Kritiky.cz > Novinky ze světa her

Renault Trucks E-Tech T: První elektrické vozidlo v Euro Truck Simulator 2

S nad­še­ním ozna­mu­je­me, že Renault Trucks E-Tech T se stal prv­ním elek­tric­kým vozi­dlem, kte­ré se při­po­ji­lo k Euro Truck Simulator 2. Toto ino­va­tiv­ní náklad­ní vozi­dlo je nyní k dis­po­zi­ci pro hrá­če... Read more »

Ponořte se do světa Assassin’s Creed Mirage s bezplatnou zkušební verzí

Ubisoft s hrdos­tí ozna­mu­je, že je k dis­po­zi­ci bez­plat­ná zku­šeb­ní ver­ze hry Assassin’s Creed® Mirage! Vstupte do svě­ta devá­té­ho sto­le­tí Bagdádu a zažij­te na vlast­ní kůži pří­běh Basima Ibn Ishaq, chyt­ré­ho zlo­dě­je... Read more »

TEKKEN - Historie herní značky

Herní znač­ka TEKKEN je jed­nou z nej­vý­znam­něj­ších a nej­ob­lí­be­něj­ších sérií bojo­vých her v his­to­rii video­her­ní­ho prů­mys­lu. Od své­ho vzni­ku v roce 1994 se TEKKEN stal syno­ny­mem pro kva­lit­ní, adre­na­li­no­vou akci a nespo­čet hodin strá­ve­ných... Read more »

Svět Tenisu a 2K: TopSpin 2K25 Představen na Australian Open 2024

V jedi­neč­ném spo­je­ní svě­tů teni­su a her­ní­ho vývo­jář­ské­ho gigan­ta 2K se zro­di­la nová spor­tov­ní hra, kte­rá sli­bu­je pře­nést hrá­če pří­mo na dvor­ce grand­sla­mo­vých tur­na­jů. Vydavatel 2K s rados­tí ohla­šu­je pří­chod TopSpin... Read more »

Rockstar Games oznámil vydání Grand Theft Auto VI v roce 2025

Společnost Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ: TTWO), vyda­va­tel­ka pod znač­kou Rockstar Games®, s pýchou ozná­mi­la, že Grand Theft Auto VI uvi­dí svět­lo svě­ta v roce 2025. „Grand Theft Auto VI pokra­ču­je... Read more »

Mají už VR hry své stálice?

Mají už VR hry své stálice? Virtuální rea­li­ta dáv­no není obskur­ní odno­ží video­her­ní­ho prů­mys­lu jako na kon­ci minu­lé­ho sto­le­tí. Když teh­dy Nintendo vyda­lo kon­zo­li Virtual Boy, nevy­pa­da­lo to pro... Read more »

911 Operator - Dnešní hra v Epic Games zdarma

Epic Games Store nás opět potě­šil nabíd­kou bez­plat­né hry, kte­rou si může­me stáh­nout a hrát úpl­ně zdar­ma. Tentokrát se jed­ná o titul jmé­nem „911 Operator,“ kte­rý vás zave­de do role dis­pe­če­ra... Read more »

Revoluční neoficiální překlad hry Assassin’s Creed: Valhalla do češtiny!

Fanoušci série Assassin’s Creed se koneč­ně mohou těšit na češ­ti­nu v jed­nom z nej­vět­ších her­ních titu­lů posled­ní doby, Assassin’s Creed: Valhalla. Ačkoli se nejed­ná o ofi­ci­ál­ní pře­klad, jde o ohro­mu­jí­cí krok smě­rem k tomu,... Read more »

Zdarma vyzkoušejte LEGO 2K Drive během nadcházejících víkendů na Xboxu, Steamu a PlayStation!

