Kritiky.cz > Profily osob

Zemřel herec a režisér Jan Kačer

Ve věku 87 let zemřel čes­ký herec a reži­sér Jan Kačer. O jeho úmr­tí infor­mo­va­la rodi­na. Kačer se naro­dil 3. říj­na 1936 v Holicích. Vystudoval diva­del­ní režii na praž­ské DAMU a svou herec­kou kari­é­ru... Read more »

Simona Postlerová (1964 – 2024): Herečka s hlasem pro hvězdy

Simona Postlerová, naro­ze­ná 9. lis­to­pa­du 1964 v Plzni, byla čes­ká hereč­ka, kte­rá se výraz­ně pro­sa­di­la v diva­dle, fil­mu a dabin­gu. Patřila ke stá­li­cím sou­bo­ru Divadla na Vinohradech a divá­kům zůsta­ne v pamě­ti díky celé řadě... Read more »

Karel Dobrý: Život a Kariéra

Karel Dobrý sla­ví 55 let živo­ta a může se pyš­nit boha­tou kari­é­rou jak v čes­kém, tak i zahra­nič­ním umě­lec­kém pro­stře­dí. Dětství a Začátky Narodil se 2. květ­na 1969 v Karlových Varech, ale dět­ství pro­žil v Praze... Read more »

Shirley MacLaine: Hollywoodská legenda

Shirley MacLaine, naro­ze­ná jako Shirley MacLean Beaty 24. dub­na 1934 v Richmondu ve Virginii, je ame­ric­ká hereč­ka, zpě­vač­ka, taneč­ni­ce a pub­li­cist­ka. Její mat­ka byla uči­tel­ka herec­tví a otec uči­tel a hudeb­ník, tak­že pochá­ze­la z umě­lec­ky... Read more »

Djimon Hounsou slaví 60 let: hollywoodská hvězda s beninskými kořeny, držitel nominace na Oscara a humanitární aktivista

Djimon Hounsou, benin­ský herec s holly­wo­od­skou kari­é­rou, se pro­sa­dil v Gladiátorovi, Strážcích gala­xie a dal­ších trhá­cích. Má dvě nomi­na­ce na Oscara a anga­žu­je se v huma­ni­tár­ní čin­nos­ti. Dětství a mlá­dí Djimon Hounsou se naro­dil 24. dub­na... Read more »

30 zásadních rolí Rudolfa Hrušínského

Před tři­ce­ti lety zasáh­la Česko mimo­řád­ně smut­ná zprá­va, že nás ve věku 73 let opus­til jeden z nej­vět­ších čes­kých her­ců všech dob Rudolf Hrušínský. Tento nej­slav­něj­ší člen slav­né­ho herec­ké­ho rodu... Read more »

Rozhovor s vycházející hvězdou literárního nebe, charismatickou začínající spisovatelkou Janou Šintákovou Michalicovou

Přibližně před měsí­cem jsem měla mož­nost blí­že se sezná­mit s kni­hou „Mezi dob­rem a zlem“ od naděj­né autor­ky, a nebo­jím se říci i „vychá­ze­jí­cí hvězdy lite­rár­ní­ho nebe“, Jany Šintákové Michalicové. Tato vel­mi inspi­ra­tiv­ní... Read more »

Rozhovor s novou „literární nadějí“ Ondřejem Kunovským

V poměr­ně nedáv­né době se na kniž­ním trhu obje­vi­la vel­mi zají­ma­vá kni­ha „PROROK a LADY KOSICE“ od naděj­né­ho mla­dé­ho tvůr­ce Ondřeje Kunovského, jež si zís­ka­la vel­ké pub­li­kum čte­ná­řů. Koho si... Read more »

Martin Shaw: Cesta od brutálního přepadení k významné herecké kariéře

Martin Shaw, ang­lic­ký herec naro­ze­ný 21. led­na 1945 v Birminghamu, se stal v prů­bě­hu své živo­ta význam­nou osob­nos­tí nejen ve svě­tě herec­tví, ale také ve veřej­ném živo­tě a cha­ri­tě. Jeho rodin­né koře­ny se... Read more »

Katey Sagal: Umělecká cesta americké herečky a zpěvačky

Kateřina Luisa Sagalová (*19. led­na 1954) je ame­ric­ká hereč­ka a zpě­vač­ka. Proslavila se rolí Peggy Bundyové v seri­á­lu Ženatý se závaz­ky (1987–1997), Leely ve Futuramě (1999–2003, 2008–2013, 2023), Cate Hennessyové v 8 jed­no­du­chých... Read more »

