­znať víťa­za Survivor Česko&Slovensko. Musím pove­dať, že ako ma neba­vi­li tie prvé čas­ti, tak tak­to... Read more »

Survivor - 27. díl (SK-49., 50.) - Píseň Survivor pokračuje

Po minu­lé skvě­lé epi­zo­dě jsem čekal dal­ší slab­ší díl s odmě­nou, ale nako­nec jsem se odmě­ny dočkal já, a to díky epi­zo­dě s kme­no­vou radou. SK-49. díl Na začát­ku jsme vidě­li ublí­že­né Chilli... Read more »

Survivor-27.epizóda(SK-49.,50.)-Survivor song pokračuje

Po posled­nej skve­lej čas­ti som oča­ká­val ďal­šiu slab­šiu epi­zó­du s odme­nou, no nako­niec som dostal odme­nu ja a to vďaka epi­zó­de s kme­ňo­vou radou. SK-49.epizóda Na zači­at­ku sme videli ublí­že­né Chilli a Veroniku,... Read more »

Survivor - 26. díl (SK - 47, 48.) - Survivor konečně začal!

Survivor koneč­ně začal, to je věta, kte­rá nej­ví­ce sym­bo­li­zu­je tuto epi­zo­du. Všichni koneč­ně zača­li hrát, a tak jsme to chtě­li vidět od samé­ho začát­ku. SK-47. epizoda Epizodu začí­ná­me Vladimírovým roz­ho­vo­rem s Chilli,... Read more »

Survivor-26.epizóda(SK-47.,48.)-Konečne začal Survivor

Konečne začal Survivor, to je veta, kto­rá naj­vi­ac sym­bo­li­zu­je túto epi­zó­du. Hrať konečne zača­li všet­ci a tak­to sme to chce­li vidieť úpl­ne od zači­at­ku. SK-47.epizóda Epizódu začí­na­me roz­ho­vo­rom Vladimíra s Chilli... Read more »

Survivor-25.epizóda(SK-45.,46,)-Rysuje sa nám zatiaľ najlepšia epizóda?

Dominika po due­li kon­čí a nám osta­lo posled­ných 8 hrá­čov z kto­rých vzí­jde víťaz tej­to show. Finále sa blí­ži a podľa posled­ných správ by malo byť v prvej polo­vi­ci mája. SK-45.epizóda Na zači­at­ku dostá­va­me... Read more »

Survivor - 24. díl (SK - 43,44.) -„Vláďa někde něco, protože Vláďa nikde nic“

Uplynulo 52 dní a bohu­žel jich ješ­tě mno­ho zbý­vá. Samozřejmě, s blí­ží­cím se kon­cem to začí­ná být o něco zají­ma­věj­ší, ale už je to neu­vě­ři­tel­ně dlou­hé. SK-43. díl Dnes začí­ná­me roz­ho­vo­rem Johy a Nicol, kde... Read more »

Survivor-24.epizóda(SK-43.,44.)-„Vláďa někde něco, protože Vláďa nikde nic“

52 dní pre­šlo a pred nami je bohuži­aľ ešte množ­stvo ďal­ších. Samozrejme už je to tro­chu zau­jí­ma­vej­šie, pre­to­že sa blí­ži­me ku kon­cu, no je to nesku­točne zdĺha­vé. SK-43.epizóda Dnes začí­na­me roz­ho­vo­rom... Read more »

Survivor - 23. díl (SK - 41, 42.) - Braňo konečně začíná taktizovat

Začíná nový týden a s ním i dal­ší díly Survivor Česko&Slovensko. Po Tomově odcho­du nám zůstá­vá 9 sou­tě­ží­cích a my se sice vel­mi poma­lu, ale jis­tě blí­ží­me do finá­le této rea­li­ty show. SK-41. díl Hned... Read more »

Survivor-23.epizóda(SK-41.,42.)-Braňo konečne začína taktizovať

Začína nový týž­deň a s ním aj ďal­šie die­ly Survivora Česko&Slovensko. Po odcho­de Toma nám osta­lo 9 súťa­ži­a­cich a aj keď veľ­mi poma­ly, ale isto sa dostá­va­me bliž­šie a bliž­šie do finá­le tej­to rea­li­ty... Read more »