Pro všech­ny fanouš­ky, kte­ří zva­žu­jí vyzkou­še­ní hry LEGO 2K Drive, nyní je ten ide­ál­ní čas se do ní pono­řit během blí­ží­cích se víken­dů. Hra bude zdar­ma k dis­po­zi­ci na kon­zo­lích... Read more »

Nové Hry Zdarma na Epic Games: Black Book a Dodo Peak

Dnešním dnem se opět roz­jas­ni­la oblo­ha pro všech­ny hrá­če, kte­ří sle­du­jí nabíd­ku her na plat­for­mě Epic Games. Tentokrát nám Epic Games při­ná­ší dva lahůd­ko­vé kous­ky, kte­ré si může­te stáh­nout... Read more »

Znovu oživený Quake II: Legendární střílečka pro moderní generaci hráčů

Představujeme vám neza­po­me­nu­tel­nou stří­leč­ku z prv­ní oso­by od id Software z roku 1997, kte­rá nyní oží­vá pro novou gene­ra­ci hrá­čů! Ponořte se do Quake II, iko­nic­ké hry vylep­še­né ve spo­lu­prá­ci s Nightdive... Read more »

Murder by Numbers a The Elder Scrolls Online zdarma na Epic Games Store

Epic Games Store nabí­zí ten­to týden zdar­ma dvě skvě­lé hry: Murder by Numbers a The Elder Scrolls Online. Murder by Numbers je hyb­rid­ní hra, kte­rá kom­bi­nu­je prv­ky vizu­ál­ní nove­ly a logic­ké... Read more »

EA Sports FC 24 - Hardwarové požadavky pro hru

EA Sports FC 24 je dlou­ho oče­ká­va­ná fot­ba­lo­vá hra od her­ní­ho gigan­ta Electronic Arts, kte­rá sli­bu­je při­nést hrá­čům neza­po­me­nu­tel­ný záži­tek z vir­tu­ál­ní­ho fot­ba­lu. Jaká výkon­nost­ní kon­fi­gu­ra­ce je ale potře­ba, aby... Read more »

Train Valley 2 je dnes v Epic games zdarma

Epic Games Store nabí­zí dnes zdar­ma hru Train Valley 2. Hra je k dis­po­zi­ci ke sta­že­ní do 20. čer­ven­ce 2023. Train Valley 2 je simu­lá­tor vla­ko­vé dopra­vy, ve kte­rém se sta­ne­te... Read more »

Zdarma na Epic store: theHunter: Call of the Wild a Idle Champions of the Forgotten Realms

Pokud jste fanouš­ky lovu nebo fan­ta­sy dob­ro­druž­ství, máme pro vás dobrou zprá­vu. Dnes si může­te zdar­ma stáh­nout dvě hry z Epic sto­re: theHunter: Call of the Wild a Idle Champions of... Read more »

Stahujte zdarma Guacamelle! 2 a Guacamelle! Super Turbo Championshop v Epic Store

Pokud máte rádi akč­ní plo­ši­nov­ky s mexic­kou atmo­sfé­rou, máme pro vás skvě­lou zprá­vu. Od 15. do 22. červ­na 2023 si může­te zdar­ma stáh­nout dvě hry ze série Guacamelle! na Epic Games Store.... Read more »

PayDay 2: akční kooperativní střílečka zdarma v Epic games

Pokud máte rádi akč­ní koo­pe­ra­tiv­ní stří­leč­ky, máme pro vás dobrou zprá­vu. Dnes vyšla zdar­ma v Epic games hra PayDay 2, kte­rá vás zave­de do svě­ta zlo­či­nu a lou­pe­ží. Společně se tře­mi... Read more »

Dnes vychází hra Kvark - další česká FPS v předběžném přístupu

Pokud máte rádi akč­ní stří­leč­ky z prv­ní oso­by a zají­má vás his­to­rie Československa, mož­ná bys­te měli zku­sit Kvark. Jedná se o novou hru od čes­kých vývo­já­řů Latest Past a Perun Creative, kte­rá dnes... Read more »

