Kritiky.cz > Ze života

Seznamka Jiskření.cz: Váš online průvodce k nalezení ideálního partnera zdarma

Online seznam­ka Jiskření.cz je oblí­be­ným mís­tem pro všech­ny, kte­ří hle­da­jí svou lep­ší polo­vič­ku onli­ne. Tato seznam­ka zdar­ma nabí­zí mož­nost sezná­me­ní pro ty, kte­ří tou­ží po nale­ze­ní toho pra­vé­ho, ať už... Read more »

Ferwer.cz představuje Kvitok a Lobey: Harmonie mezi estetikou a ekologií

Symbióza estetiky a ekologie V oblas­ti kos­me­ti­ky ros­te zájem o spo­je­ní efek­ti­vi­ty a eko­lo­gic­ké­ho pří­stu­pu. Eko obchod Ferwer odpo­ví­dá na ten­to poža­da­vek tím, že nabí­zí pro­duk­ty od zna­ček Kvitok a Lobey. Tyto znač­ky... Read more »

5 tipů, jak napsat úspěšnou žádost o zaměstnání

Všichni to zná­me – tou­ha po nové pra­cov­ní pří­le­ži­tos­ti a ten prv­ní krok – napsat žádost o zaměst­ná­ní. Ale jak na to, aby vaše žádost vynik­la a upou­ta­la pozor­nost zaměst­na­va­te­le? Správně napsa­ná žádost... Read more »

Úklid Domácnosti: Tipy a Triky pro Bezchybný Dům

Každý z nás tou­ží po útul­ném a čis­tém domo­vě, kte­rý nás vítá po nároč­ném dni. Úklid domác­nos­ti však může být někdy zdlou­ha­vý a otrav­ný úkol. S tím­to člán­kem vám při­ná­ší­me uži­teč­né tipy a tri­ky, jak udě­lat... Read more »

Zjištění, Rozvoj a Uplatnění Vloh: Naučte se řídit svůj osud

V dneš­ní době se setká­vá­me s alar­mu­jí­cím fak­tem, že mno­ho lidí nachá­zí uplat­ně­ní mimo obor, kte­rý stu­do­va­li. To vytvá­ří nepří­z­ni­vou situ­a­ci nejen pro jed­not­liv­ce, ale i pro spo­leč­nost jako celek. Není... Read more »

Casino Noir: Kinematografické klenoty tajemných kasinových filmů

Kasino a jeho tem­ná zákou­tí byla vždy pou­ta­vým téma­tem. Je v lid­ské nátu­ře pro­je­vo­vat zájem o nezná­mé a ponu­ré pří­běhy. Díky při­taž­li­vos­ti těch­to témat byly nato­če­ny růz­né noi­ro­vé sním­ky z míst, kte­rým hazard spo­je­ný... Read more »

Lze v dnešní době použít slavné kasinové triky z oblíbených filmů?

Počítání karet v blac­kjacku ze sním­ku Rain Man, skry­tí esa v ruká­vu jako Mel Gibson v Maverickovi či mani­pu­lo­vá­ní s auto­ma­ty z fil­mu Casino. Tyto fil­mo­vé mané­v­ry vyu­ži­té k pora­že­ní kasin pat­ří díky své geni­a­li­tě mezi nej­zná­měj­ší.... Read more »

Osudový den hudby: Sinead O’Connor nás opustila, ale její hlas zůstává navždy

Dnes, hud­ba ztra­ti­la jed­nu ze svých nej­vý­znam­něj­ších a nej­ví­ce iko­nic­kých osob­nos­tí. S hlu­bo­kým zármut­kem ozna­mu­je­me, že zpě­vač­ka Sinead O’Connor nás dnes opus­ti­la ve věku 56 let. Její ztrá­ta zane­chá­vá prázd­né mís­to... Read more »

Varování před plenou na kočárku v horkém počasí

Pokud ven­ku hře­je slun­ce a panu­je hor­ko, mož­ná si mys­lí­te, že polo­že­ní ple­ny na kočá­rek pro vaše dítě vytvo­ří pří­jem­něj­ší pro­stře­dí. Avšak opak je prav­dou. I když by se moh­lo... Read more »