Survivor - 22. díl (SK-39.,40.) - Neporazitelný Tom poražen

První kme­no­vá rada po slou­če­ní nám při­nes­la vel­mi dob­rý duel a prav­dě­po­dob­ně i prv­ní­ho čle­na poro­ty. Ale kro­mě toho toho bylo ješ­tě mno­hem víc. SK-39. díl Začínáme nale­ze­ním truh­ly, kte­rá nako­nec obsa­ho­va­la před­mě­ty... Read more »

Survivor - 21. epizoda (SK - 37.,38.) - „Zahoďte šátky“

„Zahoďte šát­ky“ je věta, kte­ré se chce dožít kaž­dý hráč Survivora, a v této epi­zo­dě se nám to koneč­ně poda­ří. SK-37. epizoda Nový kmen se jme­nu­je Bonao a máme v něm 10 hrá­čů. Právě... Read more »

Survivor-22.epizóda(SK-39.,40.)-Porazený neporaziteľný Tom

Prvá kme­ňo­vá rada po zlúče­ní nám pri­nies­la veľ­mi dob­rý duel a prav­de­po­dob­ne prvé­ho čle­na poro­ty. Okrem toho však aj mno­ho iné­ho. SK-39.epizóda Začíname nájde­ním truh­li­ce v kto­rej nako­niec boli veci potreb­né na... Read more »

Survivor-21.epizóda(SK-37.,38.)-„Zahoďte šátky“

„Zahoďte šát­ky“ je veta, kto­rej sa chce dožiť kaž­dý hráč Survivora a v tej­to epi­zó­de sme sa jej konečne dočka­li. SK-37.epizóda Nový kmeň nesie názov Bonao a v ňom máme 10 hrá­čov. Práve... Read more »

Survivor - 20. díl (SK - 35,36.) - Jedna pláž a dva kmeny

Přesunout všech­ny účast­ní­ky Survivora na jed­nu pláž zna­me­ná jedi­né - slou­če­ní. Stalo se to i v tom­to pří­pa­dě, nebo počkat? Vlastně ne. Nám bylo ozná­me­no slou­če­ní, a když k němu mělo dojít, zjis­ti­li... Read more »

Survivor-20.epizóda(SK-35.,36.)-Jedna pláž a dva kmene

Presun všet­kých súťa­ži­a­cich na jed­nu pláž v Survivore zna­me­ná len jedi­né a to zlúče­nie. To sa sta­lo aj u nás ale­bo počkať? Vlastne nie. U nás sa ozná­mi­lo zlúče­nie a keď na neho malo... Read more »

Survivor - 19. díl (SK-33,34.) - Byl tohle opravdu Survivor?

Poslední díl byl na naše pomě­ry skvě­lý, až na ten totál­ně zpac­ka­ný konec. Než začnu dneš­ní krat­ší recen­zi epi­zo­dy, musím upo­zor­nit na počí­tá­ní dnů. V minu­lém díle jsme vidě­li 39. den,... Read more »

Survivor-19.epizóda(SK-33.,34.)-To bol fakt Survivor?

Minulá epi­zó­da bola na naše pome­ry super, až na ten totál­ne poka­ze­ný záver. Ešte pred zači­at­kom dnes krat­šie­ho hod­no­te­nia epi­zó­dy musím upo­zor­niť na počí­ta­nie dní. V minu­lej epi­zó­de sme videli... Read more »

Survivor - 18. díl (SK-31,32.) - Další odrb pro fanoušky?

Osmnáctá epi­zo­da byla jako na hou­pač­ce, začí­nal jsem na prů­mě­ru, v prů­bě­hu epi­zo­dy to vypa­da­lo na zatím nej­lep­ší hod­no­ce­ní, ale samo­zřej­mě vždyc­ky musí být něja­ký háček a rub na kon­ci. Už... Read more »

Survivor - 17. díl (SK-29,30.) - Více zlodějů rýže v Mao?

36 dní - v ori­gi­ná­le to už zna­me­ná boj o finá­lo­vou dvojici/trio, ale tady není ani slou­če­ní. Nicméně jak už jsem psal, oče­ká­vám to u dese­ti sou­tě­ží­cích. SK-29. díl Začínáme deba­tou o tom, že Aylin... Read more »

Survivor-18.epizóda(SK-31.,32.)-Ďalší odrb pre fanúšikov?