Midnight Ghost Hunt je nová hra zdarma v Epic Store

Pokud máte rádi stra­ši­del­né hry na scho­vá­va­nou, mož­ná vás zaujme Midnight Ghost Hunt, nová hra zdar­ma v Epic Store. Jedná se o cha­o­tic­kou mul­tipla­ye­ro­vou hru, ve kte­ré se může­te stát buď... Read more »

Dnes vyšla zdarma v Epic games hra Fallout: New Vegas

Fallout: New Vegas je akč­ní RPG z roku 2010, kte­ré vyvi­nu­lo stu­dio Obsidian Entertainment a vyda­lo Bethesda Softworks. Jedná se o spin-off hlav­ní série Fallout, kte­rá se ode­hrá­vá v posta­po­ka­lyp­tic­kém ote­vře­ném svě­tě, zahr­nu­jí­cím... Read more »

Dnes vyšla hra The Lord of the Rings: Gollum, nejhorší hra desetiletí

Hra The Lord of the Rings: Gollum je ste­al­th adven­tu­ra ze svě­ta Pána prs­te­nů, kte­rá se zamě­řu­je na osud Gluma, býva­lé­ho hobi­ta, kte­rý se stal otro­kem Jednoho prs­te­nu. Hra... Read more »

Metro: Last Light zdarma na Steamu

Pokud jste fanouš­ky posta­po­ka­lyp­tic­kých stří­le­ček, máme pro vás dobrou zprá­vu. Na Steamu si může­te zdar­ma při­dat do své knihov­ny hru Metro: Last Light, dru­hý díl ze série Metro zalo­že­né... Read more »

The Sims 4: Prozkoumejte svět dobrodružství a stylu na Epic Store

Skvělá zprá­va pro všech­ny fanouš­ky her a pří­z­niv­ce The Sims™ 4! Dnes nabí­zí Epic Store vzru­šu­jí­cí výběr bez­plat­né­ho obsa­hu pro popu­lár­ní simu­la­ci živo­ta. Tato akce na ome­ze­ný čas zahr­nu­je balí­ček... Read more »

HROT: Retro FPS z postapokalyptického Československa vyjde 16. května 2023

Pokud máte rádi sta­ré stří­leč­ky z deva­de­sá­tek jako Quake nebo Doom, mož­ná vás zaujme HROT. Jedná se o single-playerovou retro FPS, kte­rá se ode­hrá­vá v Československu po nezná­mé kata­stro­fě v roce 1986. Hra je... Read more »

Poker Club a Breathedge: Dvě nové hry v Epic Games Store - zdarma

Pokud máte rádi hra­ní karet nebo dob­ro­druž­ství ve vesmí­ru, máme pro vás dobrou zprá­vu. Dnes vyšli v Epic Games dvě nové hry: Poker Club a Breathedge. Poker Club je nej­re­a­lis­tič­těj­ší poke­ro­vá... Read more »

Fanoušci FIFA 23 se mohou těšit na českou Fortuna Ligu díky obří modifikaci

Pokud jste milov­ní­ky fot­ba­lo­vé série FIFA od EA Sports, mož­ná jste si všimli, že ve hře chy­bí čes­ká Fortuna Liga. Kromě tří nej­vět­ších klu­bů - Plzně, Sparty a Slavie -... Read more »

The Last of Us™ Part I pro PC: Nadšení i zklamání

Dnes vyšla dlou­ho oče­ká­va­ná PC ver­ze slav­né hry The Last of Us™ Part I, kte­rá zís­ka­la přes 200 oce­ně­ní za hru roku. Hra vyprá­ví emo­tiv­ní pří­běh Joela a Ellie, kte­ří se... Read more »

Vyšla neoficiální čeština ke hře Red Dead Redemption 2

Dnes vyšla neo­fi­ci­ál­ní češ­ti­na ke hře Red Dead Redemption 2 od pře­kla­da­te­lů z webu https://lokalizace.net/. Tým se zabý­vá tvor­bou čes­kých loka­li­za­cí her­ních titu­lů, kte­ré neby­ly počeš­tě­ny ofi­ci­ál­ní ces­tou. Tento čím... Read more »

