Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti

George Millerův dynamický svět ve filmu „Furiosa: Sága Šíleného Maxe“ – napětí mezi zrychlením a zpomalením

Atmosféru na pla­ce fil­mu George Millera Furiosa: Sága Šíleného Maxe lze téměř beze zbyt­ku defi­no­vat těmi­to dvě­ma kine­tic­ký­mi sta­vy. Tady, na pustých plá­ních Broken Hillu v Novém Jižním Walesu, se... Read more »

V tento den roku 1980 byl uveden film „Pátek třináctého“

Filmový vědec Tony Williams pova­žu­je „Pátek tři­nác­té­ho“ za „sympto­ma­tic­ký pro svou éru“, zejmé­na pro Ameriku Reaganovy éry, a za sou­část tra­jek­to­rie fil­mů jako „Texaský masa­kr moto­ro­vou pilou“ (1974) a „Závod s ďáblem“... Read more »

Okno do dvora: Spolupráce, úspěch a právní drama - Osudy Johna Michaela Hayese a Hitchcocka

Scénář k fil­mu „Okno do dvo­ra“ (1954), kte­rý napsal John Michael Hayes, vychá­zel z povíd­ky Cornella Woolriche „Musela to být vraž­da“ z roku 1942. Tato spo­lu­prá­ce se pro oba sta­la důle­ži­tým zlo­mem.... Read more »

Andrew Giarelli podává zprávu z informační války: reflexe k filmu „20 dní v Mariupolu“

Zpráva o „infor­mač­ní“ vál­ce Andrew Giarelli Autor vyu­ču­je na praž­ské Anglo-American University Pojednání k fil­mu „20 dní v Mariupolu“ Nejznepokojivější oka­mžik hlu­bo­ce zne­po­ko­ji­vých „20 dní v Mariupolu“ Mstyslava Černova pro mě při­chá­zí na samém kon­ci.... Read more »

Ray Parker Jr. vs. Huey Lewis a zprávy

Případ: Hueyho Lewise původ­ně oslo­vi­li pro­du­cen­ti fil­mu Krotitelé duchů (1984), aby napsal zněl­ku k fil­mu, ale on už byl zavá­zán pra­cí na jiné sci-fi kome­dii - Návrat do budouc­nos­ti (1985)... Read more »

Jane Campionová triumfuje na Oscarech s filmem Síla psa: Historie za kulisami a tvrdá práce přinesly ovoce

Jane Campionová zís­ka­la Oscara za nej­lep­ší režii za film Síla psa (2021), což bylo jedi­né vítěz­ství mezi 12 nomi­na­ce­mi, a sta­la se tak prv­ním fil­mem, kte­rý vyhrál pou­ze v této kate­go­rii... Read more »

Gal Gadot: Z kamerové zkoušky až po politickou kontroverzi

Gal Gadot: „Když jsem se účast­ni­la kon­kur­zu na film Batman vs. Superman: Úsvit spra­ve­dl­nos­ti (2016), nevě­dě­la jsem, že je to role Wonder Woman. Režisér Zack Snyder mě požá­dal o kame­ro­vou... Read more »

Harrison Ford odmítl hrát v Schindlerově seznamu kvůli postavě Indiany Jonese: Rozhodnutí, které otevřelo cestu Liamu Neesonovi

Harrison Ford byl prv­ní vol­bou pro hlav­ní roli ve fil­mu Schindlerův seznam (1993), ale odmí­tl s tím, že někte­ří lidé by neby­li schop­ni dohléd­nout přes jeho posta­vu Indiana Jonese na... Read more »

Penélope Cruz: Španělská erla s italským leskem ve filmu Volver

Za svůj výkon ve fil­mu Volver (2006) byla Penélope Cruz jako prv­ní špa­něl­ská hereč­ka v his­to­rii nomi­no­vá­na na Oscara v kate­go­rii nej­lep­ší hereč­ka v hlav­ní roli. Námět pochá­zí z před­cho­zí­ho fil­mu sce­náris­ty a reži­sé­ra... Read more »

Zajímavosti o Jessica Alba a natáčení Fantastické čtyřky, které byste možná nevěděli

Jessica Alba měla během natá­če­ní fil­mu Fantastická čtyř­ka (2005) infek­ci led­vin a málem omdle­la, když byla s Julianem McMahonem ve scé­ně na vesmír­né sta­ni­ci. Během roz­ho­vo­ru na molu mezi Reedem Richardsem... Read more »

