Kritiky.cz > Domácí rady

Problémy s vodovodním potrubím dovedou nepříjemně zkomplikovat život. Jaké jsou ty nejčastější a jak se jim vyhnout?

Kdo to sám zažil, moc dob­ře ví, že pro­blémy s vodo­vod­ním potrubím mohou způ­so­bit váž­né kom­pli­ka­ce v kaž­dé domác­nos­ti nebo fir­mě. Mezi ty nej­čas­těj­ší pro­blémy pat­ří úni­ky vody, ucpa­ný odpad a zko­ro­do­va­né... Read more »

Kultovní dámské parfémy, které definují váš styl

Výběr parfé­mu je neod­dě­li­tel­nou sou­čás­tí tvor­by osob­ní­ho sty­lu kaž­dé ženy. Správně vybra­né mohou zdů­raz­nit její cha­rak­ter, při­dat sebe­vě­do­mí a stát se parfé­mo­vým pod­pi­sem, kte­rý zůstá­vá v pamě­ti dlou­ho. V boha­té nabíd­ce Pařížských... Read more »

Výhody a nevýhody změny zimního času na letní

Změna zim­ní­ho času na let­ní a zpět je kaž­do­roč­ně dis­ku­to­va­ným téma­tem, kte­ré roz­dě­lu­je lidi na dva tábo­ry. Zatímco někte­ří oce­ňu­jí del­ší den­ní svět­lo a mož­nost trá­vit více času ven­ku, jiní se... Read more »

Rizika domácího přezouvání: Co nemáme, na co zapomínáme a co děláme špatně

Domácí pře­zou­vá­ní je běž­nou čin­nos­tí, kte­rou pro­vá­dí­me kaž­dý den. Přestože se zdá být jed­no­du­ché a bez­peč­né, skrý­vá řadu rizik. Často zapo­mí­ná­me na důle­ži­té detai­ly nebo nedo­dr­žu­je­me správ­né postu­py, což může... Read more »

Kvalitní pánské obleky; Plzeň nabízí profesionály v oboru

Nastal čas výbě­ru nových šatů? Nejlepší vol­bou jsou ele­gant­ní pán­ské oble­ky. Plzeň nabí­zí ty pra­vé pro­fe­si­o­ná­ly v obo­ru, kte­ří vám s výbě­rem pora­dí a váš oblek uši­jí na míru s ohle­dem na detai­ly tak, aby... Read more »

Digitální harmonie: Jak UX design formuje uživatelskou cestu

Ve svě­tě, kde vývoj soft­wa­ru hra­je klí­čo­vou roli ve všem, co dělá­me, je UX designem - nebo­li designem uži­va­tel­ské zku­še­nos­ti - tvo­ře­na digi­tál­ní har­mo­nie. Tento člá­nek je psán pro... Read more »

Shrnutí módního roku: Nejlepší trendy a styly roku 2023

Jestliže máte rádi módu, je čas na reka­pi­tu­la­ci dozní­va­jí­cí­ho roku 2023. Toto obdo­bí bylo a stá­le je plné novi­nek i retro tren­dů. Na násle­du­jí­cích řád­cích si tak nej­lep­ší z nich při­po­me­ne­me a neza­po­meň­te!... Read more »

Stěhování v Praze

Jestliže vás čeká stě­ho­vá­ní v Praze, bude dob­ré, když se ješ­tě před samot­nou akcí zamys­lí­te nad něko­li­ka zásad­ní­mi věc­mi. Že neví­te, kte­ré situ­a­ce máme na mys­li? Nevadí! My vám to... Read more »

Balení kufru na dovolenou na horách - kompletní průvodce

Dovolená na horách je pro milov­ní­ky pří­ro­dy a out­do­o­ro­vých akti­vit sku­teč­ným zážit­kem. Nezapomenutelné výhle­dy, dob­ro­druž­né stez­ky a posi­lu­jí­cí vzduch - to jsou jen někte­rá láka­dla, kte­rá na nás čeka­jí během hor­ských... Read more »

Brusné pásy. Existují a jaké je jejich využití při zpracování materiálu?

Brusné pásy jsou důle­ži­tým nástro­jem v oblas­ti zpra­co­vá­ní mate­ri­á­lů a mají širo­ké vyu­ži­tí ve růz­ných prů­mys­lo­vých odvět­vích. Tyto pásy jsou tvo­ře­ny pruž­ným pod­kla­dem, na kte­rý jsou při­pev­ně­ny brus­né zrna. Jejich hlav­ním... Read more »

Jaký rozměr postele vám bude vyhovovat podle váhy a výšky

Výběr postele může být poněkud složitější, než si myslíte. Proto vám nabízíme tipy jak investovat do postele, která vás bude těšit a vyhovovat vašemu tělu dlouhá léta.   Při výbě­ru... Read more »

Mulčování trávy: výhody a nevýhody

Posekání trá­vy je jed­nou z nej­čas­těj­ších čin­nos­tí na zahra­dě. Ale co dělat s pose­ka­nou trá­vou? Mnoho lidí ji sbí­rá a odvá­ží do kom­postu nebo na sklád­ku. To je ale ško­da, pro­to­že pose­ka­ná... Read more »

Sportovní oblečení: Na co si dát pozor při výběru?

