Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti

Kouzelná Beruška a Černý kocour: Magické dobrodružství v českých kinech

Seriál „Kouzelná Beruška a Černý kocour“ zís­kal po celém svě­tě vel­kou fanouš­kov­skou základ­nu díky pěti séri­ím a více než 130 epi­zo­dám. Nyní se však popr­vé vydá­vá do čes­kých kin ve for­mě plno­hod­not­né­ho... Read more »

Hlavice: nejšílenější bondovka, jejíž uvedení zhatily soudní a právní rozepře

Série fil­mů s Jamesem Bondem je dnes již napros­tým kul­tem. A samot­ný agent 007, kte­rý vze­šel z pera Iana Fleminga před více než 70 lety je dost mož­ná tou nej­zná­měj­ší fil­mo­vou posta­vou... Read more »

Špičkový Spielbergův epos: Oskar Schindler - zachránce životů v černobílém dramatu druhé světové války

Jeden z nej­ú­spěš­něj­ších fil­mů Stevena Spielberga. Krásně zpra­co­va­né váleč­né dra­ma z obdo­bí dru­hé svě­to­vé vál­ky. Příběh se ode­hrá­vá v oku­po­va­ném Polsku do kte­ré­ho při­jíž­dí Oskar Schindler, coby neú­spěš­ný obchod­ník, ale s vizí o bohat­ství.... Read more »

Anna Geislerová si na karlovarský filmový festival oblékla šaty z českého piva

Odvážná mód­ní pro­hlá­še­ní na čer­ve­ném kober­ci letos vzbu­di­la vel­ký ohlas: Emily Ratajkowski a dal­ší se na Oscarech pochlu­bi­ly ris­kant­ní­mi prů­svit­ný­mi šaty a Hari Nef se nedáv­no na pre­mi­é­ře fil­mu Barbie pochlu­bi­la... Read more »

Máme tu první oficiální plakát ke 2.sérii Lokiho

Read more »

Dojem z traileru The Exorcist: Beliver

Nedávno vyšel prv­ní ofi­ci­ál­ní trai­ler na horor The Exorcist: Beliver od reži­sé­ra Davida Gordona Greena ( Halloween 2018, Halloween Kills a Halloween Ends ). A jak to na mě zatím půso­bí... Read more »

Vraťme se k magii filmu: 70mm versus 2K digitál v IMAX kinu

Vstup do kina je vždyc­ky neo­by­čej­ným zážit­kem. Pro divá­ky, kte­ří tou­ží po oprav­do­vé kine­ma­to­gra­fic­ké výji­meč­nos­ti, exis­tu­jí dvě hlav­ní mož­nos­ti – tra­dič­ní 70mm film a moder­ní 2K digi­tál. V sou­čas­ném digi­tál­ním věku se... Read more »

Kontroverzní výrok Jaroslava Duška o rakovině vyvolal rozruch a kritiku veřejnosti

Jaroslav Dušek, zná­mý čes­ký herec, se nedáv­no dostal do stře­du pozor­nos­ti veřej­nos­ti svým kon­tro­verz­ním výro­kem o rako­vi­ně. V roz­ho­vo­ru vyslo­vil názor, že nemoc rako­vi­na je vol­bou a že lidé trpí­cí tou­to nemo­cí... Read more »

Každoroční prázdninový program v televizi: Vinnetou od Pokladu do posledního výstřelu

Letošní prázd­ni­ny budou pro mno­ho divá­ků tele­vi­ze neza­po­me­nu­tel­né. Na obra­zov­kách se totiž obje­ví kaž­do­roč­ní prázd­ni­no­vý pro­gram, kte­rým je fil­mo­vá série o Vinnetouovi. Od Pokladu až po Poslední výstřel, divá­ci se mohou... Read more »

