Kritiky.cz > Zajímavosti

Las Vegas: 5 nejzajímavějších historických památek světového hlavního města zábavy

Las Vegas, celo­svě­to­vě pro­slu­lé „hlav­ní měs­to zába­vy“, láká návštěv­ní­ky z celé­ho svě­ta svou pul­zu­jí­cí noč­ní scé­nou, roz­sáh­lý­mi kasi­ny a luxus­ním uby­to­vá­ním. Ale za tou­to září reflek­to­rů se skrý­vá i boha­tá his­to­rie, saha­jí­cí... Read more »

Hráči (Rounders): Mistři pokeru a jejich legendární cesta ve filmu z prostředí kasina

V člán­ku se bude­me věno­vat fil­mo­vé kla­si­ce Hráči (Rounders) z pro­stře­dí kasi­na, hlav­ním posta­vám a nej­dů­le­ži­těj­ším scé­nám fil­mu, a uká­že­me si, jak film navždy ovliv­nil svět poke­ru. Úvod do světa Hráči (Rounders)... Read more »

Radleigh Valentine, Dan Craig: Tarot Andělské moudrosti

Krásná směs základ­ních sym­bo­lů taro­tu, anděl­ských dote­ků a zají­ma­vě hle­da­ných zákou­tí význa­mů kaž­dé kar­ty, to je Tarot Andělské moud­ros­ti. Autoři se do toho pus­ti­li oprav­du ze srd­ce a na výsled­ku je... Read more »

Populární komiksové postavy v online kasinech

Online Kasino Komiksové Hry A Jejich Rozvoj V dneš­ní době ros­te popu­la­ri­ta onli­ne kasin a vir­tu­ál­ních her. Jedná se o jed­né z nej­rych­le­ji se roz­ví­je­jí­cích se sek­to­rů. Technologické ino­va­ce pro hra­cí auto­ma­ty roz­hod­ně... Read more »

Recenzie a odporúčania používateľov: Ako nájsť najlepšie Paysafecard kasína?

Rozhodli ste sa pri hre v onli­ne kasí­na­ch vyu­ží­vať Paysafecard? Skvelá voľ­ba. Táto ino­va­tív­na pla­to­b­ná metó­da je bez­peč­ná, poho­dl­ná aj ano­nym­ná, tak­že sa stá­va prvou voľ­bou mili­ó­nov fan­ú­ši­kov onli­ne hier... Read more »

Pizza Modena: Křižovatka Prahy a Itálie

Když se v uli­cích Prahy roz­lé­há vůně auten­tic­ké ital­ské piz­zy, je jas­né, že Pizza Modena opět roz­jíž­dí své pece. Tato piz­ze­rie, kte­rá již více než deset let při­ná­ší radost z tra­dič­ní... Read more »

Objevování nových hranic: Nejnovější online kasina na scéně hazardu

Situace na trhu s onli­ne hazar­dem se neu­stá­le vyví­jí. Neustále při­chá­ze­jí na trhu nová onli­ne casi­na cz, kte­rá chtě­jí zaujmout hrá­če hle­da­jí­cí zába­vu a mož­nost vyso­kých výher. Dnes se pono­ří­me do... Read more »

Představení dámských fitness legín

‍ Dámské fit­ness legí­ny se sta­ly neod­mys­li­tel­nou sou­čás­tí kaž­do­den­ní­ho cvi­če­ní a spor­to­vá­ní. Nejenže jsou poho­dl­né a prak­tic­ké, ale také jsou mód­ním doplň­kem, kte­rý vám pomů­že dosáh­nout vašich fit­ness cílů s ele­gan­cí a sty­lem. Výhody... Read more »

Digitální revoluce v hazardních hrách: Zkoumání propojení technologií a online kasin

Inovativní tech­no­lo­gie, jako je vir­tu­ál­ní rea­li­ta, umě­lá inte­li­gen­ce a blockcha­in tech­no­lo­gie, způ­so­bi­ly revo­lu­ci ve svě­tě onli­ne kasi­na a pozved­li ho na ješ­tě lep­ší úro­veň. Technologické pokro­ky ote­vře­ly hrá­čům svět mož­nos­tí a inter­ak­tiv­ní­ho... Read more »

