Kritiky.cz > Hudební recenze

The Last Dinner Party - Prelude to Ecstasy (2024)

Kapela The Last Dinner Party je v tom­to roce doce­la feno­mé­nem, což je zají­ma­vé i tře­ba pro­to, že se jed­ná o album debu­to­vé. Holky se daly dohro­ma­dy během pan­de­mie, vyda­ly něko­lik fajn... Read more »

7ebra - Bird Hour (2023)

Inez (kyta­ra) a Ella (klá­ve­sy) jsou sest­ry z dale­ké­ho seve­ru, kte­ré si může­te v kli­du pro­hléd­nout (krom kli­pu) i na oba­lu des­ky Bird Hour. Poklidně sedí a díva­jí se na dome­ček pro panen­ky. Fotka... Read more »

Miley Cyrus: Flowers - Recenze

Miley Cyrus pat­ří k před­ním tvá­řím sou­čas­né hudeb­ní bran­že. Zpěvačka s veli­ce uni­kát­ním pěvec­kým pro­je­vem si po des­ce Plastic Hearts (2020), jež byla sil­ně inspi­ro­va­ná rocko­vým žánrem a este­ti­kou 80. let, nachys­ta­la dal­ší mate­ri­ál.... Read more »

YUNGBLUD: Nová deska je upřímná, ale nedotažená

Anglický zpě­vák, rap­per, skla­da­tel a multi-instrumentalista Dominic Harrison (25), vystu­pu­jí­cí pod jmé­nem YUNGBLUD, se vra­cí se svou již tře­tí stu­di­o­vou deskou nesou­cí pří­hod­ně název YUNGBLUD. Harrison svou kari­é­ru nastar­to­val v roce... Read more »

Michal David - O2 arena

Po dvou letech odkla­dů se Michal David koneč­ně dostal do O2 are­ny, aby osla­vil svých 60 let mega­kon­cer­tem. Cením si muzi­kan­tů, fanouš­ků i zpě­vá­ků, že vyčka­li do doby kdy už... Read more »

Recenze alba Ero Sciocco: Klasika s nádechem moderna, která zahřeje u srdce

I když je čes­ký hudeb­ní ryb­ní­ček poměr­ně malý, dá se v něm stá­le nara­zit na nové talen­ty a tóny, kte­ré jste zatím nesly­še­li. Ve stej­ném duchu se dá hovo­řit i o novém debu­to­vém... Read more »

Ewa Farna: Umami

Ewa Farna pat­ří mezi špič­ku sou­čas­né­ho čes­ké­ho popu. Talentovaná zpě­vač­ka a nově také Zlatá sla­vi­ce se po sed­mi letech vytasi­la se zbru­su novou deskou. Po Leporelu (2014), kte­ré kro­mě pove­de­né­ho titul­ní­ho sin­g­lu... Read more »

Altın Gün - Yol (2021)

Nizozemská skupina Altin Gun má svůj původ ve věhlasném Amsterdamu, nicméně už po poslechu jedné jejich skladby je patrné, že inspirační zdroje čerpá odněkud více na východ. Konkrétně se... Read more »

Imagine Dragons: Mercury - Act 1 - Recenze

Pop rocko­vá kape­la Imagine Dragons se letos v břez­nu ozva­la s dvo­jí­cí zce­la nových skla­deb - s klid­něj­ší, opti­mis­tic­ky ladě­nou pís­ní “Follow You” a odváž­ným, prů­boj­ným a zce­la jedi­neč­ným sin­glem “Cutthroat”. Obě měly před­zna­me­nat... Read more »

Goat Girl - On All Fours (2021)

On All Fours je dru­hou deskou této lon­dýn­ské post-punkové sku­pi­ny. Nutno dodat, že deskou pozor­nost urči­tě zaslu­hu­jí­cí. Pokud vás zaujme podiv­ný název kape­ly (plus fakt, že se prak­tic­ky jed­ná... Read more »

Django Django - Glowing in the Dark (2021)

Londýnská par­ta Django Django vyda­la letos svo­ji čtvr­tou des­ku. Z původ­ně art rocko­vých vod zabrousi­la do pří­jem­né psy­che­de­li­ky a kom­bi­na­ce roc­ku a elek­tro­nic­ké hud­by. Jako host se zde také obje­vu­je v podo­bě voká­lů... Read more »

Still Corners - The Last Exit (2021)

Dream popo­vé duo Still Corners je patr­ně asi nej­znám­něj­ší díky své dru­hé stu­di­o­vé des­ce s názvem „Strange Pleasures“, kde se nachá­zí i jejich vel­ký hit „The Trip“. Zároveň to je sku­pi­na,... Read more »

Other Lives - For Their Love (2020)

Skupina Other Lives pochází z americké Oklahomy a na scéně nezávislého rocku se pohybuje déle než jednu dekádu. Do vydání letošního alba "For Their Love" jsem je ale vůbec... Read more »

Cults - Host (2020)

Osobně jsem vůbec netušil, že indie popová formace Cults chystá další album. O to pozitivněji jsem byl ale překvapen. Jedná se v pořadí o čtvrté album této newyorské dvojice,... Read more »