Výhody a nevýhody využití bonusu bez vkladu v online casinu

Zjistěte, jaké jsou výho­dy a nevý­ho­dy bonu­su bez vkla­du v onli­ne casi­nu. Maximální zába­va bez finanč­ní­ho rizi­ka? Úvod Vítejte v našem detail­ním pře­hle­du týka­jí­cí se jed­né z neja­trak­tiv­něj­ších nabí­dek, kte­ré onli­ne kasi­na posky­tu­jí... Read more »

3 NEJ tipy: Vybíráme pánské pantofle pro letní sezónu.

Muži, shá­ní­te pořád­né pán­ské pan­tofle, ale žena vám odmít­la pomo­ci s výbě­rem? To neva­dí! Nehádejte se, zvlád­ne­me to pro ten­to­krát spo­leč­ně. Pojďme se podí­vat na 3 tipy, nebo zása­dy, pod­le kte­rých vybrat... Read more »

Online hry jsou zábava, ne nemoc

Hraní onli­ne her bylo po mno­ho let pova­žo­vá­no za nemoc, kte­rá způ­so­bu­je, že lidé jsou aso­ci­ál­něj­ší a trpí depre­se­mi. Měli také vět­ší prav­dě­po­dob­nost nad­váhy, pro­to­že tělo trá­vi­lo hod­ně času bez pohy­bu.... Read more »

Zažijte dobrodružství plné napětí v naší únikové hře v opuštěném domě v lese

Vítejte ve svě­tě, kde se vaše doved­nos­ti, logi­ka a týmo­vá spo­lu­prá­ce sta­nou klí­čem k úspě­chu. Naše úni­ko­vá hra v reál­ném pro­stře­dí vám při­ná­ší neza­po­me­nu­tel­ný záži­tek, kte­rý vás vtáh­ne do svě­ta tajem­ství a vzru­še­ní... Read more »

Tescoma nabízí kuchyňský trojlístek ve formě termohrnku, zmrzlinovače a rýžovaru

Tescoma má hod­ně roz­lič­ných výrob­ků. Od pán­vi­ček, hrn­ců až po vel­mi „vymaka­né“ pomoc­ní­ky do kuchy­ně. V dneš­ním člán­ku si při­po­me­ne­me tři vel­mi oblí­be­né výrob­ky. Termohrnek Hrnek pat­ří za vel­mi oblí­be­né výrob­ky... Read more »

Zvyšte svoji křížovkářskou úroveň s online slovníkem!

V dneš­ní digi­tál­ní době, kdy se stá­le více zába­vy a infor­ma­cí pře­sou­vá na inter­net, není divu, že i tra­dič­ní zába­va jako kří­žov­ky našla své mís­to na webo­vých strán­kách. Pro fanouš­ky kří­žo­vek... Read more »

Estetická klinika Brno - klinika estetické chirurgie v Brně

Naše ces­ta zača­la před něko­li­ka lety s jed­ním snem – pomá­hat lidem cítit se lépe ve své vlast­ní kůži a dosáh­nout vzhle­du, kte­rý si zaslou­ží. Dnes jsme hrdí na to, že... Read more »

Ovocné stromy na zahradě jsou nejen krásným doplňkem, ale také přinášejí užitek ve formě chutných plodů.

Ovocné stro­my na zahra­dě jsou nejen krás­ným doplň­kem, ale také při­ná­še­jí uži­tek ve for­mě chut­ných plo­dů. Ať už jde o jab­lo­ně, hruš­ky, třeš­ně či meruň­ky, ovoc­né stro­my pat­ří k základ­ní­mu vyba­ve­ní kaž­dé... Read more »

RTP online automatů, jejich volatilita a rozptyl

Moderní člo­věk má mož­nost uzavřít něko­lik efek­tiv­ních sázek ke kaž­dé pří­le­ži­tos­ti. K tomu sta­čí vyu­žít slu­žeb spo­leh­li­vé­ho kasi­na, kte­ré má mezi zákaz­ní­ky dlou­ho­le­té zku­še­nos­ti a bez­vad­nou pověst. Výborným řeše­ním by byla... Read more »

Panther Pays aneb další kvalitní věc od Playtechu

Jakmile si zájem­ce o onli­ne hra­cí auto­ma­ty vybe­re kasi­no, kde bych chtěl začít hrát, při­chá­zí na řadu dile­ma, kte­rou hru si zvo­lit. Výběr je dnes sku­teč­ně obrov­ský, navíc hry doká­ží... Read more »

