Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Tajemství staré bambitky 2 – Recenze – 50 %

Tajemství staré bambitky 2 – Recenze – 50 %

tsb
tsb
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Televizní pohád­ku Tajemství sta­ré bam­bit­ky pre­mi­é­ro­vě vysí­la­la Česká tele­vi­ze na prv­ní svá­tek vánoč­ní v roce 2011 a od té doby ji mno­ho­krát reprí­zo­va­la. Dočkala se totiž nema­lé popu­la­ri­ty, a přes­to­že žád­ný­mi nad­stan­dard­ní­mi kva­li­ta­mi nepře­ky­po­va­la, před­sta­vo­va­la teh­dy zda­le­ka nej­vy­da­ře­něj­ší fil­mo­vý počin ve fil­mo­gra­fii jejích tvůr­ců, reži­sé­ra Iva Macharáčka (Panic je nanic) a sce­náris­ty Evžena Gogela (tri­lo­gie Kameňák). Jejími hrdi­ny byli ovdo­vě­lý hrn­číř Jan Karaba (Ondřej Vetchý), jenž před časem býval též dob­rác­kým a spra­ved­li­vým lou­pež­ní­kem, a jeho dce­ra Anička (Kamila Janovičová), do níž se zakou­kal princ Jakub (Tomáš Klus). A role hlav­ních padou­chů zasta­li pro­rad­ní krá­lov­ští rád­ci (Jiří Lábus a Miroslav Vladyka), kte­ří byli nako­nec za svou hamiž­nost z krá­lov­ství vyhoš­tě­ni.

Tajemství staré bambitky 2 – Recenze

 

Stejní tvůr­ci se nyní vrá­ti­li s pokra­čo­vá­ním Tajemství sta­ré bam­bit­ky 2, a ten­to­krát se jejich film dokon­ce dostal na plát­na kin. Spolu s nimi se vrá­ti­la i vět­ší část původ­ní­ho obsa­ze­ní, a to včet­ně Ondřeje Vetchého, Tomáše Kluse, Kamily Janovičové a pánů Lábuse a Vladyky. Hrnčíř Karaba zůstal sám ve své cha­lu­pě, neb jeho dce­ra žije s Jakubem (nyní krá­lem) coby krá­lov­na na zám­ku, kde vycho­vá­vá malou prin­cez­nu Johanku (Valentýna Bečková). A dvo­ji­ce pod­lých rád­ců se uhníz­di­la v sou­sed­ním krá­lov­ství, kde vlád­ne naiv­ní a důvě­ři­vá krá­lov­na Julie (Veronika Khek Kubařová), kte­rá tou­ží po sňat­ku, leč pro­to­že se jí už odma­lič­ka smů­la lepí na paty, tak ji všich­ni nápad­ní­ci odmí­ta­jí.

Podstatné je říct, že pokud se vám hod­ně líbi­lo prv­ní Tajemství sta­ré bam­bit­ky, bude se vám prav­dě­po­dob­ně líbit i jeho dru­hý díl. Filmaři totiž vsa­di­li na jis­to­tu a roz­hod­li se zno­vu vyva­řit úpl­ně to samé, co se stih­lo osvěd­čit u mili­o­nů tele­viz­ních divá­ků už v pří­pa­dě prv­ní­ho fil­mu. Tajemství sta­ré bam­bit­ky 2 tak pou­ze variu­je moti­vy a záplet­ky své­ho před­chůd­ce, aniž by se je pří­liš sna­ži­lo obo­ha­tit čím­ko­li dal­ším. Minule se pří­běh točil kolem zami­lo­va­nos­ti děveč­ky a prin­ce, nyní se pří­běh točí zas kolem zami­lo­va­nos­ti jiných dvou hlav­ních postav, z nichž pou­ze jed­na je uro­ze­ná. A krá­lov­ští rád­ci se opět vetřou do panov­nic­ké příz­ně, aby se zno­vu poku­si­li namas­tit si kapsy a pře­brat veš­ke­rou moc nad krá­lov­stvím. Žádní noví padou­cho­vé, ale stá­le ti samí, co děla­jí úpl­ně to stej­né, co před­tím.

Tajemství staré bambitky 2 – Recenze
Photo © Fairytale Production / Vojtěch Resler

 

Většina postav se tudíž pohy­bu­je výhrad­ně v již vyje­tých kole­jích polo­že­ných před­cho­zím fil­mem a jen málo­kte­rá si v prů­bě­hu sním­ku pro­jde ale­spoň mini­mál­ním vývo­jem. Drobnou výjim­ku tvo­ří král Jakub, jenž na začát­ku fil­mu roz­pus­tí armá­du, aby násled­ně zjis­til, že se mu bez ní neda­ří udr­žet v zemi pořá­dek, a tak se kupří­kla­du musí vydá­vat za komi­ní­ka, aby zjis­til, kdo že mu to ve ves­ni­ci kra­de dře­vo (a nau­čil se při­tom zod­po­věd­nos­ti). Jinak ale veš­ke­rá dal­ší sna­ha při­jít s něčím novým kon­čí u moti­vu pomsty (rád­ci se totiž poku­sí hrn­čí­ře Karabu zdis­kre­di­to­vat) a u rekvi­zi­ty v podo­bě kou­zel­né­ho hrn­ce, jenž sám nava­ří to, co se mu poru­čí, a kte­rý do toho­to pohád­ko­vé­ho svě­ta zaná­ší poně­kud naho­di­le půso­bí­cí závan magie, bez níž se prv­ní Tajemství sta­ré bam­bit­ky obe­šlo.