Ovládnutí demo režimu: Tipy a triky pro hraní hracích automatů bez skutečných peněz

Hrací auto­ma­ty jsou jed­nou z nej­ob­lí­be­něj­ších zábav­ních her, kte­ré lze nalézt v onli­ne kasi­nech. Ať už jste nová­ček v této oblas­ti nebo zku­še­ný hráč, je demo režim ide­ál­ním způ­so­bem, jak se sezná­mit... Read more »

Výhody bezpečnostních kamer s vysokým rozlišením pro ochranu majetku a zvýšení pocitu bezpečí ve velkých městech

Kamerové sys­témy se sta­ly nedíl­nou sou­čás­tí moder­ní­ho živo­ta a při­ná­ší mno­ho výhod pro kon­t­ro­lu a zabez­pe­če­ní naše­ho majet­ku. Především ve vel­kých měs­tech, jako je Praha, Brno nebo Ostrava, kde je život... Read more »

Karlos Vémola vs Patrik Kincl - vyhrál ten normálnější

V sobo­tu 20. květ­na se v praž­ské O2 Aréně ode­hrál dlou­ho oče­ká­va­ný titu­lo­vý zápas střed­ní váhy orga­ni­za­ce Oktagon MMA mezi Karlosem Vémolou a Patrikem Kinclem. Po pěti letech čeká­ní a mno­ha slov­ních pře­střel­kách se... Read more »

LEGO® Creator 3 v 1: Stavte si tři různé modely z jedné sady kostiček

No co Vás asi nej­ví­ce baví? No sklá­dá­ní kos­ti­ček LEGA. Je mno­ho mož­nos­tí, co kou­pit. Od licen­co­va­ných sad Star Wars, Harry Potter a dal­ší „znač­ko­vé“ sady, na kte­ré jsme si... Read more »

Tipy, jak získat více followerů na Instagramu

Americká soci­ál­ní síť Instagram byla spuš­tě­na v roce 2010 a zane­dlou­ho se zařa­di­la mezi nej­ob­lí­be­něj­ší soci­ál­ní sítě (jen za prv­ních 11 měsí­ců se k „Instáči“ při­po­ji­lo 9 mil. uži­va­te­lů). Umožňuje uži­va­te­lům sdí­let... Read more »

Znovuzavedení hazardu ve městech? Některá města uvažují o návratu kamenných kasin

Co bylo přes něko­li­ka lety hor­ko těž­ko schvá­le­no čes­kým par­la­men­tem, se nyní mož­ná vrá­tí – řeč je o kamen­ných kasi­nech a onli­ne auto­ma­tech, kte­ré byly houf­ně vyhná­ny z měst, v návaz­nos­ti na kri­zi... Read more »

Filmy, kterými oslavíte nejlépe Silvestrovský večer

Jednou z nej­pa­mát­něj­ších udá­los­tí v živo­tě člo­vě­ka je Nový rok. Všichni se na toto roč­ní obdo­bí těší a rádi sle­du­jí růz­né fil­my s téma­ti­kou Silvestra. Mnoho lidí sle­du­je tyto fil­my na osla­vu nové­ho... Read more »

Zvyky oslav Nového roku 2023

Leden je měsíc nové­ho roku. Je to měsíc oslav, rodi­ny a přá­tel a spous­ty výbor­né­ho jíd­la. Nový rok je také obdo­bím před­se­vze­tí do budouc­na. Lidé z celé­ho svě­ta sla­ví nový rok jedi­neč­ný­mi... Read more »

Bitcoin a online kasina: úspěšný tandem

Rychle ros­tou­cí popu­la­ri­ta onli­ne hazard­ních her je pří­mo úměr­ná poptáv­ce po plat­bách kryp­to­mě­na­mi. Použití tech­no­lo­gie blockcha­in pro­to ote­ví­rá kasi­nům mno­ho pří­le­ži­tos­tí Fortuna Casino - napří­klad Pay N Play může pro­vá­dět trans­ak­ce... Read more »