Jak na sdílení účtu na Netflixu

Sdílení účtu na Netflixu se sta­lo běž­nou pra­xí mezi lid­mi, kte­ří chtě­jí ušet­řit na poplat­cích za před­plat­né. Netflix sice ofi­ci­ál­ně umož­ňu­je sdí­le­ní účtu s rodi­nou a blíz­ký­mi, ale v pra­xi je čas­to... Read more »

Konstrukční a ložiskové oceli a jejich zpracování numerickou vypalovačkou

V tom­to člán­ku se dozví­te o růz­ných typech oce­li pou­ží­va­ných ve výstav­bě a výro­bě loži­sek. Zjistíte, co je nauh­li­čo­vá­ní oce­li a jaké jsou jeho výho­dy. Také se sezná­mí­te s nume­ric­kou vypa­lo­vač­kou, kte­rá umož­ňu­je... Read more »

Připojte se k virtuálnímu běhu a procházce pro miminka do dlaně

Chcete se zapo­jit do dob­ré věci a záro­veň si užít spor­tov­ní zába­vu? Přidejte se k nám na cha­ri­ta­tiv­ních bězích MIMINKA DO DLANĚ, kte­ré mají za cíl upou­tat pozor­nost na pro­ble­ma­ti­ku před­čas­né­ho... Read more »

Nový kanabinoid HHC - účinky, původ a rozdíl od THC

Na scé­ně se obje­vil nový kana­bi­no­id opře­de­ný tajem­stvím. HHC nebo­li hexa­hyd­ro­ka­na­bi­nol se zdá mít podob­né účin­ky jako THC, na roz­díl od něj je však legál­ní. Kde se vza­lo HHC, jak... Read more »

Metoda TRE: Cvičení na uvolňování napětí a traumatu

Stres, napě­tí a trau­ma jsou sou­čás­tí naše­ho živo­ta. Někdy se s nimi doká­že­me vyrov­nat, jin­dy nám způ­so­bu­jí pro­blémy v oblas­ti fyzic­ké­ho i psy­chic­ké­ho zdra­ví. Existuje však jed­no­du­chá a účin­ná meto­da, jak se zba­vit nega­tiv­ních... Read more »

HHC - nový kanabinoid s podobnými účinky jako THC

Co je HHC a proč je tak popu­lár­ní? Jaké jsou jeho hlav­ní vlast­nos­ti a účin­ky? Kde se dá kou­pit kva­lit­ní HHC onli­ne? Hlavní body: HHCP Co je to HHC? HHC je... Read more »

Chicken Mystake game

Už jste sly­še­li o této doslo­va vype­če­né hře, kte­rá si zís­ka­la tisí­ce fanouš­ků ve svě­tě? Že ne? Tak čtě­te. Mystake kasino a jeho exkluzivní hry, které jinde nenaleznete! Online kasi­no MyStake... Read more »

Instagram lajky – proč si je lidé kupují?

Instagram i přes jaké­ko­liv ostat­ní soci­ál­ní sítě pat­ří mezi to nej­sil­něj­ší, co na trhu je. Má gigan­tic­kou základ­nu den­ně aktiv­ních uži­va­te­lů a exis­tu­je nespo­čet influ­en­ce­rů, kte­ří na této plat­for­mě fun­gu­jí. A v posled­ní... Read more »

Jaké jsou nejoblíbenější hry v českých online kasinech?

V posled­ních letech se onli­ne kasi­na sta­la stá­le popu­lár­něj­ší vol­bou pro čes­ké hrá­če, a to zejmé­na díky snad­né dostup­nos­ti a širo­ké­mu výbě­ru her. Zde se podí­vá­me na nej­ob­lí­be­něj­ší hry v čes­kých onli­ne... Read more »

Proč uvažovat o CRM i v poměrně malé firmě

Často si mys­lí­me, že CRM (Customer Relationship Management) je urče­no pou­ze pro vel­ké kor­po­ra­ce. Nicméně, i malé fir­my mohou mít pro­spěch z imple­men­ta­ce CRM sys­té­mu. V tom­to člán­ku se zamě­ří­me na důvo­dy,... Read more »

Co mám vlastně koupit své manželce na Den matek?

