Kritiky.cz > Krátké aktuality

Máme tu první oficiální plakát ke 2.sérii Lokiho

Read more »

Assassin’s Creed Valhalla: Ragnarök: mýtická inspirace Dawn of Ragnarök

10. břez­na Assassin’s Creed Valhalla při­chá­zí pří­běh zká­zy s Dawn of Ragnarök, nej­vět­ším roz­ší­ře­ním v his­to­rii série. S pomo­cí Valky se Eivor opět pono­ří do Odinových vzpo­mí­nek, když se bůh vydá­vá na nebez­peč­nou... Read more »

Třetí epizoda DLC ke hře Far Cry 6, Joseph: Collapse

Joseph: Collapse, tře­tí a posled­ní vel­ká kapi­to­la DLC pro Far Cry 6, je nyní k dis­po­zi­ci a umož­ňu­je vám hrát jako nelí­tost­ný vůd­ce kul­tu Far Cry 5, Joseph „Otec“ Seed, když se... Read more »

Hra Riders Republic zdarma 10.-14. února, akce Prada a sportovní kolekce k dispozici.

Od dneš­ní­ho dne při­chá­zí Prada do Riders Republic s novou akcí, znač­ko­vým oble­če­ním, vyba­ve­ním a dal­ší­mi novin­ka­mi. A pokud jste se do masiv­ní­ho mul­tipla­ye­ro­vé­ho dob­ro­druž­né­ho spor­tov­ní­ho hřiš­tě ješ­tě nevrh­li, může­te si hru... Read more »

Nová mise inspirovaná Rambem ve hře Far Cry 6 je již k dispozici

Far Cry 6 při­ná­ší dal­ší par­ty­zán­ský obsah pro své jaran­ské rebe­ly, kte­ří tou­ží po masa­k­ru ve sty­lu 80. let. Nová mise nazva­ná „All the Blood“ vzdá­vá hold prv­ním třem fil­mům ze... Read more »

PUBG: BATTLEGROUNDS nyní zdarma ke hraní

Ale než se do hry pono­ří­te, při­po­meň­te si na chví­li důle­ži­té infor­ma­ce o free-to-play, kte­ré jsou uve­de­ny níže a kte­ré vám pomo­hou zís­kat co nej­lep­ší záži­tek z batt­le roya­le. Aktualizace pro Free-to-Play... Read more »

Far Cry 6 - Pagan: DLC Control je již na světě!

 Dnes se dočká­me dal­ší­ho roz­ší­ře­ní hry Pagan: Control! Majitelé Season Passu a hrá­či, kte­ří si DLC zakou­pi­li samo­stat­ně, se mohou oka­mži­tě pono­řit do mys­li Pagana Mina. Hráči na PC si mohou... Read more »

Hráči Far Cry 6 se mohou spojit s Dannym Trejem v bezplatných crossover misích

Společnost Ubisoft® ozná­mi­la, že pro hrá­če hry Far Cry 6 jsou nyní k dis­po­zi­ci dvě bez­plat­né cros­so­ve­ro­vé mise s Dannym Trejem. Od 16. pro­sin­ce se hrá­či Far Cry 6 budou moci spo­jit... Read more »

Assassin’s Creed Odyssey a Valhalla crossover

Pro fanouš­ky série her Assassin’s Creed vyšel cros­so­ver, kte­rý spo­ju­je nej­no­věj­ší hry série t.j. Assassin’s Creed Odyssey a   Assassin’s Creed Valhalla. Přinášíme rych­lý návod, jak spus­tit úko­ly cros­so­ver v těch­to... Read more »

Snímek na motivy videohry Borderlands je nyní ze 2/3 dotočen, prozradil Randy Pitchford, prezident společnosti Gearbox Software.

Snímek na moti­vy video­hry Borderlands je nyní ze 2/3 doto­čen, pro­zra­dil Randy Pitchford, pre­zi­dent spo­leč­nos­ti Gearbox Software. Read more »

V hraném Resident Evil seriálu od Netflixu si zahrají Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph, Paola Núñez a...

V hra­ném Resident Evil seri­á­lu od Netflixu si zahra­jí Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph, Paola Núñez a Lance Reddick jako Albert Wesker. Read more »

Značka Painkiller se v budoucnu vrátí. FPS, která má dnes již kultovní status bude vznikat ve studiu Saber Interactive pod nově ...

