Kritiky.cz > Ze života

Deset nejlepších pokerových filmů

Poker je hra, při kte­ré se uplat­ňu­je stra­te­gie, psy­cho­lo­gie a hra­je v ní roli i kou­sek štěs­tí. Nehraje se zda­le­ka jenom v kasi­nech, má mno­hem vět­ší pře­sah. Nezřídka slou­ží k vytvo­ře­ní napí­na­vé­ho dra­ma­tu, a zvlášť pak... Read more »

Nerez v domácím použití – jak můžeme díky nerezu zlepšit kvalitu a vzhled našeho domova ?

Nerezová ocel je mate­ri­ál, kte­rý se díky své odol­nos­ti, este­tic­ké­mu vzhle­du a uni­ver­zál­nos­ti stá­vá nepo­stra­da­tel­nou sou­čás­tí moder­ní domác­nos­ti. Produkty z nere­zo­vé oce­li nabí­ze­né na Stainless Europe mohou výraz­ně zlep­šit kva­li­tu a funkč­nost... Read more »

Inovativní možnosti pro uživatele nikotinu: Přehled nových alternativ

Uživatelé niko­ti­nu dnes hle­da­jí alter­na­ti­vy k tra­dič­ním ciga­re­tám a vape pro­duk­tům, kte­ré by nabí­ze­ly jak zdra­vot­ní, tak soci­ál­ní výho­dy. Na trhu se obje­vu­jí ino­va­tiv­ní mož­nos­ti, jež sli­bu­jí niž­ší zdra­vot­ní rizi­ka opro­ti... Read more »

Jak si vybrat nejlepší kasino za české koruny

Podívejme se nyní na to, jak důle­ži­té je hrát o sku­teč­né pení­ze na bez­peč­ných her­ních por­tá­lech a proč by mělo kasi­no pod­po­ro­vat čes­ké koru­ny pro výhod­né hra­ní hrá­čů v České repub­li­ce. Faktorů... Read more »

Od obrazovky k streamování: Navigace kariérními cestami v digitálním světě zábavy

V éře, kdy digi­tál­ní tech­no­lo­gie pře­tvá­ří kaž­dý aspekt naše­ho živo­ta, se svět zába­vy dra­ma­tic­ky mění. Od tra­dič­ních tele­viz­ních obra­zo­vek po svět stre­a­mo­vá­ní, mož­nos­ti, jak se zaba­vit nebo vyprá­vět pří­běhy, jsou... Read more »

Last minute zájezdy do turecka: Úplný průvodce pro spontánní cestovatele

Toužíte po dob­ro­druž­ství na posled­ní chví­li? Last minu­te zájezdy do Turecka nabí­zí vzru­šu­jí­cí pří­le­ži­tost pro­zkou­mat ten­to jedi­neč­ný kle­not, kde se snou­bí vli­vy Evropy a Asie. Zde je váš prů­vod­ce, jak na... Read more »

Škoda ve světě kinematografie-Poznejte výjimečný model, který dobýval velké plátno

Automobily již dlou­ho nejsou jen pro­střed­ky dopra­vy, ale také objek­ty kul­tu­ry, kte­ré inspi­ru­jí fil­mo­vé tvůr­ce. Mezi nimi se Škoda 110 Super Sport vymy­ká jako model, kte­rý si zís­kal zvlášt­ní... Read more »

Jak získat práci: Klíčové kroky a úspěšné vzory motivačních dopisů

  Získání prá­ce v dneš­ní kon­ku­renč­ní době není jed­no­du­chým úko­lem. S ohle­dem na ros­tou­cí počet ucha­ze­čů je důle­ži­té vytvo­řit dob­rý dojem již od samé­ho začát­ku. Jedním z klí­čo­vých prv­ků toho­to pro­ce­su je... Read more »

Jak se zaregistrovat a přihlásit do systému Parimatch: podrobný popis krok za krokem

Parimatch je nová a aktiv­ně se roz­ví­je­jí­cí sáz­ko­vá kan­ce­lář na Ukrajině. Nabízí širo­kou šká­lu spor­tov­ních sázek, onli­ne kasi­no a mno­ho dal­ší­ho. Chcete-li začít hrát, musí­te se do Parimatch při­hlá­sit nebo zare­gis­tro­vat.... Read more »