Ne nadar­mo se říká, že vhod­né obu­tí a oble­če­ní při spor­tov­ní akti­vi­tě je půl úspě­chu. Aby ne – vhod­ně zvo­le­né oble­če­ní na sport razant­ně ovliv­ňu­je kom­fort a spor­tov­ní výkon. Je důle­ži­té nejen... Read more »

Kratom a jeho druhy

Je doce­la mož­né že o kra­to­mu sly­ší­te úpl­ně popr­vé. Není se čemu divit jsme poměr­ně malin­ká země a přes­to­že se zde pro­dá­vá již více než deset let, roz­hod­ně jej u nás ješ­tě... Read more »

Školka začíná. 3 důležité rady, jak zvládnout první dny bez pláče

Vaše dítě čeká prv­ní den ve škol­ce a vy máte pocit, že jste víc ner­vóz­ní než váš dro­be­ček? Uklidněte se. Děti totiž doká­ží vaši nála­du vycí­tit. Zapomeňte na seznam, kte­rý... Read more »

Jak na přípravu kávy doma aneb myslíte to s ní vážně?

Řada z nás jis­tě pova­žu­je kávu za start kaž­dé­ho dne. Pro vět­ši­nu lidí je káva však pou­hým pro­střed­kem k tomu, aby moh­li nor­mál­ně fun­go­vat. Pouze pro hrst­ku lidí tvo­ří káva sku­teč­ný... Read more »

Rozdíly mezi bankovním a nebankovním sektorem se pomalu smazávají. Nemusíte se bát vysokých úroků ani skrytých poplatků. Pro jakou variantu se rozhodnout?

Do ban­ky, nebo jinam? Aneb kam si dojít pro půjč­ku, když musí­te Zadluženost v České repub­li­ce v posled­ních letech rapid­ně stoup­la. Může za to aktu­ál­ní situ­a­ce, ale i dostup­nost někte­rých úvě­rů. Už... Read more »

Roubování starých stromů

U rou­bo­vá­ní staré­ho stro­mu by však nemě­ly být napří­klad jab­lo­ně star­ší než čty­ři­cet let. Mnohdy jsou to stro­my, kte­ré rodí neval­né ovo­ce. Byla by však ško­da tako­vý­to strom ihned... Read more »

Rekonstrukce bez stavebního povolení

Všichni, kte­ří někdy něja­kou tu rekon­struk­ci pro­vá­dě­li, ví, že vše vyža­du­je vel­mi důklad­nou pří­pra­vu. Rekonstrukce není totiž spo­je­na pou­ze s výbě­rem vyba­ve­ní nebo fir­my, jak si mno­zí mys­lí. Jsou zde... Read more »

Co je bekovka Newsboy?

Je to klo­bouk s kšil­tem šitý z osmi klí­no­vi­tých kusů lát­ky, kte­ré upro­střed jsou spo­je­ny knof­lí­kem. Knoflík je nezbyt­ným ele­men­tem. Kšilt je krát­ký a zakři­ve­ný, je při­šit nebo se při­pí­ná patent­kou. Newsboy... Read more »

Exkluzivní rozbor mapy nového Lost Heaven

Připravil jsem tako­vý men­ší roz­bor mapy nové­ho Lost Heaven. Modře jsou ozna­če­ny nově při­da­né nebo změ­ně­né čás­ti mapy, čer­ve­ně nao­pak chy­bě­jí­cí čás­ti, kte­ré byly obsa­že­ny v původ­ním měs­tě. K někte­rým (očís­lo­va­ným) objek­tům jsem... Read more »

Životní postoj

Jsem pře­svěd­čen, že váš život tvo­ří z 10 pro­cent to, co se vám děje, a z 920 pro­cent vaše reak­ce na to. A stej­né je to s vámi. (Charles Swindoll) Studie uka­zu­jí, že opti­mis­té... Read more »

Žitný kvásek

Přibližně dva roky si dělám svůj domá­cí kvás­ko­vý chléb. Postupně se mnou tahle dob­ro­ta ces­tu­je na mé před­náš­ky a worksho­py, někdy ho při­ve­zu kli­en­to­vi i do porad­ny, aby ochut­nal něco nové­ho.... Read more »

Žampionová MIX omáčka

Základ této omáč­ky je v tom, že nemu­sí­te zahuš­ťo­vat jíš­kou, prac­ně dlou­ho vařit a že máte do pěti minut hoto­vý dob­rý oběd pou­ze z rost­lin­ných zdro­jů. Prostě to všech­no vez­me­te a hodí­te do... Read more »

Žaludový skřítek

Podzim je, co se týče kre­a­tiv­ní­ho tvo­ře­ní, vel­mi inspi­ra­tiv­ní, tak si ho pojď­me spo­lu s naši­mi dět­mi hez­ky užít! Kromě zví­řá­tek z kašta­nů si může­te si zku­sit vyro­bit pod­zim­ní skřít­ky. Výroba je... Read more »

Ztráta času ...