Velkou nevý­ho­dou sním­ku je tudíž znač­ná před­ví­da­tel­nost, kte­rá je daná nejen recyklo­vá­ním záple­tek a neu­stá­lým opa­ko­vá­ním již mno­ho­krát vidě­né­ho, ale i tím, že prak­tic­ky všech­ny posta­vy jsou napros­to prů­hled­né. Jakým smě­rem se bude odví­jet roman­tic­ká linie dvou hrdi­nů, kte­ří hned po prv­ním setká­ní zpí­va­jí pís­nič­ku o tom, jak moc po sobě tou­ží, není těž­ké uhod­nout. Rádci na sebe také hned všech­no pro­zra­dí během něko­li­ka prv­ních dia­lo­gů. Průběh fil­mu i jeho jed­not­li­vých dějo­vých linií tak snad­no odhad­ne­te pře­dem a pak už jen sle­du­je­te, jak se vaše odha­dy napl­ňu­jí. Děj je totiž mimo­řád­ně jed­no­du­chý, nekom­pli­ko­va­ný, poměr­ně pří­mo­ča­rý a vysta­vě­ný na těch nej­pro­va­ře­něj­ších žán­ro­vých klišé. A je opět pro­klá­dán pís­nič­ka­mi, jejichž úro­veň je znač­ně kolí­sa­vá.

Tajemství staré bambitky 2 – Recenze
Photo © Fairytale Production / Vojtěch Resler

 

Nejpozitivněji se tak jeví herec­ké výko­ny, zejmé­na co se týče Ondřeje Vetchého, jenž své­mu pocti­vé­mu hrn­čí­ři vtis­kl sym­pa­tic­kou kom­bi­na­ci svě­do­mi­tos­ti a nesmě­los­ti. Čistě kome­di­ál­ním herec­tvím zapů­so­bí i dvo­ji­ce Lábus-Vladyka, kte­rá do sním­ku svý­mi výra­zo­vý­mi kre­a­ce­mi a vol­bou slov­ní­ku mís­ty úspěš­ně zaná­ší humor, přes­to­že jejich posta­vy jsou jen pri­mi­tiv­ní a pře­hna­ně pitvo­ři­vé kari­ka­tu­ry hra­bi­vých moci­pá­nů, slou­ží­cí dost jed­no­du­ché poli­tic­ké sati­ře. Výborná je i hud­ba Václava Noida Bárty (kte­rý ve fil­mu ztvár­nil ved­lej­ší roli). Vyšší roz­po­čet je na sním­ku znát hlav­ně v tom, že v pří­bě­hu ten­to­krát figu­ru­jí dva hra­dy namís­to jed­no­ho a že tvůr­ci si moh­li dovo­lit hned něko­lik davo­vých scén, jinak ale v pohád­ce výraz­ně pře­va­žu­je cel­ko­vě tele­viz­ní vze­zře­ní. Na tele­viz­ních obra­zov­kách by ostat­ně půso­bi­la pří­hod­ně­ji a v kon­ku­ren­ci jiných vánoč­ních pohád­ko­vých novi­nek, kaž­do­roč­ně pře­váž­ně trist­ních, by prav­dě­po­dob­ně i vynik­la.

Ani v kinech nicmé­ně Tajemství sta­ré bam­bit­ky 2 nebu­de pod­lé­hat před pla­tí­cí­mi divá­ky přís­něj­ším měřít­kům, pokud tito divá­ci nebu­dou od sním­ku čekat nic víc, než co jim posky­tl již prv­ní díl, a v tako­vém pří­pa­dě budou patr­ně odchá­zet z kina ade­kvát­ně spo­ko­je­ni. Navzdory něko­li­ka dra­ma­tur­gic­kým klo­pýt­nu­tím a výtkám sou­vi­se­jí­cím se znač­nou neo­ri­gi­na­li­tou, kvů­li níž sní­mek prak­tic­ky nemá čím pře­kva­pit, se totiž stá­le jed­ná o rela­tiv­ně solid­ní a neu­rá­že­jí­cí pohád­ku, kte­rá ale­spoň dává smy­sl a nabí­zí rela­tiv­ně ustá­tý mix humo­ru, roman­ce a snad­no čitel­ných pona­u­če­ní (a ve sto­po­vém množ­ství také napě­tí a akce).

