Kritiky.cz > Profily osob

Gillian Anderson - 55 let: Pohled na neuvěřitelnou kariéru plnou talentu a všestrannosti

Gillian Anderson, zná­má pro své pou­ta­vé výko­ny na vel­kém i malém plát­ně, osla­vu­je letos své 55. naro­ze­ni­ny. Narodila se 9. srp­na 1968 v Chicagu, Illinois, USA, a zane­cha­la nevy­ma­za­tel­nou sto­pu ve svě­tě zába­vy. Andersonina... Read more »

Ve věku 87 let zemřel legendární režisér William Friedkin

Dnešní den při­ne­sl smut­nou zprá­vu pro fil­mo­vý svět, když ve věku 87 let zemřel slav­ný ame­ric­ký reži­sér William Friedkin. Tento iko­nic­ký tvůr­ce, zná­mý svý­mi vizi­o­nář­ský­mi fil­my a tvůr­čím pří­stu­pem, zane­chal... Read more »

Karla Chadimová: Herečka, která prožila osudovou lásku i těžké zkoušky

Dnes sla­ví 80. naro­ze­ni­ny hereč­ka Karla Chadimová, kte­rá se pro­sla­vi­la v pade­sá­tých a šede­sá­tých letech minu­lé­ho sto­le­tí rolí v řadě čes­kých i zahra­nič­ních fil­mů. Jejím život­ním part­ne­rem byl až do jeho tra­gic­ké smr­ti v roce... Read more »

Tim Allen - 70 let: Vzestup a pád komediální hvězdy

Tim Allen je ame­ric­ký herec a komik, kte­rý se pro­sla­vil rolí mode­rá­to­ra domá­cí­ho kutil­ství v sit­co­mu Kutil Tim. Dnes sla­ví své 70. naro­ze­ni­ny, ale jeho kari­é­ra neby­la vždy slav­ná a bez­pro­blé­mo­vá. Allen se... Read more »

Svět ztrácí hudební legendu: Zemřela Tina Turner (†83)

Smutnou zprá­vu o úmr­tí jed­né z nej­vět­ších rocko­vých ikon ozná­mi­li její zástup­ci. Tina Turner, kte­rá byla zná­má jako krá­lov­na rock’n’rollu, zemře­la dnes ve věku 83 let po dlou­hé nemo­ci ve svém domě v Kusnachtu... Read more »

Pierce Brosnan - 70 let života plného bondovek, úspěchů i tragédií

Pierce Brosnan je jed­ním z nej­slav­něj­ších her­ců, kte­ří ztvár­ni­li roli agen­ta 007 v bon­dov­kách. Irský herec sla­ví 16. květ­na 2023 své kula­té sedm­de­sá­té naro­ze­ni­ny a může se ohléd­nout za boha­tou a úspěš­nou kari­é­rou. Brosnan... Read more »

Kung-fu legenda Jet Li oslavil 60. narozeniny

Dnes, 26. dub­na, osla­vil své 60. naro­ze­ni­ny jeden z nej­slav­něj­ších čín­ských fil­mo­vých her­ců a mis­trů bojo­vých umě­ní Jet Li. Jeho kari­é­ra zahr­nu­je více než 40 fil­mů, ve kte­rých před­ve­dl své neu­vě­ři­tel­né schop­nos­ti v oblas­ti... Read more »

Kristýna Badinková Nováková slaví 40 let

Kristýna Badinková Nováková, zná­má zejmé­na z fil­mů Výchova dívek v Čechách a Pelíšky, osla­vi­la 24. dub­na své kula­té naro­ze­ni­ny. Jak se změ­nil její život za posled­ní roky a co plá­nu­je do budouc­nos­ti? Kristýna Badinková... Read more »

Petr Nárožný: Herec, který nás baví už půl století, se narodil před 85 lety

Petr Nárožný je jed­ním z nej­zná­měj­ších a nej­ob­lí­be­něj­ších čes­kých her­ců. Jeho komic­ký talent a cha­rak­te­ris­tic­ký pro­jev se pro­je­vi­ly v mno­ha diva­del­ních, fil­mo­vých a tele­viz­ních rolích. Jaká byla jeho herec­ká ces­ta a jaké jsou jeho nej­slav­něj­ší... Read more »