Seznamka Jiskření.cz: Váš online průvodce k nalezení ideálního partnera zdarma

Online seznam­ka Jiskření.cz je oblí­be­ným mís­tem pro všech­ny, kte­ří hle­da­jí svou lep­ší polo­vič­ku onli­ne. Tato seznam­ka zdar­ma nabí­zí mož­nost sezná­me­ní pro ty, kte­ří tou­ží po nale­ze­ní toho pra­vé­ho, ať už... Read more »

Ferwer.cz představuje Kvitok a Lobey: Harmonie mezi estetikou a ekologií

Symbióza estetiky a ekologie V oblas­ti kos­me­ti­ky ros­te zájem o spo­je­ní efek­ti­vi­ty a eko­lo­gic­ké­ho pří­stu­pu. Eko obchod Ferwer odpo­ví­dá na ten­to poža­da­vek tím, že nabí­zí pro­duk­ty od zna­ček Kvitok a Lobey. Tyto znač­ky... Read more »

5 tipů, jak napsat úspěšnou žádost o zaměstnání

Všichni to zná­me – tou­ha po nové pra­cov­ní pří­le­ži­tos­ti a ten prv­ní krok – napsat žádost o zaměst­ná­ní. Ale jak na to, aby vaše žádost vynik­la a upou­ta­la pozor­nost zaměst­na­va­te­le? Správně napsa­ná žádost... Read more »

Úklid Domácnosti: Tipy a Triky pro Bezchybný Dům

Každý z nás tou­ží po útul­ném a čis­tém domo­vě, kte­rý nás vítá po nároč­ném dni. Úklid domác­nos­ti však může být někdy zdlou­ha­vý a otrav­ný úkol. S tím­to člán­kem vám při­ná­ší­me uži­teč­né tipy a tri­ky, jak udě­lat... Read more »

Zjištění, Rozvoj a Uplatnění Vloh: Naučte se řídit svůj osud

V dneš­ní době se setká­vá­me s alar­mu­jí­cím fak­tem, že mno­ho lidí nachá­zí uplat­ně­ní mimo obor, kte­rý stu­do­va­li. To vytvá­ří nepří­z­ni­vou situ­a­ci nejen pro jed­not­liv­ce, ale i pro spo­leč­nost jako celek. Není... Read more »

Casino Noir: Kinematografické klenoty tajemných kasinových filmů

Kasino a jeho tem­ná zákou­tí byla vždy pou­ta­vým téma­tem. Je v lid­ské nátu­ře pro­je­vo­vat zájem o nezná­mé a ponu­ré pří­běhy. Díky při­taž­li­vos­ti těch­to témat byly nato­če­ny růz­né noi­ro­vé sním­ky z míst, kte­rým hazard spo­je­ný... Read more »

Lze v dnešní době použít slavné kasinové triky z oblíbených filmů?

Počítání karet v blac­kjacku ze sním­ku Rain Man, skry­tí esa v ruká­vu jako Mel Gibson v Maverickovi či mani­pu­lo­vá­ní s auto­ma­ty z fil­mu Casino. Tyto fil­mo­vé mané­v­ry vyu­ži­té k pora­že­ní kasin pat­ří díky své geni­a­li­tě mezi nej­zná­měj­ší.... Read more »

Osudový den hudby: Sinead O’Connor nás opustila, ale její hlas zůstává navždy

Dnes, hud­ba ztra­ti­la jed­nu ze svých nej­vý­znam­něj­ších a nej­ví­ce iko­nic­kých osob­nos­tí. S hlu­bo­kým zármut­kem ozna­mu­je­me, že zpě­vač­ka Sinead O’Connor nás dnes opus­ti­la ve věku 56 let. Její ztrá­ta zane­chá­vá prázd­né mís­to... Read more »

Varování před plenou na kočárku v horkém počasí

Pokud ven­ku hře­je slun­ce a panu­je hor­ko, mož­ná si mys­lí­te, že polo­že­ní ple­ny na kočá­rek pro vaše dítě vytvo­ří pří­jem­něj­ší pro­stře­dí. Avšak opak je prav­dou. I když by se moh­lo... Read more »

Výhody a nevýhody využití bonusu bez vkladu v online casinu

Zjistěte, jaké jsou výho­dy a nevý­ho­dy bonu­su bez vkla­du v onli­ne casi­nu. Maximální zába­va bez finanč­ní­ho rizi­ka? Úvod Vítejte v našem detail­ním pře­hle­du týka­jí­cí se jed­né z neja­trak­tiv­něj­ších nabí­dek, kte­ré onli­ne kasi­na posky­tu­jí... Read more »

