Kritiky.cz > Články

Velký sestřih nejznámějších log a znělek streamovacích služeb a televizních stanic

Nějaký ten rok zpát­ky jsme si bed­li­vě posví­ti­li na zněl­ky fil­mo­vých pro­dukč­ních a dis­tri­buč­ních spo­leč­nos­tí a v našem žeb­říč­ku TOP 15 jsme vybí­ra­li tu nej­lep­ší. Se stá­le ros­tou­cí obli­bou stre­a­mo­va­cích plat­fo­rem ros­te... Read more »

Filmfanatic vydá knihu plnou tipů mimo mainstream!

Přes deset let jsem se věno­val psa­ní o fil­mech a sbí­ral nej­za­jí­ma­věj­ší tipy, kte­ré jsou ve stí­nu bloc­kbus­te­rů čas­to pře­hlí­že­ny. Rád bych teď s vámi sdí­lel vel­kou zprá­vu – pra­cu­ji na kni­ze,... Read more »

Ano, šéfe! a kauza Řetízek: jak to bylo doopravdy?

Náš inves­ti­ga­tiv­ní tým se do toho zase jed­nou pořád­ně obul a po letech tápá­ní, zmat­ků a doha­dů roz­ši­řo­val jed­nu z nej­zná­měj­ších a nej­ci­to­va­něj­ších kauz čes­ké­ho inter­ne­tu zná­mou jako kauza Řetízek. Naši věr­ní čte­ná­ři si... Read more »

TOP 5: nejlepší české filmy roku 2023

Česká kine­ma­to­gra­fie si v posled­ní době vede nebý­va­le dob­ře, a my pro­to může­me s rados­tí a hrdos­tí již podru­hé za sebou na závěr roku sesta­vit žeb­ří­ček TOP 5 kva­lit­ních domá­cích sním­ků. Nebudu dale­ko... Read more »

10 let Pažótích Oskarů: velká rekapitulace nejlepších seriálů, herců, hereček, českých seriálů a znělek od roku 2014 do roku 2023

Blíží se konec roku, a to zna­me­ná čas reka­pi­tu­la­cí a bilan­co­vá­ní, váže­ní čte­ná­ři a přá­te­lé. Letos v čer­ven­ci tomu bylo již pode­sá­té, co naše pažó­tí poro­ta zased­la v redak­ci ke kula­té­mu sto­lu a bed­li­vě vybí­ra­la... Read more »

Kritiky.cz už také mají sociální síť Threads

Sociální síť Threads je novin­kou od spo­leč­nos­ti Meta, kte­rá chce kon­ku­ro­vat popu­lár­ní síti X, dří­ve zná­mé jako Twitter. Threads je pro­po­je­ná s Instagramem a umož­ňu­je uži­va­te­lům sdí­let krát­ké tex­to­vé pří­spěv­ky, obráz­ky... Read more »

Nadílka od Disney+ do konce roku 2023 + nabídka roku 2024

Disney+ novi­ná­řům v dneš­ních poled­ních hodi­nách zve­řej­ni­lo to, co Disney+ nadě­lí do kon­ce roku a také nástin toho, co Disney+ nabíd­ne v roce 2024. Vedle mode­rá­to­ra Dominika Vršanského byl sou­čás­tí pre­zen­ta­ce také... Read more »

0,75 [Sedmička] - Skvost mezi wine bary

V srd­ci met­ro­po­le, v his­to­ric­ké čás­ti Holešovic, se nachá­zí skvost mezi wine bary - 0,75 [Sedmička]. Toto mís­to, kte­ré může­te najít na webu vinár­ny, je více než jen běž­ný bar.... Read more »

TOP 5: charismatičtí seriáloví vrahouni, kteří si vás omotají kolem prstu

Břitvy, mače­ty a sekyr­ky stří­da­jí jako ponož­ky. Jsou chytří, pře­mýš­li­ví a vyna­lé­za­ví. Oplývají cha­risma­tem, díky kte­ré­mu si hra­vě zvlád­nou omo­tat kolem prs­tu své oko­lí, divác­tvo u tele­viz­ních obra­zo­vek a čas­to­krát i samot­né detek­ti­vy. Polapit... Read more »

Stylizované, výpravné, opulentní. Čtveřice filmů s atmosférou pohádkově barevného Hollywoodu