Bohumil Klepl slaví 65 let

Bohumil Klepl, zná­mý také jako Bob Klepl, je čes­ký herec, kte­rý se naro­dil 31. břez­na 1958 v Moskvě. Jeho mat­ka byla Arménka a otec Čech. Vystudoval herec­tví na Divadelní fakul­tě Akademie múzic­kých... Read more »

Christopher Walken slaví 80 let

Christopher Walken je ame­ric­ký herec, kte­rý se pro­sla­vil svý­mi výraz­ný­mi a čas­to psy­cho­lo­gic­ky nesta­bil­ní­mi role­mi ve fil­mech jako Lovec jele­nů, Pulp Fiction, Batman se vra­cí nebo Chyť mě, když to... Read more »

Hvězda seriálu Xena Lucy Lawless slaví 55 let

Lucy Lawless, hvězda seri­á­lu Xena: Princezna bojov­ni­ce, osla­vi­la 55. naro­ze­ni­ny 29. břez­na 2023. Herečka a zpě­vač­ka se pro­sla­vi­la rolí sta­teč­né a neo­hro­že­né Xeny, kte­rá bojo­va­la pro­ti zlu v antic­kém svě­tě. Seriál byl vysí­lán od... Read more »

Zakladatel Monty Pythona létajícího cirkusu Eric Idle slaví 80 let

Eric Idle je ang­lic­ký herec, komik, hudeb­ník a spi­so­va­tel, kte­rý se pro­sla­vil jako člen brit­ské surre­a­lis­tic­ké kome­di­ál­ní sku­pi­ny Monty Python a paro­dic­ké rocko­vé kape­ly The Rutles. Je také auto­rem hud­by a tex­tů... Read more »

Olga Schoberová oslavuje 80 let od narození

Dnes sla­ví­me osm­de­sá­ti­ny naro­ze­ní jed­né z nej­vý­znam­něj­ších česko-amerických here­ček, Olgy Schoberové, zná­mé také jako Olinka Bérová. Narodila se 15. břez­na 1943 v Praze do rodi­ny úřed­ní­ků a vystu­do­va­la střed­ní eko­no­mic­kou ško­lu. Její kari­é­ra... Read more »

Ke Huy Quan - Nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli - Oscar 2023

Ke Huy Quan (naro­zen 20. srp­na 1971), zná­mý také jako Jonathan Ke Quan (/kiːˈkwɑːn/), je ame­ric­ký herec. Jako mla­dý herec hrál Quan ve fil­mu Indiana Jones a chrám zká­zy (1984) posta­vu... Read more »

Brendan Fraser - Nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli - Oscar 2023

Brendan James Fraser (naro­zen 3. pro­sin­ce 1968) je kanadsko-americký herec zná­mý svý­mi hlav­ní­mi role­mi v kasov­ních trhá­cích, kome­di­ích a dra­ma­tic­kých fil­mech. Po absol­vo­vá­ní Cornish College of the Arts v roce 1990 debu­to­val ve fil­mu... Read more »

ROZHOVOR: Jana Štrausová a děti nové doby: lidé, kteří si pamatují minulost

Ráda se vámi roz­dě­lím o roz­ho­vor s autor­kou Janou Štrausovou, ženou, kte­rá vyu­ži­la své peda­go­gic­ké i tera­pe­u­tic­ké zku­še­nos­ti a ve svém stu­diu, pra­xi i kni­hách napl­no vyu­ži­la svůj dar naslou­chat dětem. A téma, kte­ré k ní... Read more »

Zemřela herecká hvězda Gina Lollobrigida

Luigia „Gina“ Lollobrigida (4. čer­ven­ce 1927 - 16. led­na 2023) byla ital­ská hereč­ka, foto­re­por­tér­ka a poli­tič­ka. Patřila k nej­vý­raz­něj­ším evrop­ským hereč­kám 50. a počát­ku 60. let 20. sto­le­tí, kdy byla mezi­ná­rod­ním sexsym­bo­lem. V době své smr­ti pat­ři­la Lollobrigida... Read more »

Sarah Douglas (Ursa ze Supermana) slaví 70 let

Sarah Douglas (naro­ze­na 12. pro­sin­ce 1952) je ang­lic­ká hereč­ka. Je prav­dě­po­dob­ně nej­zná­měj­ší díky roli kryp­ton­ské super­pa­douš­ky Ursy ve fil­mech Superman (1978) a Superman II (1980), Pamely Lynchové v pri­mác­kém seri­á­lu Falcon Crest... Read more »

Dnes zemřel představitel Hagrida ze filmů Harry Potter...