3 NEJ tipy: Vybíráme pánské pantofle pro letní sezónu.

Muži, shá­ní­te pořád­né pán­ské pan­tofle, ale žena vám odmít­la pomo­ci s výbě­rem? To neva­dí! Nehádejte se, zvlád­ne­me to pro ten­to­krát spo­leč­ně. Pojďme se podí­vat na 3 tipy, nebo zása­dy, pod­le kte­rých vybrat... Read more »

Online hry jsou zábava, ne nemoc

Hraní onli­ne her bylo po mno­ho let pova­žo­vá­no za nemoc, kte­rá způ­so­bu­je, že lidé jsou aso­ci­ál­něj­ší a trpí depre­se­mi. Měli také vět­ší prav­dě­po­dob­nost nad­váhy, pro­to­že tělo trá­vi­lo hod­ně času bez pohy­bu.... Read more »

Zažijte dobrodružství plné napětí v naší únikové hře v opuštěném domě v lese

Vítejte ve svě­tě, kde se vaše doved­nos­ti, logi­ka a týmo­vá spo­lu­prá­ce sta­nou klí­čem k úspě­chu. Naše úni­ko­vá hra v reál­ném pro­stře­dí vám při­ná­ší neza­po­me­nu­tel­ný záži­tek, kte­rý vás vtáh­ne do svě­ta tajem­ství a vzru­še­ní... Read more »

Tescoma nabízí kuchyňský trojlístek ve formě termohrnku, zmrzlinovače a rýžovaru

Tescoma má hod­ně roz­lič­ných výrob­ků. Od pán­vi­ček, hrn­ců až po vel­mi „vymaka­né“ pomoc­ní­ky do kuchy­ně. V dneš­ním člán­ku si při­po­me­ne­me tři vel­mi oblí­be­né výrob­ky. Termohrnek Hrnek pat­ří za vel­mi oblí­be­né výrob­ky... Read more »

Zvyšte svoji křížovkářskou úroveň s online slovníkem!

V dneš­ní digi­tál­ní době, kdy se stá­le více zába­vy a infor­ma­cí pře­sou­vá na inter­net, není divu, že i tra­dič­ní zába­va jako kří­žov­ky našla své mís­to na webo­vých strán­kách. Pro fanouš­ky kří­žo­vek... Read more »

Estetická klinika Brno - klinika estetické chirurgie v Brně

Naše ces­ta zača­la před něko­li­ka lety s jed­ním snem – pomá­hat lidem cítit se lépe ve své vlast­ní kůži a dosáh­nout vzhle­du, kte­rý si zaslou­ží. Dnes jsme hrdí na to, že... Read more »

Ovocné stromy na zahradě jsou nejen krásným doplňkem, ale také přinášejí užitek ve formě chutných plodů.

Ovocné stro­my na zahra­dě jsou nejen krás­ným doplň­kem, ale také při­ná­še­jí uži­tek ve for­mě chut­ných plo­dů. Ať už jde o jab­lo­ně, hruš­ky, třeš­ně či meruň­ky, ovoc­né stro­my pat­ří k základ­ní­mu vyba­ve­ní kaž­dé... Read more »

RTP online automatů, jejich volatilita a rozptyl

Moderní člo­věk má mož­nost uzavřít něko­lik efek­tiv­ních sázek ke kaž­dé pří­le­ži­tos­ti. K tomu sta­čí vyu­žít slu­žeb spo­leh­li­vé­ho kasi­na, kte­ré má mezi zákaz­ní­ky dlou­ho­le­té zku­še­nos­ti a bez­vad­nou pověst. Výborným řeše­ním by byla... Read more »

Panther Pays aneb další kvalitní věc od Playtechu

Jakmile si zájem­ce o onli­ne hra­cí auto­ma­ty vybe­re kasi­no, kde bych chtěl začít hrát, při­chá­zí na řadu dile­ma, kte­rou hru si zvo­lit. Výběr je dnes sku­teč­ně obrov­ský, navíc hry doká­ží... Read more »

Jak na sdílení účtu na Netflixu

Sdílení účtu na Netflixu se sta­lo běž­nou pra­xí mezi lid­mi, kte­ří chtě­jí ušet­řit na poplat­cích za před­plat­né. Netflix sice ofi­ci­ál­ně umož­ňu­je sdí­le­ní účtu s rodi­nou a blíz­ký­mi, ale v pra­xi je čas­to... Read more »