Tajemství staré bambitky 2 – Recenze
Photo © Fairytale Production / Vojtěch Resler

 

To jedi­né, co vyzní­vá v Tajemství sta­ré bam­bit­ky 2 (a v prv­ním díle to bylo taky) oprav­du nesne­si­tel­ně straš­li­vě a až pekel­ně, je hrn­čí­řo­vo osten­ta­tiv­ně nevul­gár­ní kle­ní v podo­bě výra­zu „kud­la“ (pří­pad­ně „kud­la z pud­la“), kte­ré od něj kro­mě dce­ry odkou­ka­la i vnuč­ka, tak­že obo­jí zní ve fil­mu téměř neu­stá­le, při­čemž ale v zása­dě jde pořád o nadáv­ku, byť zástup­nou. Je to extrém­ně otrav­né, při toli­ke­rém opa­ko­vá­ní to ani není vtip­né a ta před­sta­va, že to pak děti mno­hých rodi­čů tře­ba i něko­lik týd­nů po návštěvě kina do zblb­nu­tí opa­ku­jí, je pros­tě zou­fa­lá.

 


Photo © Fairytale Production / Vojtěch Resler


Podívejte se na hodnocení Tajemství staré bambitky 2 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Helena

Tajemství sta­ré bam­bit­ky 2 je hez­ké jen jsem čeka­la víc. Tvůrci by se ale měli zamě­řit na šaty a na šper­ky. Kamila a Veronika měly mít honos­né šper­ky, kte­ré se do stře­do­vě­ku hodí lépe. Proč měla prin­cez­na Johanka náuš­ni­ce ‚kte­ré se nosí v dneš­ní době?????? Tvůrci by si měli uvě­do­mit že se děj ode­hrá­vá ve stře­do­vě­ku a měli by tomu her­ce při­způ­so­bit. Jinak to bylo hez­ké a moc se těším na tře­tí díl.

  • Tajemství staré bambitky 27. února 2022 Tajemství staré bambitky 2 Příběh napraveného loupežníka Karaby (Ondřej Vetchý), jeho odvážné dcery Aničky (Kamila Janovičová), trochu nešikovného prince Jakuba (Tomáš Klus) a dalších postav opustili tvůrci ve […] Posted in Filmové recenze
  • Tři bratři17. srpna 2021 Tři bratři Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodářství. Sourozenci při svém putování jako […] Posted in Galerie
  • Princ Mamánek – Recenze – 30 %1. listopadu 2022 Princ Mamánek – Recenze – 30 % Česká pohádka Princ Mamánek je vysněným projektem herce Jana Budaře, který ji režíroval, napsal a produkoval coby svůj celovečerní debut. Kromě toho ji natočil podle vlastní stejnojmenné […] Posted in Filmové recenze
  • Princ Mamánek25. října 2022 Princ Mamánek Princ Ludvík Otomar Karel XII. zrozený Vznešený (Jan Budař) je velmi spjatý se svou milující maminkou, královnou Ludmilou (Jana Nagyová). Jenže Ludvík je princ už poněkud přerostlý, je mu […] Posted in Filmové recenze
  • Myši patří do nebe – Recenze – 70 %12. října 2021 Myši patří do nebe – Recenze – 70 % Český loutkově animovaný film Myši patří do nebe se sice odehrává v našem světě, ale vystupují v něm výhradně zvířata, a to nejčastěji myši (a sem tam nějaký krtek nebo někdo další) a také […] Posted in Filmové recenze
  • Návštěvníci slaví 40 let od první klapky v Pelhřimově22. června 2021 Návštěvníci slaví 40 let od první klapky v Pelhřimově Návštěvníci je československý sci-fi televizní seriál pro děti z let 1981 až 1983. Vznikl v koprodukci Československé televize a několika dalších evropských zemí. Seriál se vysílal i v […] Posted in Zajímavosti
  • Kolja - Nejúspěšnější film posledních 40. let28. března 2021 Kolja - Nejúspěšnější film posledních 40. let Na konci 80. let se stárnoucí hudebník František Louka (Zdeněk Svěrák) rozhodne vyřešit špatnou finanční situaci fiktivním sňatkem s Ruskou Naděždou (Irina Bezrukova), která se snaží […] Posted in Retro filmové recenze
  • Tři bratři - Film o filmu - 1. - 3. část15. srpna 2014 Tři bratři - Film o filmu - 1. - 3. část Tři bratři - Film o filmu 1. část Tři bratři - Film o filmu 2. část Tři bratři - Film o filmu 3. část Posted in Články
  • Tři bratři – video z novinářské konference14. srpna 2014 Tři bratři – video z novinářské konference https://youtu.be/EZ2lUbRJ3sY Posted in Články
  • Tři bratři - 68 %14. srpna 2014 Tři bratři - 68 % Kdysi dávno žili na statku otec, matka a jejich tři synové: nejstarší Jan, prostřední Pepa a nejmladší Matěj. Jako malí kluci si rádi hráli a dělali různé skopičiny, ale postupně vyrostli […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50633 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71643 KB. | 25.06.2024 - 13:35:14