18.epizóda bola ako na hojdač­ke, začí­nal som s pri­e­me­rom, počas epi­zó­dy to vyze­ra­lo na zati­aľ naj­lep­šie hod­no­te­nie, ale samozrej­me vždy v tom musí byť háčik a odrb na záver. Ja to už... Read more »

Survivor-17.epizóda(SK-29.,30.)-Viac zlodejov ryže v Mao?

36 dní- v ori­gi­ná­le to už zna­me­ná boj o finá­lo­vú dvojicu/trojicu, no u nás nena­stá­va ani len zlúče­nie. Ako som však už písal oča­ká­vam ho pri desi­a­tich súťa­ži­a­cich. SK-29.epizóda Začíname deba­tou o tom,... Read more »

Survivor - 16. díl (SK-27, 28.) - Krást jídlo se nevyplácí

Sloučení je vel­mi blíz­ko, ale ješ­tě blí­že byla opět kme­no­vá a indi­vi­du­ál­ní část imu­ni­ty, kme­no­vá rada a duel. SK-27. díl Díl začí­ná sou­tě­ží o imu­ni­tu, a i když jsem si doká­zal před­sta­vit něko­lik růz­ných scé­ná­řů,... Read more »

Survivor-16.epizóda(SK-27.,28.)-Krádež jedla sa nevypláca

Zlúčenie je veľ­mi blíz­ko, ale ešte bliž­šie bola zno­va časť s kme­ňo­vou a indi­vi­du­ál­nou imu­ni­tou, kme­ňo­vou radou a due­lom. SK-27.epizóda Epizóda začí­na súbo­jom o imu­ni­tu a aj keď som si vedel pred­sta­viť via­ce­ré rôz­ne... Read more »

Survivor - 15. díl (SK-25, 26.) - Inspirace Pokémonem

Díl začí­ná­me deba­ta­mi po Adamově vyřa­ze­ní v kme­ni Azua a v kme­ni Mao deba­ta­mi o tom, kdo asi vyhrál sou­boj. Jak víme, zví­tě­zil Vladimir. SK-25. díl Hned na začát­ku vidí­me, jak Aylin kra­de rýži ze... Read more »

Survivor-15.epizóda(SK-25.,26.)-Inšpirácia z pokémona

Epizódu začí­na­me deba­ta­mi po vyra­de­ní Adama v kme­ni Azua a v kme­ni Mao deba­ta­mi o tom, kto asi ten duel vyhral. Ako vie­me, tak víťa­zom sa stal Vladimír. SK-25.epizóda Hneď na zači­at­ku vidí­me Aylin... Read more »

Survivor - 14. díl (SK-23,24.) - Souboj titánů

Koncem týd­ne se vra­cí­me k mé oblí­be­né čás­ti s kme­no­vou radou. A ve 14. epi­zo­dě jsme při­šli o jed­no­ho z nej­vý­raz­něj­ších sou­tě­ží­cích. SK-23. epizoda Začínáme hned sou­tě­ží o imu­ni­tu. Říkal jsem, že dou­fám, že snad neu­vi­dí­me dal­ší... Read more »

Survivor - 13. díl (SK - 21,22.) Konec „neporazitelného“ Toma?

Po kme­no­vé radě se opět dostá­vá­me k „nud­něj­ší“ epi­zo­dě. Klasické obě sou­tě­že o odmě­nu byly na 7 bodů a při­pa­da­lo mi to jako neko­neč­no. Ale už je asi zby­teč­né se o tom vůbec... Read more »

Survivor-14.epizóda(SK-23.,24.)- Súboj duelových titanov

Koniec týždňa nám pri­náša zno­vú tú moju obľ­úbe­nej­šiu časť s kme­ňo­vou radou. A v epi­zó­de č.14 sme prišli o jed­né­ho z naj­vý­raznej­ších súťa­ži­a­cich. SK-23.epizóda Začíname hneď súbo­jom o imu­ni­tu. Hovoril som, že dúfam, že sa... Read more »
Stránka načtena za 4,26172 s | počet dotazů: 240 | paměť: 50120 KB. | 09.12.2023 - 01:46:59