Konstrukční a ložiskové oceli a jejich zpracování numerickou vypalovačkou

V tom­to člán­ku se dozví­te o růz­ných typech oce­li pou­ží­va­ných ve výstav­bě a výro­bě loži­sek. Zjistíte, co je nauh­li­čo­vá­ní oce­li a jaké jsou jeho výho­dy. Také se sezná­mí­te s nume­ric­kou vypa­lo­vač­kou, kte­rá umož­ňu­je... Read more »

Připojte se k virtuálnímu běhu a procházce pro miminka do dlaně

Chcete se zapo­jit do dob­ré věci a záro­veň si užít spor­tov­ní zába­vu? Přidejte se k nám na cha­ri­ta­tiv­ních bězích MIMINKA DO DLANĚ, kte­ré mají za cíl upou­tat pozor­nost na pro­ble­ma­ti­ku před­čas­né­ho... Read more »

Nový kanabinoid HHC - účinky, původ a rozdíl od THC

Na scé­ně se obje­vil nový kana­bi­no­id opře­de­ný tajem­stvím. HHC nebo­li hexa­hyd­ro­ka­na­bi­nol se zdá mít podob­né účin­ky jako THC, na roz­díl od něj je však legál­ní. Kde se vza­lo HHC, jak... Read more »

Metoda TRE: Cvičení na uvolňování napětí a traumatu

Stres, napě­tí a trau­ma jsou sou­čás­tí naše­ho živo­ta. Někdy se s nimi doká­že­me vyrov­nat, jin­dy nám způ­so­bu­jí pro­blémy v oblas­ti fyzic­ké­ho i psy­chic­ké­ho zdra­ví. Existuje však jed­no­du­chá a účin­ná meto­da, jak se zba­vit nega­tiv­ních... Read more »

HHC - nový kanabinoid s podobnými účinky jako THC

Co je HHC a proč je tak popu­lár­ní? Jaké jsou jeho hlav­ní vlast­nos­ti a účin­ky? Kde se dá kou­pit kva­lit­ní HHC onli­ne? Hlavní body: HHCP Co je to HHC? HHC je... Read more »

Chicken Mystake game

Už jste sly­še­li o této doslo­va vype­če­né hře, kte­rá si zís­ka­la tisí­ce fanouš­ků ve svě­tě? Že ne? Tak čtě­te. Mystake kasino a jeho exkluzivní hry, které jinde nenaleznete! Online kasi­no MyStake... Read more »

Instagram lajky – proč si je lidé kupují?

Instagram i přes jaké­ko­liv ostat­ní soci­ál­ní sítě pat­ří mezi to nej­sil­něj­ší, co na trhu je. Má gigan­tic­kou základ­nu den­ně aktiv­ních uži­va­te­lů a exis­tu­je nespo­čet influ­en­ce­rů, kte­ří na této plat­for­mě fun­gu­jí. A v posled­ní... Read more »

Jaké jsou nejoblíbenější hry v českých online kasinech?

V posled­ních letech se onli­ne kasi­na sta­la stá­le popu­lár­něj­ší vol­bou pro čes­ké hrá­če, a to zejmé­na díky snad­né dostup­nos­ti a širo­ké­mu výbě­ru her. Zde se podí­vá­me na nej­ob­lí­be­něj­ší hry v čes­kých onli­ne... Read more »

Proč uvažovat o CRM i v poměrně malé firmě

Často si mys­lí­me, že CRM (Customer Relationship Management) je urče­no pou­ze pro vel­ké kor­po­ra­ce. Nicméně, i malé fir­my mohou mít pro­spěch z imple­men­ta­ce CRM sys­té­mu. V tom­to člán­ku se zamě­ří­me na důvo­dy,... Read more »

Co mám vlastně koupit své manželce na Den matek?

Tak jsem pře­mýš­lel o tom, co vlast­ně bych mohl kou­pit své man­žel­ce. Vychovává mi dvě děti a já ji pomá­hám co můžu, když jsem doma.  Napadlo mně, že bych ji tře­ba... Read more »

Online casino: jak mít hraní vždy pod kontrolou

Nová onli­ne zába­va do kaž­dé domác­nos­ti, kte­rá se v posled­ních letech roz­má­há čím dál více, a onli­ne kasin na čes­kém trhu při­bý­vá jako hub po deš­ti. S láka­vý­mi bonu­sy nebo atrak­tiv­ní­mi nabíd­ka­mi na... Read more »

