Kritiky.cz > Horory

Pact, The 2 (2014)

Jidášův odkaz roz­ná­ší hrů­zu a utr­pe­ní dál! Jenomže ten­to­krát budou u toho­to pokra­čo­vá­ní dost trpět i samot­ní divá­ci… June ráda kres­lí děsi­vé komiksy a inspi­ra­ci pro svou prá­ci hle­dá kupří­kla­du na fot­kách z már­ni­ce... Read more »

Within (2016)

Pokud si kupu­je­te nový barák, zjis­tě­te si, zda spo­leč­ně s ním neku­pu­je­te i něja­kou nežá­da­nou oso­bu navíc… John Alexander se spo­leč­ně se svou dce­rou Hannah a novou man­žel­kou Melanii stě­hu­je do nové­ho... Read more »

Night Teeth (2021)

Dvě pěk­ná mla­dá děv­ča­ta na zad­ní sedač­ce auta ješ­tě nezna­me­na­jí žád­nou výhru. Zvláště když vám mohou jít po krku a to doslo­va…! Již stov­ky let panu­je mezi upí­ry a lid­mi doho­da o „dob­ro­vol­nos­ti... Read more »

Demonic (2021)

Démonické síly, vir­tu­ál­ní rea­li­ta a špat­ný vztah mat­ky s dce­rou – zázra­ky se ten­to­krát neko­na­li… Krátce poté co se Carly po del­ší době setká­vá se svou kama­rád­kou Sam, je kon­tak­to­vá­na dal­ším býva­lým... Read more »

Nightbooks (2021)

I zlé čaro­děj­ni­ce rády poslou­cha­jí stra­ši­del­né pří­běhy. Běda však, kdy se jí něco zne­lí­bí, nebo se sna­ží­te utéct…! Malý Alex žije se svý­mi rodi­či v Brooklynu a ze vše­ho nej­ra­dě­ji má... Read more »

Killer Among Us (2021)

  Kdo a proč uná­ší mla­dé afro­a­me­ric­ké pro­sti­tut­ky? Mladá poli­cist­ka je v patách nebez­peč­né­mu psy­cho­pa­to­vi a zřej­mě i séri­o­vé­mu vra­ho­vi… Policistka Alisha je u sbo­ru nováč­kem, ale svou prá­ci se sna­ží dělat svě­do­mi­tě. Jednoho... Read more »

Dashcam (2021)

Proti tem­ným silám vám rouš­ka ani nedo­dr­žo­vá­ní pra­vi­del nepo­mů­žou! Annie Hardy je inter­ne­to­vá osob­nost a hudeb­ni­ce, kte­rá živě vysí­lá ze své­ho auta, kde během jízdy tvo­ří tex­ty ze slov, kte­ré... Read more »

If I Can’t Have Love, I Want Power (2021)

  Zpěvačka Halsey a její dopro­vod­ný sní­mek ke stej­no­jmen­né­mu albu. Kromě pís­ni­ček a naho­ty tu divá­ci snad oce­ní, že se natá­če­lo v České repub­li­ce… V žád­ném pří­pa­dě nejde o horo­ro­vý film, nýbrž dopro­vod­ný sní­mek... Read more »

Hypnotic (2021)

Raději se nikdy nene­chej­te zhyp­no­ti­zo­vat! Nikdy neví­te, jaké má kdo s vámi plá­ny… Jenn neza­ží­vá zrov­na nej­šťast­něj­ší obdo­bí. Rozešla se s pří­te­lem, přes­to­že k němu pořád něco cítí, nemá prá­ci a „lep­ší zítř­ky“... Read more »

Power, The (2021)

  Pro svůj prv­ní den v nové prá­ci si mla­dá zdra­vot­ní sestřič­ka nemoh­la vybrat hor­ší dobu… Roku 1974 při­chá­zí do kdy­si vyhlá­še­né Východní lon­dýn­ské krá­lov­ské nemoc­ni­ce nová zdra­vot­ní sest­ra Val.... Read more »