Franciszek Maksymilian Pieczka: Polský umělec s bohatým odkazem

Franciszek Maksymilian Pieczka, naro­ze­ný 18. led­na 1928 v Godówě a zemře­lý 23. září 2022 ve Varšavě, byl význam­ný pol­ský herec půso­bí­cí ve fil­mu, diva­dle, tele­vi­zi a roz­hla­su. Svou kari­é­ru ozdo­bi­ly stov­ky dra­ma­tic­kých a kome­di­ál­ních rolí,... Read more »

Helena Růžičková: Velká žena s velkým talentem

Právě dnes je tomu dva­cet let, kdy nás navždy po pro­hra­ném boji s rako­vi­nou opus­ti­la jed­na z vůbec nej­ob­lí­be­něj­ších čes­kých here­ček, teh­dy sedma­še­de­sá­ti­le­tá Helena Růžičková. Pojďme si při­po­me­nout tuto své­ráz­nou ženu, jejímž... Read more »

Tragický konec talentovaného herce: Život a odkaz Christiana Olivera

Dne 3. břez­na 1972 se v Celle naro­dil Christian Oliver, kte­rý vyros­tl ve Frankfurtu nad Mohanem. Jeho herec­ká kari­é­ra zača­la v Německu, kde zís­kal pozor­nost díky fil­mu „Bomby pod Berlínem“. Širší veřej­nos­ti... Read more »

Eduard Izotov: Hvězda, kterou stínila prašná cesta života

Když Eduard Izotov pro­ná­ší ve zná­mé pohád­ce větu „Před naší - za naší, ces­ta má, ať neprá­ší!“, není to jen slo­va posta­vy Ivana, ale může to být i meta­fo­ra jeho... Read more »

Kdo je kdo v Pelíšcích - Herci

MIROSLAV DONUTIL, otec Šebek Miroslav Donutil (*1951) se po abso­lu­to­riu na brněn­ské JAMU stal stá­lým čle­nem Divadla na pro­váz­ku, kde ztvár­nil výraz­né role pře­de­vším v insce­na­cích Balada pro ban­di­tu, Profesionální žena... Read more »

Kdo je kdo v Pelíšcích - Tvůrci

Petr Jarchovský (*1966) a Jan Hřebejk (*1967) spo­leč­ně vystu­do­va­li Akademické gym­ná­zi­um ve Štěpánské uli­ci a v letech 1987 - 1991 kated­ru sce­náris­ti­ky a dra­ma­tur­gie na praž­ské fil­mo­vé a tele­viz­ní fakul­tě Akademie múzic­kých umě­ní. Během... Read more »

Jonathan Majors - Osobní život

Jonathan Michael Majors (naro­zen 7. září 1989) je ame­ric­ký herec. Majors se pro­sla­vil hlav­ní rolí v nezá­vis­lém celo­ve­čer­ním fil­mu Poslední čer­noch v San Franciscu (2019). V roce 2020 se dostal do šir­ší­ho pově­do­mí... Read more »

Už před několika měsíci umřel slavný Horst Fuchs. Internet si toho bohužel už nevšiml

Horst Fuchs (* 24. dub­na 1946 ve Frankfurtu nad Mohanem; † 11. čer­ven­ce 2023 ve Vídni) se pro­sla­vil jako pro­dej­ce a mode­rá­tor rakous­kých tele­shop­pin­go­vých pořa­dů. Díky své­mu extro­vert­ní­mu vystu­po­vá­ní se v Německu a východ­ní... Read more »

Vítek Pokorný: Multitalentovaný tvůrce a hrdý otec dcery Manon

Narodil se 7. srp­na 1965 v Kolíně a od té doby se stal klí­čo­vou posta­vou čes­ké­ho fil­mo­vé­ho a tele­viz­ní­ho prů­mys­lu. Pan Pokorný, také zná­mý jako Vítek, vybu­do­val svou kari­é­ru jako pro­du­cent, sce­náris­ta, reži­sér... Read more »

Gillian Anderson - 55 let: Pohled na neuvěřitelnou kariéru plnou talentu a všestrannosti

Gillian Anderson, zná­má pro své pou­ta­vé výko­ny na vel­kém i malém plát­ně, osla­vu­je letos své 55. naro­ze­ni­ny. Narodila se 9. srp­na 1968 v Chicagu, Illinois, USA, a zane­cha­la nevy­ma­za­tel­nou sto­pu ve svě­tě zába­vy. Andersonina... Read more »