Značka Painkiller se v budouc­nu vrá­tí. FPS, kte­rá má dnes již kul­tov­ní sta­tus bude vzni­kat ve stu­diu Saber Interactive pod nově před­sta­ve­ným vyda­va­te­lem Koch Media, kte­rý nese název Prime Matter.... Read more »

Blood Hunt je free-to-play battle-royal ze světa Vampire: The Masquerade zasazený do Prahy. Hra byla oznámená již několik měsíců...

Blood Hunt je free-to-play battle-royal ze svě­ta Vampire: The Masquerade zasa­ze­ný do Prahy. Hra byla ozná­me­ná již něko­lik měsí­ců doza­du, ale až nyní dosta­la název a plno­hod­not­ný trai­ler. Na hře... Read more »

Oznámen Jurassic World Evolution 2. Hra sebou přinese narativní kampaň, která se bude odehrávat po událostech filmu Jurský svět:...

Oznámen Jurassic World Evolution 2. Hra sebou při­ne­se nara­tiv­ní kam­paň, kte­rá se bude ode­hrá­vat po udá­los­tech fil­mu Jurský svět: Zánik říše z roku 2018. Pokračování budo­va­tel­ské stra­te­gie vyjde už letos. https://www.youtube.com/watch?v=ULFAEnoc5jA&feature=emb_logo&ab_channel=JurassicWorldEvolution2 Read more »

Korejské free-to-play MMO RPG Lost Ark se mimo asijský trh podívá už na podzim letošního roku. Už nějakou dobu probíhají beta te...

Korejské free-to-play MMO RPG Lost Ark se mimo asij­ský trh podí­vá už na pod­zim letoš­ní­ho roku. Už něja­kou dobu pro­bí­ha­jí beta tes­ty v Japonsku a v Rusku, zby­tek hrá­čů se dočká v létě.... Read more »

Hideo Kojima v duchu Metal Gear Solid oznámil Death Stranding Director’s Cut. https://www.youtube.com/watch?v=cVTS0iPfWc8&ab_ch...

Hideo Kojima v duchu Metal Gear Solid ozná­mil Death Stranding Director’s Cut. https://www.youtube.com/watch?v=cVTS0iPfWc8&ab_channel=E32021 Read more »

Spekulovaným spin-offem Borderlands je Tiny Tina’s Wonderlands. Vydání je naplánováno na začátek roku 2022. https://www.youtub...

Spekulovaným spin-offem Borderlands je Tiny Tina’s Wonderlands. Vydání je naplá­no­vá­no na začá­tek roku 2022. https://www.youtube.com/watch?v=zR0ZvJtDZLk Read more »

Vyšel plnohodnotný trailer na očekávaný Elden Ring. Extrémně očekávané souls-like RPG od From Software ve spolupráci se spisovat...

Vyšel plno­hod­not­ný trai­ler na oče­ká­va­ný Elden Ring. Extrémně oče­ká­va­né souls-like RPG od From Software ve spo­lu­prá­ci se spi­so­va­te­lem George R. R. Martinem vyjde už 21. led­na 2022 pro PC (Steam), Xbox... Read more »

Battlefield 2042 nebude mít kampaň ani battle-royal. Vydání je naplánováno na 22. říjen letošního roku pro PC (EA Desktop), Xbox...

Battlefield 2042 nebu­de mít kam­paň ani battle-royal. Vydání je naplá­no­vá­no na 22. říjen letoš­ní­ho roku pro PC (EA Desktop), Xbox Series X|S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4. Read more »

Trailer na Battlefield 2042. https://www.youtube.com/watch?v=ASzOzrB-a9E

Trailer na Battlefield 2042. https://www.youtube.com/watch?v=ASzOzrB-a9E Read more »

Photos from Mahriz Gaming’s post

Letošní Battlefield pone­se čís­lov­ku 2042. Vyjít má na pod­zim 15. 10. pro PC (EA Desktop), Xbox Series X|S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4. Čeká nás 7 roz­sáh­lých map až pro 128 hrá­čů. Válčit bude­me... Read more »

Bájná Atlantida se dočká budovatelské strategie. Ve hře City of Atlantis budeme legendární kontinent plánovat, rozšiřovat, rozví...