Row, The (2018)

  Další sester­stvo s ponu­rou minu­los­tí a vra­hem, kte­rý neza­po­mí­ná a tou­ží po krva­vé odpla­tě… Detektiv Cole z oddě­le­ní vražd prá­vě při­ve­zl svou dospí­va­jí­cí dce­ru Riley na kam­pus vyso­ké ško­ly, kde před mno­ha lety... Read more »

Alien Abduction (2014)

  Podivné svě­tel­né úka­zy zachy­ce­né na ruč­ní kame­ru skrý­va­jí něco mno­hem děsi­věj­ší­ho… Peter Morris se spo­leč­ně se svou ženou Katie a tře­mi dět­mi Coreym, Jill a Rileym vydá­vá kem­po­vat k nechval­ně pro­slu­lé... Read more »

Men (2022)

Geniální nebo napros­to bizar­ní dílo o mužích?  Po tra­gic­ké sebe­vraž­dě své­ho man­že­la Jamese, kte­rý posled­ní dobou před svou smr­tí Harper fyzic­ky i psy­chic­ky týral, se mla­dá žena vydá­vá na ang­lic­ký ven­kov,... Read more »

Cellar, The (2022)

Elisha Cuthbert, tajem­né scho­dy a sklep ukrý­va­jí­cí děsi­vé tajem­ství… Manželé Keira a Brian se spo­leč­ně se svý­mi dvě­ma dět­mi nastě­hu­jí do nové­ho domu, kte­rý nedáv­no kou­pi­li v auk­ci. Staré síd­lo již na... Read more »

Cured, The (2017)

I přes veš­ke­rou sna­hu se ne kaž­dý doká­že při­způ­so­bit a začle­nit do spo­leč­nos­ti. Zvláště když je ve vzdu­chu tolik před­sud­ků a křivd z minu­los­ti… Evropou se před něko­li­ka roky pro­hna­la náka­za, kte­rá... Read more »

Pod (2015)

Co se doo­prav­dy skrý­vá ve skle­pě dušev­ně nemoc­né­ho sou­ro­zen­ce? A je sku­teč­ně psy­chic­ky naru­še­ný, nebo celou dobu mlu­vil prav­du…? Ed poprosí svou sest­ru Lylu, aby s ním odje­la zkon­t­ro­lo­vat jejich bra­t­ra... Read more »

Jonestown Haunting, The (2020)

Přežila hro­mad­nou sebe­vraž­du a řádě­ní čle­nů své­ho kul­tu, ale noč­ní můry a její svě­do­mí ji donu­tí opět čelit hrůzám z minu­los­ti… Když roku 1978 spácha­li čle­no­vé kul­tu Chrámu lidu hro­mad­nou sebe­vraž­du pod... Read more »

Poltergeist Activity (2015)

Než si kou­pí­te nový dům, zjis­tě­te si něco o jeho minu­los­ti! Již sto­krát ohra­né téma, se zde nepěk­ně zadr­há­vá… David Prescott se po smr­ti své man­žel­ky, roz­hod­ne pře­stě­ho­vat na velšský ven­kov... Read more »

A Haunting at the Rectory (2015)

Fara s pochmur­nou minu­los­tí, milost­ný troj­ú­hel­ník a hro­ma­da nudy… Reverend Lionel se roku 1930 stě­hu­je se svou man­žel­kou Marianne na novou faru v Borley, aniž by tušil, že toto mís­to skrý­vá děsi­vé... Read more »

Deadly Intent (2016)

Terorizuje duch mrt­vé­ho otce svou smut­ní­cí rodi­nu? Nebo je za vším něco jiné­ho… Bryony pro­ží­vá těž­ké obdo­bí. Po sebe­vraž­dě své­ho man­že­la (váleč­né­ho vete­rá­na s post­trau­ma­tic­kým stre­so­vou poru­chu – PTSD - z vál­ky... Read more »

Dead Within (2014)