Natáčení filmu Čarodějky z Eastwicku: Vzpomínky a drama na place

Michelle Pfeiffer ve fil­mu Čarodějky z Eastwicku (1987): „Byli jsme skvě­lý tým. Mezi her­ci neby­ly žád­né osob­nost­ní roz­po­ry. Velmi jsme se sblí­ži­li. Bylo to nároč­né natá­če­ní, ale ne pro­to, že... Read more »

Sir Laurence Olivier triumfuje se svým filmem Hamlet: První hercovská režie a vítězství v kategorii nejlepší film

S fil­mem Hamlet (1948) se stal Sir Laurence Olivier, teh­dy tři­krát nomi­no­va­ný na Oscara za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon, prv­ním her­cem nomi­no­va­ným na Oscara za nej­lep­ší režii a také prv­ním... Read more »

Záře hvězdy a prach na botách: Příběh Shirley Templeové o dětství ve světle slávy

Shirley Jane Templeová o tom, jak vyrůs­ta­la jako nej­slav­něj­ší dítě na svě­tě: „Na Santa Clause jsem pře­sta­la věřit, když mi bylo šest. Matka mě za ním vza­la do obchod­ní­ho domu... Read more »

Jack Nicholson o transformaci do zla ve filmu Skrytá identita: Probudilo to to nejlepší v Martym

Jack Nicholson o spo­lu­prá­ci s Martinem Scorsesem ve fil­mu Skrytá iden­ti­ta (2006): „Chtěli jsme vytvo­řit oprav­du zlé­ho muže, v pod­sta­tě padou­cha, kte­rý byl dost oká­za­lý a něko­ho, koho jste chtě­li dostat pěk­ně na... Read more »

Zack Snyder musel projít několika kandidáty, než našel svého Komedianta: Příběh neústupného castingového boje a nečekaných rozhodnutí

Pro Zacka Snydera bylo obsa­ze­ní Komedianta ve fil­mu Strážci (2009) obtíž­né, pro­to­že posta­va je drs­ná a drs­ná. Většina her­ců, s nimiž se setkal, mu při­pa­da­la pří­liš upra­ve­ná. Jeffrey Dean Morgan byl... Read more »

Robert Downey Jr. se stal Chaplinem: Přípravy, překvapení a paralely s legendou

Při pří­pra­vě na roli ve fil­mu Chaplin (1992) se Robert Downey Jr. nau­čil hrát na hous­le a tenis levou rukou. Najal si také tre­né­ra, kte­rý mu pomá­hal napo­do­bo­vat drže­ní těla... Read more »

Streepová v Sophiině volbě: Příběh nejlepší herečky na Oscaru

V ten­to den roku 1983 byla Meryl Streepová na 55. roč­ní­ku udí­le­ní Oscarů vyhlá­še­na nej­lep­ší hereč­kou za svůj výkon ve fil­mu Sophiina vol­ba (1982). Streepová pro­si­la reži­sé­ra Alana J. Pakulu... Read more »

Duane Jones: Příběh a dědictví v Noci oživlých mrtvol

Postava Bena ve fil­mu Noc oživlých mrt­vol (1968) měla být původ­ně suro­vý, ale vyna­lé­za­vý řidič nákla­ďá­ku, kte­rý nemá žád­né závod­ní před­po­kla­dy. Poté, co se Duane Jones, v reál­ném živo­tě váž­ný... Read more »

Duna: Část druhá: Léa Seydoux označila tuto českou klasiku za svůj nejoblíbenější film z dětství

Duna: Část dru­há i více než měsíc po uve­de­ní do kin stá­le domi­nu­je celo­svě­to­vé­mu žeb­říč­ku tržeb a její cel­ko­vé celo­svě­to­vé trž­by se blí­ží 700 mili­o­nům dola­rů (16,4 mili­ar­dy korun). Vzhledem k pře­kva­pi­vě malé­mu... Read more »

Za zdí role: Max von Sydow a jeho cesta k normálu

„Když jsem hrál Krista, začal jsem se cítit odříz­nu­tý od svě­ta. Noviny se sta­ly jed­ním z mých nej­vět­ších luxu­sů. Všiml jsem si, že někte­ří z mých blíz­kých přá­tel se ke mně... Read more »

