Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery)

První Vánoce s Disney+

Kromě iko­nic­kých vánoč­ních fil­mů jako je Sám doma 2: Ztracen v New Yorku a Muppets: Vánoční kole­da, kte­ré sla­ví letos 30 let od pre­mi­é­ry, nebo oblí­be­né Vánoční kole­dy s Jimem Carreym, je... Read more »

Co je nového v prosinci na Disney+

Prosinec na Disney+ není jen o tra­dič­ních vánoč­ních fil­mech, přes­to­že i těch tu najde­te víc než dost, pre­mi­é­ru bude mít film Vražda v Londýně, seri­á­ly Lovci pokla­dů: Na hra­ně his­to­rie nebo Hardyho... Read more »

19. ročník Festivalu indického filmu - Aamir i Forrest jeden jest…

Indický kan­di­dát na letoš­ní­ho fil­mo­vé­ho Oscara, rema­ke slav­né fil­mo­vé kla­si­ky a dal­ší zají­ma­vá díla indic­ké kine­ma­to­gra­fie se budou pro­mí­tat v rám­ci 19. roč­ní­ku Festivalu indic­ké­ho fil­mu. Festival pro­běh­ne od 12. do 15. říj­na tra­dič­ně... Read more »

Indián je úsměvný, není to prvoplánová řachanda, říká režisér Tomáš Svoboda

„Humor je to situ­ač­ní, záro­veň by měl být chyt­rý. Vždycky mám rád, když je kome­die bez pří­vlast­ků. Aby neby­la ješ­tě tře­ba bláz­ni­vá, ale sta­čí, když je pros­tě a jed­no­du­še vtip­ná,“... Read more »

Vica Kerekes si ve filmu Indián zahrála potvoru a splnila si sen

V novém sním­ku reži­sé­ra Tomáše Svobody s názvem Indián si jed­nu z hlav­ních žen­ských postav, finanč­ní ředi­tel­ku Janu, zahrá­la Vica Kerekes. Slovensko-maďarská hereč­ka si tak spl­ni­la svůj herec­ký sen – ztvár­nit nega­tiv­ní... Read more »

Říjnové novinky na Disney+ - CO JE NOVÉHO V ŘÍJNU

CO JE NOVÉHO V ŘÍJNU Disney+ je stre­a­mo­va­cí služ­ba, kte­rá nabí­zí fil­my a seri­á­ly z pro­duk­ce Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic a Star, včet­ně exklu­ziv­ní tvor­by Disney+ Originals. Dny se zkra­cu­jí a noci... Read more »

Dámská jízda v Benátkách

Taťjana Medvecká, Beáta Kaňoková a Vica Kerekes před­sta­vi­ly na fes­ti­va­lu v Benátkách svůj film Běžná selhá­ní   Film Běžná selhá­ní s Taťjanou Medveckou a Beátou Kaňokovou v hlav­ních rolích měl svou svě­to­vou pre­mi­é­ru na... Read more »

Natáčí se film Její tělo

  Od polo­vi­ny srp­na natá­čí režisérka Natálie Císa­řov­ská dra­ma Její tělo inspi­ro­vané sku­teč­ným živo­tem sko­kan­ky do vody Andrey Absolonové, kte­rá se po nuceném kon­ci spor­tov­ní kariéry v důsled­ku zra­ně­ní páte­ře sta­la... Read more »

Podzim s ČT art ve znamení první republiky, české detektivky i významných osobností

Týdnem dár­ků zahá­jí ČT art od čtvrt­ka 1. září osla­vy devá­tých naro­ze­nin. Hned prv­ní den nabíd­ne divá­kům od 20 hodin pří­mý pře­nos hudeb­ní insce­na­ce Špinarka z ost­rav­ské­ho Divadla Petra Bezruče. Dárky... Read more »

Legenda československého krasobruslení Ondrej Nepela ožije ve filmu

Nepelu ztvár­ní mla­dý herec Adam Kubala, jeho tre­nér­ku Jana Nagyová   Příští rok začne natá­če­ní fil­mu „Nepela: Cesta za svo­bo­dou“ o jed­nom z nej­ú­spěš­něj­ších spor­tov­ců Československa, kra­so­brus­la­ři Ondrejovi Nepelovi. Nepelův život­ní... Read more »