Hollywood nám čas od času nabíd­ne pří­běh, kte­rý nás vrh­ne do svě­ta plné­ho barev, emo­cí a sty­li­zo­va­né výpra­vy s nepře­hléd­nu­tel­ný­mi out­fi­ty a kuli­sa­mi. Když jsem začát­kem letoš­ní­ho roku navští­vil v bio­gra­fu ambi­ci­óz­ní holly­wo­od­ský... Read more »

IQ OQ PQ kvalifikace stlačeného vzduchu podle ISO 8573 a čistých prostor podle ISO 14644-1 ve farmaceutickém průmyslu

Farmaceutický prů­my­sl je jed­ním z nej­dů­le­ži­těj­ších sek­to­rů, kdy jde o kva­li­tu a bez­peč­nost. Proto je nezbyt­né dbát na to, aby veš­ke­ré pou­ží­va­né pro­střed­ky a pro­ce­sy spl­ňo­va­ly nej­přís­něj­ší stan­dar­dy. Mezi tyto postu­py pat­ří kva­li­fi­ka­ce... Read more »

TOP 5 filmově-hudebních romantických hitů z přelomu 80. a 90. let

Období pře­lo­mu osm­de­sá­tých a deva­de­sá­tých let bylo tako­vou men­ší zla­tou érou vel­kých fil­mo­vých roman­tic­kých pří­bě­hů, kte­ré jsou spja­té s mini­mál­ně stej­ně iko­nic­ký­mi pís­ně­mi. V našem výbě­ru nechy­bí roman­ti­ka z pro­stře­dí námoř­ní­ho letec­tva, jeden... Read more »

Máme tu první oficiální plakát ke 2.sérii Lokiho

Read more »

Pažótí Oskaři 2023: nejlepším seriálem desátého ročníku je westernový 1923, úspěšně se loučí i drama Volejte Saulovi

Nejúspěšnější sta­ni­cí seri­á­lo­vé sezó­ny 2022/2023 je po roč­ní pau­ze opět HBO, kte­ré bodo­va­lo hned ve čtyřech kate­go­ri­ích. Naopak už podru­hé za sebou neu­spěl Netflix. Mezi čes­kou tvor­bou zno­vu sla­ví úspěch... Read more »

MS v hokeji: sestřih nejvtipnějších momentů ve vysílání České televize

Pojďme zase jed­nou zabrouz­dat do hoke­jo­vé­ho ryb­níč­ku. U pří­le­ži­tos­ti 87. svě­to­vé­ho šam­pi­o­ná­tu v nej­rych­lej­ší kolek­tiv­ní hře, kte­rý prá­vě odstar­to­val, jsme si pro vás při­pra­vi­li sestřih těch nej­ku­ri­óz­něj­ších momen­tů a nej­hu­mor­něj­ších situ­a­cí našich sta­rých... Read more »

TOP 5 nejvelkolepějších filmů

Nafilmovat epic­ký akč­ní sní­mek sto­jí mno­ho desí­tek mili­o­nů zlaťá­ků, lidí, úsi­lí a času. A nafil­mo­vat sku­teč­ně dob­rý vel­ko­le­pý bloc­kbus­ter je už oprav­do­vý kumšt, kte­rý se pove­de jed­nou za něko­lik let. Naše... Read more »

Miloš Zeman: špatný prezident, ale geniální bavič. Aneb bylo to krásné, ale bylo toho dost

Pokud bych měl někdy sesta­vit žeb­ří­ček nej­lep­ších komi­ků, Miloš Zeman by zce­la jis­tě figu­ro­val na před­ních pozi­cích. Tvůrce tako­vých hitů jako Popelníček, Passy, Viróza či Babl bam ukon­čil dnes 8. břez­na... Read more »

Inkluzivní speciální pedagogika – komplexní pohled

PhDr. Josef Slowík, Ph.D., spe­ci­ál­ní peda­gog, půso­bí na Pedagogické fakul­tě ZČU v Plzni. Zaměřuje se pře­de­vším na počí­ta­čo­vou lite­ra­tu­ru a vzdě­lá­vá­ní lidí s hen­di­ke­pem. Podotýká, že během posled­ních dvou dese­ti­le­tí se inklu­ze... Read more »

Bláznivá střela 2 a 1/2: Vůně strachu

Bláznivá stře­la 2 a 1/2: Vůně stra­chu je ame­ric­ká kri­mi­nál­ní kome­die z roku 1991. Jedná se o pokra­čo­vá­ní fil­mu Bláznivá stře­la a dru­hým dílem fil­mo­vé série Bláznivá stře­la. Ve fil­mu hra­je Leslie Nielsen... Read more »