Zákulisí natáčení A.I. Umělé inteligence: Tajemství tváří bez výrazu

Aby Haley Joel Osment při natá­če­ní fil­mu „A.I. Umělá inte­li­gen­ce“ (2001) vypa­dal jako člo­věk, kaž­dý den před natá­če­ním mu byla oho­le­na veš­ke­rá odha­le­ná kůže (obli­čej, paže, ruce atd.), aby zís­kal... Read more »

Peter Ustinov: Dvě ocenění za jeden život - Oscary za film Topkapi a Spartakus

Tohoto dne v roce 1965 zís­kal Peter Ustinov na 37. roč­ní­ku udí­le­ní Oscarů Oscara za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli ve fil­mu Topkapi (1964), což bylo jeho dru­hé oce­ně­ní... Read more »

Jokerův úsměv: Heath Ledger a jeho ikonická role v Temném rytíři

Než byl Heath Ledger obsa­zen do role Jokera ve fil­mu Temný rytíř (2008), veřej­ně o ni pro­je­vi­li zájem Paul Bettany, Adrien Brody, Steve Carell a Robin Williams. Christopher Nolan však chtěl... Read more »

V tento den roku 1963 byl vydán film „Bye Bye Birdie“

Muzikál Conrad Birdie byl paro­dií na Elvise Presleyho a vychá­zel z roz­ru­chu, kte­rý vyvo­la­lo Presleyho povo­lá­ní do armá­dy v roce 1958. Jméno posta­vy však bylo výsled­kem roz­hod­nu­tí skla­da­te­le Charlese Strouse a texta­ře Lee... Read more »

V tento den roku 1979 byl vydán film „Šampion“

Režisér Franco Zeffirelli uve­dl, že se k rema­ku původ­ní­ho fil­mu inspi­ro­val poté, co ho zno­vu viděl v tele­vi­zi; popr­vé na něj zapů­so­bil v dět­ství, pro­to­že v něm viděl para­le­ly mezi svým vlast­ním pro­blé­mo­vým... Read more »

Za kulisami Krotitelů duchů: Jennifer Runyonová a její vzpomínky

Ve scé­ně tes­to­vá­ní ESP ve fil­mu Krotitelé duchů (1984) oslo­vu­je Bill Murray jako Peter Venkman svou tes­to­va­nou spo­lu­žač­ku ote­vře­ně „Jennifer“. V závě­reč­ných titul­cích je však posta­va Jennifer Runyonové uve­de­na pou­ze... Read more »

Natáčení Steve Jobs: Za kulisami s Fassbenderem

Tříaktový film Steve Jobs (2015) byl nato­čen postup­ně. Herci strá­vi­li na kaž­dém děj­ství čty­ři týd­ny, dva týd­ny zkou­še­li a poté dva týd­ny natá­če­li. Kate Winslet uved­la, že u tře­tí­ho děj­ství neměl... Read more »

Felliniho Casanova: Cesta za dobrodružstvím v Benátkách

Casanova Federica Felliniho je ital­ský his­to­ric­ký film reži­sé­ra Federica Felliniho z roku 1976, nato­če­ný pod­le auto­bi­o­gra­fie benát­ské­ho dob­ro­dru­ha a spi­so­va­te­le Giacoma Casanovy z 18. sto­le­tí. Producent Dino De Laurentiis navr­hl do role Casanovy... Read more »

Matematická genialita na jevišti: Životní příběh Johna Astina

„Mým vzdě­lá­ním je v pod­sta­tě vědec­ká mate­ma­ti­ka. Můj otec byl fyzik, tak­že to mám někde v krvi. Vědecké meto­dy jsou pro mě vel­mi důle­ži­té. Myslím si, že coko­li, co jí odpo­ru­je,... Read more »

Četa: Za scénářem vítězícího boje na frontě i za kamerou

V ten­to den roku 1987 zís­kal film Četa (1986) na 59. roč­ní­ku udí­le­ní Oscarů čty­ři Oscary, včet­ně ceny za nej­lep­ší film. Na Oscara nomi­no­va­ný scé­nář napsal reži­sér Oliver Stone na... Read more »

Příběh za kulisami: Natáčení filmu „V přístavu“ a nečekané momenty s Marlonem Brandem