TV Nova začala natáčet nový původní desetidílný komediální seriál o dospívání dětí a někdy také dospělých s pracovním názvem Sex O’Clock

. V hlav­ních rolích pří­bě­hu mla­dých sou­ro­zen­ců Adama a Emy a jejich rodi­čů se obje­ví debu­tant Maxmilián Kocek se Sárou Korbelovou. Spolu s nimi pak dal­ší debu­tant­ka Karolin Omastová s Janem Révaiem, Petrou Bučkovou,... Read more »

Disney+ Day přinese skvělé premiéry včetně filmu Thor: Láska jako hrom od studia Marvel

Disney+ Day při­ne­se skvě­lé pre­mi­é­ry včet­ně fil­mu Thor: Láska jako hrom od stu­dia Marvel   8. září uve­de stre­a­mo­va­cí služ­ba Disney+ mno­ho novi­nek včet­ně fil­mu Thor: Láska jako hrom, Pinocchio,... Read more »

Stará parta, nové případy. Vyšetřovatelé z pražské mordparty se vrací v premiérové řadě Případů 1. oddělení

Třetí řada seri­á­lu inspi­ro­va­né­ho sku­teč­ný­mi poli­cej­ní­mi pří­pa­dy odstar­tu­je v pon­dě­lí 5. září ve 20:10 hodin na ČT1. Po šes­ti letech se tak sta­ří zná­mí hrdi­no­vé vrá­tí s tři­nác­ti nový­mi kauza­mi. V oblí­be­ném seri­á­lu České tele­vi­ze,... Read more »

Hasil, Mára, Lukyn a Lavi. A nový Love Island. Voyo představuje svou podzimní nabídku a mnohem více chystá na další rok

Letos na pod­zim se nabíd­ka pro­jek­tů z díl­ny Voyo Originál roz­ros­te o dal­ší dva – mini­sé­rii Král Šumavy, kte­rou pro Voyo nato­čil jeden z nej­ú­spěš­něj­ších čes­kých reži­sé­rů sou­čas­nos­ti David Ondříček, a kome­di­ál­ní seri­ál... Read more »

Před dvěma týdny odstartovala na Voyo a o týden později na Nova Fun hraná reality show Praha – den & noc.

Titulní píseň k této novin­ce nazpí­va­li Monika Bagárová a Jan Bendig. Dnes měl tele­viz­ní pre­mi­é­ru také video­klip s názvem Město, kte­rý k pís­nič­ce nato­či­li.   Jaké by to bylo léto bez poho­do­vé­ho, chytla­vé­ho... Read more »

Se začátkem srpna odstartovalo i natáčení druhé řady oblíbeného seriálu Co ste hasiči. Diváci se mohou těšit na nové příběhy hasičů a obyvatel fiktivní české vesnice Horní.

Sdružení dob­ro­vol­ných hasi­čů z malé obce Horní, v jehož čele sto­jí své­ráz­ný veli­tel Petr (Petr Rychlý), se vrá­tí na obra­zov­ky v plné sesta­vě, včet­ně Mirka (Marek Holý), Edy (Radim Kalvoda), Láďy (Jaromír... Read more »

CoComelon – fenomén který učaroval dětem, pohltil i rodiče. Na Voyo oblíbené postavičky poprvé promluví i česky.

Hit inter­ne­tu. CoComelon, seri­ál, kte­rý posu­nul hra­ni­ce dět­ské tvor­by, zamí­řil na Voyo. Jeho pís­nič­ky pat­ří k těm nej­sle­do­va­něj­ším na svě­tě. Děti baví i vzdě­lá­vá. Oblíbení hrdi­no­vé v čele s JJ, jeho rodi­nou a kama­rá­dy... Read more »

Rozjetá pražská parta, Mužketýr Vincent Navrátil, Johny Depp versus Amber Heard a nové díly Ordinace. Voyo představuje svou letní nabídku.