Bájná Atlantida se dočká budo­va­tel­ské stra­te­gie. Ve hře City of Atlantis bude­me legen­dár­ní kon­ti­nent plá­no­vat, roz­ši­řo­vat, roz­ví­jet naší vyspě­lou civi­li­za­ci. Překážkou nám budou pří­rod­ní kata­stro­fy v podo­bě tsuna­mi, smr­tel­né cho­ro­by... Read more »

Alfred Hitchcock - Vertigo je pocta snímku Závrať od mistra hororu. V nové hře od týmu Pendulo Studios se ponoříme do psychologi...

Alfred Hitchcock - Vertigo je pocta sním­ku Závrať od mis­tra horo­ru. V nové hře od týmu Pendulo Studios se pono­ří­me do psy­cho­lo­gic­ké thrille­ru, kde bude­me balan­co­vat na hra­ně rea­li­ty a fan­ta­zie.... Read more »

Warner Bros. Games tlumí očekávání fanoušků, na E3 uvidíme pouze kooperativní akci Back 4 Blood od tvůrců Left 4 Dead. Na nové u...

Warner Bros. Games tlu­mí oče­ká­vá­ní fanouš­ků, na E3 uvi­dí­me pou­ze koo­pe­ra­tiv­ní akci Back 4 Blood od tvůr­ců Left 4 Dead. Na nové ukáz­ky z Hogwarts Legacy, Suicide Squad a Gotham Knights... Read more »

Remake Prince of Persia: The Sands of Time na E3 neuvidíme, hra vyjde nejdříve v roce 2022. Předělávka měla vyjít už letos v led...

Remake Prince of Persia: The Sands of Time na E3 neu­vi­dí­me, hra vyjde nejdří­ve v roce 2022. Předělávka měla vyjít už letos v led­nu, Ubisoft jí násled­ně odlo­žil na bře­zen a poslé­ze... Read more »

Photos from Mahriz Gaming’s post

Rychlá akce Bright Memory: Infinite se uka­zu­je na nových scre­en­sho­tech. 10. 6. na akci Play For All nám stu­dio FYQD-Studio uká­že nový gameplay trai­ler. Read more »

Siluety postav z filmové adaptace Borderlands.

Siluety postav z fil­mo­vé adap­ta­ce Borderlands. Read more »

Ani Parazite a Quarantine, příběhové PvP Rainbow Six ponese podtitul Extraction. Více se dozvíme 12. 6. na E3, kde Ubisoft bude ...

Ani Parazite a Quarantine, pří­bě­ho­vé PvP Rainbow Six pone­se podti­tul Extraction. Více se dozví­me 12. 6. na E3, kde Ubisoft bude mít panel Ubisoft Forward. Read more »

Next-gen verze Star Wars Jedi: Fallen Order pro konzole Xbox Series X|S a PlayStation 5 vyjde 11. června. Datum vydání odhalila ...

Next-gen ver­ze Star Wars Jedi: Fallen Order pro kon­zo­le Xbox Series X|S a PlayStation 5 vyjde 11. červ­na. Datum vydá­ní odha­li­la ratingo­vá agen­tu­ra PEGI, kte­rá nativ­ní ver­zi udě­li­la hod­no­ce­ní. Read more »

DLC Hellraid pro Dying Light dostane příběhový režim. Ten nabídne tři úkoly, nové lokace a luk s obouručním kladivem. Techland p...

DLC Hellraid pro Dying Light dosta­ne pří­bě­ho­vý režim. Ten nabíd­ne tři úko­ly, nové loka­ce a luk s obou­ruč­ním kla­di­vem. Techland postup­ně plá­nu­je roz­ší­ře­ní obo­ha­co­vat o nové úko­ly. Read more »

Dead Island 2, nové Metro, Saints Row 5 a TimeSplitters na E3 neuvidíme. Očekávání fanoušků zkrotil Deep Silver, mateřská společ...