Život je to, co se děje, zatím­co vy pil­ně při­pra­vu­je­te jiné plá­ny. (John Lennon) Děláte něco a nevy­chá­zí to. Jdete někam a jste zkla­má­ni, když se tam dosta­ne­te. Uvíznete v dopra­vě. To... Read more »

Značka: Hledá se manžel...

V době, kdy jsem si poda­la SMS inze­rát, jsem byla ješ­tě dosti mla­dič­ká na to, abych hle­da­la muže na celý život. Všechno jsem spí­še bra­la jako nevin­nou hru, při kte­ré člo­věk... Read more »

Změny

Nikdy není pří­liš poz­dě stát se člo­vě­kem, jakým jste vždy byli. (John Kimbrough) Když chce­te něco změ­nit, může­te začít kou­pí nových šatů, pře­stě­ho­vá­ním se, novým vyma­lo­vá­ním bytu, zís­ká­ním nové­ho... Read more »

Zkuste si letos vyrobit vlastní adventní věnec

Věnce jsou typic­kou sou­čás­tí vánoč­ní výzdo­by. Nejprve je veli­ce krás­né, když své hos­ty při­ví­tá­te prá­vě věn­cem umís­tě­ným na dve­řích. Ihned dáte naje­vo, že u vás váno­ce vlád­nou, a že hos­ty při­ví­tá... Read more »

Zklamání, důvěra - ruku v ruce…

Největší zkla­má­ní jsou ta, kte­rých se na nás dopouš­tí ti, jenž pova­žu­je za své nejbližší…celým srd­cem je milu­je­me, důvě­řu­je­me jim, ale ve výsled­ku je to jen naše vlast­ní chy­ba,... Read more »

Zelný salát na sladko

Tento salát je skvělý tip, když potřebujete rychle doplnit vitamíny, zažehnat jarní únavu a trochu barevně oživit své jídlo. Je trochu nasládlý, proto se skvěle hodí jako příloha k zeleninovému bulguru,... Read more »

Zelňačka s klobáskou a příchutí Maďarska!

Zelňaček je spous­ta, moc dob­rá je i ta čes­ká, ale já se chci s vámi dnes podě­lit o svůj vlast­ní, maďar­ský recept. Když jsem tuto polé­ku udě­la­la popr­vé, vnou­ča­ta po ní sko­či­la a na... Read more »

Zeleninový Pad Thai se smaženým tofu

Rychlé čín­ské nudle nabi­té chu­tě­mi. Nebojte se zele­ni­ny, čím barev­něj­ší, tím hez­čí a tím i zdra­věj­ší pro naše tělo. Ingredience Omáčka 1/4 hrn­ku citró­no­vé šťá­vy 1/4 hrn­ku sójo­vé omáč­ky 3 lží­ce... Read more »

Zeleninové placičky

Brokolice, květák, pórek, cibule... sešlo se mi to v lednici, je potřeba to spotřebovat. Co z toho mám tak narychlo udělat? Nejrychlejší, nejchutnější a nejjednodušší způsob je udělat z nich placičky. Děti je... Read more »

Zeleninové karbanátky s pečenými bramborami

Budete si při­pa­dat, jako když jíte něco straš­ně nezdra­vé­ho, jak vám to bude chut­nat. Vůbec to tak není! Dnešní oběd je čis­tě z rost­lin­ných suro­vin, vše dohro­ma­dy ladí a vy si... Read more »

Zdůrazňujte to pozitivní

Lichoťte mi, a mož­ná vám neu­vě­řím. Kritizujte mě, a mož­ná se mi to nebu­de líbit. Ignorujte mě, a mož­ná vám neod­pus­tím. Povzbuzujte mě, a já vám to neza­po­me­nu. (William Arthur Ward) Možná si... Read more »

Zdraví, nejcennější dar!