Kasino v České republice

Výběr správ­né spo­leč­nos­ti může uči­nit hazard­ní hry nejen zají­ma­vý­mi, ale i výnos­ný­mi. Oleksij Ivanov, odbor­ník na webo­vých strán­kách Casino Zeus, pro­ve­dl podrob­nou ana­lý­zu zna­ček a zve­řej­nil aktu­ál­ní pře­hled funk­cí čes­kých kasin... Read more »

Vánoční filmy pro děti vykouzlí úsměvy na tvářích

Přicházejí Vánoce a mno­ho rodi­čů se ptá, jaké vánoč­ní fil­my pro děti pus­tit letoš­ní rok. Rok od roku je to těž­ší a těž­ší. Děti zvlá­da­jí za jed­ny Vánoce něko­lik desí­tek fil­mů,... Read more »

Hudební událost roku se blíží. Pod taktovkou TV Nova oslaví Český slavík šedesátiny

Velkolepá show, živá vystou­pe­ní nej­lep­ších čes­kých inter­pre­tů, pocta legen­dám, VIP backstage room, tři vel­ké mode­rá­tor­ské osob­nos­ti a hvězd­ní hos­té. Televize Nova na sobo­tu 12. lis­to­pa­du při­pra­vu­je kul­tur­ní udá­lost roku. Budou se... Read more »

For Honor – tipy & triky

For Honor se – i přes své stá­ří – sta­bil­ně drží na nej­vyš­ších příč­kách sou­bo­jo­vých onli­no­vek. Nabízí totiž tak pro­maka­ný sou­bo­jo­vý sys­tém, že se mu v onli­nu (a ostat­ně i v sin­glepla­ye­ru) vyrov­ná jen... Read more »

Radek Karban založil školu koučů Coaching University

V dneš­ní době exis­tu­je celá řada kou­čo­va­cích škol, avšak vět­ši­na z nich nedo­ká­že koučům zajis­tit potřeb­nou kva­li­tu, aby doká­za­li oprav­du efek­tiv­ně pomá­hat svým kli­en­tům. A to pak ničí jak trh, tak... Read more »

Ubytování Břeclav

Hledáte ide­ál­ní mís­to k dovo­le­né? Zajeďte si do Břeclavi. Oblast upro­střed vinař­ské­ho kra­je s krás­ným Lednicko - Valtickým are­á­lem dýchá prázd­ni­no­vou atmo­sfé­rou. Cyklostezky a turis­tic­ké tra­sy kra­jem vína vás pro­ve­dou jak his­to­ric­ký­mi... Read more »

Neboj se ukázat, co v tobě je!

Vždy jsi tro­chu vybo­čo­val z davu a viděl svět jiný­ma oči­ma? Učitelé, rodi­na i kama­rá­di vždy obdi­vo­va­li tvé výrob­ky ve výtvar­ce nebo zpěv v hudeb­ní nau­ce? Ve vol­ných chví­lích čas­to něco vyrá­bíš, nad... Read more »

Dokážu to! Karty pro podporu za každé situace

Najít v kar­tič­kách pří­te­le, kte­rý vám kaž­dý den řek­ne něco milé­ho, nebo v době, kdy to potře­buj­te, vám pora­dí. Nebo vás pod­po­ří, podě­lí­te se s  nimi o radost a nové smě­ry  - to... Read more »

Top nekonečno nejlepších songů na planetě Zemi

Dle zce­la zau­ja­té­ho a sub­jek­tiv­ní­ho pohle­du. Řazeno chro­no­lo­gic­ky, od těch co byly obje­ve­ny již v dět­ství a pro­bu­di­ly hlu­bo­ké emo­ce. Read more »

TOP 10 nejlepších PC her všech dob

Seřazeno chro­no­lo­gic­ky, od těch co jsem obje­vil v dět­ství, a stá­le mají i dodnes vyso­ký stu­peň zno­vu­hra­tel­nos­ti. Read more »

Praha mění podmínky natáčení filmů a reklam

Od prv­ní­ho led­na 2023 se mění v Praze pod­mín­ky k natá­če­ní fil­mů a reklam.  Přinášíme tvůr­cům body nové­ho naří­ze­ní v Praze. Read more »