Lovci šifer – ven za zábavou

Tato kni­ha nevšed­ních nápa­dů zaujme na prv­ní pohled neotře­lou gra­fic­kou úpra­vou. Neobsahuje pří­liš mno­ho tex­tu, avšak při jejím čte­ní se o to více bude­me muset zamys­let. Obsahuje cel­kem 12 bojo­vek a 60... Read more »

Užitečné bakterie pro zdravou pokožku – jak omládnout přírodně

Lidský mik­ro­bi­om je sou­bor všech mik­robů, jež najde­me v lid­ském těle i na něm. Poprvé byl ter­mín pou­žit gene­ti­kem Joshua Lederbergem. Paula Simpson půso­bí léta jako odbor­ni­ce na péči o pokož­ku s holis­tic­kým... Read more »

Angela Lansbury se nedožila svých 97 let.

Dame Angela Brigid Lansbury DBE (16. říj­na 1925 - 11. říj­na 2022) byla irsko-britská a ame­ric­ká hereč­ka a zpě­vač­ka, kte­rá ztvár­ni­la mno­ho fil­mo­vých, diva­del­ních a tele­viz­ních rolí. Její kari­é­ra, kte­rá byla jed­nou z nejdel­ších v zábav­ním... Read more »

František Filipovský se narodil před 115 lety

Narodil se v rodi­ně skla­da­te­le a hudeb­ní­ka Františka Filipovského star­ší­ho dne 23. září 1907 v Přelouči a stu­do­val na gym­ná­ziu v Pardubicích. Již od mlá­dí se zají­mal o kul­tu­ru a kro­mě hud­by pěs­to­val i diva­del­nic­tví. Začínal v Kleinově ven­kov­ské... Read more »

Kritiky.cz slaví 20 let

Náš web Kritiky.cz sla­ví výro­čí 20 let. V roce 2002 začal web ješ­tě pod sta­rým názvem Kinofil-cz.com. V roce 2004 se pře­jme­no­val na Filmy4You.info, v roce 2011 na FilmCZ.Info a 11.8.2015 se... Read more »

Pažótí Oskaři 2022: nejlepším seriálem devátého ročníku je návrat Dextera, českým vítězem jsou Devadesátky

Nejvíce oce­ně­ní za seri­á­lo­vou sezó­nu 2021/2022 posbí­ra­la wes­ter­no­vá mini­sé­rie 1883. Králem mezi tele­viz­ní­mi sta­ni­ce­mi a VOD plat­for­ma­mi je v souč­tu všech kate­go­rií Paramount+. Naopak popr­vé od roku 2015 neu­spěl v žád­né kate­go­rii... Read more »

Survivor Česko&Slovensko 2022: Celkové hodnotenie. A 2.séria?

Survivor Česko&Slovensko 2022 skon­čil a obja­vujú sa sprá­vy, že by sme sa moh­li dočkať 2.série. To ma však vzhľa­dom na totál­ny neú­spech na Slovensku veľ­mi prekva­pu­je. V tom­to člán­ku zhod­no­tím celý... Read more »

Survivor-32.epizóda(SK-59.,60.)-A víťazom Survivor Česko&Slovensko 2022 sa stáva V.....

Po viac ako 3 mesi­a­coch sme konečne na kon­ci tej­to show, ktorú niek­to nazval Survivor. Veľmi veľa zlé­ho na tej­to znač­ke napácha­la pro­duk­cia, no para­dox­ne na víťa­za môže­me byť... Read more »

Survivor-31.epizóda(SK-57.,58.)-Paškvil menom Survivor

Bál som sa toho ako bude vyze­rať záver Survivora a ako som posled­né epi­zó­dy hod­no­til pozi­tív­ne, tak dnes to pozi­tív­ne bude len z veľ­mi malej čas­ti. SK-57.epizóda Epizódu začí­na­me spo­mí­na­ním na... Read more »

Survivor-30.epizóda(SK-55.,56.)-„čtyři vraždy stačí drahoušku“

Myslel som si, že už ma naša pro­duk­cia nedo­ká­že ničím extra prekva­piť, no hlbo­ko som sa mýlil. Je neu­ve­ri­teľ­né ako ničia znač­ku Survivor. SK-55.epizóda Poďme ale popo­ri­a­d­ku a začí­na­me súbo­jom... Read more »