Ve věku 87 let zemřel legendární režisér William Friedkin

Dnešní den při­ne­sl smut­nou zprá­vu pro fil­mo­vý svět, když ve věku 87 let zemřel slav­ný ame­ric­ký reži­sér William Friedkin. Tento iko­nic­ký tvůr­ce, zná­mý svý­mi vizi­o­nář­ský­mi fil­my a tvůr­čím pří­stu­pem, zane­chal... Read more »

Karla Chadimová: Herečka, která prožila osudovou lásku i těžké zkoušky

Dnes sla­ví 80. naro­ze­ni­ny hereč­ka Karla Chadimová, kte­rá se pro­sla­vi­la v pade­sá­tých a šede­sá­tých letech minu­lé­ho sto­le­tí rolí v řadě čes­kých i zahra­nič­ních fil­mů. Jejím život­ním part­ne­rem byl až do jeho tra­gic­ké smr­ti v roce... Read more »

Tim Allen - 70 let: Vzestup a pád komediální hvězdy

Tim Allen je ame­ric­ký herec a komik, kte­rý se pro­sla­vil rolí mode­rá­to­ra domá­cí­ho kutil­ství v sit­co­mu Kutil Tim. Dnes sla­ví své 70. naro­ze­ni­ny, ale jeho kari­é­ra neby­la vždy slav­ná a bez­pro­blé­mo­vá. Allen se... Read more »

Svět ztrácí hudební legendu: Zemřela Tina Turner (†83)

Smutnou zprá­vu o úmr­tí jed­né z nej­vět­ších rocko­vých ikon ozná­mi­li její zástup­ci. Tina Turner, kte­rá byla zná­má jako krá­lov­na rock’n’rollu, zemře­la dnes ve věku 83 let po dlou­hé nemo­ci ve svém domě v Kusnachtu... Read more »

Pierce Brosnan - 70 let života plného bondovek, úspěchů i tragédií

Pierce Brosnan je jed­ním z nej­slav­něj­ších her­ců, kte­ří ztvár­ni­li roli agen­ta 007 v bon­dov­kách. Irský herec sla­ví 16. květ­na 2023 své kula­té sedm­de­sá­té naro­ze­ni­ny a může se ohléd­nout za boha­tou a úspěš­nou kari­é­rou. Brosnan... Read more »

Kung-fu legenda Jet Li oslavil 60. narozeniny

Dnes, 26. dub­na, osla­vil své 60. naro­ze­ni­ny jeden z nej­slav­něj­ších čín­ských fil­mo­vých her­ců a mis­trů bojo­vých umě­ní Jet Li. Jeho kari­é­ra zahr­nu­je více než 40 fil­mů, ve kte­rých před­ve­dl své neu­vě­ři­tel­né schop­nos­ti v oblas­ti... Read more »

Kristýna Badinková Nováková slaví 40 let

Kristýna Badinková Nováková, zná­má zejmé­na z fil­mů Výchova dívek v Čechách a Pelíšky, osla­vi­la 24. dub­na své kula­té naro­ze­ni­ny. Jak se změ­nil její život za posled­ní roky a co plá­nu­je do budouc­nos­ti? Kristýna Badinková... Read more »

Petr Nárožný: Herec, který nás baví už půl století, se narodil před 85 lety

Petr Nárožný je jed­ním z nej­zná­měj­ších a nej­ob­lí­be­něj­ších čes­kých her­ců. Jeho komic­ký talent a cha­rak­te­ris­tic­ký pro­jev se pro­je­vi­ly v mno­ha diva­del­ních, fil­mo­vých a tele­viz­ních rolích. Jaká byla jeho herec­ká ces­ta a jaké jsou jeho nej­slav­něj­ší... Read more »

Bohumil Klepl slaví 65 let

Bohumil Klepl, zná­mý také jako Bob Klepl, je čes­ký herec, kte­rý se naro­dil 31. břez­na 1958 v Moskvě. Jeho mat­ka byla Arménka a otec Čech. Vystudoval herec­tví na Divadelní fakul­tě Akademie múzic­kých... Read more »

Christopher Walken slaví 80 let

Christopher Walken je ame­ric­ký herec, kte­rý se pro­sla­vil svý­mi výraz­ný­mi a čas­to psy­cho­lo­gic­ky nesta­bil­ní­mi role­mi ve fil­mech jako Lovec jele­nů, Pulp Fiction, Batman se vra­cí nebo Chyť mě, když to... Read more »