Zombie kou­sek o izo­lo­va­ném páru upro­střed apo­ka­ly­psy, poja­tý dosti odliš­ným a komor­něj­ším způ­so­bem. Bohužel ne moc záživ­ným a zají­ma­vým.   Před šes­ti měsí­ci vypuk­la náka­za, kte­rá se nekon­t­ro­lo­va­tel­ně roz­ší­ři­la napříč celou zemí.... Read more »

Hellbent (2004)

Vrah v mas­ce ďáb­la a s nabrou­še­ným srpem si vez­me do pará­dy něko­lik homose­xu­á­lů z Hollywoodu… V západ­ním Hollywoodu se chys­tá halloween­ský kar­ne­val pro homose­xu­á­ly a transgen­der. Policejní tech­nik Eddie a jeho sest­ra poli­cist­ka se prá­vě... Read more »

Carl (2012)

Buran Carl rád uná­ší mla­dé ženy, aby mu poro­di­ly děti. Většina z nich se však brá­ní a to se mu ani jeho poša­ha­né mat­ce nelí­bí… Do malé­ho zapad­lé­ho měs­teč­ka při­jíž­dí mla­dý... Read more »

Smile (2022)

Úsměv sem, úsměv tam…před kým se já to dnes oddě­lám… Psychiatrička Rose se ujme nové paci­ent­ky Laury, kte­rá tvr­dí, že jí jde o život. Sama se sta­la svěd­kem sebe­vraž­dy své­ho... Read more »

Antlers (2021)

Někteří paro­há­či mají rádi bobu­le jiní lid­ské maso… Do malé­ho měs­teč­ka Cispus Falls v Oregonu se nedáv­no vrá­ti­la uči­tel­ka Julia, kte­rá dočas­ně byd­lí u své­ho bra­t­ra – míst­ní­ho šeri­fa a pra­cu­je v tam­ní... Read more »

Sitter, The (1991)

Tvář andíl­ka, avšak poma­te­ná mysl a vra­žed­né tiky…Nikdo komu bys­te chtě­li svě­řit své dítě na hlí­dá­ní! Spisovatel Dennis při­jíž­dí se svou man­žel­kou Ruth a dce­rou Melissou do luxus­ní­ho hote­lu, kde hod­lá... Read more »

Escapee (2011)

Pokud navští­ví­te psy­chi­at­ric­kou léčeb­nu či ústav v rám­ci exkur­ze, nikdy nena­va­zuj­te oční kon­takt s paci­en­ty! Mohlo by se vám to šered­ně vym­stít… Během škol­ní exkur­ze v míst­ní psy­chi­at­ric­ké léčeb­ně, je stu­dent­ka Abby napa­de­na... Read more »

Dead Heist (2007)

Bankovní lou­pež se zvrt­ne v boj o pře­ži­tí. Lupiči totiž kro­mě poli­cis­tů budou muset čelit s pří­cho­dem úplň­ku i hor­dě vam­pý­řích zom­bie… Čtyři Afroameričané – kama­rá­di, drob­ní zlo­dě­jíč­ci a dea­le­ři z Miami se roz­hod­nou vylou­pit... Read more »

It Cuts Deep (2020)

Občas je dob­ré si pořád­ně roz­mys­let, s kým by bylo dob­ré zalo­žit rodi­nu a nemys­let jen roz­kro­kem. Jenže spous­ta lidí je jen sle­pě zami­lo­va­ná a pak to může bolet… Mladý pár Ashley... Read more »

Dead Zone (2022)

Jen dal­ší tuc­to­vá céč­ko­vá podí­va­ná se zom­bie apo­ka­ly­p­sou a sna­hou zís­kat sérum, kte­ré by moh­lo zachrá­nit lid­stvo. Nic ori­gi­nál­ní­ho… Zemi postih­la zom­bie apo­ka­ly­psa a ti co pře­ži­li, jsou eva­ku­o­vá­ni pryč z měst.... Read more »

Cruel Will (2013)