Závěrečná scéna filmu The Flash: Komická úleva a setkání s Aquamanem

Film The Flash je momen­tál­ně ve stan­dard­ní dis­tri­buci, tak­že zde je vysvět­le­ní posled­ní scé­ny toho­to fil­mu. Obsahuje film The Flash závěrečnou scénu? Ano, film The Flash má závě­reč­nou scé­nu.... Read more »

The Flash: Všechny velikonoční vajíčka, kamey, odkazy na DC a vtipy

The Flash je nový film zalo­že­ný na komik­so­vém super­hr­di­no­vi Barry Allenovi, kte­rý má schop­nost běhat rych­los­tí svět­la. Film je inspi­ro­ván komik­so­vou sérií Flashpoint, ve kte­ré Barry ces­tu­je zpět v čase,... Read more »

Flash neúprosně závodí časem, aby resetoval vesmír v epickém superhrdinském dobrodružství od Warner Bros.!

Warner Bros. Pictures uvá­dí film „The Flash“, kte­rý reží­ro­val Andy Muschietti (fil­my „IT“, „Mama“). Ezra Miller si zopa­ku­je svou roli Barryho Allena ve vůbec prv­ním samo­stat­ném celo­ve­čer­ním fil­mu o super­hr­di­no­vi... Read more »

Anděl Levine: Spolupráce Harryho Belafonteho s českými fanoušky stojí za znovuobjevení

Tento týden zemřel ve věku 96 let herec a hudebník Harry Belafonte, který po sobě zanechal neuvěřitelné dílo zahrnující 30 studiových alb a řadu vystoupení v televizi a ve... Read more »

TOP 5: nejlepší reklamy hollywoodského střihu na českých obrazovkách

Reklamy mohou být hloupé, chyt­ré, trap­né, vtip­né, laci­né i veli­ce kva­lit­ně nafil­mo­va­né. A prá­vě na epes­ní pro­pa­gač­ní spo­ty, kte­ré dosa­hu­jí fil­mo­vých kva­lit, se dnes zamě­ří­me. V minu­los­ti už jsme vám naser­ví­ro­va­li TOP... Read more »

Loutkář pro Hollywood: Pavel Truhlář tvoří 3D portréty slavných

Pavel Truhlář je lout­kář s mezi­ná­rod­ním reno­mé. Jeho lout­ky nejen zdo­bí obcho­dy pod Karlovým mos­tem, ale i domo­vy holly­wo­od­ských hvězd. Jak se dostal k tomu­to neob­vyk­lé­mu řemeslu a co ho inspi­ru­je? Pavel Truhlář... Read more »

Nové filmy ze světa J. R. R. Tolkiena

Studio Warner Bros nedávno oznámilo, že má v plánu natočit nové filmy podle Tolkienových knih. Ale to už jste asi většinou zaznamenali. Všichni začali okamžitě spekulovat, co by mohlo... Read more »

Orlando Bloom o Praze: „Je to úžasné město pro práci“

Druhá a závě­reč­ná série seri­á­lu Carnival Row má dnes pre­mi­é­ru na Prime Video a hvězda Orlando Bloom v pro­pa­gač­ních roz­ho­vo­rech hovo­řil o natá­če­ní dru­hé série v České repub­li­ce v době bouř­li­vé pan­de­mie Covid-19. Bloom se... Read more »

Jak vznikal nevzniklý snímek Románek Růžového pantera?

Mnozí z vás jis­tě zna­jí původ­ní sérii osmi fil­mů o Inspektorovi Clouseauovi, onom bří­di­lo­vi, kte­rý neu­stá­le hle­dá báj­ný dia­mant nesou­cí název Růžový pan­ter. Věděli jste ale, že posled­ní tři fil­my nemu­se­ly... Read more »

Nejoblíbenější kasinové filmy

Vybrali jste si nové onli­ne kasi­no a hrá­li jste růz­né hazard­ní hry. I kdy­by to bylo mini­mal­ni vklad casi­no a dosta­li jste prv­ní výhry, necí­tí­te tu atmo­sfé­ru sku­teč­né­ho kasi­na. Bylo něco podob­né­ho?... Read more »