Voyo na léto pro své před­pla­ti­te­le při­chys­ta­lo širo­kou a pes­trou šká­lu titu­lů. Nabídne pre­mi­é­ro­vé díly oblí­be­né Ordinace v růžo­vé zahra­dě 2, novou řadu Mužketýrů, uni­kát­ní pro­jekt z pro­stře­dí met­ro­po­le Praha – den... Read more »

Vidina rychlého zisku pořádného balíku peněz se změní v bláznivou noční jízdu s mafií v patách. Voyo uvede českou gangsterskou komedii Ubal a zmiz.

Dokonalý plán na kšeft sto­le­tí se změ­ní v šíle­né noč­ní dob­ro­druž­ství, kte­ré sve­de dohro­ma­dy pěs­ti­te­le mari­hu­a­ny, dvo­ji­ci své­ráz­ných poli­caj­tů, bul­har­skou mafii a hudeb­ní idol tee­nage­rů. Celovečerní debut reži­sé­ra a sce­náris­ty Adama Hobzika... Read more »

Po stopách léta. TV Nova představuje prázdninové programové schéma.

Hned prv­ní prázd­ni­no­vá sobo­ta bude na Nově pat­řit zbru­su nové zábav­né show 2 na 1, ve kte­ré Ondřej Sokol a Aleš Háma pro­vě­ří v nej­růz­něj­ších situ­a­cích Vojtu Dyka. Od pon­dě­lí 11. čer­ven­ce... Read more »

Letouny z Česka v čele s Albatrosem slaví 95 let na stříbrném plátně

České letou­ny ze spo­leč­nos­ti AERO Vodochody, kte­rá pat­ří k nej­star­ším letec­kým spo­leč­nos­tem na svě­tě, mají za sebou také pořád­ně boha­tou a roz­ma­ni­tou „fil­mo­vou kari­é­ru“ trva­jí­cí již 95 let. První fil­mo­vou roli... Read more »

Top Gun: Maverick startuje v kinech. Natáčel se na českých L-39 Albatros!

Celosvětově dlou­ho oče­ká­va­ný film z letec­ké­ho pro­stře­dí Top Gun: Maverick má význam­nou čes­kou sto­pu. Na jeho natá­če­ní i výcvi­ku her­ců se totiž podí­le­ly čes­ké prou­do­vé cvič­né letou­ny Aero L-39 Albatros, vyro­be­né... Read more »

Z učitele prezidentem-reformátorem. Na Voyo vstupuje celovečerní film Sluha národa 2 s Volodymyrem Zelenskym.

Voyo uve­de celo­ve­čer­ní film Sluha náro­da 2, dějo­vě nava­zu­jí­cí na prv­ní sérii stej­no­jmen­né­ho ukra­jin­ské­ho sati­ric­ké­ho seri­á­lu. Celovečerní sní­mek s názvem Sluha náro­da 2 vstu­pu­je na Voyo ve čtvr­tek 12. 5. 2022. Děj... Read more »

Rodina Homolkových se vrací! Švandovo divadlo uvede současnou adaptaci kultovní filmové komedie

Babi Homolková, děda Homolka, Heduš, Ludva i nezbed­ná dvoj­ča­ta se vra­cí! Osmapadesát let od nato­če­ní slav­né­ho fil­mu Ecce homo Homolka Jaroslava Papouška se haš­te­ři­vá rodin­ka popr­vé obje­ví na diva­del­ní scé­ně. Inscenace Ecce homo... Read more »

Česká republika jako místo památek známých i neznámých. Jaroslav Plesl ukáže Skryté skvosty

Herec Jaroslav Plesl v novém doku­men­tár­ním cyk­lu České tele­vi­ze ces­tu­je po hra­dech, zám­cích a dal­ších cen­ných památ­kách Česka a  zúro­ču­je tak své boha­té prů­vod­cov­ské zku­še­nos­ti. Díky tomu pro­zra­dí divá­kům zají­ma­vos­ti, kte­ré jim... Read more »