Counter-Strike 2: Co víme o novém pokračování legendární střílečky

Counter-Strike 2 je ofi­ci­ál­ně potvr­zen a má vyjít v létě roku 2023. Jedná se o vel­kou pře­stav­bu oblí­be­né­ho Counter-Strike: Global Offensive, kte­rý nabíd­ne pře­pra­co­va­né mapy, novou tech­no­lo­gii pro sní­že­ní zpož­dě­ní vstu­pu, vylep­še­né... Read more »

Resident Evil 4 Chainsaw Demo

Přežití je jen začá­tek. Vyzkoušejte si Resident Evil 4, kte­rý je pře­dě­láv­kou původ­ní hry vyda­né v roce 2005. Toto demo se sklá­dá ze spe­ci­ál­ně upra­ve­né ver­ze úvod­ní sek­ven­ce hry a lze... Read more »

Red Dead Redemption 2 - čeština

Slavný Pařanský ráj dnes vydal novou češ­ti­nu pro Red Dead Redemption 2. Samozřejmostí je to, že se jed­ná o auto­ma­ti­zo­va­ný a robo­ti­zo­va­ný pře­klad pomo­cí chyt­ré­ho pře­kla­da­če. Pro ty fanouš­ky hry, kte­ří... Read more »

Bulanci - 2022 - Nejslavnější hra polštářů se vrací.

Po dlou­hých 20 letech si může­te zahrát slav­né „Bulánky“ v nej­no­věj­ší ver­zi. Vývojáři při­bliž­ně před rokem vyzkou­še­li pod­po­ru svých fanouš­ků akcí na Startovači a jejich sna­ha byla odmě­ně­na. Z původ­ně půl mili­ó­nu,... Read more »

Dnes vyšla hra FIFA 23

Dnes vyšla fot­ba­lo­vá hra FIFA 23. Je to posled­ní hra pojme­no­va­ná po Mezinárodní fede­ra­ci fot­ba­lo­vých aso­ci­a­cí. Příští rok bude už pojme­no­va­ná pou­ze EA Sports FC. Co nám ten­to rok nej­no­věj­ší... Read more »

ELITE ADDONS 2021-2022 pro NHL 09

Pro fanouš­ky her­ní série NHL 09 pro PC máme při­pra­ve­ný Vánoční dárek. Read more »

Far Cry 6 - DLC Vaas: Insanity

Dnes vyšel prv­ní DLC balík pro Far Cry 6. Jedná se o posta­vu hlav­ní­ho zápo­rá­ka hry Far Cry 3. Jako hráč za slav­né­ho Vaase zaži­je­te repe­ti­tiv­ní pří­běh jeho „cho­rob­né“ pova­hy.... Read more »

Cyberpunk 2077 Patch 1.3

Dnes vyšel pro PC, XBox One a dal­ší kon­zo­le nej­no­věj­ší patch pro hru Cyberpunk 2077. Přináší mno­ho změn v nasta­ve­ní, gra­fi­ce a reak­cí počí­ta­čo­vé inte­li­gen­ce.  Také při­ná­ší prv­ní malé DLC. Read more »

Vánoční akce na Epic Games

Chcete si zahrát vel­ké hry zdar­ma? Je pro Vás nej­lep­ší čas, aby jste si stáh­li pátý inter­ne­to­vý obchod do své­ho PC. Po Steam, Origin, Gogu a Uplay si stáh­ně­te a zare­gis­truj­te Epic... Read more »

Mafia: Definitivní edice

Dnes vyšla „nová“ hra Mafia: Definitivní edi­ce. Jedná se o kom­plet­ní pře­dě­láv­ku 18 let sta­ré hry, kte­rá pro­sla­vi­la České tvůr­ce. Dneska je pří­le­ži­tost ode­hrát pár úvod­ních misí, a tak můžu říct,... Read more »

Porovnáváme původní Mafii s Definitivní Edicí

Read more »