Hvězda seriálu Xena Lucy Lawless slaví 55 let

Lucy Lawless, hvězda seri­á­lu Xena: Princezna bojov­ni­ce, osla­vi­la 55. naro­ze­ni­ny 29. břez­na 2023. Herečka a zpě­vač­ka se pro­sla­vi­la rolí sta­teč­né a neo­hro­že­né Xeny, kte­rá bojo­va­la pro­ti zlu v antic­kém svě­tě. Seriál byl vysí­lán od... Read more »

Zakladatel Monty Pythona létajícího cirkusu Eric Idle slaví 80 let

Eric Idle je ang­lic­ký herec, komik, hudeb­ník a spi­so­va­tel, kte­rý se pro­sla­vil jako člen brit­ské surre­a­lis­tic­ké kome­di­ál­ní sku­pi­ny Monty Python a paro­dic­ké rocko­vé kape­ly The Rutles. Je také auto­rem hud­by a tex­tů... Read more »

Olga Schoberová oslavuje 80 let od narození

Dnes sla­ví­me osm­de­sá­ti­ny naro­ze­ní jed­né z nej­vý­znam­něj­ších česko-amerických here­ček, Olgy Schoberové, zná­mé také jako Olinka Bérová. Narodila se 15. břez­na 1943 v Praze do rodi­ny úřed­ní­ků a vystu­do­va­la střed­ní eko­no­mic­kou ško­lu. Její kari­é­ra... Read more »

Ke Huy Quan - Nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli - Oscar 2023

Ke Huy Quan (naro­zen 20. srp­na 1971), zná­mý také jako Jonathan Ke Quan (/kiːˈkwɑːn/), je ame­ric­ký herec. Jako mla­dý herec hrál Quan ve fil­mu Indiana Jones a chrám zká­zy (1984) posta­vu... Read more »

Brendan Fraser - Nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli - Oscar 2023

Brendan James Fraser (naro­zen 3. pro­sin­ce 1968) je kanadsko-americký herec zná­mý svý­mi hlav­ní­mi role­mi v kasov­ních trhá­cích, kome­di­ích a dra­ma­tic­kých fil­mech. Po absol­vo­vá­ní Cornish College of the Arts v roce 1990 debu­to­val ve fil­mu... Read more »

ROZHOVOR: Jana Štrausová a děti nové doby: lidé, kteří si pamatují minulost

Ráda se vámi roz­dě­lím o roz­ho­vor s autor­kou Janou Štrausovou, ženou, kte­rá vyu­ži­la své peda­go­gic­ké i tera­pe­u­tic­ké zku­še­nos­ti a ve svém stu­diu, pra­xi i kni­hách napl­no vyu­ži­la svůj dar naslou­chat dětem. A téma, kte­ré k ní... Read more »

Zemřela herecká hvězda Gina Lollobrigida

Luigia „Gina“ Lollobrigida (4. čer­ven­ce 1927 - 16. led­na 2023) byla ital­ská hereč­ka, foto­re­por­tér­ka a poli­tič­ka. Patřila k nej­vý­raz­něj­ším evrop­ským hereč­kám 50. a počát­ku 60. let 20. sto­le­tí, kdy byla mezi­ná­rod­ním sexsym­bo­lem. V době své smr­ti pat­ři­la Lollobrigida... Read more »

Sarah Douglas (Ursa ze Supermana) slaví 70 let

Sarah Douglas (naro­ze­na 12. pro­sin­ce 1952) je ang­lic­ká hereč­ka. Je prav­dě­po­dob­ně nej­zná­měj­ší díky roli kryp­ton­ské super­pa­douš­ky Ursy ve fil­mech Superman (1978) a Superman II (1980), Pamely Lynchové v pri­mác­kém seri­á­lu Falcon Crest... Read more »

Dnes zemřel představitel Hagrida ze filmů Harry Potter...

Anthony Robert McMillan OBE (30. břez­na 1950 - 14. říj­na 2022), pro­fes­ně zná­mý jako Robbie Coltrane, byl skot­ský herec, komik a spi­so­va­tel. Celosvětově se pro­sla­vil jako Rubeus Hagrid ve fil­mo­vé sérii o Harrym... Read more »

Zemřel představitel Sama Hawkense z filmů o Vinnetouovi

Ralf Wolter (* 26. lis­to­pa­du 1926 v Berlíně; † 14. říj­na 2022 v Mnichově) byl němec­ký herec a dabér, kte­rý se během více než 60 let obje­vil ve více než 230 fil­mo­vých a tele­viz­ních pro­duk­cích.... Read more »