Tchánova urna bude zna­me­nat pro ten­to mla­dý pár doslo­va zká­zu jejich man­žel­ství… Manželé Paul a Lily spo­lu žijí již od své plno­le­tos­ti, ale jejich spo­ko­je­ný vztah brzy vez­me za své.... Read more »

Amber Alert (2012)

Trojice mla­dých fil­ma­řů nara­zí na dál­ni­ci na pode­zře­lé­ho z úno­su malé hol­čič­ky a tak se jej roz­hod­nou pro­ná­sle­do­vat na vlast­ní pěst a vše zdo­ku­men­to­vat… Trojice přá­tel se roz­hod­ne nato­čit doku­ment a něko­lik zábav­ných... Read more »

Murder Party (2007)

Chtěl si užít halloween­skou pár­ty, mís­to toho bude muset bojo­vat o holé pře­ži­tí se sku­pin­kou zdro­go­va­ných stu­den­tů umě­ní…  Pochůzkář Christopher roz­dá­vá poku­ty za špat­né par­ko­vá­ní, ale jinak žije osa­mě­lý život... Read more »

Summer Scars (2007)

Slizký tulák se roz­hod­ne dát výchov­nou lek­ci sku­pin­ce záško­lá­ků v tam­ním lesí­ku… V tom­to fil­mu sle­du­je­me osu­do­vé setká­ní šes­ti nác­ti­le­tých raubí­řů s tajem­ným cizin­cem, kte­ré navždy změ­ní jejich živo­ty. Pětice chlap­ců a jed­na... Read more »

Peanut Butter Solution, The (1985)

Tento rodin­ný film ve své době doká­zal vzbu­dit hrů­zu u spous­ty dětí. V dneš­ní době už to však s ním tak žha­vé asi nebu­de… Poté co mat­ka muse­la odjet do Austrálie, aby... Read more »

Vikaren (2007)

Nová uči­tel­ka na dán­ském ven­ko­vě vzbu­dí pozdvi­že­ní nejen u dětí, ale i jejich rodi­čů… V malém dán­ském měs­teč­ku nastu­pu­je do tam­ní ško­ly na záskok nová uči­tel­ka Ulla, kte­rá dosta­ne na sta­ros­ti žáky... Read more »

Summertime (2012)

Ani hol­ky v plav­kách či mini­a­tur­ní rolič­ka Manuely Velasco nedo­ká­ží z toho­to paskvi­lu, udě­lat ale­spoň prů­měr­nou podí­va­nou. Vicky a Sonia jsou dvě mla­dé para­psy­cho­lož­ky, kte­ré byly poslá­ny do domu, kde se v minu­los­ti ode­hrá­la... Read more »

Martian Land (2015)

Na Marsu ohro­zí živo­ty všech kolo­nis­tů obrov­ská píseč­ná bou­ře a času na záchra­nu je žalost­ně málo… Zemi postih­la jed­na pří­rod­ní kata­stro­fa za dru­hou, zača­li občan­ské nepo­ko­je, vál­ky, zdro­je jíd­la i pit­né... Read more »

Prey (2021)

Pro pěti­ci přá­tel se jejich roz­luč­ka se svo­bo­dou pro­mě­ní v boj o holé pře­ži­tí. Zvláště potom, co se sta­nou ter­čem záhad­né­ho střel­ce… Roman se má brzy ženit a tak se roz­hod­ne se... Read more »

Breach (2020)

Bruce Willis a Cody Kearsley budou muset bojo­vat na vesmír­né lodi se smr­tí­cím para­zi­tem, kte­rý je zhou­bou pro celé lid­stvo… Zemi postih­ne neza­sta­vi­tel­ná moro­vá náka­za a lid­stvo je na pokra­ji vyhy­nu­tí.... Read more »

Stranded (2013)

Laciná napo­do­be­ni­na inspi­ro­va­ná Vetřelcem či Věcí s mini­mál­ním roz­poč­tem a nepří­liš záživ­nou podí­va­nou… Těžařskou základ­nu Ark s výzkum­nou bio­la­bo­ra­to­ří na Měsíci zasáh­ne mete­o­ri­tic­ká bou­ře. Čtyřčlenná posád­ka pod vede­ním plu­kov­ní­ka Gerarda Brauchmana začne počí­tat... Read more »