V ten­to den roku 1955 zís­kal film „V pří­sta­vu“ (1954) na 27. roč­ní­ku udí­le­ní Oscarů osm Oscarů, včet­ně ceny za nej­lep­ší film. Marlon Brando ve své auto­bi­o­gra­fii pro­zra­dil své prv­ní... Read more »

Bulworth: Politická revoluce ve stylu hip-hopu s Warrenem Beatty

Warren Beatty popr­vé nabí­dl film „Bulworth“ z roku 1998 v roce 1992 pod základ­ním slo­ga­nem o muži v depre­si, kte­rý si před­tím, než se zami­lu­je, sjed­ná život­ní pojist­ku. Výkonný ředi­tel spo­leč­nos­ti 20th Century... Read more »

V tento den roku 1988 byl uveden film „Beetlejuice“

Díky finanč­ní­mu úspě­chu fil­mu „Pee-weeho vel­ké dob­ro­druž­ství“ (1985) se Tim Burton stal „pro­dej­ným“ reži­sé­rem a začal pra­co­vat na scé­ná­ři k fil­mu „Batman“ se Samem Hammem. Společnost Warner Bros. byla sice ochot­na... Read more »

Oscarový triumf: Henry Fonda a Katharine Hepburnová ve filmu „Na Zlatém jezeře“

V ten­to den roku 1982 byli na 54. roč­ní­ku udí­le­ní Oscarů oce­ně­ni Henry Fonda a Katharine Hepburnová za nej­lep­ší muž­ský a žen­ský herec­ký výkon ve fil­mu „Na Zlatém jeze­ře“ (1981). Jane Fondová... Read more »

Brendan Gleeson: Cesta od dublinských divadelních kruhů po světová filmová plátna

Brendan Gleeson se naro­dil v irském Dublinu a od útlé­ho věku se rád učil, zejmé­na četl kla­sic­ké tex­ty ve tří­dě i mimo ni. Velkou pozor­nost věno­val irským dra­ma­ti­kům, napří­klad Samuelu Beckettovi, což... Read more »

Rain Man: Hoffmanův triumf a historie za kulisami

V ten­to den roku 1989 byl na 61. roč­ní­ku udí­le­ní cen Akademie Dustin Hoffman oce­něn jako nej­lep­ší herec za roli ve fil­mu Rain Man (1988). „Film Rain Man zís­kal dal­ší... Read more »

Faye Dunawayová: Okamžik, kdy se stala legendou na 49. ročníku udílení Oscarů za film „Televizní společnost“

V ten­to den roku 1977 zís­ka­la Faye Dunawayová na 49. roč­ní­ku udí­le­ní Oscarů Oscara za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon ve fil­mu „Televizní spo­leč­nost“ (1976). „Nikdy neza­po­me­nu na ten oka­mžik a ten... Read more »

Ze žumpy na vrchol: Dianne Weistová vzpomíná na osudový konkurz u Woodyho Allena

Dianne Weistová o svém osu­do­vém kon­kur­zu u Woodyho Allena, kte­rý jí zajis­til roli ve fil­mu Purpurová růže z Káhiry (1985): „Woody si četl Daily News, ale tvr­dil, že si pro­hlí­ží můj živo­to­pis.... Read more »

Lady Gaga oslavuje své narozeniny: Nejlepší zkušenost s Ridleyem Scottem a role v House of Gucci

Lady Gaga pro­hlá­si­la, že spo­lu­prá­ce s Ridleym Scottem na fil­mu House of Gucci (2021) byla nej­lep­ší zku­še­nos­tí, jakou kdy s reži­sé­rem zaži­la. „Nikdy jsem nemě­la lep­ší zku­še­nost s reži­sé­rem; milu­je uměl­ce, což... Read more »

Michael York: Cesta od Hamleta k Králi Learovi

„Každý chce hrát Hamleta, když je mla­dý. A když je člo­věk sta­rý, chce hrát Krále Leara. A dou­fá­te, že „Hamleta“ bude­te dělat mno­ho­krát, pro­to­že nikdy se vám to nepo­ve­de najed­nou. Je... Read more »

Džentlemanská dohoda (1947): Kontroverze, oscarové úspěchy a významná reflexe aktuálních témat