Guy Pearce slaví 55 let

Guy Edward Pearce (naro­zen 5. říj­na 1967) je aus­tral­ský herec. Pearce zahá­jil svou kari­é­ru ztvár­ně­ním posta­vy Mikea Younga v aus­tral­ském tele­viz­ním seri­á­lu Neighbours. Mezinárodní pozor­nost si zís­kal prů­lo­mo­vou rolí ve fil­mu... Read more »

Ian McShane slaví 80 let

Ian David McShane (naro­zen 29. září 1942) je ang­lic­ký herec, pro­du­cent a reži­sér. Je zná­mý svý­mi tele­viz­ní­mi role­mi, zejmé­na titul­ní rolí v seri­á­lu BBC Lovejoy (1986-1994), jako Al Swearengen v seri­á­lu Deadwood (2004-2006)... Read more »

Wolfgang Petersen (1941 - 2022)

Wolfgang Petersen (14. břez­na 1941 - 16.8.2022) byl němec­ký fil­mo­vý reži­sér, pro­du­cent a sce­náris­ta. Za film o ponor­ko­vé vál­ce za dru­hé svě­to­vé vál­ky Das Boot (1981) byl dva­krát nomi­no­ván na Oscara. Mezi... Read more »

Arnold Schwarzenegger slaví 75 let

Arnold Alois Schwarzenegger (/ˈʃvɑːrtsnɛɡər/; vyslo­vo­vá­no [ˈaʁ­nɔlt ˈaːlɔɪ̯s ˈʃvaʁt͡səneːɡɐ]; naro­zen 30. čer­ven­ce 1947) je rakousko-americký herec, fil­mo­vý pro­du­cent, pod­ni­ka­tel, býva­lý kul­tu­ris­ta a poli­tik, kte­rý byl v letech 2003-2011 38. guver­né­rem Kalifornie. Od roku 2022 je... Read more »

Nichelle Nichols - 1932 - 2022

Nichelle Nichols (/nɪˈʃɛl/ naro­ze­ná jako Grace Dell Nichols; 28. pro­sin­ce 1932 - 30. čer­ven­ce 2022) byla ame­ric­ká hereč­ka, zpě­vač­ka a taneč­ni­ce, zná­má pře­de­vším díky roli Nyoty Uhury v seri­á­lu Star Trek: The Original... Read more »

Josef Zíma slaví 90 let

Josef Zíma (naro­zen 11. květ­na 1932 v Praze) je čes­ký herec, zpě­vák a tele­viz­ní mode­rá­tor. V roce 1953 absol­vo­val herec­tví na Divadelní fakul­tě Akademie múzic­kých umě­ní v Praze. V roce 1957 nastou­pil do Divadla... Read more »

Bruce Willis

Walter Bruce Willis (naro­zen 19. břez­na 1955) je ame­ric­ký herec na odpo­čin­ku. Jeho kari­é­ra zača­la v 70. letech 20. sto­le­tí na mimob­roadwa­yských scé­nách. Proslavil se hlav­ní rolí v komediálně-dramatickém seri­á­lu Moonlighting (1985-1989) a od té... Read more »

Madeleine Albrightová

Madeleine Jana Korbelová Albrightová (rod­ným jmé­nem Marie Jana Korbelová; 15. květ­na 1937 - 23. břez­na 2022) byla ame­ric­ká diplo­mat­ka, kte­rá v letech 1997-2001 zastá­va­la funk­ci 64. minis­try­ně zahra­ni­čí Spojených stá­tů za pre­zi­den­ta Billa... Read more »

Zemřela umělecká ředitelka Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech Eva Zaoralová

Eva Zaoralová (28. lis­to­pa­du 1932 v Praze - 10. břez­na 2022) byla čes­ká fil­mo­vá kri­tič­ka. Život Zaoralová byla redak­tor­kou fil­mo­vé­ho časo­pi­su Film a doba a vyu­ču­je ději­ny fil­mu na Filmové a tele­viz­ní fakul­tě Akademie múzic­kých... Read more »

Vlasta Burian (9. dubna 1891 - 31. ledna 1962)

Vlasta Burian, vlast­ním jmé­nem Josef Vlastimil Burian, (* 9. dub­na 1891, Reichenberg, Rakousko-Uhersko; † 31. led­na 1962, Praha, Československo) byl čes­ký herec, komik a fot­ba­lis­ta. Read more »
Stránka načtena za 4,67183 s | počet dotazů: 229 | paměť: 50214 KB. | 25.05.2024 - 18:22:03