Survivor-29.epizóda(SK-53.,54.)-Posledný Slovák

Do 62.dňa sa zobu­di­la top päť­ka nášho Survivoru- Vladimír, Veve, Johy, Braňo a Chilli. Na zači­at­ku som si mini­mál­ne troch z nich neve­del pred­sta­viť sko­ro ani v zlúče­ní, ale o tom je Survivor,... Read more »

Survivor-28.epizóda(SK-51.,52.)-„Chodíci sebevražda“

6.mája 2022- toto by mal byť dátum finá­le, tak­že o dva týžd­ne by sme mali spo­znať víťa­za Survivor Česko&Slovensko. Musím pove­dať, že ako ma neba­vi­li tie prvé čas­ti, tak tak­to... Read more »

Survivor-27.epizóda(SK-49.,50.)-Survivor song pokračuje

Po posled­nej skve­lej čas­ti som oča­ká­val ďal­šiu slab­šiu epi­zó­du s odme­nou, no nako­niec som dostal odme­nu ja a to vďaka epi­zó­de s kme­ňo­vou radou. SK-49.epizóda Na zači­at­ku sme videli ublí­že­né Chilli a Veroniku,... Read more »

Survivor-26.epizóda(SK-47.,48.)-Konečne začal Survivor

Konečne začal Survivor, to je veta, kto­rá naj­vi­ac sym­bo­li­zu­je túto epi­zó­du. Hrať konečne zača­li všet­ci a tak­to sme to chce­li vidieť úpl­ne od zači­at­ku. SK-47.epizóda Epizódu začí­na­me roz­ho­vo­rom Vladimíra s Chilli... Read more »

Survivor - 25. díl (SK - 45, 46) - Čeká nás zatím nejlepší díl?

Dominika je po tom­to due­lu ven­ku a zbý­vá posled­ních 8 hrá­čů, ze kte­rých vzejde vítěz této show. Finále se blí­ží a pod­le posled­ních zpráv by mělo být v prv­ní polo­vi­ně květ­na. SK-45. díl Na... Read more »

Survivor-25.epizóda(SK-45.,46,)-Rysuje sa nám zatiaľ najlepšia epizóda?

Dominika po due­li kon­čí a nám osta­lo posled­ných 8 hrá­čov z kto­rých vzí­jde víťaz tej­to show. Finále sa blí­ži a podľa posled­ných správ by malo byť v prvej polo­vi­ci mája. SK-45.epizóda Na zači­at­ku dostá­va­me... Read more »

Survivor-24.epizóda(SK-43.,44.)-„Vláďa někde něco, protože Vláďa nikde nic“

52 dní pre­šlo a pred nami je bohuži­aľ ešte množ­stvo ďal­ších. Samozrejme už je to tro­chu zau­jí­ma­vej­šie, pre­to­že sa blí­ži­me ku kon­cu, no je to nesku­točne zdĺha­vé. SK-43.epizóda Dnes začí­na­me roz­ho­vo­rom... Read more »

Survivor-23.epizóda(SK-41.,42.)-Braňo konečne začína taktizovať

Začína nový týž­deň a s ním aj ďal­šie die­ly Survivora Česko&Slovensko. Po odcho­de Toma nám osta­lo 9 súťa­ži­a­cich a aj keď veľ­mi poma­ly, ale isto sa dostá­va­me bliž­šie a bliž­šie do finá­le tej­to rea­li­ty... Read more »

Historie Lego Star Wars her

Lego Star Wars má dost vel­kou his­to­rii, exis­tu­je šest her, kte­ré obsa­hu­jí Lego posta­vič­ky z pře­da­le­ké gala­xie. Připomeňme si jejích his­to­rii. Lego Star Wars: The Video Game Lego Star Wars:... Read more »

Survivor-22.epizóda(SK-39.,40.)-Porazený neporaziteľný Tom

Prvá kme­ňo­vá rada po zlúče­ní nám pri­nies­la veľ­mi dob­rý duel a prav­de­po­dob­ne prvé­ho čle­na poro­ty. Okrem toho však aj mno­ho iné­ho. SK-39.epizóda Začíname nájde­ním truh­li­ce v kto­rej nako­niec boli veci potreb­né na... Read more »

Survivor-20.epizóda(SK-35.,36.)-Jedna pláž a dva kmene

Presun všet­kých súťa­ži­a­cich na jed­nu pláž v Survivore zna­me­ná len jedi­né a to zlúče­nie. To sa sta­lo aj u nás ale­bo počkať? Vlastne nie. U nás sa ozná­mi­lo zlúče­nie a keď na neho malo... Read more »

Survivor-19.epizóda(SK-33.,34.)-To bol fakt Survivor?