Nejlepší filmy roku 2022 podle Filmspot.cz

Následující fil­my pova­žu­ji za to nej­lep­ší, co jsem z loň­ské pro­duk­ce viděl, ať už v kinech, na fil­mo­vých fes­ti­va­lech nebo na ste­a­mo­va­cích služ­bách. Zvlášť uvá­dím fil­my pro­mí­ta­né v kině, čes­ké fil­my a sním­ky... Read more »

TOP 5: nejlepší české filmy roku 2022

Kam mi paměť sahá, nevy­ba­vu­ji si žád­ný rok, kdy bychom moh­li v sil­vestrov­ský den sesta­vit žeb­ří­ček TOP 5 oprav­du dob­rých čes­kých fil­mů. Rok 2022 byl v tom­to ohle­du z mého pohle­du vskut­ku... Read more »

Top 10: Nejlepší filmy se žraloky

Aneb to nej­lep­ší ze žra­lo­čích béček. Pokud čeká­te váž­ně myš­le­né fil­my, pokud hle­dá­te půl sto­le­tí sta­ré kla­si­ky, jste na špat­ném mís­tě. V mém žeb­říč­ku je mís­to pou­ze pro béč­ko­vou zába­vu,... Read more »

Nadílka béčkových trháků pod stromeček

Stejně jako každý rok, i letos jsem na Vánoce připravil nový seznam ukrutně špatných filmů. Internetový Ježíšek bude určitě bohatý, protože podobné články tu budou alespoň 3. Dnes se mimo jiné... Read more »

Tenet: Epická Nolanovka, kterou nesmíte vynechat

Christopher Nolan (Interstellar, Inception) opět dokázal, že umí. Vytvořil špionážní příběh, který je zacyklený sám do sebe. Naprosto a totálně. A protože popis na CSFD toho člověku fakt moc neřekne,... Read more »

Trilogie Annabelle

Aneb zdravá dávka duchařiny pro středně náročného diváka. Když je člověk zarputilý hororový fanoušek, je potřeba se občas podívat i na věci, do kterých se mu moc nechce. V mém případě... Read more »

Kalendář Magické kočky

Nástěnný kalen­dář má své prak­tic­ké vyu­ži­tí, ale může nás také donu­tit se občas zadí­vat na obrá­zek měsí­ce a troš­ku se zamys­let... Milovníci koček a magie budou doslo­va u vytr­že­ní! Nástěnný kalen­dář Magické... Read more »

Filmový James Bond slaví 60 let. Připomeňme si 10 nezapomenutelných scén s agentem 007

Přesně před šede­sá­ti lety, tedy 5. říj­na léta Páně 1962, se na fil­mo­vém plát­ně popr­vé obje­vil James Bond ve sním­ku Dr. No. Během šes­ti dese­ti­le­tí se série s agen­tem 007 sta­la... Read more »

MCU: Multiverse sága - Co nás čeká a nemine? (2. část)

Čtete dru­hou část člán­ku věnu­jí­cí se chys­ta­ným mar­ve­lov­ským seri­á­lům z Multiverse ságy. Pokud si chce­te pře­číst prv­ní část, ve kte­ré se dozví­te, na jaké fil­my se může­te těšit, pře­čte­te si... Read more »

MCU: Multiverse sága - Co nás čeká a nemine? (1. část)

Čtvrtá fáze pro­po­je­né­ho fil­mo­vé­ho vesmí­ru Marvelu je v plném prou­du. Thanos sice byl pora­žen, ale i přes­to nemá svět klid. Avengers zanik­li, pla­ne­ta Země se stá­le vzpa­ma­to­vá­vá z drti­vých násled­ků Probliknutí a nové... Read more »