V ten­to den roku 1948 zís­ka­la na 20. roč­ní­ku udí­le­ní Oscarů sní­mek Džentlemanská doho­da (1947) tři ceny, včet­ně ceny za nej­lep­ší film a režii (Elia Kazan). Film pojed­ná­vá o novi­ná­ři (hra­je ho... Read more »

William Hurt: Osobní cesta k filmovému průlomu a herectví s hlubokým významem

William Hurt ve fil­mu Změna sta­vu (1980): „Paddy Chayefsky vyja­d­řo­val myš­len­ky, kte­ré před­běh­ly svou dobu. Molekulární bio­lo­gie a kvan­to­vá fyzi­ka, zdro­je altru­is­mu, pojem lás­ky nad prav­dou. Přemýšlel jsem o počát­cích naší... Read more »

V tento den roku 1976 byl vydán film „Muž, který spadl na Zemi“

Společnost Paramount Pictures dis­tri­bu­o­va­la před­cho­zí film Nicolase Roega „Teď se nedí­vej“ (1973) a sou­hla­si­la s tím, že za ame­ric­ká prá­va na film „Muž, kte­rý spa­dl na Zemi“ zapla­tí 1,5 mili­o­nu dola­rů.... Read more »

Bruce Willis a jeho křehká cesta k legendě: Tajemství za kulisami Smrtonosné pasti

Kostýmní oddě­le­ní mělo pro Bruce Willise během natá­če­ní fil­mu „Smrtonosná past“ (1988) k dis­po­zi­ci 17 spod­ních košil v růz­ném stá­diu roz­kla­du. Když John McClane běží „bosý“ přes skle­ně­né stře­py poté, co... Read more »

Queen Latifah o dobytí Broadwaye: Boj o roli v Chicagu a umění synchronizace rtů

Kathy Batesová byla prv­ní vol­bou reži­sé­ra Roba Marshalla pro roli mat­ró­ny Mamy Mortonové ve fil­mu Chicago (2002), ale měla naplá­no­va­ný film About Schmidt (2002). Queen Latifah (kte­rá nako­nec roli... Read more »

Ingrid Bergmanová triumfuje na Oscarech za roli ve filmu „Plynové lampy“ a její cesta k úspěchu

V ten­to den roku 1945 byla Ingrid Bergmanová na 17. roč­ní­ku udí­le­ní Oscarů vyhlá­še­na nej­lep­ší hereč­kou za roli ve fil­mu „Plynové lam­py“ (1944). Přestože jí role nako­nec vel­mi při­rost­la k srd­ci... Read more »

Roger Corman kdysi plánoval zfilmovat Dunu Franka Herberta v komunistickém Československu

O Duně Alejandra Jodorowského jste urči­tě sly­še­li. Ale co Duna Rogera Cormana? Legendární pro­du­cent béč­ko­vých fil­mů byl údaj­ně vůbec prv­ním, kdo zakou­pil prá­va na zfil­mo­vá­ní kla­sic­ké­ho sci-fi romá­nu Franka... Read more »

Ptačí klec a nevyřčená pravda o Nathane Laneovi: Odvrácená stránka jeho role, coming out a cesta k hereckému úspěchu

Steve Martin byl původ­ně obsa­zen do role Armanda Goldmana a Robin Williams měl hrát Alberta Goldmana ve fil­mu Ptačí klec (The Birdcage, 1996), ale kvů­li kon­flik­tům v roz­vr­hu Martin od role... Read more »

V tento den roku 1994 byl uveden film „Ace Ventura: Zvířecí detektiv“

Filmaři nej­pr­ve oslo­vi­li Ricka Moranise, aby si zahrál Ace Venturu, ale Moranis roli odmí­tl. Poté zva­žo­va­li obsa­ze­ní Judda Nelsona nebo Alana Rickmana a uva­žo­va­li také o změ­ně Ace Ventury na ženu... Read more »

John Schuck: Pionýr filmových vulgarismů a nezaměnitelný charakter herecké scény

Podle Roberta Altmana byl film MASH (1970) prv­ním fil­mem s ratingem R, ve kte­rém bylo pou­ži­to jis­té slo­vo začí­na­jí­cí na pís­me­no „F“ a rýmu­jí­cí se s „truck“, ale tvr­dil, že to nebyl... Read more »
Stránka načtena za 3,38316 s | počet dotazů: 231 | paměť: 50461 KB. | 25.05.2024 - 18:32:18