Minulá epi­zó­da bola na naše pome­ry super, až na ten totál­ne poka­ze­ný záver. Ešte pred zači­at­kom dnes krat­šie­ho hod­no­te­nia epi­zó­dy musím upo­zor­niť na počí­ta­nie dní. V minu­lej epi­zó­de sme videli... Read more »

Survivor-18.epizóda(SK-31.,32.)-Ďalší odrb pre fanúšikov?

18.epizóda bola ako na hojdač­ke, začí­nal som s pri­e­me­rom, počas epi­zó­dy to vyze­ra­lo na zati­aľ naj­lep­šie hod­no­te­nie, ale samozrej­me vždy v tom musí byť háčik a odrb na záver. Ja to už... Read more »

Survivor-17.epizóda(SK-29.,30.)-Viac zlodejov ryže v Mao?

36 dní- v ori­gi­ná­le to už zna­me­ná boj o finá­lo­vú dvojicu/trojicu, no u nás nena­stá­va ani len zlúče­nie. Ako som však už písal oča­ká­vam ho pri desi­a­tich súťa­ži­a­cich. SK-29.epizóda Začíname deba­tou o tom,... Read more »

Survivor-16.epizóda(SK-27.,28.)-Krádež jedla sa nevypláca

Zlúčenie je veľ­mi blíz­ko, ale ešte bliž­šie bola zno­va časť s kme­ňo­vou a indi­vi­du­ál­nou imu­ni­tou, kme­ňo­vou radou a due­lom. SK-27.epizóda Epizóda začí­na súbo­jom o imu­ni­tu a aj keď som si vedel pred­sta­viť via­ce­ré rôz­ne... Read more »

Survivor-15.epizóda(SK-25.,26.)-Inšpirácia z pokémona

Epizódu začí­na­me deba­ta­mi po vyra­de­ní Adama v kme­ni Azua a v kme­ni Mao deba­ta­mi o tom, kto asi ten duel vyhral. Ako vie­me, tak víťa­zom sa stal Vladimír. SK-25.epizóda Hneď na zači­at­ku vidí­me Aylin... Read more »

Survivor-14.epizóda(SK-23.,24.)- Súboj duelových titanov

Koniec týždňa nám pri­náša zno­vú tú moju obľ­úbe­nej­šiu časť s kme­ňo­vou radou. A v epi­zó­de č.14 sme prišli o jed­né­ho z naj­vý­raznej­ších súťa­ži­a­cich. SK-23.epizóda Začíname hneď súbo­jom o imu­ni­tu. Hovoril som, že dúfam, že sa... Read more »

Survivor-13.epizóda(SK-21.,22.) Koniec „neporaziteľného“ Toma?

Po kme­ňo­vej rade sa dostá­va­me zno­va k tej „nud­nej­šej“ epi­zó­de. Klasika obe súťa­že o odme­nu boli na 7 bodov a prišlo mi to ako neko­neč­no. Ale už je to asi aj zby­točne... Read more »

Survivor-12.epizóda(SK-19.,20.)- Konečne nájdená skrytá imunita

Epizódu s odme­na­mi vystrie­da­la epi­zó­da s kme­ňo­vou radou, kto­rá je vždy aspoň pre mňa zau­jí­ma­vej­šia. A táto epi­zó­da urči­te veľa uká­za­la. SK-19.epizóda Som rád, že epi­zó­dy s kme­ňo­vou radou obsa­hujú viac roz­ho­vo­rov o tak­ti­ke... Read more »

Survivor-11.epizóda(SK-17.,18.)- Premiešanie kmeňov

SK-17.epizóda 11.epizóda nám zača­la deba­tou po kme­ňo­vej rade a ako sa uká­za­lo, tak Vladimír doko­na­le doká­zal roz­de­liť kmeň. Dokonca si mys­lím, že ďal­šia na rade by bola Veve, ak by šli... Read more »

Survivor-10.epizóda(SK-15.,16.)-Duelmaster Vladimír

Dostávame sa k jubi­lej­nej 10.epizóde. Bohužiaľ vďaka médi­ám som už dopre­dy vedel kto v tej­to čas­ti vypad­ne a tro­chu mi to ska­zi­lo ten záži­tok, kto­rý by bol o ten bod lep­ší, ak by... Read more »
Stránka načtena za 3,89892 s | počet dotazů: 249 | paměť: 49979 KB. | 19.05.2024 - 20:38:55