To nejlepší z dinosauřích béček

Čím vyš­ší umís­tě­ní v mém sezna­mu, tím „lep­ší“, tu roz­hod­ně nepla­tí. Každý dal­ší film bude šíle­něj­ší, absurd­něj­ší a zvrá­ce­ně­ji zábav­něj­ší. Dnes zase dopo­ru­čím přes­ně tako­vé kous­ky, jaké bys­te ode mě čeka­li.... Read more »

TOP7 filmů Bruce Willise

Herecká kari­é­ra Bruce Willise kon­čí. Na svém Instagramovém účtu to ozná­mi­la jeho dce­ra Rumer. Důvodem je poško­ze­ní moz­ku zva­né afá­zie, čímž se potvr­di­ly fámy, že někdej­ší akč­ní idol zabře­dl... Read more »

Nejlepší hráčské scény s Jamesem Bondem

Martini... pro­tře­pa­né, nemí­cha­né. Když usly­ší­te tuto hláš­ku, prav­dě­po­dob­ně se dívá­te na bon­dov­ku, kde ang­lic­ký gentle­man v oble­ku zachra­ňu­je svět. Víte, kte­ré jsou nej­lep­ší kasi­no scé­ny s agen­tem 007? James Bond hra­je,... Read more »

V kině Aero proběhne 17. Ročník Festivalu otrlého diváka

Do žiž­kov­ské­ho kina Aero zamí­ří divá­ci ve dnech 28. úno­ra až do nedě­le 6. břez­na 2022. Stálý dra­ma­tur­gic­ký tým si pro návštěv­ní­ky při­pra­vil více než 15 fil­mů a jed­nu „před­náš­ku“ Filmový hov­no­cuc.... Read more »

Pravda o Statečném srdci

„Historii píšou ti, kte­ří navlé­ka­jí hrdi­nům oprát­ku,“ sdě­lu­je vypra­věč na úvod a zajiš­ťu­je si tak ali­bi pro příští minu­ty. Mel Gibson, v pěta­de­va­de­sá­tém roce už něko­lik let holly­wo­od­ská herec­ká hvězda a reži­sér,... Read more »

Novoroční nadílka kvalitních béček

Naked Cannibal Campers Rovnou začneme jedním z těch absurdnějších kousků. Název tu vystihuje naprosto přesně celý obsah. Jsou tam nahé paní. A papají další lidi. A protože jsou čistotné,... Read more »

Chystá se dokument Ján Mančuška: Chybění

Český kon­cep­tu­ál­ní umě­lec slo­ven­ské­ho půvo­du Ján Mančuška dosá­hl výraz­ných úspě­chů, kdy se jeho tvor­ba dočka­la pre­zen­to­vá­ní i v USA či Benátkách. Tento umě­lec bohu­žel v roce 2011 ve věku 39 let pod­lehl mno­ha­le­té... Read more »

Pán prstenů: Zajímavosti z natáčení - Aneb článek, který jsem tvořil čtyři hodiny.

„Natočili jsme všech­ny tři sním­ky najed­nou, tak­že jsou si v mno­hém podob­né. Dvě věže se ale více než oko­lo elfů, trpas­lí­ků a hobi­tů točí oko­lo svě­ta lidí a to fil­mu dává mno­ho rea­lis­tič­těj­ší, sko­ro... Read more »

TOP 5: nejlepší bondovky historie

Všichni bon­dov­ští fajnšme­kři na celé pla­ne­tě již zce­la nepo­chyb­ně odpo­čí­tá­va­jí dny, hodi­ny, minu­ty a sekun­dy do chví­le, kdy do bio­gra­fů koneč­ně vtrh­ne či spí­še ele­gant­ně nakrá­čí náš sta­rý zná­mý agent Jimmy.... Read more »

Pažótí Oskaři 2021: potřetí v řadě vítězí seriál s ženskou hrdinkou, tentokráte Mare z Easttownu s Kate Winslet