Milujete tenisky? Nike Air Force 1’ 07 jsou legendou se zajímavým příběhem

Chcete-li být sty­lo­ví a mít na sobě něco zají­ma­vé­ho, zkus­te si poří­dit tenis­ky Nike Air Force 1’ 07. Ty vás odli­ší od běž­ných uži­va­te­lů spor­tov­ních bot. Nike Air Force 1 jsou... Read more »

Kasinové hry 2023

Od 20. sto­le­tí jsou stá­le popu­lár­něj­ší růz­né sítě a typy kasin, kte­ré jsou pro­slu­lé svou schop­nos­tí snad­no vydě­lat pení­ze a záro­veň poskyt­nout zába­vu milov­ní­kům hazard­ních her. Budeme hovo­řit o nej­ob­lí­be­něj­ších hrách, kte­ré jsou... Read more »

Jak se stát NLP koučem?

Pokud hle­dá­te způ­so­by, jak se stát ješ­tě lep­ším kou­čem nebo kouč­kou, pak může být vyu­ži­tí nlp tech­nik a metod pro vás tou správ­nou vol­bou. Tyto tech­ni­ky a meto­dy vám mohou pomo­ci... Read more »

Konec černých teček - pleť vyčistí Hydrafacial. Praha nabízí novou top proceduru

Jen málo lidí se může pochlu­bit bez­chyb­nou ple­tí. Většina z nás se neo­be­jde bez pra­vi­del­né údrž­by a kom­plet­ní “ser­vis” pokož­ky nabí­zí novin­ka zva­ná Hydrafacial. Praha, respek­ti­ve zdej­ší pra­co­viš­tě, kde pou­ží­va­jí tuto pro­cedu­ru,... Read more »

Otrava alkoholem: Komplexní průvodce zotavením

Pro mno­ho lidí je lékař­ský ter­mín pro otra­vu alko­ho­lem zne­po­ko­ji­vým pojmem. Když člo­věk pije pří­liš mno­ho, jeho tělo se otrá­ví alko­ho­lem. To může vést ke zra­ně­ní, nemo­ci nebo smr­ti.... Read more »

Nejbezpečnější online kasina v České republice

Když casi­no bonus je skvě­lý způ­sob, jak začít dob­ro­druž­ství s kasi­nem, exis­tu­je něko­lik dal­ších věcí, kte­ré musí­te zvá­žit, zejmé­na bez­peč­nost. V sou­čas­né době před­sta­vu­je hlav­ní čes­ké hazard­ní pro­stře­dí mož­nost zahrát... Read more »

Když nevíte, jak sestavit jídelníček na hubnutí, oslovte výživového poradce. Odborná pomoc má při redukci váhy cenu zlata!

Lámete si hla­vu s tím, jak sesta­vit jídel­ní­ček na hub­nu­tí? Jaké potra­vi­ny do něj zařa­dit a v jakém množ­ství? Nevíte, co by v tako­vém jídel­níč­ku nemě­lo chy­bět? A kte­ré dru­hy jídel by bylo rozum­né ze... Read more »

Firemní uklízeč(ka) je zbytečný luxus. Efektivnější je úklidová firma. Praha jich má celou řadu

Mnozí pod­ni­ka­te­lé už při­šli na to, že je napros­to zby­teč­né zaměst­ná­vat na úklid firem­ní­ho pra­cov­ní­ka, když se dá vše vyře­šit mno­hem jed­no­du­še­ji a také lev­ně­ji. O pra­vi­del­ný úklid kan­ce­lá­ří a ostat­ních firem­ních... Read more »

Nachlazení nebo chřipka: Jaký je rozdíl mezi chřipkou a nachlazením?

Chřipka a nachla­ze­ní pat­ří k čas­tým sezón­ním one­moc­ně­ním, jejichž pří­zna­ky jsou vel­mi podob­né. Proto může být obtíž­né je od sebe roze­znat. Existují však roz­dí­ly, kte­ré vám je pomo­hou od sebe roz­li­šit.... Read more »

Mytí a čištění interiéru aut

Co děla­jí detai­le­ři při čiš­tě­ní inte­rie­ru aut jinak? Už jste také uva­žo­va­li, že se svým vozem zaje­de­te na pro­fe­si­o­nál­ní detai­ling? Detailingová cen­t­ra vyrost­la ve vět­ších měs­tech za posled­ních pár let... Read more »
Stránka načtena za 3,45329 s | počet dotazů: 225 | paměť: 49452 KB. | 24.06.2024 - 13:53:44