Anthony Robert McMillan OBE (30. břez­na 1950 - 14. říj­na 2022), pro­fes­ně zná­mý jako Robbie Coltrane, byl skot­ský herec, komik a spi­so­va­tel. Celosvětově se pro­sla­vil jako Rubeus Hagrid ve fil­mo­vé sérii o Harrym... Read more »

Zemřel představitel Sama Hawkense z filmů o Vinnetouovi

Ralf Wolter (* 26. lis­to­pa­du 1926 v Berlíně; † 14. říj­na 2022 v Mnichově) byl němec­ký herec a dabér, kte­rý se během více než 60 let obje­vil ve více než 230 fil­mo­vých a tele­viz­ních pro­duk­cích.... Read more »

Guy Pearce slaví 55 let

Guy Edward Pearce (naro­zen 5. říj­na 1967) je aus­tral­ský herec. Pearce zahá­jil svou kari­é­ru ztvár­ně­ním posta­vy Mikea Younga v aus­tral­ském tele­viz­ním seri­á­lu Neighbours. Mezinárodní pozor­nost si zís­kal prů­lo­mo­vou rolí ve fil­mu... Read more »

Ian McShane slaví 80 let

Ian David McShane (naro­zen 29. září 1942) je ang­lic­ký herec, pro­du­cent a reži­sér. Je zná­mý svý­mi tele­viz­ní­mi role­mi, zejmé­na titul­ní rolí v seri­á­lu BBC Lovejoy (1986-1994), jako Al Swearengen v seri­á­lu Deadwood (2004-2006)... Read more »

Wolfgang Petersen (1941 - 2022)

Wolfgang Petersen (14. břez­na 1941 - 16.8.2022) byl němec­ký fil­mo­vý reži­sér, pro­du­cent a sce­náris­ta. Za film o ponor­ko­vé vál­ce za dru­hé svě­to­vé vál­ky Das Boot (1981) byl dva­krát nomi­no­ván na Oscara. Mezi... Read more »

Arnold Schwarzenegger slaví 75 let

Arnold Alois Schwarzenegger (/ˈʃvɑːrtsnɛɡər/; vyslo­vo­vá­no [ˈaʁ­nɔlt ˈaːlɔɪ̯s ˈʃvaʁt͡səneːɡɐ]; naro­zen 30. čer­ven­ce 1947) je rakousko-americký herec, fil­mo­vý pro­du­cent, pod­ni­ka­tel, býva­lý kul­tu­ris­ta a poli­tik, kte­rý byl v letech 2003-2011 38. guver­né­rem Kalifornie. Od roku 2022 je... Read more »

Nichelle Nichols - 1932 - 2022

Nichelle Nichols (/nɪˈʃɛl/ naro­ze­ná jako Grace Dell Nichols; 28. pro­sin­ce 1932 - 30. čer­ven­ce 2022) byla ame­ric­ká hereč­ka, zpě­vač­ka a taneč­ni­ce, zná­má pře­de­vším díky roli Nyoty Uhury v seri­á­lu Star Trek: The Original... Read more »

Josef Zíma slaví 90 let

Josef Zíma (naro­zen 11. květ­na 1932 v Praze) je čes­ký herec, zpě­vák a tele­viz­ní mode­rá­tor. V roce 1953 absol­vo­val herec­tví na Divadelní fakul­tě Akademie múzic­kých umě­ní v Praze. V roce 1957 nastou­pil do Divadla... Read more »

Bruce Willis

Walter Bruce Willis (naro­zen 19. břez­na 1955) je ame­ric­ký herec na odpo­čin­ku. Jeho kari­é­ra zača­la v 70. letech 20. sto­le­tí na mimob­roadwa­yských scé­nách. Proslavil se hlav­ní rolí v komediálně-dramatickém seri­á­lu Moonlighting (1985-1989) a od té... Read more »

Madeleine Albrightová

Madeleine Jana Korbelová Albrightová (rod­ným jmé­nem Marie Jana Korbelová; 15. květ­na 1937 - 23. břez­na 2022) byla ame­ric­ká diplo­mat­ka, kte­rá v letech 1997-2001 zastá­va­la funk­ci 64. minis­try­ně zahra­ni­čí Spojených stá­tů za pre­zi­den­ta Billa... Read more »

Zemřela umělecká ředitelka Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech Eva Zaoralová