Amon Tobin, Figueroa - The World As We Know It (2020)

Brazilec Amon Tobin patří mezi stálice labelu Ninja Tuna. Jeho současný projekt Figueroa se trochu odchyluje od toho, nač byli dříve fanoušci zvyklí. To ale samozřejmě nemusí být vůbec... Read more »

Nejlepší alba roku 2019

Nový rok 2020 už něko­lik dní pří­jem­ně pobý­vá mezi námi, tak­že čas při­jít s něja­kým pře­hle­dem hudeb­níh alb je už tak nějak pět minut po dva­nác­té. Ale což, lépe poz­dě­ji než... Read more »

Pixies - Beneath the Eyrie (2019)

Legendární Pixies vydá­vá­jí tře­tí album po svém reu­ni­o­nu. Deska Beneath the Eyrie mi ze všech těch nových alb při­jde jako nej­lep­ší i s vědo­mím toho, že hod­no­tit hudeb­ní návrat legen­dár­ních kapel je... Read more »

Pixies - Beneath the Eyrie

Legendární Pixies vydá­vá­jí tře­tí album po svém reu­ni­o­nu. Deska Beneath the Eyrie mi ze všech těch nových alb při­jde jako nej­lep­ší i s vědo­mím toho, že hod­no­tit hudeb­ní návrat legen­dár­ních kapel je... Read more »

Erik Sumo - Mount Fuji (2019)

Za pro­jek­tem Erik Sumo sto­jí Ambrus Tövisházi a jak už mož­ná neje­nom mod­rým jmé­no napo­ví­dá, tak pochá­zí ze země Viktora Orbána, tedy z Maďarska. Tento sym­pa­tic­ký chla­pík se do mého hudeb­ní­ho... Read more »

Ladytron - Ladytron (2019)

Z kra­je toho­to roku při­šli Ladytron po osmi letech s dal­ší řado­vou deskou. Čekání to bylo dlou­hé, čle­no­vé sku­pi­ny se věno­va­li růz­ným bokov­ko­vým pro­jek­tům a moc to na návrat s dal­ším albem nevy­pa­da­lo.... Read more »

Koncert: ZZ Top, Kiss – Praha 2019 (End of the Road World Tour)

V polo­vi­ně červ­na se Praze a oko­lí naskyt­la zvlášt­ní a vel­mi neo­do­la­tel­ná pří­le­ži­tost. Do praž­ské­ho sta­di­o­nu v Edenu (ano, vím, že je to Sinobo Stadium a neza­jí­má mě to) totiž dora­zi­ly hned dvě rocko­vé... Read more »

Toy - Happy in the hollow (2019)

Brighton je fajn měs­to, kde pár­ty stří­dá osla­vu. Také odsud ale pochá­zí kape­la z tro­chu zvlášt­ním názvem Toy. Hoši z Brightonu už mají na kon­tě čty­ři alba a rov­něž spo­lu­prá­ci s Natashou Khan,... Read more »

Blood Red Shoes - Get Tragic (2019)

To, že deska Get Tragic vlast­ně vůbec spat­ři­la svět­lo svě­ta, je tako­vý men­ší zázrak. S kape­lou jako tako­vou to už chví­li vypa­da­lo dost ble­dě, duo spo­lu pře­sta­lo komu­ni­ko­vat a zdá­lo se,... Read more »

Nejlepší hudební alba roku 2018

Rok 2019 už něja­ký ten pátek pobý­vá v našich kalen­dá­řích, což mimo jiné zna­me­ná, že je čas na už tra­dič­ní pře­hled toho nej­lep­ší­ho, co se dle mé malič­kos­ti uro­di­lo na... Read more »

Nejlepší hudební alba roku 2018

Rok 2019 už něja­ký ten pátek pobý­vá v našich kalen­dá­řích, což mimo jiné zna­me­ná, že je čas na už tra­dič­ní pře­hled toho nej­lep­ší­ho, co se dle mé malič­kos­ti uro­di­lo na... Read more »

Koncert: Within Temptation – Praha 2018

Po vel­mi dlou­hé době jsem navští­vil kon­cert téhle nizo­zem­ské legen­dy, kte­ré už posled­ní dobou pro její vstup do multi­žánro­vé­ho prů­se­čí­ku nevě­nu­ji zda­le­ka tolik pozor­nos­ti, co dří­ve. Zpěvačka Sharon den Adel navíc... Read more »

Orbital - Monsters Exist (2018)

Skupina Orbital je pro mě jed­no­du­še vel­kým pojmem, a když jsem u inter­ne­to­vých vrab­ců na vir­tu­ál­ní stře­še zasle­chl, že se chys­tá nové album, tak jsem se těšil poma­lu jako na Ježíška.... Read more »

Tropics - Nocturnal Souls (2018)

https://www.youtube.com/watch?v=q2MCbccuH7s Je krás­ná let­ní noc, krát­ce před půl­no­cí, a vy se zrov­na uchy­lu­je­te do baru kde­si za měs­tem. Sedí tam málo lidí, z repro­duk­to­rů se tiše linou jaz­zo­vé tóny, poma­lu dojde­te... Read more »