Tak jsem pře­mýš­lel o tom, co vlast­ně bych mohl kou­pit své man­žel­ce. Vychovává mi dvě děti a já ji pomá­hám co můžu, když jsem doma.  Napadlo mně, že bych ji tře­ba... Read more »

Online casino: jak mít hraní vždy pod kontrolou

Nová onli­ne zába­va do kaž­dé domác­nos­ti, kte­rá se v posled­ních letech roz­má­há čím dál více, a onli­ne kasin na čes­kém trhu při­bý­vá jako hub po deš­ti. S láka­vý­mi bonu­sy nebo atrak­tiv­ní­mi nabíd­ka­mi na... Read more »

Milujete tenisky? Nike Air Force 1’ 07 jsou legendou se zajímavým příběhem

Chcete-li být sty­lo­ví a mít na sobě něco zají­ma­vé­ho, zkus­te si poří­dit tenis­ky Nike Air Force 1’ 07. Ty vás odli­ší od běž­ných uži­va­te­lů spor­tov­ních bot. Nike Air Force 1 jsou... Read more »

Kasinové hry 2023

Od 20. sto­le­tí jsou stá­le popu­lár­něj­ší růz­né sítě a typy kasin, kte­ré jsou pro­slu­lé svou schop­nos­tí snad­no vydě­lat pení­ze a záro­veň poskyt­nout zába­vu milov­ní­kům hazard­ních her. Budeme hovo­řit o nej­ob­lí­be­něj­ších hrách, kte­ré jsou... Read more »

Jak se stát NLP koučem?

Pokud hle­dá­te způ­so­by, jak se stát ješ­tě lep­ším kou­čem nebo kouč­kou, pak může být vyu­ži­tí nlp tech­nik a metod pro vás tou správ­nou vol­bou. Tyto tech­ni­ky a meto­dy vám mohou pomo­ci... Read more »

Konec černých teček - pleť vyčistí Hydrafacial. Praha nabízí novou top proceduru

Jen málo lidí se může pochlu­bit bez­chyb­nou ple­tí. Většina z nás se neo­be­jde bez pra­vi­del­né údrž­by a kom­plet­ní “ser­vis” pokož­ky nabí­zí novin­ka zva­ná Hydrafacial. Praha, respek­ti­ve zdej­ší pra­co­viš­tě, kde pou­ží­va­jí tuto pro­cedu­ru,... Read more »

Otrava alkoholem: Komplexní průvodce zotavením

Pro mno­ho lidí je lékař­ský ter­mín pro otra­vu alko­ho­lem zne­po­ko­ji­vým pojmem. Když člo­věk pije pří­liš mno­ho, jeho tělo se otrá­ví alko­ho­lem. To může vést ke zra­ně­ní, nemo­ci nebo smr­ti.... Read more »

Nejbezpečnější online kasina v České republice

Když casi­no bonus je skvě­lý způ­sob, jak začít dob­ro­druž­ství s kasi­nem, exis­tu­je něko­lik dal­ších věcí, kte­ré musí­te zvá­žit, zejmé­na bez­peč­nost. V sou­čas­né době před­sta­vu­je hlav­ní čes­ké hazard­ní pro­stře­dí mož­nost zahrát... Read more »

Když nevíte, jak sestavit jídelníček na hubnutí, oslovte výživového poradce. Odborná pomoc má při redukci váhy cenu zlata!

Lámete si hla­vu s tím, jak sesta­vit jídel­ní­ček na hub­nu­tí? Jaké potra­vi­ny do něj zařa­dit a v jakém množ­ství? Nevíte, co by v tako­vém jídel­níč­ku nemě­lo chy­bět? A kte­ré dru­hy jídel by bylo rozum­né ze... Read more »

Firemní uklízeč(ka) je zbytečný luxus. Efektivnější je úklidová firma. Praha jich má celou řadu

Mnozí pod­ni­ka­te­lé už při­šli na to, že je napros­to zby­teč­né zaměst­ná­vat na úklid firem­ní­ho pra­cov­ní­ka, když se dá vše vyře­šit mno­hem jed­no­du­še­ji a také lev­ně­ji. O pra­vi­del­ný úklid kan­ce­lá­ří a ostat­ních firem­ních... Read more »

Nachlazení nebo chřipka: Jaký je rozdíl mezi chřipkou a nachlazením?

Chřipka a nachla­ze­ní pat­ří k čas­tým sezón­ním one­moc­ně­ním, jejichž pří­zna­ky jsou vel­mi podob­né. Proto může být obtíž­né je od sebe roze­znat. Existují však roz­dí­ly, kte­ré vám je pomo­hou od sebe roz­li­šit.... Read more »

Mytí a čištění interiéru aut

Co děla­jí detai­le­ři při čiš­tě­ní inte­rie­ru aut jinak? Už jste také uva­žo­va­li, že se svým vozem zaje­de­te na pro­fe­si­o­nál­ní detai­ling? Detailingová cen­t­ra vyrost­la ve vět­ších měs­tech za posled­ních pár let... Read more »

Co jíst a pít při vedrech?