Eva Zaoralová (28. lis­to­pa­du 1932 v Praze - 10. břez­na 2022) byla čes­ká fil­mo­vá kri­tič­ka. Život Zaoralová byla redak­tor­kou fil­mo­vé­ho časo­pi­su Film a doba a vyu­ču­je ději­ny fil­mu na Filmové a tele­viz­ní fakul­tě Akademie múzic­kých... Read more »

Vlasta Burian (9. dubna 1891 - 31. ledna 1962)

Vlasta Burian, vlast­ním jmé­nem Josef Vlastimil Burian, (* 9. dub­na 1891, Reichenberg, Rakousko-Uhersko; † 31. led­na 1962, Praha, Československo) byl čes­ký herec, komik a fot­ba­lis­ta. Read more »

Meat Loaf (1947 - 2022)

Michael Lee Aday (naro­zen jako Marvin Lee Aday; 27. září 1947 - 20. led­na 2022), zná­měj­ší jako Meat Loaf, byl ame­ric­ký zpě­vák a herec. Byl zná­mý svým sil­ným, širo­ce roz­kro­če­ným hla­sem a tea­trál­ní­mi... Read more »

Survivor - Barbora Jánová

Barbora Jánová (* 18. srp­na 1989 Benešov) je čes­ká hereč­ka, dra­ma­tur­gy­ně a pro­dukč­ní. Věnuje se diva­dlu, tele­viz­ním seri­á­lům, fil­mům a rekla­mě. Read more »

Survivor - Nikola Čechová

Nikola Čechová (* 6. pro­sin­ce 1989, Praha) ali­as Shopaholic Nicol je čes­ká you­tu­ber­ka, býva­lá mode­rá­tor­ka tele­vi­ze Óčko a TV Nova, a také blo­ger­ka zabý­va­jí­cí se módou. Společně s Milanem Peroutkou mode­ro­va­la v letech 2019–2021 pořad Snídaně s Novou. Jedná se o jed­nu z nej­lé­pe vydě­lá­va­jí­cích a nej­o­de­bí­ra­něj­ších you­tu­be­rek v Česku. V sou­tě­ži Blogerka roku 2015 vyhrá­la v kate­go­rii... Read more »

Survivor - Vojtěch Drahokoupil

Vojtěch Drahokoupil se naro­dil 31. srp­na 1995 v Liberci, od svých osmi let ale žije v Toužimi, kde půso­bil v míst­ní kape­le All For 69. V letech 2014–2017 byl čle­nem hudeb­ní kape­ly New Element. Od roku 2018 je... Read more »

Survivor - Iva Pazderková

Vystudovala osmi­le­té gym­ná­zi­um v Brně a roku 2003 absol­vo­va­la JAMU. Proslavila se pře­de­vším účin­ko­vá­ním ve stand-up kome­dii Na sto­já­ka tele­viz­ní sta­ni­ce HBO v roce 2004 a do obec­né­ho pově­do­mí se dosta­la pro­střed­nic­tvím tele­viz­ní rekla­my na jogurt. Diváky baví pře­de­vším před­stí­rá­ním hlouposti a vtip­ný­mi „hláš­ka­mi“, arti­ku­la­cí a svým... Read more »

Dušan Klein

Dušan Klein (* 21. červ­na 1939 v Michalovcích jako Július Klein; † 9. led­na 2022) byl čes­ký fil­mo­vý reži­sér a sce­náris­ta. Život Klein se naro­dil v roce 1939 v Michalovcích. Byl to Žid. Za dru­hé... Read more »

První představitel Supermana by se dožil 108 let

George Reeves (naro­zen jako George Keefer Brewer; 5. led­na 1914 - 16. červ­na 1959) byl ame­ric­ký herec. Nejvíce se pro­sla­vil rolí Supermana v tele­viz­ním pořa­du Dobrodružství Supermana (Adventures of Superman) z let 1952-1958.... Read more »

Glum alias Andy Serkis

Aneb jak vzni­ká pře­svěd­či­vě hra­jí­cí herec, kte­rý nee­xis­tu­je. Read more »

Miroslav „Meky“ Žbirka - 1952 - 2021

Miroslav Žbirka (21. říj­na 1952 - 10. lis­to­pa­du 2021) byl slo­ven­ský zpě­vák a skla­da­tel popu­lár­ní hud­by. Vystupoval ve slo­ven­šti­ně, češ­ti­ně a ang­lič­ti­ně (měl slo­ven­ské­ho otce a ang­lic­kou mat­ku). Žbirka se naro­dil v Bratislavě. Na kon­ci... Read more »