Dead Island 2, nové Metro, Saints Row 5 a TimeSplitters na E3 neu­vi­dí­me. Očekávání fanouš­ků zkro­til Deep Silver, mateř­ská spo­leč­nost Koch Media. Read more »

Photos from Mahriz Gaming’s post

Kooperace BattleCat spo­jí Tom Clancy’s Splinter Cell, Ghost Recon a The Division do jed­no­ho. Na inter­net se dosta­ly obráz­ky pří­mo ze hry. Podle vše­ho se pro­ti sobě posta­ví frak­ce -... Read more »

Kuřecí nugetka Among Us se v aukci vydražila za skoro 100 tisíc dolarů (2,1 milionu korun). Z kuřecího nugetu za více jak dva mi...

Kuřecí nuget­ka Among Us se v auk­ci vydra­ži­la za sko­ro 100 tisíc dola­rů (2,1 mili­o­nu korun). Z kuře­cí­ho nuge­tu za více jak dva mili­o­ny korun bude skin ve hře. Read more »

Capcom čelí žalobě kvůli použití fotografií v sériích Resident Evil a Devil May Cry. Žalobu podala scénografka Judy A. Juracek, ...

Capcom čelí žalo­bě kvů­li pou­ži­tí foto­gra­fií v séri­ích Resident Evil a Devil May Cry. Žalobu poda­la scé­no­gra­f­ka Judy A. Juracek, kte­rá po japon­ské spo­leč­nos­ti poža­du­je $12m (252 mili­o­nů korun). Capcom pou­žil nejmé­ně... Read more »

Photos from Mahriz Gaming’s post

Další obráz­ky z nové­ho Battlefieldu unik­ly na inter­net. Jejich pra­vost potvr­dil lea­ker Tom Henderson. Read more »

Polský horor The Medium by mohl dorazit na PlayStation 5. Naznačuje to čerstvá klasifikace od ratingové společnosti ESRB.

Polský horor The Medium by mohl dora­zit na PlayStation 5. Naznačuje to čer­stvá kla­si­fi­ka­ce od ratingo­vé spo­leč­nos­ti ESRB. Read more »

Riot Games na roční výročí střílečky Valorant oznamuje Valorant Mobile. Kalifornská společnost chce kompetetivní firt-person stř...

Riot Games na roč­ní výro­čí stří­leč­ky Valorant ozna­mu­je Valorant Mobile. Kalifornská spo­leč­nost chce kom­pe­te­tiv­ní firt-person stří­leč­ku nabíd­nout více hrá­čům. Kdy Valorant na mobil­ní zaří­ze­ní s ope­rač­ní­mi sys­témy iOS a Android dora­zí... Read more »

Ray-tracing buduou podporovat další tituly. Nově technologii RTX bude využívat dalších 130 her, včetně Red Dead Redemption 2 a D...

Ray-tracing budu­ou pod­po­ro­vat dal­ší titu­ly. Nově tech­no­lo­gii RTX bude vyu­ží­vat dal­ších 130 her, včet­ně Red Dead Redemption 2 a Doom Eternal. Read more »

Z Team Asobi se definitivně stalo samostatné studio. Tokijský tým chce po rozpadu Japan Studio vyvíjet zbrusu nové tituly pro hr...

Z Team Asobi se defi­ni­tiv­ně sta­lo samo­stat­né stu­dio. Tokijský tým chce po roz­pa­du Japan Studio vyví­jet zbru­su nové titu­ly pro hrá­če vše­ho věku, ozná­mil šéf PlayStation Studios Herman Hulst v rám­ci... Read more »

Bleak Faith: Forsaken je hororové souls-like RPG. V nemilosrdném světě plném monster máme prozkoumat poslední zbytky civilizace....

Bleak Faith: Forsaken je horo­ro­vé souls-like RPG. V nemi­lo­srd­ném svě­tě plném mon­ster máme pro­zkou­mat posled­ní zbyt­ky civi­li­za­ce. Titul pochá­zí z crown­fun­din­go­vé kam­pa­ně na Kickstarteru, kde na něj jeho autor Mišo Vukčević... Read more »

Horizon Forbidden West na PS5 poběží v 60 fps. Otázkou ale zůstává, v jakém to bude rozlišení. Titul by měl vyjít letos, vývojář...

Horizon Forbidden West na PS5 pobě­ží v 60 fps. Otázkou ale zůstá­vá, v jakém to bude roz­li­še­ní. Titul by měl vyjít letos, vývo­já­ři cílí na vánoč­ní sezo­nu, ale v tuto chví­li to... Read more »

Bend Studio po zrušených plánech na Days Gone 2 pracuje na zbrusu nové značce. Titul má dle slov šéfa PlayStation Studios stavět...