Miloš Zeman - televizní hvězda

Miloš Zeman jen znám jako politik(momentálně pre­zi­dent ČR), ale mimo své poli­tic­ké půso­be­ní se zúčast­nil i něko­li­ka sou­tě­ží. V roce 1990 byl sou­čás­tí spe­ci­ál­ní­ho dílu sou­tě­že Videostop, ve kte­ré byl posa­zen... Read more »

Miloš Zeman - Videostop 1990

Read more »

Moderní multifunkční materiál v exteriérech

Všichni máme vyso­ké náro­ky, když při­jde na byd­le­ní. Všichni máme něja­ké před­sta­vy a fan­ta­zie a mno­ho z nich bychom si přá­li něja­kým způ­so­bem rea­li­zo­vat. Je tolik mož­nos­tí, kte­rý­mi lze stav­bu domu rea­li­zo­vat,... Read more »

Zařiďte si nový domov ve stylu feng-šuej

Chcete se u vás doma cítit co nej­lé­pe? Zaměřte se na cel­ko­vý vzhled a uspo­řá­dá­ní jed­not­li­vých míst­nos­tí a zařiď­te si nový domov pod­le zásad feng-šuej. Váš byt nebo dům pak bude cítit... Read more »

Záludnosti podkrovního bydlení

Jestliže plá­nu­je­te pod­krov­ní byd­le­ní a při­pra­vu­je­te se na jeho rekon­struk­ci, je dob­ré mys­let na něko­lik věcí již pře­dem. Originalita půd­ních bytů je veli­ce láka­vá, obzvláš­tě když je byt v cen­t­ru měs­ta.... Read more »

Jak si správně vybrat matraci

Výběr nové mat­ra­ce pod­lé­há mno­ha fak­to­rům. Například jaké aler­gie máte nejen vy, ale také čle­no­vé vaší rodi­ny. Alergikům se nedo­po­ru­ču­jí mat­ra­ce napří­klad z vlny nebo late­xu. Matrace by ide­ál­ně měla... Read more »

Návštěvníci slaví 40 let od první klapky v Pelhřimově

Návštěvníci je čes­ko­slo­ven­ský sci-fi tele­viz­ní seri­ál pro děti z let 1981 až 1983. Vznikl v kopro­duk­ci Československé tele­vi­ze a něko­li­ka dal­ších evrop­ských zemí. Seriál se vysí­lal i v tele­vi­zi NDR, tam běžel pod názvem... Read more »

20 nejlepších seriálů dvacetiletí (4. část)

Posledních pět kousků nám chybí ke zkompletování naší seriálové TOP 20 uplynulých dvou dekád. Závěrečnou kapitolu jsem zasvětil těm televizním diamantům, které mě osobně nejvíce oslinily. Banshee (2013-2016) Nejlepší... Read more »

20 nejlepších seriálů dvacetiletí (3. část)

Přehlídka nejlepších seriálů 21. století numero tři je tu a pomalu se blížíme do finiše. Jak se traduje, je těžší nafilmovat dobrou komedii nežli drama, proto se to i... Read more »

Fakta o Anděl Paně 2

Každý rok během Vánoc beži na obra­zov­kách České Televize Anděl Paně 2. Kritiky.cz Vám pří­náši zaji­ma­vos­ti nebo­li fak­ta. Hodnocení fil­mu: 97 % 1.Fakt:Film měl v Českém kině naš­tev­nost 3 mili­ó­nů, na... Read more »

10 nejlepších filmů Bradleyho Coopera

Bradley Cooper byl na začát­ku kari­é­ry typo­vě obsa­zo­va­ný do rolí hezou­nů, jen­že postup­ně se z něj „vyklu­bal“ jeden z nej­lep­ších her­ců své gene­ra­ce, kte­ré­mu se poda­ři­lo dosáh­nout toho, co si můžou... Read more »

Rozhovory se známými osobnostmi

Každý z nás během své­ho živo­ta obje­ví záli­bu nebo koní­ček, kte­rý ho bude napl­ňo­vat. Ať už to jsou auto­mo­bi­ly, psa­ní blo­gu nebo šití. Rozhodně se nemá­te za co sty­dět. Někoho... Read more »

Internetové stránky jsou klíčem k úspěšnému podnikání

V dneš­ní době se pouš­tí do něja­ké for­my pod­ni­ká­ní stá­le vět­ší množ­ství lidí. Spousta z nich bohu­žel vel­mi brzy neú­spěš­ně skon­čí. Přitom mož­ná sta­či­lo málo a moh­li se i oni zařa­dit mezi... Read more »

Sportovní lov hub: Nejzdravější český sport, který (zatím) EU nezakázala.