Jean-Paul Belmondo

Jean-Paul Belmondo, naro­ze­ný 9. dub­na 1933 v Neuilly-sur-Seine a zemře­lý 6. září 2021 v Paříži, byl fran­couz­ský herec. Byl také fil­mo­vým pro­du­cen­tem a diva­del­ním reži­sé­rem. V prv­ních letech své kari­é­ry stří­dal popu­lár­ní a arto­vé fil­my, než... Read more »

Július Satinský by se dnes dožil 80. let

Jeho herec­ký talent se pro­je­vil již během škol­ních let; v roce 1958 vyhrál sou­těž v reci­ta­ci bás­ní „Hviezdoslavův Kubín“. Přestože zís­kal peda­go­gic­ké vzdě­lá­ní, nikdy tuto pro­fe­si nevy­ko­ná­val. V letech 1962-1966 stu­do­val dra­ma­tur­gii... Read more »

V 75 letech dnes zemřel herec Ladislav Potměšil

Narodil se 2. září 1945 v Praze. Od dět­ství zpí­val v mno­ha pěvec­kých sou­bo­rech, ale více vystu­po­val ve fil­mech a na diva­del­ních prk­nech. V roce 1969 absol­vo­val DAMU a byl dlou­ho­le­tým čle­nem sou­bo­ru RDNZ. Během... Read more »

Zemřel Richard Donner režisér Supermana, Smrtonosných zbraní...

Richard Donner (naro­zen jako Richard Donald Schwartzberg, 24. dub­na 1930 - 5. čer­ven­ce 2021) byl ame­ric­ký fil­mo­vý a tele­viz­ní reži­sér a pro­du­cent a pří­le­ži­tost­ný autor komik­sů. Po režii horo­ru The Omen (1976) se Donner pro­sla­vil... Read more »

Jiří Voskovec zemřel dnes před 40. lety

Voskovec se naro­dil jako Jiří Wachsmann v Sázavě v Čechách, dneš­ní České repub­li­ce. Byl synem Jiřiny (Pinkasové) a Václava Wachsmannových. Jeho pra­strý­cem byl Bedřich Wachsmann a bra­tran­cem Alois Wachsman, oba malí­ři a archi­tek­ti, strý­cem... Read more »

Kris Kristofferson se dožívá 85 let

Kristoffer Kristofferson (naro­zen 22. červ­na 1936) je ame­ric­ký zpě­vák, skla­da­tel a herec na odpo­čin­ku. Mezi jeho skla­da­tel­ské poči­ny pat­ří pís­ně „Me and Bobby McGee“, „For the Good Times“, „Sunday Mornin“ Comin“... Read more »

Zemřela Nina Divíšková - manželka Jana Kačera

Vyrůstala v Brně, otec ji pod­po­ro­val ve spor­tu a mat­ka Elmarita v tan­ci. Její otec T. K. Divíšek polo­žil zákla­dy jes­kyn­ní­ho potá­pě­ní a sestou­pil do pro­pas­tí Macochy a Punkevních jes­ky­ní, mat­ka Elmarita Divíšková byla... Read more »

Před 35 lety se narodil Shia LaBeouf

Shia Saide LaBeouf je ame­ric­ký herec, per­for­mer a fil­mař. Hrál Louise Stevense v seri­á­lu Stevensovi bodu­jí na Disney Channel, za tuto roli byl v roce 2001 nomi­no­ván na Young Artist Award a v roce... Read more »

Michael J. Fox slaví 60 let

Michael Andrew Fox OC (naro­zen 9. červ­na 1961), pro­fes­ně zná­mý jako Michael J. Fox, je kanadsko-americký herec, autor, fil­mo­vý pro­du­cent a akti­vis­ta. Svou kari­é­ru zahá­jil v 70. letech 20. sto­le­tí a popr­vé se pro­sla­vil ztvár­ně­ním... Read more »

Jiří Langmajer slaví 55 let

V letech 1981-1987 stu­do­val hudebně-dramatický obor na praž­ské kon­zer­va­to­ři. Již během stu­dií ho reži­sér Karel Smyczek obsa­dil do význam­ných rolí v seri­á­lu Třetí patro nebo ve fil­mu Proč ? Po abso­lu­to­riu... Read more »
Stránka načtena za 4,91573 s | počet dotazů: 232 | paměť: 50399 KB. | 10.12.2023 - 17:18:12