Bend Studio po zru­še­ných plá­nech na Days Gone 2 pra­cu­je na zbru­su nové znač­ce. Titul má dle slov šéfa PlayStation Studios sta­vět na hlu­bo­kých sys­té­mech ote­vře­né­ho svě­ta. Šéf divi­ze Hermen... Read more »

Sony odkládá God of War: Ragnarök na rok 2022. Hra kromě PlayStation 5 dorazí také na PlayStation 4, potvrdil Hermen Hulst rámci...

Sony odklá­dá God of War: Ragnarök na rok 2022. Hra kro­mě PlayStation 5 dora­zí také na PlayStation 4, potvr­dil Hermen Hulst rám­ci ofi­ci­ál­ní­ho Q&A. Kromě pokra­čo­vá­ní God of War vyjde na... Read more »

Nakladatelství Dark Horse Comics chce hry podle svých komiksů. Společnost proto v Oregonu a Šanghaji otevírá divizi Dark Horse G...

Nakladatelství Dark Horse Comics chce hry pod­le svých komik­sů. Společnost pro­to v Oregonu a Šanghaji ote­ví­rá divi­zi Dark Horse Games, kte­rá bude s nej­lep­ší­mi vývo­jář­ský­mi týmy jed­nat o vývo­ji AAA titu­lů pod­le svých... Read more »

Trailer na nový Battlefield vyjde 9. června v 16:00 středoevropského času.

Trailer na nový Battlefield vyjde 9. červ­na v 16:00 stře­do­ev­rop­ské­ho času. Read more »

Horor s názvem Luto může zaplnit díru po P.T. V psychologickém hororu Luto, což je v překladu smutek, převezmeme roli jednotlivc...

Horor s názvem Luto může zapl­nit díru po P.T. V psy­cho­lo­gic­kém horo­ru Luto, což je v pře­kla­du smu­tek, pře­vez­me­me roli jed­not­liv­ce, kte­rý není scho­pen opus­tit svůj domov. Luto pohá­ní tech­no­lo­gie Unreal Engine 4.... Read more »

Nová česká strategie Leave No One Behind nás vezme do Vietnamu roku 1965. Půjde o válečnou real-time strategii, ve které se ujme...

Nová čes­ká stra­te­gie Leave No One Behind nás vez­me do Vietnamu roku 1965. Půjde o váleč­nou real-time stra­te­gii, ve kte­ré se ujme­me vůd­ce ame­ric­ké jed­not­ky, kte­rá čelí počet­ní pře­va­ze seve­ro­viet­nam­ských... Read more »

Crytek oznámil Crysis Remastered Trilogy. Po prvním, nepříliš kladně přijatém díle, se omlazení dočkají také druhý a třetí díl. ...

Crytek ozná­mil Crysis Remastered Trilogy. Po prv­ním, nepří­liš klad­ně při­ja­tém díle, se omla­ze­ní dočka­jí také dru­hý a tře­tí díl. Crytek na obou remas­te­rech spo­lu­pra­cu­je se spo­leč­nos­tí Sabre Interactive. Jednotlivé díly půjdou... Read more »

AMD FidelityFX Super Resolution coby odpověď na DLSS od Nvidia bude k dispozici od 22. 6. letošního roku. Technologie stejně jak...

AMD FidelityFX Super Resolution coby odpo­věď na DLSS od Nvidia bude k dis­po­zi­ci od 22. 6. letoš­ní­ho roku. Technologie stej­ně jako DLSS u pod­po­ro­va­ných her zvy­šu­je výkon a kva­li­tu obra­zu. Read more »

Photos from Mahriz Gaming’s post

Hráči jsou nespo­ko­je­ní, Aloy z Horizon Forbidden West je pří­liš bacu­la­tá a postrá­dá žen­ství. S tou­to kri­ti­kou při­šel uži­va­tel ApexAlphaJ na Twitteru, dle jehož slov je design Aloy při­líš muž­ský a chy­bí mu... Read more »
Stránka načtena za 3,28488 s | počet dotazů: 271 | paměť: 48127 KB. | 23.07.2024 - 11:12:58