Tři tisíce soutěžících během šesti let a tisící díl k tomu. Vědomostní soutěž Kde domov můj? slaví jubileum

Fanfára, pří­pi­tek a gra­fi­ka obar­ve­ná do zla­ta jsou při­pra­ve­ny. Oblíbená sou­těž Kde domov můj? uve­de v pon­dě­lí 7. úno­ra v 18:25 hodin na Jedničce České tele­vi­ze svůj jubi­lej­ní tisí­cí díl. Během té doby... Read more »

Hlavní hrdinové filmu Shoky a Morthy: Poslední velká akce si splnili svůj sen, od 5. prosince jsou na NETFLIXU! Zároveň vychází DVD i soundtrack k filmu

Po úspě­chu v kinech si you­tu­be­ři Shoky a Morthy spl­ni­li svůj sen. Stejně jako ve fil­mu reži­sé­ra Andyho Fehu dosáh­li své­ho cíle – dostat se na Netflix. A nyní tam sku­teč­ně budou.... Read more »

Spejbl a Hurvínek se už těší na Vánoce a chystají vánoční dárky i pro vás Oslavte spolu s nimi příchod Mikuláše a přijměte pozvánku na Štědrý večer u Spejblů

Zapomeňte na před­vá­noč­ní shon a přijď­te se poba­vit a zasmát spo­lu se svý­mi dět­mi. Od 1. pro­sin­ce uve­de Divadlo Spejbla a Hurvínka své spe­ci­ál­ní miku­láš­ské před­sta­ve­ní Hurvínkův Mikuláš a od 10. pro­sin­ce navo­dí vánoč­ní atmo­sfé­ru... Read more »

V Praze probíhá natáčení mezinárodního koprodukčního sci-fi filmu Bod Obnovy

S etic­kou otáz­kou nesmr­tel­nos­ti, ale i s řadou dal­ších ože­ha­vých témat, si ori­gi­nál­ní for­mou pohrá­vá nový detek­tiv­ní sci-fi film reži­sé­ra Roberta Hloze Bod Obnovy. Snímek, kte­rý vzni­ká v kopro­duk­ci čtyř zemí, se... Read more »

Vévodkyně Sisi, Donald Trump i dramatická Rodina. Česká televize přivezla z veletrhu v Cannes na čtyři desítky novinek

Česká tele­vi­ze nabíd­ne v příš­tím roce kro­mě vlast­ní tvor­by i pes­trou šká­lu zahra­nič­ních novi­nek. Na tele­viz­ním veletr­hu ve fran­couz­ském Cannes se jí poda­ři­lo zís­kat na čty­ři­cet nových titu­lů. Diváci se mohou... Read more »

Všechnopárty se vrací premiérovými díly. Karel Šíp po roce v Divadle Semafor přivítá publikum

Téměř přes­ně po roce se Karel Šíp vra­cí do Divadla Semafor, aby nato­čil nové díly Všechnopárty, kte­ré Česká tele­vi­ze bude vysí­lat v tra­dič­ním čase, kaž­dý pátek ve 21.35 hodin na ČT1.... Read more »

Milujete komiksy a akční hrdiny? Neutrácejte a vyrobte si vlastní figurky!

Fanoušci komik­sů, kasov­ních trhá­ků a super­hr­di­nů to jis­tě zna­jí – za figur­ku oblí­be­né posta­vy v obcho­dě zapla­tí­te nema­lé pení­ze. A  pokud naku­pu­je­te pro děti, kte­ré mají ve zvy­ku kaž­dý půl rok... Read more »

LETNÍ A AUTOKINO LEDÁRNY: PROGRAM NA SRPEN

Od 2. čer­ven­ce fun­gu­je v pro­sto­ru u býva­lých Ledáren v Braníku nejen auto­ki­no, ale také let­ní kino LEDÁRNY. Kino si tak mohou užít jak moto­ris­ti, tak milov­ní­ci let­ních kin. Kapacita je cca 20... Read more »

Cesta domů Tomáše Vorla půjde do kin 9. 9. 2021 - ‚Vrátí se Polívka, Holubová, Hanák, Vorel Jr., Šteflová i Nimcová