Berkshire County (2014)

Tahle tři pra­sát­ka si pro kole­du roz­hod­ně nepři­šla…! Kylie se sta­ne ter­čem posmě­chu celé ško­ly i blíz­ké­ho oko­lí, poté co se na inter­net dosta­ne video, na kte­rém pro­vá­dí orál­ní sex... Read more »

Black Phone, The (2021)

Jedinou šan­cí na pře­ži­tí se pro une­se­né­ho mla­dé­ho chlap­ce sta­ne nefunkč­ní sta­rý tele­fon a ducho­vé před­cho­zích obě­tí… Roku 1978 otřá­sá před­měs­tím Denveru děsi­vá zprá­va, že se v jeho uli­cích a při­lehlém oko­lí... Read more »

Till Death (2021)

Megan Fox si osla­vu výro­čí urči­tě před­sta­vo­va­la úpl­ně jinak. Její man­žel si však pro ní při­chys­tal oprav­du zvrá­ce­né pře­kva­pe­ní… Emma je nešťast­ně vda­ná za despo­tic­ké­ho práv­ní­ka Marka, kte­ré­ho taj­ně... Read more »

Debug (2014)

Skupinka hac­ke­rů dosta­ne za úkol „vyčis­tit“ a zpro­voznit opuš­tě­nou vesmír­nou náklad­ní loď. Čeká zde však na ně nejed­no nemi­lé pře­kva­pe­ní a boj o pře­ži­tí… Šestice věz­ňů (hac­ke­rů) je vyslá­na na opuš­tě­nou vesmír­nou... Read more »

Final Storm, The (2010)

Se sil­nou bou­ří při­chá­zí na jejich far­mu i záhad­ný cizi­nec Luke Perry a pro tříčlen­nou rodin­ku začí­na­jí kruš­né chví­le… Děsivá bou­ře a zápla­vy pus­to­ší celý kon­ti­nent a špat­né poča­sí se nevy­hne ani malé­mu... Read more »

Mercy Black (2019)

Obětuj jí bolest a tro­chu krve a ona se ti za to odmě­ní. Běda však, když nespl­níš svůj slib! Před pat­nác­ti lety byly Marina a její kama­rád­ka Rebecca umís­tě­ny do psy­chi­at­ric­ké léčeb­ny.... Read more »

Hazard Jack (2014)

Vietnamský vete­rán s post­trau­ma­tic­kým stre­so­vým syn­dro­mem udě­lá krva­vou čáru přes roz­po­čet par­tič­ce nadr­že­ných vyso­ko­ško­lá­ků… Partička vyso­ko­ško­lá­ků v čele s pohled­nou Bridget se roz­hod­ne strá­vit víkend v polo­roz­pad­lé opuš­tě­né nemoc­ni­ci. Kromě alko­ho­lu a sexu­ál­ních rado­vá­nek... Read more »

Hard Ride to Hell (2010)

Motorkářský gang oče­ká­va­jí­cí pří­chod Antikrista, kte­ré­mu chut­ná lid­ské maso a krev, jo tak tomu je lep­ší se vyhnout při návštěvě Texasu… Tessa nedáv­no potra­ti­la a tak se necha­la pře­mlu­vit svým pří­te­lem Dannym,... Read more »

Awaken (2015)

Řada zná­mých tvá­ří ješ­tě nezna­me­ná ces­tu k úspě­chu. Zvláště když vám film nabíd­ne dosti jalo­vou podí­va­nou s tro­chou té akce a nási­lí… Kickboxerka Billie se vydá­vá hle­dat svou ztra­ce­nou sest­ru. Padne však... Read more »
Stránka načtena za 11,18347 s | počet dotazů: 7078 | paměť: 52521 KB. | 23.02.2024 - 10:24:52