Mafia: Definitive Edition

Koncem záři vyjde aktu­a­li­zo­va­ná hra Mafia, kte­rá bude kom­plet­ně nové pře­dě­la­ná pro moder­ní počí­ta­če a kon­zo­le. Dnes se uve­řej­nil prv­ní trai­ler, kte­rý obsa­hu­je zábě­ry z hra­ní oblí­be­né mise 9 - Výlet... Read more »

Mafia: Definitive Edition

28. srp­na bude vydá­na nová ver­ze prv­ní Mafie. Jedná se o rema­ke celé­ho dílu, kte­rý si v rám­ci her­ní­ho svě­ta vydo­byl kul­tov­ní pozi­ci. Do čes­ké­ho dabin­gu nové ver­ze hry se vra­cí samo­zřej­mě... Read more »

Mafia II a Mafia III v Definitivní edici

Je to týden, co vyšlo ozná­me­ní, že vyjdou remastro­va­né a rema­ko­va­né ver­ze slav­ných her Mafia I, Mafia II a Mafia III. Dnes je den D, kte­rý nám při­ne­sl vydá­ní dvou tře­tin... Read more »

Red Dead Redemption 2

Dnes vyšel na PC Red Dead Redemption 2. Hráči počí­ta­čů si můžou zahrát nej­ú­spěš­něj­ší a hlav­ně nej­lep­ší hru toho­to roku. Na roz­díl od kon­zo­lí je hra dost vylep­še­ná a ješ­tě více opti­ma­li­zo­va­ná, a tak... Read more »

Fifa 20 - Demo

Od dneš­ní­ho dne lze sta­ho­vat pro PC (Origin), PS4 a XBox One demo hry Fifa 20. První vel­kou novin­kou je nová mož­nost, jak si novou hru užít. To je VOLTA FOOTBALL,... Read more »

Sega vydává retro konzoli k oslavě 30. výročí Segy Mega Drive

V posled­ní době byli hrá­či zapla­ve­ni vlnou retro kon­zo­lí, ať už se jed­na­lo o původ­ní PlayStation nebo Nintendo Classic Mini. V tom­to tren­du nyní pokra­ču­je i Sega, kte­rá oži­ví 16-bit her­ní kon­zo­li Sega... Read more »

NHL 20 Beta

Jako kaž­dý rok, tak i ten­to lze na pře­lo­mu čer­ven­ce a srp­na ochut­nat, co nám bude v září při­ná­šet nová NHL - NHL 20. Read more »

CLP do hry FIFA 19 - 1,02

Před něko­li­ka dny vyšel prv­ní patch CLP do hry FIFA 19 (Česká fot­ba­lo­vá liga do hry Fifa 19). Stahujte nej­ak­tu­ál­něj­ší ver­ze: [wpfi­le­base tag=file id=5 /] [wpfi­le­base tag=file id=6 /]... Read more »

Čarodějové, spojte se! Harry Potter: Wizards Unite je tady

Společnost Niantic (ten­to­krát ve spo­lu­prá­ci s Warner Brothers) vypus­ti­la do svě­ta dal­ší mobil­ní hru, kte­rá vyu­ží­vá funk­ce roz­ší­ře­né rea­li­ty. To zna­me­ná, že na reál­ných mís­tech kde­ko­liv na svě­tě může­te pro­střed­nic­tvím... Read more »

Assassin’s Creed Unity

Hra je teď zdar­ma, a tak může­te sta­ho­vat PC hru s katedrá­lou Notre-Dame. Read more »

Assassins Creed 3 Remastered

Dnes vyšel remastro­va­ný díl Assassins Creed - Assassins Creed 3 (také jako sou­část Assassin’s Creed Odyssey - Season Pass). Podívejte se na úvod­ní dva­ce­ti­mi­nu­tov­ku původ­ní a remastro­va­né hry. Read more »
Stránka načtena za 4,29576 s | počet dotazů: 241 | paměť: 49578 KB. | 24.07.2024 - 02:21:06