Svůj nový film Cesta domů uve­de reži­sér Tomáš Vorel do kin s kon­cem letoš­ní­ho léta 9. září. Snímek nava­zu­je na Vorlovy fil­my Cesta z měs­ta a Cesta do lesa, vytvo­ří z nich uza­vře­nou tri­lo­gii... Read more »

Domácí rady - Rady pro váš dům

Představujeme nový web pro domác­nost. Věnuje se návo­dům a radám pro domov, jak v bytech, tak v domech. Věnuje se také pro­blé­mům mužu a žen a dozví­te se mno­ho infor­ma­cí o tom, jak si upra­vo­vat svo­je... Read more »

Komedie Matky míří do kin jako první „velký“ český film ‚po jejich znovuotevření

Nová čes­ká kome­die Matky si na svo­ji pre­mi­é­ru počka­la déle než půl roku. Z původ­ní­ho lis­to­pa­do­vé­ho ter­mí­nu se pře­sou­vá na letoš­ní léto a do čes­kých a slo­ven­ských kin vstou­pí jako jeden z prv­ních... Read more »

Kino Edison Filmhub v centru Prahy od 1. června opět promítá a zve na obnovené premiéry

Edison Filmhub, jed­nosá­lo­vé kino s kavár­nou v cen­t­ru Prahy, po covidem-19 vynu­ce­né pau­ze zno­vu ote­ví­rá. Stane se tak ve úte­rý 1. červ­na, přes­ně dva roky poté, co jedi­neč­ný pro­stor v Jeruzalémské uli­ci, pár kro­ků... Read more »

Mimořádný úspěch českého hereckého mládí: Anastasia Chocholatá v novém seriálu Netflixu Zero Chill

Anastasii Chocholaté se jako jed­né z mála mla­dých čes­kých here­ček poda­ři­lo pro­sa­dit v seri­á­lu zahra­nič­ní pro­duk­ce. Britsko-kanadský spor­tov­ní tee­nage seri­ál Zero Chill (Srdce z ledu) je novin­kou na Netflixu a Anastasia si v něm... Read more »

Mánička a Žeryk slaví 91. narozeniny!

Princezna, víla, slu­níč­ko, záchra­na, poklad! Ale také šprt­ka, žalob­ní­ček nebo trdlo. Ano, to vše a ješ­tě mno­hem víc je Hurvínkova nej­bliž­ší kama­rád­ka. Holčička Mánička. Spatřila svět­lo svě­ta přes­ně před deva­de­sá­ti... Read more »

Česká televize točí finále výpravné minisérie Marie Terezie

Pátý a záro­veň závě­reč­ný díl mini­sé­rie Marie Terezie, o jedi­né ženě na čes­kém trů­nu, při­pra­vu­je štáb reži­sé­ra Roberta Dornhelma. Filmaři se v dub­nu vrá­tí do Valtic a do Kroměříže, aby zde padla prv­ní... Read more »

CAMINO NA KOLEČKÁCH SE VYDÁVÁ DOBÝT ČERNOBYL

Projekt Camino na koleč­kách, ve kte­rém se vydal Honza Dušek s roz­trou­še­nou skleró­zou 640km Španělskem na inva­lid­ním vozí­ku, vzbu­zo­val už od samé­ho počát­ku neče­ka­ný ohlas. Není pro­to divu, že po celo­ve­čer­ním... Read more »

Začalo natáčení mystického dramatu ARVÉD inspirovaného skutečným osudem Jiřího Arvéda Smíchovského

Na začát­ku úno­ra odstar­to­va­lo natá­če­ní nové­ho fil­mu Arvéd vzni­ka­jí­cí­ho v česko-slovenské kopro­duk­ci. Podstatná část natá­če­ní pro­běh­ne v Praze v ate­li­é­rech ve Kbelích, kde fil­ma­ři pod vede­ním reži­sé­ra Vojtěcha Maška a kame­ra­ma­na Dušana Husára... Read more »