Jak dopa­dl těs­ný sou­boj o nej­lep­ší hereč­ku mezi Kate Winslet a Anyou Taylor-Joy z Dámského gam­bi­tu? Zabodovala v kate­go­rii čes­kých seri­á­lů popr­vé i někte­rá z tra­dič­ních komerč­ních sta­nic? A kte­rá evrop­ská země sesa­di­la z trů­nu Amerikány v kate­go­rii... Read more »

Star Wars: Původní trilogie

V pře­da­le­ké gala­xii... Read more »

Ceny Akademie Oscar 2021 - Výsledky

  Nejlepší film - Země nomá­dů   Nejlepší film      Chicagský tri­bunál                 Judas and the Black Messiah        ... Read more »

Další super béčka na večery v lockdownu

Anakonda 3: Nová hrozba Vzpomínáte na to vážně myšlené béčko z roku 97 s Jennifer Lopez? Tak tento film má ještě 3 pokračování a navíc i crossover s Lake Placid.... Read more »

V síti - dokument, který by měli vidět vaše dcery, vnučky...

Dokument o nebez­pe­čí mla­dých nác­ti­le­tých (i mlad­ších) hol­kách  V síti měl vče­ra pre­mi­é­ru v České tele­vi­zi. Připomeňme si ten­to doku­ment tře­mi recen­ze­mi fil­mu, kte­rý uká­zal, jak nebez­peč­ný může být pro vaše dce­ry a vnuč­ky... Read more »

Filmové tipy do karantény: Zajímavé horory posledních pár let

#Žiju (2020) Korejský snímek nám podává zombie apokalypsu z pohledu mladého gamera, který problém z počátku ignoruje a prostě paří na kompu. Jenže postupně přichází o elektřinu, vodu, nakonec i... Read more »

Neslavnější postavy, ve kterých herce nepoznáte.

Filmový make-up a mas­ky jsou v ame­ric­kých fil­mech ty nej­lep­ší. Vybrali jsem 10 neslav­něj­ších fil­mů, ve kte­rých pod make-upem a mas­kou her­ce vůbec nepo­zná­te. Read more »

TOP seriály z produkce Netflixu v roce 2020

Rok 2020 nás všech­ny pře­kva­pil, a hlav­ně zbrz­dil a zahnal do našich domo­vů. Mnoho lidí a firem se potý­ka­lo s eko­no­mic­ký­mi pro­blémy a nao­pak, napří­klad vel­ké­mu zájmu se těši­ly stre­a­mo­va­cí služ­by. Díky tra­gic­ké nabíd­ce... Read more »

Nejlepší filmy za posledních 10 let podle žánru

Výběr ale pojmu trochu nestandardně. Filmy jsem fakt nemohl vidět všechny, navíc některé žánry cíleně nesleduji. Právě proto budou žánry hlavním kritériem mého výběru: z každého, který mám rád,... Read more »

Fakta o Anděl Paně 2

Každý rok během Vánoc beži na obra­zov­kách České Televize Anděl Paně 2. Kritiky.cz Vám pří­náši zaji­ma­vos­ti nebo­li fak­ta. Hodnocení fil­mu: 97 % 1.Fakt:Film měl v Českém kině naš­tev­nost 3 mili­ó­nů, na... Read more »

Nášup monster béček na vánoční svátky

Mutantní krokodlaci z bažin (2013) Předpokládám, že už po přečtení názvu jste vybuchli smíchy. Počkejte, až ho uvidíte. Ono totiž nejde o úplně klasický monster film. Příběh je navíc i... Read more »

Nejlepší hororové komedie, nevešlo se

První je Pavoučí teror  z roku 2002, který je v mých očích takový praotec moderních monster béček. Ty jsem sice cíleně vynechal, ale aspoň jedno zmínit musím. Tento snímek... Read more »
Stránka načtena za 4,15588 s | počet dotazů: 250 | paměť: 52074 KB. | 10.12.2023 - 22:02:57