Ztráta chu­ti k jídlu, špat­ný spá­nek či poci­ty na omdle­ní. Bohužel i tyto nepří­jem­nos­ti mohou pro­vá­zet let­ní stou­pa­jí­cí tep­lo­tu. Sepsali jsme tedy prak­tic­ký manu­ál, jak se stra­vo­vat v hor­kých let­ních dnech tak, abychom... Read more »

Pojďte úspěchu naproti!

Snad kaž­dý člo­věk na svě­tě chce být úspěš­ný. A tak vás asi nepře­kva­pí, že se tím zabý­va­la i sku­pi­na věd­ců, kte­ří zjis­ti­li, že lze tzv. mode­lo­vá­ním zko­pí­ro­vat vzor­ce geni­a­li­ty a vzor­ce exce­lent­nos­ti... Read more »

Chcete mít možnost vyhrát v online casinu skutečné peníze, ale nechcete riskovat? Zkuste bonusy bez vkladu!

Pokud si chce­te vyzkou­šet hazard na inter­ne­tu, jis­tě bude­te chtít mini­ma­li­zo­vat vaše rizi­ko. A prá­vě pro­to exis­tu­jí bonu­sy bez vkla­du. Internetová casi­na nabí­ze­jí tyto bonu­sy už něko­lik let, ale nej­vět­ší... Read more »

Máte-li v Plzni pozemek na prodej, nabídněte ho v aukci. Neproděláte!

Pokud máte v Plzni poze­mek na pro­dej, může­te si gra­tu­lo­vat. Obzvláště teh­dy, dá-li se na něm sta­vět. Po sta­veb­ních pozem­cích je totiž s ohle­dem na dlou­ho­do­bý nedo­sta­tek rezi­denč­ních nemo­vi­tos­tí mimo­řád­ná poptáv­ka. Díky... Read more »

Louise L. Hay: Myšlenky sebelásky

Jak se zami­lo­vat do živo­ta? Jak udr­žo­vat jis­kru, radost, náboj a směr? Jak tohle všech­no najít, pokud to zrov­na nemá­te? Právě tako­vé milé, heb­ké a prav­di­vé kar­ty mohou být dob­rým pomoc­ní­kem.... Read more »

Plechové garáže pro dokonalou úschovu

Ochrana vlast­ních auto­mo­bi­lů, dostup­ná za rozum­nou cenu. To je sou­čás­tí hle­dáč­ku mno­ha maji­te­lů auto­mo­bi­lů, nových nebo těch oje­tých, aut nebo moto­cy­klů. Zajímavé řeše­ní posky­tu­jí na garazeplechove.cz, kde může­te najít... Read more »

Yerba maté, přírodní energie z dalekých tropů!

Mezi alter­na­ti­va­mi kávy a ener­ge­tic­kých nápo­jů nemá kon­ku­ren­ci. Fenomén jiho­a­me­ric­ké yer­by maté je stá­le popu­lár­něj­ší. V posled­ních letech jsou Češi a Slováci také stá­le ochot­něj­ší nahra­dit jím „malou čer­nou kávu“. Vzhledem k jeho... Read more »

Trápí vás nedostatek energie? Víme, co vám ji pomůže znovu doplnit

S tím, jak jsme neu­stá­le v jed­nom kole, se čím dál více zají­má­me o to, jak zís­kat ener­gii. Přijít ale na správ­né řeše­ní nemu­sí být snad­né. Na tělo má vliv naše... Read more »

Toužíte po kvalitnějším sexu? Soustřeďte se na oddálení ejakulace - 3 jisté metody, které zabrání předčasnému vyvrcholení

Oddálení eja­ku­la­ce: téma, kte­ré den­ně vrtá hla­vou až 32 % mužů po celém svě­tě. Trápí je totiž před­čas­né vyvr­cho­le­ní. Nejedná se při­tom vždy o mla­dé a nezku­še­né jedin­ce. Tyto potí­že posti­hu­jí i star­ší roč­ní­ky,... Read more »
Stránka načtena za 4,25871 s | počet dotazů: 233 | paměť: 50689 KB. | 11.12.2023 - 00:16:27