Začíná poma­lu pod­zim a pro mno­hé lidi to zna­me­ní jedi­né – nemoc. Všude cho­dí lidé s kapes­ní­ky u nosu, lékár­ny se plní nemoc­ný­mi a lékař­ské ordi­na­ce pras­ka­jí ve švech. Přesto já pod­zim milu­ji.... Read more »

Zdravé snídaně

Jeden rych­lý pohled na náš sní­da­ňo­vý stůl, na kte­rý jsem nále­ži­tě pyš­ná. Moji klu­ci mají nej­ra­dě­ji housku s medem... Já bych jim nej­dra­dě­ji dopřá­la tep­lou oves­nou kaši s oříš­ky a ovo­cem. Jak... Read more »

Zázvor, skvělý pomocník při rýmě a nachlazení

Když nás postih­ne rýma, kašel a nachla­ze­ní, není to zrov­na dva­krát pří­jem­ná zále­ži­tost a bohu­žel prá­vě v tom­to nevlíd­ném poča­sí se nám to málo­kdy vyhne. Po čem ale rych­le sáh­nout, abychom již s prv­ní­mi... Read more »

Zásady sběru, sušení a skladování léčivých rostlin

  Zásady sbě­ru léči­vých roslin Důležitým před­po­kla­dem úspěšného sbě­ru léči­vých rost­lin je dob­rá zna­lost jed­not­li­vých dru­hů. Pokud máte pochyb­nos­ti, čer­pej­te infor­ma­ce z někte­ré odbor­né pub­li­ka­ce, kte­rých je v sou­čas­né době vel­ké... Read more »

Zářivky do kanceláří musí být funkční

Pracujete v kan­ce­lá­ři do pozd­ních večer­ních hodin? Jistě jde­te domů una­ve­ní. Trápí vás bolest hla­vy a pále­ní očí. To jsou pros­tě vymo­že­nos­ti naší moder­ní doby. Od rána do veče­ra sedí­te u počí­ta­če... Read more »

Zařiďte si nový domov ve stylu feng-šuej

Chcete se u vás doma cítit co nej­lé­pe? Zaměřte se na cel­ko­vý vzhled a uspo­řá­dá­ní jed­not­li­vých míst­nos­tí a zařiď­te si nový domov pod­le zásad feng-šuej. Váš byt nebo dům pak bude cítit... Read more »

Zaručené štěstí

Dávání je zázrak, kte­rý může pro­mě­nit i to nej­tvrd­ší srd­ce. (Kent Nerburn) Co pod­le vás může zaru­čit štěs­tí? Báseň, kte­rou jsem nazval „Jak být šťast­ný“ pro­zra­zu­je jed­no­du­chou odpo­věď. Říká: „Udělejte... Read more »

Zapečené tortilly s červenými fazolemi

Někdy při­jde­te domu a máte hlad. Takový, že bys­te si nor­mál­ně dali roh­lík se salá­mem. To bylo dří­ve! Tato veče­ře vám zabe­re stej­ný čas, ale tělu dodá­te mno­hem více živin,... Read more »

Zapečené brambory s lilkem a rajčaty. Neodoláte!

Zapečené bram­bo­ry s lil­kem a raj­ča­ty jsou jed­no z mých nej­ob­lí­be­něj­ších jídel. Zdravé, leh­ké, jed­no­du­ché. Nejlépe se jíd­lo hodí do jara a léta, ale v dneš­ní době, kdy si ingre­di­en­ce může­me sehnat celo­roč­ně v obcho­dech,... Read more »

Západ slunce

Když kon­čí den a slun­ce zapa­dá, nechá­vám své potí­že být. (Albert Schweitzer) Stejně jako bych na vás nalé­hal, abys­te zaha­jo­va­li kaž­dý den, jako bys­te byli prá­vě vychá­ze­jí­cím slun­cem, požá­dal bych... Read more »

Zamyslet se nad svým životním stylem

Taky to tak máte, že když se vyslo­ví zdra­vý život­ní styl, máte chuť zapá­lit si ciga­re­tu, otevřít si sáček s chipsy a k tomu tabul­ku čoko­lá­dy a vše to zapít dvě­ma deci sil­né­ho... Read more »

Zamávejte se suchou pletí!

Jste „sušenkový“ typ? Patříte mezi typic­ké „sušen­ky”. Loupete se tak, že občas při­po­mí­ná­te hada, kte­rý se prá­vě chys­tá svlé­kat kůži, pleť vás pne a pálí. Dost mož­ná se vám taky... Read more »

Záludnosti podkrovního bydlení

Jestliže plá­nu­je­te pod­krov­ní byd­le­ní a při­pra­vu­je­te se na jeho rekon­struk­ci, je dob­ré mys­let na něko­lik věcí již pře­dem. Originalita půd­ních bytů je veli­ce láka­vá, obzvláš­tě když je byt v cen­t­ru měs­ta.... Read more »
Stránka načtena za 3,08334 s | počet dotazů: 236 | paměť: 49251 KB. | 24.05.2024 - 19:20:37