Tropics - Nocturnal Souls (2018)

Je krás­ná let­ní noc, krát­ce před půl­no­cí, a vy se zrov­na uchy­lu­je­te do baru kde­si za měs­tem. Sedí tam málo lidí, z repro­duk­to­rů se tiše linou jaz­zo­vé tóny, poma­lu dojde­te k baru,... Read more »

Koncert: Amaranthe, Powerwolf – Praha 2018

Letošní kon­cert­ní sezó­na je v plném prou­du. Před-předevčírem jsem vyra­zil na kon­cert vel­mi zají­ma­vé kom­bi­na­ce, a sice dánsko-švédských Amaranthe před­sko­ka­nů v čele s moji pla­to­nic­kou lás­kou Elize Ryd, po kte­rých násle­do­va­li německo-rumunští Powerwolf. Kombinace... Read more »

Paul McCartney - Egypt Station (2018)

Paul McCartney je tako­vá živou­cí ency­klo­pe­die popu­lár­ní hud­by, jen těž­ko bys­te totiž hle­da­li oso­bu, na níž by tato cha­rak­te­ris­ti­ka sedě­la tref­ně­ji. Čas běží jako voda a popu­lár­ní „Macca“ už píše... Read more »

Paul McCartney - Egypt Station (2018)

Paul McCartney je tako­vá živou­cí ency­klo­pe­die popu­lár­ní hud­by, jen těž­ko bys­te totiž hle­da­li oso­bu, na níž by tato cha­rak­te­ris­ti­ka sedě­la tref­ně­ji. Čas běží jako voda a popu­lár­ní „Macca“ už píše... Read more »

Beach House - 7 (2018)

Beach House letos v květ­nu při­šli se sed­mým albem a nazva­li jej jed­no­du­še - 7 (čís­lov­ka „7 se navíc line deskou i v jiných význa­mech, např. ve sklad­bě L´Inconnue hra­je roli 7 dívek). Dvojka... Read more »

Jan P. Muchow - The Antagonist

Jan P. Muchow je nejen vyhle­dá­va­ným pro­du­cen­tem a remi­xé­rem, ale i jed­ním z nej­o­ce­ňo­va­něj­ších skla­da­te­lů fil­mo­vé hud­by. Během dva­ce­ti let slo­žil hud­bu k více než tři­ce­ti fil­mům a v něko­li­ka fil­mech si i sám zahrál. Svým herec­kým... Read more »

Zpívá Karel Gott

Karla Gotta není potře­ba nijak spe­ci­ál­ně před­sta­vo­vat. Nejznámější čes­ký zpě­vák a drži­tel něko­li­ka desí­tek Zlatých sla­ví­ků nazpí­val množ­ství dnes již kul­tov­ních pís­ní, kte­ré zna­jí snad všech­ny gene­ra­ce Čechů - napří­klad... Read more »

Druhé Bílé Vánoce Lucie Bílé

V roce 2010 vyšlo prv­ní vánoč­ní album Lucie Bílé s názvem Bílé Vánoce Lucie Bílé. Teď, po sed­mi letech, pro­du­cent Petr Malásek zaran­žo­val novou sadu vánoč­ních a svá­teč­ních pís­ni­ček, a tak moh­la Lucie... Read more »

Rumcajsova loupežnická knížka & Vánoce u Rumcajsů

Je to už pade­sát let, co vídá­me pohád­ky o Rumcajsovi ve večer­níč­ku. Nyní na osla­vu toho­to výro­čí vznik­lo toto namlu­ve­né cd s názvem Rumcajsova lou­pež­nic­ká kníž­ka & Vánoce u Rumcajsů. Večerníčkové fil­mo­vé... Read more »

Legendární československé šlágry - Duety - 100 %

Lámete si hla­vu nad tím, co daro­vat rodi­čům pod stro­me­ček? A může to být něco, co vyvo­lá krás­né vzpo­mín­ky voní­cí nos­tal­gií? Pak sáh­ně­te po troj­cédéč­ku Legendární čes­ko­slo­ven­ské šlág­ry. Duety, kte­ré obsa­hu­je... Read more »

Operní premiéry v sezoně 2017/18 - Stavovské divadlo v Praze

Stavovské diva­dlo je posled­ním docho­va­ným diva­dlem, kde v němž osob­ně řídil pro­ve­de­ní svých oper Wolfgang Amadeus Mozart. Přestože se svě­to­vá pre­mi­é­ra ope­ry Figarova svat­ba (Le noz­ze di Figaro) kona­la ve... Read more »

Hudbu složil, slova napsal (Music & Lyrics) - soundtrack

Alex Fletcher je býva­lý popo­vý idol fik­tiv­ní sku­pi­ny Pop! (cosi v duchu teh­dej­ších What! a ABC) z 80. let, jenž se smí­řil s osu­dem a v sou­čas­né době si doce­la sluš­ně vydě­lá­vá na akcích jako jsou... Read more »
Stránka načtena za 3,75271 s | počet dotazů: 234 | paměť: 48503 KB. | 22.07.2024 - 14:51:22