Petr Jákl produkuje další film, tentokrát s De Nirem a Malkovichem

Po nato­če­ní sním­ku Jan Žižka se reži­sér a pro­du­cent Petr Jákl začal ori­en­to­vat více na zahra­nič­ní fil­mo­vý trh. Po svých pro­du­cent­ských poči­nech Nejvyšší pocta s Edem Harrisem a Samuelem L. Jacksonem, Best Sellers... Read more »

Skončilo natáčení romantické komedie JEDINĚ TEREZA

Koncem led­na skon­či­lo v srd­ci Českého ráje, na pro­slu­ně­ném a zasně­že­ném vrchol­ku hory Kozákov, natá­če­ní roman­tic­ké kome­die Jedině Tereza. Právě tady se roz­ho­do­va­lo o tom, jest­li řada nedo­ro­zu­mě­ní, chyb a omy­lů, kte­rá roz­klí­ži­la lás­ku... Read more »

Hladoví chlupáči Nedvěd a Miška jako hrdinové nového animovaného večerníčku Mlsné medvědí příběhy na ČT:D

  Nový ani­mo­va­ný večer­ní­ček Mlsné med­vě­dí pří­běhy reži­sé­rek Kateřiny Karhánkové a Alexandry Májové před­sta­vu­jí­cí roz­pus­ti­lá dob­ro­druž­ství dvou věč­ně hla­do­vých chlu­pá­čů Nedvěda a Mišky uvá­dí Česká tele­vi­ze od nedě­le 24. led­na v 18.45 hodin... Read more »

Nejstarší regionální studio České televize slaví 65 let

Silvestrovským pro­gra­mem odstar­to­va­lo na pře­lo­mu let 1955 a 1956 své vysí­lá­ní ost­rav­ské tele­viz­ní stu­dio (TSO). O jeho vzni­ku se zača­lo mlu­vit již po vál­ce, defi­ni­tiv­ně o výstav­bě roz­hod­la teh­dej­ší vlá­da o devět let poz­dě­ji.... Read more »

Josef Dvořák se vrací k večerníčkům. Namluvil příběhy Honzy a beránka na motivy Josefa Lady

Kdo by neznal Maxipsa Fíka, Včelí med­víd­ky nebo Králíky z klo­bou­ku? Všem hrdi­nům pro­půj­čil svůj neza­mě­ni­tel­ný hlas Josef Dvořák. Novým večer­níč­kem, v němž her­ce malí divá­ci usly­ší bude Honza a berá­nek. Sedm... Read more »

Alchymická pec má online premiéru

Dokumentární film Alchymická pec měl mít v kinech pre­mi­é­ru na jaře, ale byla odlo­že­na na pod­zim. A ani to ze zná­mých důvo­dů nevy­šlo. Proto jsme se spo­lu s pro­du­cen­tem a tvůr­ci fil­mu dohod­li,... Read more »

Jubilejní třicátý ročník Adventních koncertů České televize: tradiční čtyři adventní podvečery doplní i mimořádný, pátý koncert

Předvánoční Adventní kon­cer­ty České tele­vi­ze se v letoš­ním roce budou konat již po tři­cá­té. Jedna z nej­star­ších dob­ro­čin­ných sbí­rek u nás od své­ho vzni­ku pod­po­ři­la na 120 nezisko­vých orga­ni­za­cí a roz­dě­li­la přes 217 mili­o­nů... Read more »

Divadlo Spejbla a Hurvínka najdete nyní na Noci divadel. ‚Připravují se outdoorové hry.,Na dospělé i děti čekají také vánoční dárky od Spejbla a Hurvínka.

Divadlo S+H si i v době, kdy nemů­že hrát, nachá­zí ces­tu ke svým fanouškům a to pro­střed­nic­tvím onli­ne ver­ze Noci diva­del nebo při­pra­vu­je také nové out­do­o­ro­vé hry pro děti a samo­zřej­mě nechy­bí i pro­dej... Read more »
Stránka načtena za 4,96197 s | počet dotazů: 230 | paměť: 49202 KB. | 12.07.2024 - 18:50:05