Česko je velmoc Kanada ani Spojené stá­ty totiž hou­ba­ře­ní nepře­jí (samo­zřej­mě s výjim­kou potom­ků při­stě­ho­va­lých houbařů-Slovanů), tak­že Česko a Slovensko zau­jí­ma­jí před­ní příč­ky na svě­to­vém žeb­říč­ku hou­ba­řů – ovšem spo­lu s Ruskem,... Read more »

Rocky III

Rocky, kte­rý ve dru­hém díle zví­tě­zil ve vyčer­pá­va­jí­cím odvet­ném sou­bo­ji s šam­pi­ó­nem Apollo Creedem, se stal mis­trem svě­ta všech váho­vých kate­go­rií. Je z něj boháč a mohl by si uží­vat spo­ko­je­né­ho živo­ta.... Read more »

Rocky II

Hned po zápa­se, kte­rý jsme vidě­li v prv­ním díle byli Rocky i Apollo odve­ze­ni do nemoc­ni­ce. I když pod­le roz­hod­čích je Apollo vítěz, ale on má pořád pocit, že Rockyho nepo­ra­zil. Apollo chys­tá... Read more »

Nezapomenutelné filmové scény: „Indiano, nech ho být“ (Indiana Jones a poslední křížová výprava)

Nadešel čas odšpun­to­vat naši pra­vi­del­nou rubri­ku, o níž jsem dlou­hé dny i noci snil a kte­rá by se měla stát srd­cem toho­to webu. Jedná se o neza­po­me­nu­tel­né fil­mo­vé a seri­á­lo­vé scé­ny, kte­ré se mno­hým... Read more »

TOP westerny všech dob? Víme, které musíte vidět!

Westerny pat­ří mezi fil­mo­vou kla­si­ku, kte­rá má bez­po­chy­by dodnes stá­le mno­ho fanouš­ků. Po deká­dy už malí klu­ci vzhlí­že­li k neo­hro­že­ným wes­ter­no­vým hrdi­nům s kol­ty u pasu. Je to nepo­chyb­ně také urči­té cha­risma pánů... Read more »

Před 25 lety Mulder a Scullyová poprvé promluvili česky

V úte­rý uply­ne rov­né čtvrt­sto­le­tí od prv­ní­ho uve­de­ní seri­á­lu Akta X v České repub­li­ce. Svůj his­to­ric­ky prv­ní pří­pad na čes­kých tele­viz­ních obra­zov­kách Mulder a Scullyová ote­vře­li v pátek 26. květ­na 1995 na TV Nova. Tato dru­há nej­star­ší čes­ká komerč­ní pore­vo­luč­ní... Read more »

Květnové výročí povstání

Je doce­la zají­ma­vé sle­do­vat, jak i po 75 letech od kon­ce dru­hé svě­to­vé vál­ky v Evropě ten­to kon­fikt stá­le bub­lá. Má už jinou podo­bu, ale skvě­le zapa­dá do kul­tur­ní vál­ky a je napl­ňo­ván... Read more »

Marihuana ve filmech

Slavná dro­ga je vysky­tu­je v mno­ha fil­mech. Některé byly úspěš­né, někte­ré méně. V našem reka­pi­tu­lač­ním člán­ku jsem Vám sepsal ty nej­zná­měj­ší mari­hu­a­no­vé fil­my. Americká krá­sa Americká krá­sa z roku 1999 je nej­slav­něj­ší... Read more »
Stránka načtena za 4,59799 s | počet dotazů: 236 | paměť: 49911 KB. | 24.05.2024 - 18:19:18